Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

29.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 817/2013

av den 28 augusti 2013

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3, 14 och 30.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkoren för deras användning.

(3)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(4)

Dessa förteckningar och specifikationer får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(5)

En ansökan om godkännande av användning av gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra som emulgeringsmedel i vissa livsmedelskategorier och i aromer lämnades in den 12 november 2007 och har delgetts medlemsstaterna.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har bedömt säkerheten hos gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra, som emulgeringsmedel som tillsätts till aromer och vissa andra livsmedel och avgav ett yttrande den 11 mars 2010 (4). Myndigheten fann på grundval av resultaten av tillgängliga studier, uppgifter om gummi arabicum och om andra stärkelsearter modifierade med oktenylbärnstenssyra, att användning av gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra som emulgeringsmedel i livsmedel vid de föreslagna användningsområdena och halterna inte medför några risker.

(7)

Det finns ett tekniskt behov av att använda gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra som emulgeringsmedel i vissa livsmedel och som emulgeringsmedel i emulsioner av aromoljor som tillförs en rad olika livsmedel, eftersom det har bättre egenskaper än befintliga emulgeringsmedel. Därför bör användning av gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra tillåtas i de livsmedelskategorier som ansökan avser, och livsmedelstillsatsen bör tilldelas nummer E 423.

(8)

Specifikationerna för gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra bör införas i förordning (EU) nr 231/2012 när den för första gången upptas i unionsförteckningarna över livsmedelstillsatser i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(9)

Förordning (EG) nr 1333/2008 och förordning (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  The EFSA Journal, vol. 8(2010):3, artikelnr 1539.


BILAGA I

A.

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B ska i tabell 3, ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel”, följande post infogas efter posten för livsmedelstillsats E 422:

”E 423

Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra”

2.

Del E ska ändras på följande sätt:

a)

I kategori 05.4, ”Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4”, ska följande post infogas efter posten för livsmedelstillsats E 416:

”E 423

Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra

10 000

Endast glasyrer”

b)

I kategori 12.6, ”Såser”, ska följande post infogas efter posten för livsmedelstillsats E 416:

”E 423

Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra

10 000”

c)

I kategori 14.1.4, ”Smaksatta drycker”, ska följande post infogas efter posten för livsmedelstillsats E 405:

”E 423

Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra

1 000

Endast energidrycker och drycker som innehåller fruktjuice”

B.

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

I del 4, ”Livsmedelstillsatser, inbegripet bärare, i livsmedelsaromer”, ska följande post infogas efter posten för livsmedelstillsats E 416:

”E 423

Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 03: Glassvaror; 07.2: Finare bageriprodukter; 08.2: Bearbetat kött, endast bearbetat fjäderfäkött; 09.2: Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur; samt 16: Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4.

500 mg/kg i aromemulsionen

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 14.1.4: Smaksatta drycker, endast smaksatta drycker som inte innehåller fruktjuice och kolsyrade smaksatta drycker som innehåller fruktjuice; och 14.2: Alkoholhaltiga drycker, inklusive motsvarande produkter som är alkoholfria eller har låg alkoholhalt.

220 mg/kg i aromemulsionen

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 05.1: Kakao- och chokladvaror som omfattas av direktiv 2000/36/EG; 05.2: Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt; 05.4: Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4 samt 06.3: Frukostcerealier.

300 mg/kg i aromemulsionen

Emulsioner av aromoljor som används i kategori 01.7.5: Smältost.

120 mg/kg i aromemulsionen

Emulsioner av aromoljor som används i kategori 05.3: Tuggummi.

60 mg/kg i aromemulsionen

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 01.8: Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker; 04.2.5: Sylt, gelé, marmelad och liknande produkter; 04.2.5.4: Nötsmör och nötbaserade bredbara pålägg; 08.2: Bearbetat kött; 12.5: Soppor och buljonger; 14.1.5.2: Övriga, endast snabbkaffe, te och spannmålsbaserade konsumtionsfärdiga rätter.

240 mg/kg i aromemulsionen

Emulsioner av aromoljor som används i kategori 10.2: Bearbetade ägg och äggprodukter.

140 mg/kg i aromemulsionen

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 14.1.4: Smaksatta drycker, endast icke kolsyrade smaksatta drycker som innehåller fruktjuice; 14.1.2: Fruktjuice enligt definitionen i direktiv 2001/112/EG och grönsaksjuice, endast grönsaksjuice och 12.6: Såser, endast fonder och söta såser.

400 mg/kg i aromemulsionen

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 15: Konsumtionsfärdiga snacks.

440 mg/kg i aromemulsionen”


BILAGA II

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska följande post infogas efter specifikationerna för livsmedelstillsats E 422:

E 423 GUMMI ARABICUM MODIFIERAT MED OKTENYLBÄRNSTENSSYRA

Synonymer

Väteoktenylbutandioat av gummi arabicum; väteoktenylsuccinat av gummi arabicum; OSA-modifierat gummi arabicum; OSA-modifierat akaciagummi

Definition

Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra framställs genom förestring av gummi arabicum (Acacia seyal) eller gummi arabicum (Acacia senegal) i vattenlösning med högst 3 % oktenylbärnstenssyreanhydrid. Det sprejtorkas sedan.

Einecs-nr

Kemiskt namn

Kemisk formel

Vikt, medelmolekylvikt

Fraktion i: 3,105 g/mol

Fraktion ii: 1,106 g/mol

Innehåll

Beskrivning

Benvitt till ljusgult, lättrinnande pulver

Identifiering

Viskositet hos en 5 % lösning vid 25 °C

Högst 30 mPa.s.

Utfällningsreaktion

Bildar flockig utfällning i bly-subacetatlösning (testlösning)

Löslighet

Fritt lösligt i vatten, olösligt i etanol

pH för en 5 % vattenlösning

3,5–6,5

Renhetsgrad

Förlust vid torkning

Högst 15 % (105 °C, 5 timmar)

Förestringsgrad

Högst 0,6 %

Aska totalt

Högst 10 % (530 °C)

Aska olöslig i syra

Högst 0,5 %

Material olösligt i vatten

Högst 1,0 %

Test för stärkelse eller dextrin

Koka en vattenlösning i spädningsförhållandet 1:50 av provet, tillsätt omkring 0,1 ml testlösning av jod. Ingen blåaktig eller rödaktig färg får bildas.

Test för tanninhaltiga gummiarter

Till 10 ml av en vattenlösning i spädningsförhållandet 1:50 av provet tillsätts omkring 0,1 ml testlösning av järnklorid. Ingen svart färgförändring eller svart utfällning får bildas.

Resthalt av oktenylbärnstenssyra

Högst 0,3 %

Bly

Högst 2 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Salmonella sp.

Ej påvisade i 25 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 1 g”