Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 256/2013

av den 20 mars 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av natriumaskorbat (E 301) i beredningar av vitamin D avsedda för livsmedel för spädbarn och småbarn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkor för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av natriumaskorbat (E 301) som antioxidationsmedel i beredningar av vitamin D avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (3) lämnades in den 15 december 2009 och har delgetts medlemsstaterna.

(5)

Ingredienser som används vid tillverkning av modersmjölksersättning och tillskottsnäring måste hålla en mycket högre mikrobiologisk kvalitet än vanliga livsmedel, särskilt med avseende på enterobakterier och Cronobacter sakazakii. I detta syfte värmebehandlas sådana ingredienser som beredningar av vitamin D. För en sådan värmebehandling krävs det i sin tur ett vattenlösligt antioxidationsmedel med neutralt pH-värde. Natriumaskorbat (E 301) har identifierats och dokumenterats som ett lämpligt antioxidationsmedel för att uppfylla det tekniska behovet.

(6)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(7)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har bedömt användningen av natriumaskorbat (E 301) i beredningar av vitamin D avsedda för livsmedel för spädbarn och småbarn och lämnade ett yttrande den 8 december 2010 (4). Den konstaterade att förslaget om att livsmedelstillsatsen natriumaskorbat (E 301) även ska användas som antioxidationsmedel i beredningar av vitamin D för modersmjölksersättning och tillskottsnäring inte utgör något säkerhetsproblem.

(8)

Därför bör man godkänna användningen av natriumaskorbat (E 301) i beredningar av vitamin D avsedda för livsmedel för spädbarn och småbarn.

(9)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör följaktligen ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för näringsstillsatser och andra livsmedel (ANS): ”Scientific Opinion on the use of sodium ascorbate as a food additive in vitamin D preparations intended to be used in formulae and weaning food for infants and young children”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):12, artikelnr 1942.


BILAGA

I del 5 avsnitt B i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska posten för livsmedelstillsatsen E 301 ersättas med följande:

”E 301

Natriumaskorbat

100 000 mg/kg i beredningar av vitamin D och

1 mg/l maximal överföring i det slutliga livsmedlet

Beredningar av vitamin D

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i direktiv 2006/141/EG

Sammanlagd överföring 75 mg/l

Överdrag till näringsämnesberedningar som innehåller fleromättade fettsyror

Livsmedel för spädbarn och småbarn”