Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

27.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 723/2013

av den 26 juli 2013

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av extrakt av rosmarin (E 392) i visst kött och vissa fiskprodukter med låg fetthalt

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som har godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användning av extrakt av rosmarin (E 392) som antiodixationsmedel i köttberedningar, icke värmebehandlat och värmebehandlat bearbetat kött med låg fetthalt samt bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter med låg fetthalt, inklusive blöt- och kräftdjur, lämnades in den 3 februari 2012 och har delgetts medlemsstaterna.

(5)

Antioxidationsmedel är ämnen som skyddar livsmedel från att försämras genom oxidering, t.ex. härskning av fett eller färgförändringar. De maximihalter av extrakt av rosmarin (E 392) som för närvarande är tillåtna i bearbetat kött samt bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur har fastställts med hänsyn till fetthalten i de respektive livsmedelskategorierna (utom när det gäller torkad korv och torkat kött). Den tillåtna maximihalt av extrakt av rosmarin (E 392) som fastställts med hänsyn till fetthalten i de respektive livsmedelskategorierna innebär inte ett tillräckligt skydd för livsmedel med låg fetthalt eftersom det krävs en kritisk minsta mängd av detta antiodixationsmedel för att uppnå önskad effekt. För närvarande kan extrakt av rosmarin (E 392) användas i effektiva doser i produkter med högre fetthalt. Men även produkter med låg fetthalt kan drabbas av kraftig oxidering på grund av en hög andel omättade fettsyror. Därför bör det fastställas en maximihalt av extrakt av rosmarin (E 392) på 15 mg/kg för produkter med en fetthalt på högst 10 %, medan den tillåtna maximihalten 150 mg/kg uttryckt i förhållande till fettmängden bör behållas för produkter med högre fetthalt än 10 %.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) gjorde 2008 en utvärdering av om det är säkert att använda extrakt av rosmarin (E 392) som livsmedelstillsats (3) och kom fram till att de föreslagna användningsområdena och halterna inte medför några risker. Myndigheten antog vid en försiktig skattning av exponeringen via födan att extrakt av rosmarin skulle användas vid maximihalten (dvs. 150 mg/kg i bearbetat kött, fjäderfä och fisk- och skaldjursprodukter) i alla föreslagna livsmedel i varje livsmedelskategori. Detta antagande gällde också icke värmebehandlat och värmebehandlat bearbetat kött samt bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter, inklusive blöt- och kräftdjur, med en fetthalt på högst 10 %.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Med ledning av myndighetens ovannämnda yttrande från 2008 utgör fastställande av en maximihalt av extrakt av rosmarin (E 392) på 15 mg/kg för icke värmebehandlat och värmebehandlat bearbetat kött och för bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter, inklusive blöt- och kräftdjur, med en fetthalt på högst 10 % en uppdatering av unionsförteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, och därför krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  The EFSA Journal, nr 721, s. 1–29, 2008.


BILAGA

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska del E ändras på följande sätt:

1.

I livsmedelskategori 08.2.1, ”Icke värmebehandlat bearbetat kött”, ska posten för livsmedelstillsatsen E 392, extrakt av rosmarin, utom torkad korv, ersättas med följande:

”E 392

Extrakt av rosmarin

15

(46)

Endast kött med en fetthalt på högst 10 %, utom torkad korv

E 392

Extrakt av rosmarin

150

(41) (46)

Endast kött med en fetthalt på över 10 %, utom torkad korv”

2.

I livsmedelskategori 08.2.2, ”Värmebehandlat bearbetat kött”, ska posten för livsmedelstillsatsen E 392, extrakt av rosmarin, utom torkad korv, ersättas med följande:

”E 392

Extrakt av rosmarin

15

(46)

Endast kött med en fetthalt på högst 10 %, utom torkad korv

E 392

Extrakt av rosmarin

150

(41) (46)

Endast kött med en fetthalt på över 10 %, utom torkad korv”

3.

I livsmedelskategori 09.2, ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur”, ska posten för livsmedelstillsatsen E 392, extrakt av rosmarin, ersättas med följande:

”E 392

Extrakt av rosmarin

15

(46)

Endast fisk och fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur med en fetthalt på högst 10 %

E 392

Extrakt av rosmarin

150

(41) (46)

Endast fisk och fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur med en fetthalt på över 10 %”