Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

29.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 818/2013

av den 28 augusti 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av sackarosestrar av fettsyror (E 473) i aromer för klara vattenbaserade aromatiserade drycker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelsaromer samt villkoren för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av sackarosestrar av fettsyror (E 473) som emulgeringsmedel i aromer lämnades in den 20 augusti 2008 och har delgetts medlemsstaterna.

(5)

Emulgeringsmedel behövs för att stabilisera oljebaserade aromer när dessa tillsätts vattenbaserade drycker. Utan emulgeringsmedel skulle de oljebaserade aromerna inte vara lösliga utan lägga sig som en ring av olja på dryckens yta. Detta förhindrar att aromen fördelas jämnt i drycken och ökar dess exponering för syre, vilket ger sämre organoleptiska egenskaper. Det gör det också extremt svårt att utveckla klara drycker. Dessa problem kan i viss utsträckning åtgärdas genom användning av tvättad olja, som dock har sämre organoleptiska egenskaper. Användningen av sackarosestrar av fettsyror gör det möjligt att framställa klara drycker och att de tillsatta aromerna fungerar bättre.

(6)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(7)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet lämnade ett yttrande om sackarosestrar av fettsyror (E 473) och fastställde ett acceptabelt dagligt intag på 40 mg/kg kroppsvikt/dag (3). Exponeringen för sackarosestrar av fettsyror till följd av den föreslagna utvidgade användningen i klara alkoholfria aromatiserade drycker motsvarar mindre än 0,1 % av det acceptabla dagliga intaget (4). Med hänsyn till att exponeringen på grund av en sådan ytterligare användning av denna tillsats är försumbar i jämförelse med det acceptabla dagliga intaget, bör denna ytterligare användning av sackarosestrar av fettsyror (E 473) inte påverka människors hälsa.

(8)

Användning av sackarosestrar av fettsyror (E 473) bör därför godkännas som livsmedelstillsats i aromer för klara vattenbaserade aromatiserade drycker.

(9)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  The EFSA Journal, nr 106, s. 1–24, 2004.

(4)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):5, artikelnr 2658.


BILAGA

I del 4 i bilaga III till förordning (EC) nr 1333/2008 ska följande uppgifter föras in efter uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 459:

”E 473

Sackarosestrar av fettsyror

Aromer för klara vattenbaserade aromatiserade drycker som tillhör kategori 14.1.4

15 000 mg/kg i aromer, 30 mg/l i det slutliga livsmedlet”