Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/61


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1069/2013

av den 30 oktober 2013

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av natriumfosfater (E 339) i naturtarm för korv

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen av dessa.

(2)

Denna förteckning får ändras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(3)

En ansökan om godkännande av användningen av natriumfosfater (E 339) som ett surhetsreglerande medel i naturtarm för korv lämnades in den 26 augusti 2010 och har delgetts medlemsstaterna.

(4)

Natriumfosfater (E 339) ingår i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser och får användas i vissa livsmedel, vilka inte omfattar naturtarm för korv.

(5)

Viktiga effektivitetshämmande mekaniska egenskaper hos naturtarm som orsakar problem i korvindustrin är sprickning under stoppningen och minskad glidförmåga (ökad klibbighet) över korvhornet.

(6)

Natriumfosfater (E 339), som används som surhetsreglerande medel, har visats vara lämpliga för att förbättra glidegenskaperna hos naturtarm, vilket underlättar korvstoppningsprocessen och minskar den största kraften och brottgränsen i naturtarmen.

(7)

Det högsta tolerabla dagliga intaget (MTDI) av fosfater som fastställts av vetenskapliga kommittén för livsmedel (3) är 70 mg/kg kroppsvikt. Det högsta tillåtna värde som föreslås av den sökande är 12 600 mg/kg naturtarm, vilket leder till en maximal överföring av fosfater från naturtarmen till den färdiga korven på 250 mg/kg. Den största mängd fosfater som konsumenten utsätts för genom behandlad naturtarm blir då 2,1 % av MTDI. Det är därför lämpligt att tillåta användningen av natriumfosfater som ett surhetsreglerande medel för att förbättra de mekaniska egenskaperna hos naturtarm för korv.

(8)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av natriumfosfater (E 339) för att förbättra de mekaniska egenskaperna hos naturtarm för korv utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa av ovan nämnda skäl, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Reports of the Scientific Committee for Food, tjugofemte serien (sidan 13), 1991, tillgänglig på http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_25.pdf


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 08.2.3 ”Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött”, efter uppgifterna om E 338–452:

”E 339

Natriumfosfater

12 600

(4) (80)

Endast i naturtarm för korv

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

(80):

Överföring i slutprodukten får inte överstiga 250 mg/kg.”