Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

7.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/79


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1274/2013

av den 6 december 2013

om ändring och rättelse av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller vissa livsmedelstillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3, 14 och 30.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användningen av dessa.

(2)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen och villkoren för användningen av dessa.

(3)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(4)

Dessa förteckningar får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(5)

Vid uppdateringen av specifikationerna är det nödvändigt att beakta de specifikationer och analysmetoder för livsmedelstillsatser som fastställs i specifikationerna från FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté om livsmedelstillsatser vilka antas av Codex Alimentarius-kommissionen och även det internationella numreringssystemet för livsmedelstillsatser, dvs. namn i INS-systemet (4).

(6)

Färgämnet ”Briljantsvart BN, svarta PN” (E 151), som för närvarande är godkänt, bör byta namn till ”Briljantsvart PN” i den unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning av dessa samt i specifikationerna för denna tillsats, både för tydlighetens skull och för att anpassa namnet till det registrerade namnet i INS-systemet.

(7)

I specifikationerna för livsmedelstillsatsen karotener från alger (E 160 a (iv)) hänvisas för närvarande i definitionen till en särskilt plats där algen odlas, nämligen Whyalla: ”Blandade karotener kan också framställas ur stammar av algen Dunaliella salina, som odlas i stora saltsjöar i Whyalla i södra Australien”. De senaste åren har dock den globala efterfrågan på karotener från alger ökat och ytterligare saltsjöar har anlagts i Australien och andra länder. Det finns inga begränsningar vad gäller den eller de platser där Dunaliella salina ska odlas i de nuvarande specifikationerna för karotener från alger från FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser (5) eller i Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets yttrande om omprövning av blandade karotener (E 160 a (i)) och betakaroten (E 160 a (ii)) som livsmedelstillsats (6). För att undvika störningar på marknaden bör beskrivningen av karotener från alger (E 160 a (iv)) i specifikationerna ändras.

(8)

Vissa språkversioner av förordning (EU) nr 231/2012 innehåller fel i specifikationerna för kalciumvätesulfit (E 227) och kaliumvätesulfit (E 228). Dessa fel bör rättas.

(9)

I förordning (EU) nr 231/2012 fastställs även specifikationer för mikrokristallin cellulosa (E 460 (i)) och där anges att synonymen för livsmedelstillsatsen är cellulosagel. Codex Alimentarius har antagit dubbla namn för mikrokristallin cellulosa (E 460 (i)) och dess namn i INS-systemet är ”mikrokristallin cellulosa (cellulosagel)”. Med beaktande av tidigare praxis (7) samt för enhetlighetens skull och för att undvika eventuella störningar i handeln bör de dubbla namnen mikrokristallin cellulosa, cellulosagel antas för livsmedelstillsatsen (E 460 (i)). I specifikationerna för den livsmedelstillsatsen i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därmed ”cellulosagel” strykas från uppgifterna om synonymer och namnet bör ändras i enlighet med detta.

(10)

Livsmedelstillsatsen ”karboximetylcellulosa, natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi” (E 466) bör byta namn till ”natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi” i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 samt i specifikationerna för tillsatsen, för tydlighetens skull och för att anpassa namnet till det registrerade namnet i INS-systemet.

(11)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom de uppdateringar av unionsförteckningarna som avses ovan sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa behövs inte något yttrande från myndigheten.

(12)

Förordningarna (EG) nr 1333/2008 och (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Både livsmedelstillsatserna ”Briljantsvart BN, svarta PN” (E 151) och ”karboximetylcellulosa, natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi” (E 466) och livsmedel innehållande dessa livsmedelstillsatser som märkts eller släppts ut på marknaden inom 24 månader efter det att denna förordning trätt i kraft men som inte är förenliga med denna förordning, får saluföras till dess att lagren har tömts.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  Internationellt numreringssystem för livsmedelstillsatser (INS-system).

(5)  Monografi nr 4 om karotener (alger) från 2007 finns på http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

(6)  Efsas panel för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser (ANS): ”Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes (E 160a (i)) and beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2593.

(7)  Den föreslagna ändringen ligger i linje med andra liknande fall, t.ex. karboximetylcellulosa (E 466), tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa (E 468) och enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa (E 469), som alla har dubbla namn.


BILAGA I

A.

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A tabell 3 ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 151 ersättas med följande:

”E 151

Briljantsvart PN”

2.

I del B:

a)

I punkt 1, ”Färgämnen”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 151 ersättas med följande:

”E 151

Briljantsvart PN”

b)

I punkt 3, ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi”

3.

I del C:

a)

I grupp III, ”Färgämnen med kombinerad maximihalt”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 151 ersättas med följande:

”E 151

Briljantsvart PN”

b)

I grupp I ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

4.

I del E:

a)

I livsmedelskategori 09.2, ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 151 ersättas med följande:

”E 151

Briljantsvart PN

100

(35)

Endast fiskpastej och kräftdjurspastej”

b)

I livsmedelskategori 09.2, ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 151 ersättas med följande:

”E 151

Briljantsvart PN

250

(36)

Endast förkokta kräftdjur”

c)

I livsmedelskategori 09.2, ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 151 ersättas med följande:

”E 151

Briljantsvart PN

100

(37)

Endast rökt fisk”

d)

I livsmedelskategori 11.4.1, ”Bordssötningsmedel i flytande form”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 460 (i) ersättas med följande:

”E 460 (i)

Mikrokristallin cellulosa, cellulosagel

quantum satis

e)

I livsmedelskategori 11.4.3, ”Bordssötningsmedel i tablettform”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 460 (i) ersättas med följande:

”E 460 (i)

Mikrokristallin cellulosa, cellulosagel

quantum satis

f)

I livsmedelskategori 01.6.1, ”Ej smaksatt, pastöriserad grädde (utom grädde med reducerad fetthalt)”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

g)

I livsmedelskategori 01.6.2, ”Ej smaksatta, syrade gräddprodukter med levande mikroorganismer och ersättningsprodukter med ett fettinnehåll på under 20 %”, ska uppgifterna för livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

h)

I livsmedelskategori 11.4.1, ”Bordssötningsmedel i flytande form”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

i)

I livsmedelskategori 11.4.2, ”Bordssötningsmedel i pulverform”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

j)

I livsmedelskategori 11.4.3, ”Bordssötningsmedel i tablettform”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

k)

I livsmedelskategori 13.1.5.1, ”Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och specialprodukter för spädbarn”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

10 000

Från och med födseln i produkter som används för att genom kosten behandla medfödda rubbningar i ämnesomsättningen”

l)

I livsmedelskategori 13.1.5.2, ”Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för bebisar och småbarn enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

10 000

Från och med födseln i produkter som används för att genom kosten behandla medfödda rubbningar i ämnesomsättningen”

m)

I livsmedelskategori 14.1.3, ”Fruktnektar enligt definitionen i direktiv 2001/112/EG, grönsaksnektar och liknande produkter”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

Endast traditionell svensk och finsk citrussaft”

B.

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del 1 ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

Alla livsmedelstillsatser”

2.

I del 3 ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa

Cellulosagummi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja”

3.

I del 5 avsnitt A ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa

Cellulosagummi

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja”

4.

I del 5 avsnitt B ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa,

cellulosagummi

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG

5.

I del 6 tabell 1 ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 466 ersättas med följande:

”E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi”


BILAGA II

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I uppgifterna om E 160 a (iv) ”Karotener från alger” ska specifikationen för definitionen ersättas med följande:

Definition

Blandade karotener kan också framställas ur stammar av algen Dunaliella salina. Betakaroten extraheras med en eterisk olja. Beredningen är en 20–30 % suspension i ätlig olja. Förhållandet mellan cis- och transisomerer ligger i intervallet 50/50–71/29.

Den huvudsakliga aktivt färgande substansen består av karotenoider, främst betakaroten. Alfa-karoten, lutein, zeaxantin och beta-kryptoxantin kan ingå. Utöver färgpigment kan detta ämne innehålla oljor, fetter och vaxer som finns naturligt i ursprungsmaterialet.”

2.

Uppgifterna om E 151 ”Briljantsvart BN, svarta PN” ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”E 151 BRILJANTSVART PN”

b)

Specifikationen för definitionen ska ersättas med följande:

Definition

Briljantsvart PN består huvudsakligen av tetranatrium-4-acetamido-5-hydroxi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Briljantsvart PN beskrivs som natriumsaltet.

Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.”

3.

Gäller inte den svenska versionen.

4.

Gäller inte den svenska versionen.

5.

Uppgifterna om E 460 (i) ”Mikrokristallin cellulosa” ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”E 460 (i) MIKROKRISTALLIN CELLULOSA, CELLULOSAGEL”

b)

Specifikationen för synonymerna ska ersättas med följande:

”Synonymer”

6.

Uppgifterna om E 466 ”Karboximetylcellulosa, natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi” ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”E 466 NATRIUMKARBOXIMETYLCELLULOSA, CELLULOSAGUMMI”

b)

Specifikationen för synonymerna ska ersättas med följande:

Synonymer

NaCMC, natrium CMC”

c)

Specifikationen för definitionen ska ersättas med följande:

Definition

Natriumkarboximetylcellulosa är det partiella natriumsaltet av en cellulosakarboximetyleter som erhålls direkt från fibröst växtmaterial.”