Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

4.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 509/2013

av den 3 juni 2013

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av flera tillsatser i vissa alkoholhaltiga drycker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som har godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarandet som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(3)

Den 10 februari 2011 lämnade det nationella rådet för vinodling och framställning av mjöd i Polen in en begäran om ändring av unionsförteckningen för att göra det möjligt att använda flera tillsatser i vissa alkoholhaltiga drycker, som beskrivs i det polska dekretet av den 12 maj 2011 om tillverkning och tappning av vinprodukter, handel med dessa produkter och organisationen av marknaden (3) (nedan kallat det polska dekretet om vinprodukter).

(4)

De alkoholhaltiga dryckerna som omfattas av det polska dekretet om vinprodukter omfattas inte av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (4), eftersom de inte faller inom någon av de kategorier av vinprodukter som förtecknas i bilaga XIb till den förordningen. Aromatiserade produkter som omfattas av det polska dekretet om vinprodukter är följaktligen inte heller omfattade av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (5).

(5)

Användningen av tillsatser i produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1234/2007 regleras genom kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa (6) och deras tillämpningsföreskrifter. Dessa åtgärder ska inte tillämpas på alkoholhaltiga drycker som omfattas av det polska dekretet om vinprodukter.

(6)

Enligt artikel 113d.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får medlemsstaterna dock tillåta användningen av termen ”vin” för andra produkter än dem som avses i bilaga XIb till den förordningen, om den åtföljs av ett namn på en frukt i ett sammansatt ord för att saluföra produkter som erhållits genom jäsning av andra bär och frukter än druvor, eller om det är en del av ett sammansatt ord. I enlighet med artikel 113d.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 tillät Polen användningen av termen ”vin” för de alkoholhaltiga dryckerna som finns registrerade i det polska dekretet om vinprodukter. Därför bör användningen av tillsatser i dessa produkter finnas i förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utan att det påverkar bestämmelserna som gäller för de andra medlemsstaterna med avseende på benämningen av dessa produkter.

(7)

De alkoholhaltiga dryckerna som förtecknas i det polska dekretet om vinprodukter tillhör de livsmedelskategorier som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008:

Wino owocowe markowe (märkesvin av frukt), wino owocowe wzmocnione (fruktvin som har tillsatts alkohol), wino owocowe aromatyzowane (aromatiserat fruktvin), wino z soku winogronowego (vin av druvsaft) och aromatyzowane wino z soku winogronowego (aromatiserat vin av druvsaft) bör förtecknas i kategori 14.2.4: ”Fruktvin, bärvin och made wine” i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008.

Nalewka na winie owocowym (tinktur av fruktvin), aromatyzowana nalewka na winie owocowym (aromatiserad tinktur av fruktvin), nalewka na winie z soku winogronowego (tinktur av vin från druvor), aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego (aromatiserad tinktur av vin från druvor), napój winny owocowy lub miodowy (drycker baserade på frukt- eller honungsvin), aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy (aromatiserade drycker baserade på frukt- eller honungsvin), wino owocowe niskoalkoholowe (fruktvin med låg alkoholhalt) och aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe (aromatiserat fruktvin med låg alkoholhalt) bör förtecknas i kategori 14.2.8 i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008: ”Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent”.

(8)

Godkännandet av användningen av tillsatser i de produkter som omfattas av det polska dekretet om vinprodukter leder inte till att konsumenter exponeras ytterligare för dessa ämnen och innebär därför inget säkerhetsproblem.

(9)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom godkännandet av användningen av flera tillsatser i vissa alkoholhaltiga drycker som omfattas av det polska dekretet om vinprodukter innebär en uppdatering av unionsförteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, är det inte nödvändigt att begära ett yttrande från myndigheten.

(10)

Förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dziennik Urzędowy z 2011 r. Nr 120, poz. 690.

(4)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(5)  EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.

(6)  EUT L 193, 24.7.2009, s. 1.


BILAGA

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska del E ändras på följande sätt:

1.

I livsmedelskategori 14.2.4 ”Fruktvin, bärvin och made wine” ska posterna för om Grupp II och Grupp III och tillsatserna E 160 d, E 242 och E 353 ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Utom wino owocowe markowe

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

Utom wino owocowe markowe

E 160 d

Lykopen

10

Utom wino owocowe markowe

E 242

Dimetyldikarbonat

250

(24)

Endast frukt- och bärviner och alkoholreducerat vin och wino owocowe markowe, wino owocowe wzmocnione, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego och aromatyzowane wino z soku winogronowego

E 353

Metavinsyra

100

Endast made wine och wino z soku winogronowego och aromatyzowane wino z soku winogronowego

2.

I livsmedelskategori 14.2.4 ”Fruktvin, bärvin och made wine” ska följande post för E 1105 läggas till:

”E 1105

Lysozym

quantum satis

Endast wino z soku winogronowego och aromatyzowane wino z soku winogronowego

3.

Livsmedelskategorin 14.2.8 ”Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent” ska ändras på följande sätt:

a)

Posterna för Grupp III, E 123 och E 200–203 ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

Endast alkoholhaltiga drycker som innehåller mindre än 15 procent alkohol och nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe och aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

E 123

Amarant

30

Endast alkoholhaltiga drycker som innehåller mindre än 15 procent alkohol och nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe och aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

200

(1) (2)

Endast alkoholhaltiga drycker som innehåller mindre än 15 procent alkohol och nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe och aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

b)

Följande post för E 220–228 ska läggas till efter posterna för E 210–213 Bensoesyra – bensoater:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

200

(3)

Endast nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe och aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

c)

Följande post för E 353 ska läggas till efter posterna för om E 338–452 Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater:

”E 353

Metavinsyra

100

Endast nalewka na winie z soku winogronowego och aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego

d)

Följande post för E 1105 ska läggas till:

”E 1105

Lysozym

quantum satis

Endast nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe och aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe