Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 252/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 913/2013

av den 23 september 2013

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av sötningsmedel i vissa bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användning av sötningsmedel i alla produkter i underkategori 04.2.5.3 ”Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker” i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 lämnades in den 9 maj 2012. I denna underkategori ingår bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker som liknar sylt, gelé och marmelad såsom de definieras i rådets direktiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel (3). Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(5)

Direktiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 innehåller en beskrivning och definition av sylt, gelé och marmelad. Bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker som liknar sylt, gelé och marmelad, som ingår i underkategori 04.2.5.3, får innehålla andra ingredienser än dem som förtecknas i bilaga II till direktiv 2001/113/EG (t.ex. vitaminer, mineraler och aromer).

(6)

Genom bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 tillåts användning av sötningsmedlen acesulfam K (E 950), cyklaminsyra och dess Na- och Cirka-salter (E 952), sackarin och dess Na-, K- och Cirka-salter (E 954), sukralos (E 955), neohesperidin DC (E 959) och steviolglykosider (E 960) i energireducerad sylt, gelé och marmelad samt i andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt och bär, t.ex. bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker.

(7)

En utvidgning av användningen av dessa sötningsmedel till alla andra energireducerade liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker kommer att göra det möjligt att använda dem på samma sätt som i energireducerad sylt, gelé och marmelad.

(8)

Eftersom bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker används som ett alternativ till sylt, gelé och marmelad kommer användningen av sötningsmedel i dessa bredbara pålägg inte att leda till att konsumenterna exponeras ytterligare och medför därför inte några risker.

(9)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom utvidgningen av användningen av acesulfam K (E 950), cyklaminsyra och dess Na- och Cirka-salter (E 952), sackarin och dess Na-, K- och Cirka-salter (E 954), sukralos (E 955), neohesperidin DC (E 959) och steviolglykosider (E 960) till alla andra energireducerade liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker innebär en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa är det inte nödvändigt att begära något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(10)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 september 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EGT L 10, 12.1.2002, s. 67.


BILAGA

Del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Posten för E 950 i underkategori 04.2.5.3, ”Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker”, ska ersättas med följande:

”E 950

Acesulfam K

1 000

Endast energireducerade bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker samt bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker”

2.

Posterna för E 952, E 954, E 955, E 959 och E 960 i underkategori 04.2.5.3, ”Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker”, ska ersättas med följande:

”E 952

Cyklaminsyra och dess Na- och Cirka-salter

500

(51)

Endast energireducerade bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker samt bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Cirka-salter

200

(52)

Endast energireducerade bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker samt bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

E 955

Sukralos

400

Endast energireducerade bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker samt bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

E 959

Neohesperidin DC

50

Endast energireducerade bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker samt bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

Endast energireducerade bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker samt bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker”