Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

4.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 510/2013

av den 3 juni 2013

om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av järnoxider och järnhydroxider (E 172), hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) och polysorbater (E 432–436) för märkning av vissa frukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 9.2, 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs funktionsgrupper av livsmedelstillsatser i livsmedel och av livsmedelstillsatser i livsmedelstillsatser och livsmedelsenzymer.

(2)

Till följd av vetenskapliga framsteg eller teknisk utveckling får vid behov ytterligare funktionsgrupper läggas till i bilaga I till förordning (EG) nr 1333/2008.

(3)

Forskning och utveckling har visat att järnoxider och järnhydroxider (E 172), när de appliceras på ytan av frukt eller grönsaker efter pigmentborttagning av vissa delar (t.ex. genom laserbehandling), ökar dessa delars kontrast till den övriga ytan genom interaktion med vissa frigjorda komponenter av epidermis. Den effekten kan användas för märkning av frukt eller grönsaker. Det är därför lämpligt att införa en ny funktionell klass, ”kontrastförstärkare”, i bilaga I till förordning (EG) nr 1333/2008.

(4)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(5)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkoren för deras användning.

(6)

De förteckningarna kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(7)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(8)

En ansökan om godkännande av användning av järnoxider och järnhydroxider (E 172) som kontrastförstärkare, hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) som ytbehandlingsmedel för outplånlig märkning av vissa frukter och polysorbater (E 432–436) som emulgeringsmedel i kontrastförstärkarberedningen lämnades in den 8 april 2011 och har gjorts tillgänglig för medlemsstaterna.

(9)

Ny märkningsteknik med hjälp av koldioxidlaser för etsning av information på ytan av färsk frukt har utvecklats. Vissa livsmedel får ett urskiljbart märke på sin yta till följd av den direkta pigmentborttagningsbehandlingen med en laserstråle, medan andra inte får det. Det finns därför ett tekniskt behov av att använda järnoxider och järnhydroxider (E 172) som kontrastförstärkare, hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) som ytbehandlingsmedel och polysorbater (E 432–436) som emulgeringsmedel i kontrastförstärkarberedningen för att förbättra kontrasten och möjliggöra outplånlig märkning av vissa frukter. Järnoxider och järnhydroxider (E 172) ger de märkta områdena en tillräcklig kontrast till fruktens övriga yta, hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) bildar en tunn skyddsfilm på det märkta området och polysorbater (E 432–436) ger en homogen spridning av livsmedelstillsatsen inom det område där livsmedel märks.

(10)

Användning av livsmedelstillsatser bör ha fördelar och vara till nytta för konsumenten. Den nya märkningstekniken kan användas för att upprepa alla eller vissa obligatoriska uppgifter som krävs enligt unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning. Konsumenterna kan dessutom dra nytta av användningen av den nya märkningstekniken när varumärket och produktionsmetoden anges på frivillig grund.

(11)

Den nya tekniken för outplånlig märkning ger dessutom ett alternativ till de klistermärken av papper som kan avlägsnas och som nu används samtidigt som den begränsar riskerna att livsmedel går förlorade, sammanblandas eller förväxlas, vilket därmed underlättar transport och lagring av de berörda frukterna. För detta ändamål kan det även vara fördelaktigt att ange PLU-kod (ett identifikationsnummer som används av livsmedelsföretagare för att underlätta kontrollen av transaktioner och lagerhållningen), QR-kod (matrisstreckkod som gör det möjligt att snabbt skanna inkodad information) och streckkod. Sådan information bör därför tillåtas på vissa frukter.

(12)

Järnoxider och järnhydroxider (E 172), hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) och polysorbater (E 432–436) ska användas i små mängder och endast på den yttre delen av frukten och förväntas inte i någon högre grad tränga in i dess inre del. Behandling av frukter vars skal inte normalt konsumeras får därför sannolikt inte någon negativ effekt på människors hälsa. Det är därför lämpligt att bara tillåta användning av järnoxider och järnhydroxider (E 172) och hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) för märkning av citrusfrukter, meloner och granatäpplen och polysorbater (E 432–436) för användning i kontrastförstärkarberedningen.

(13)

Järnoxider och järnhydroxider (E 172) utvärderades senast av vetenskapliga kommittén för livsmedel 1975 (3). Det konstaterades att endast 1 % av järnoxiderna och järnhydroxiderna kunde tänkas bli lösliga i människans mag-tarmkanal, vilket ledde till att kommittén fastställde ett acceptabelt dagligt intag utan att ange någon övre gräns. Hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) utvärderades senast av vetenskapliga kommittén för livsmedel 1992 (4). För fem typer av modifierad cellulosa angavs det ett acceptabelt dagligt intag som ”icke angivet”. År 1983 angav kommittén för gruppen polysorbater (E 432–436) ett acceptabelt dagligt intag på 10 mg/kg kroppsvikt (5). I kommissionens rapport om intag av livsmedelstillsatser genom kosten i Europeiska unionen (6) konstaterades att det eventuellt behövs en mer realistisk bedömning av intaget av polysorbater (E 432–436) utifrån den faktiska konsumtionen av livsmedelstillsatserna. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet förväntas göra en sådan bedömning av intaget i samband med omprövningen av polysorbater (E 432–436), som i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 (7) ska ske senast i slutet av 2016. Till dess bör en eventuell utvidgning av användningen endast övervägas om det gäller produkter som inte i väsentlig grad bidrar till det totala intaget av dessa ämnen.

(14)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningarna över livsmedelstillsatser i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall då uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom godkännandet för användning av järnoxider och järnhydroxider (E 172) och hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) för märkning av citrusfrukter, meloner och granatäpplen och polysorbater (E 432–436) för användning i kontrastförstärkarberedningen utgör uppdateringar av dessa förteckningar som sannolikt inte påverkar människors hälsa är det inte nödvändigt att begära något yttrande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(15)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (8) ska bilaga II med unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att tillåta användning av järnoxider och järnhydroxider (E 172) och hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) för märkning av vissa frukter före detta datum är det nödvändigt att ange en tidigare tillämpningsdag när det gäller dessa livsmedelstillsatser.

(16)

Bilagorna I, II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_01.pdf

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

(5)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_15.pdf

(6)  KOM(2001) 542 slutlig.

(7)  EUT L 80, 26.3.2010, s. 19.

(8)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

Förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande post läggas till som post 27:

”27.   Kontrastförstärkare: ämnen som när de appliceras på ytan av frukt eller grönsaker efter pigmentborttagning av fördefinierade delar (t.ex. genom laserbehandling) bidrar till att skilja dessa delar från den övriga ytan genom att de färgas efter interaktion med vissa komponenter av epidermis.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I del B ska följande post läggas till i punkt 3, ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel”, efter posten för E 170:

”E 172

Järnoxider och järnhydroxider”

b)

I del E ska livsmedelskategori 04.1.1, ”Hela färska frukter, bär och grönsaker”, ändras på följande sätt:

i)

Följande post ska införas före posten för E 200–203 som post E 172:

”E 172

Järnoxider och järnhydroxider

6

Endast som kontrastförstärkare för märkning av citrusfrukter, meloner och granatäpplen för att

upprepa alla eller vissa obligatoriska uppgifter som krävs enligt unionslagstiftningen och/eller nationell lagstiftning,

och/eller

på frivillig grund, ange varumärke, produktionsmetod, PLU-kod, QR-kod och/eller streckkod.

Tillämpningsperiod:

Från och med den 24 juni 2013”

ii)

Följande post ska införas efter posten för E 445 som post E 464:

”E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

10

Endast för citrusfrukter, meloner och granatäpplen för att

upprepa alla eller vissa obligatoriska uppgifter som krävs enligt unionslagstiftningen och/eller nationell lagstiftning,

och/eller

på frivillig grund, ange varumärke, produktionsmetod, PLU-kod, QR-kod och/eller streckkod.

Tillämpningsperiod:

Från och med den 24 juni 2013”

3.

I del 2 i bilaga III ska posten för E 432–E 436 ersättas med följande:

”E 432–436

Polysorbater

quantum satis

Beredningar av färgämnen, kontrastförstärkare, fettlösliga antioxidationsmedel och ytbehandlingsmedel för frukt”