Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

31.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 738/2013

av den 30 juli 2013

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av vissa tillsatser i algbaserade fiskromliknande produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

Denna förteckning får ändras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(3)

En ansökan om godkännande av användning av flera tillsatser i algbaserade fiskliknande produkter lämnades in den 1 februari 2011 och har delgetts medlemsstaterna.

(4)

Algbaserade fiskromliknande produkter har utvecklats från och består till cirka 85 % av algextrakt. Övriga ingredienser är vatten, kryddor och godkända tillsatser. Algbaserade fiskromliknande produkter tillhör livsmedelskategori 04.2.4.1, ”Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott”, enligt del D i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008.

(5)

Eftersom dessa produkter inte ser tilltalande ut krävs användning av vissa färgämnen. Sötningsmedel behövs för att anpassa smaken, mildra beskheten och samtidigt undvika användning av socker då det skulle leda till en begränsad mikrobiologisk stabilitet och en begränsad hållbarhetstid för dessa produkter. De övriga tillsatserna som omfattas av ansökan behövs som stabiliserings- och antioxidationsmedel.

(6)

De algbaserade fiskliknande produkterna är i första hand avsedda att användas som garnityr eller dekoration på maträtter som ett alternativ till fiskrom. Den ytterligare exponering som följer av användningen av dessa tillsatser anses därför vara försumbar i förhållande till deras användning i andra livsmedel och kommer sannolikt inte att påverka människors hälsa. Användningen av vissa färgämnen, sötningsmedel, antioxidationsmedel och stabiliseringsmedel i fiskromliknande produkter bör därför godkännas.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 måste kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom godkännandet av användning av kurkumin (E 100), riboflaviner (E 101), koschenill, karminsyra, karminer (E 120), kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner (E 141), sockerkulör (E 150a), vegetabiliskt kol (E 153), karotener (E 160a), paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin (E 160c), beta-apo-8’-karotenal (C 30) (E 160e), rödbetsrött, betanin (E 162), antocyaner (E 163), titandioxid (E 171), järnoxider och järnhydroxider (E 172), extrakt av rosmarin (E 392), fosforsyra – fosfater - di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) och sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter (E 954) i algbaserade fiskromliknande produkter innebär en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa är det inte nödvändigt att begära något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska livsmedelskategori 04.2.4.1, ”Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott”, ändras på följande sätt:

1.

Följande uppgifter ska föras in i nummerordning:

”E 100

Kurkumin

50

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 101

Riboflaviner

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 120

Koschenill, karminsyra, karminer

100

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 150a

Sockerkulör

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 153

Vegetabiliskt kol

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 160a

Karotener

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 160c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 160e

Beta-apo-8’-karotenal (C 30)

100

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 163

Antocyaner

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 171

Titandioxid

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 172

Järnoxider och järnhydroxider

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 338-452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

1 000

(1) (4)

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 392

Extrakt av rosmarin

200

(46)

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

50

(52)

Endast algbaserade fiskromliknande produkter”

2.

Följande fotnot ska föras in efter fotnot 34:

”(46)

Som summan av karnosol och karnosolsyra.”