Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

14.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 438/2013

av den 13 maj 2013

om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av vissa livsmedelstillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som har godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen av dessa.

(2)

Förteckningen får uppdateras, antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan, i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser fastställdes på grundval av de livsmedelstillsatser som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (5) får användas i livsmedel, och efter en översyn av om de uppfyller kraven i artiklarna 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr 1333/2008. I unionsförteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 förtecknas livsmedelstillsatserna med utgångspunkt från de kategorier av livsmedel som de får tillföras.

(4)

På grund av de svårigheter som uppstått under överföringen av livsmedelstillsatser till det nya kategoriseringssystemet i bilaga II i förordning (EG) nr 1333/2008 har det uppstått vissa fel och dessa bör rättas. Särskilt användningen av antioxidationsmedel i skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker bör begränsas till sådana färdigförpackade, kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker som är konsumtionsfärdiga. Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater, p-hydroxibensoater (E 200–219) bör även i fortsättningen få användas i värmebehandlade köttprodukter och natamycin (E 235) i värmebehandlad, torkad, saltad korv. Maximihalter av kurkumin (E 100) i bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur bör införas motsvarande de halter som anges i direktiv 94/36/EG. Maximihalten av kiseldioxid – silikater (E 551–559) bör ändras till quantum satis enligt direktiv 95/2/EG och maximihalten av kiseldioxid – silikater (E 551–553) till det som anges i kommissionens förordning (EU) nr 380/2012 av den 3 maj 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller villkoren för användning av livsmedelstillsatser som innehåller aluminium och de mängder som får användas (6).

(5)

Vissa klargöranden är nödvändiga för användningen av livsmedelstillsatser i vissa livsmedelskategorier. I livsmedelskategori 13.1.4 ”Andra livsmedel för småbarn” bör det fastställas villkor för användningen av livsmedelstillsatserna E 332 kaliumcitrater och E 338 fosforsyra. I livsmedelskategori 14.2.6 ”Spritdrycker enligt definitionen i förordning (EG) nr 110/2008” bör inte färgämnen få användas i geist enligt definitionen i bilaga II.17 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (7). Användningen av färgämnena kinolingult (E 104), para-orange (E 110) och nykockin (E 124) i vissa spritdrycker bör återigen tillåtas eftersom denna användning inte medför några risker för barn. Det bör klargöras att sockerkulör (E 150 a–d) får användas i alla produkter som hör till livsmedelskategori 14.2.7.1 ”Aromatiserat vin”.

(6)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser bör därför korrigeras, förtydligas och kompletteras så att den omfattar alla användningar som är tillåtna och överensstämmer med artiklarna 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr 1333/2008.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom unionsförteckningen ändras till att omfatta användningar som redan är tillåtna enligt direktiv 94/35/EG, direktiv 94/36/EG och direktiv 95/2/EG, utgör detta en uppdatering som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Det är därför inte nödvändigt att begära ett yttrande från myndigheten.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EGT L 237, 10.9.1994, s. 3.

(4)  EGT L 237, 10.9.1994, s. 13.

(5)  EGT L 61, 18.3.1995, s. 1.

(6)  EUT L 119, 4.5.2012, s. 14.

(7)  EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.


BILAGA

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska del E ändras på följande sätt:

1.

I livsmedelskategori 01.7.1 ”Icke mognadslagrad ost utom produkter som omfattas av kategori 16” ska uppgifterna för grupp I ersättas med följande:

”Grupp I

Tillsatser

Utom mozzarella

2.

I livsmedelskategori 04.1.2 ”Skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker” ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 300 askorbinsyra, E 301 natriumaskorbat, E 302 kalciumaskorbat, E 330 citronsyra, E 331 natriumcitrater, E 332 kaliumcitrater och E 333 kalciumcitrater ersättas med följande:

”E 300

Askorbinsyra

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 330

Citronsyra

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis”

3.

Livsmedelskategori 08.2.2 ”Värmebehandlat bearbetat kött” ska ändras på följande sätt:

a)

Följande uppgifter om livsmedelstillsatsen E 200–219 ska införas efter uppgifterna om tillsatsen E 200–203 sorbinsyra – sorbater:

”E 200–219

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater,

p-hydroxibensoater

quantum satis

(1) (2)

Endast ytbehandling av torkade köttprodukter”

b)

Följande uppgifter om livsmedelstillsatsen E 235 ska införas efter uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 210–213 bensoesyra – bensoater:

”E 235

Natamycin

1

(8)

Endast ytbehandling av torkad, saltad korv”

c)

Följande fotnot 8 ska införas efter fotnot 7:

”(8):

Mg/dm2 yta (finns inte på 5 mm djup).”

4.

Livsmedelskategori 09.2 ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur” ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 100 kurkumin för användning i fiskpastej och kräftdjurspastej ska ersättas med följande:

”E 100

Kurkumin

100

(35)

Endast fiskpastej och kräftdjurspastej”

b)

Uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 100 kurkumin för användning i rökt fisk ska ersättas med följande:

”E 100

Kurkumin

100

(37)

Endast rökt fisk”

c)

Fotnoterna 35, 36 och 37 ska ersättas med följande:

”(35):

Maximihalten var för sig eller en kombination av E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160 e och E 161 b.

(36):

Maximihalten var för sig eller en kombination av E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160 e och E 161 b.

(37):

Maximihalten var för sig eller en kombination av E 100, E 102, E 120, E 151 och E 160 e.”

5.

Livsmedelskategori 13.1.4 ”Andra livsmedel för småbarn” ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 331 natriumcitrater, E 332 kaliumcitrater och E 338 fosforsyra ska ersättas med följande:

”E 331

Natriumcitrater

2 000

(43)

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

(43)

E 338

Fosforsyra

(1) (4) (44)”

b)

Följande fotnoter ska läggas till som fotnoterna 43 och 44:

”(43):

E 331 och E 332 får tillföras var för sig eller i kombination och i överensstämmelse med gränserna i direktiven 2006/141/EG, 2006/125/EG och 1999/21/EG.

(44):

I överensstämmelse med gränserna i direktiven 2006/141/EG, 2006/125/EG och 1999/21/EG.”

6.

I livsmedelskategori 13.1.5.2 ”Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för bebisar och småbarn enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG” ska texten på den första raden ersättas med följande:

”Tillsatserna i kategorierna 13.1.2 och 13.1.3 är tillåtna, med undantag av E 270, E 333 och E 341.”

7.

Livsmedelskategori 14.2.6 ”Spritdrycker enligt definitionen i förordning (EG) nr 110/2008” ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om livsmedelstillsatser som tillhör grupp II och grupp III och om livsmedelstillsatserna E 123 amarant och E 150 a–d sockerkulör ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteckningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino och mistrà

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteckningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino och mistrà

E 123

Amarant

30

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteckningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino och mistrà

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Utom: fruktsprit, sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino och mistrà. Whisky och whiskey får endast innehålla E 150 a”

b)

Följande uppgifter om livsmedelstillsatserna E 104 och E 110 ska införas efter uppgifterna om grupp III:

”E 104

Kinolingult

180

(61)

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteckningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino och mistrà

E 110

Para-orange

100

(61)

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteckningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino och mistrà

c)

Följande uppgifter om livsmedelstillsatsen E 124 ska införas efter uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 123 amarant:

”E 124

Nykockin

170

(61)

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteckningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino och mistrà

d)

Följande fotnot ska läggas till som fotnot 61:

”(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.”

8.

I livsmedelskategori 14.2.7.1 ”Aromatiserat vin” ska följande uppgifter om livsmedelstillsatsen E 150 a–d sockerkulör utgå:

”E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Endast americano, bitter vino

9.

I livsmedelskategori 17.1 ”Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form” ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 551–559 kiseldioxid – silikater ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med den 31 januari 2014.

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:

från och med den 1 februari 2014.”

10.

I livsmedelskategori 17.2 ”Kosttillskott i flytande form” ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 551–559 kiseldioxid – silikater ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med den 31 januari 2014.

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:

från och med den 1 februari 2014.”

11.

I livsmedelskategori 17.3 ”Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form” ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 551–559 kiseldioxid – silikater ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med den 31 januari 2014.

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:

från och med den 1 februari 2014.”