Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.1.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 59/2014

av den 23 januari 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) i aromatiserade vinbaserade produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

En ansökan om godkännande av användning av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) i aromatiserade vinbaserade produkter enligt definitionerna i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1601/91 (3) lämnades in den 27 mars 2013 av producenterna av dessa produkter, och den har delgetts medlemsstaterna.

(4)

Det finns ett tekniskt behov av att använda svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) i aromatiserade vinbaserade produkter. Svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) tillsätts för att stoppa oxidation och förhindra mikrobiologisk kontamination, vilket leder till att produkternas smak och färg bevaras bättre. Dessa produkter, t.ex. vermouth, bör få särskilt skydd eftersom de ofta förvaras länge efter det att flaskan har öppnats.

(5)

Vetenskapliga livsmedelskommittén har fastställt acceptabla dagliga intag för svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) (4). Aromatiserade vinbaserade produkter är alkoholhaltiga drycker som vanligtvis konsumeras som alternativ till andra alkoholhaltiga drycker som vin till vilka svaveldioxid – sulfiter får tillsättas. Den ytterligare exponeringen för svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) på grund av denna nya användning kommer att vara begränsad och innebär inte att det totala intaget ökar. Därför bör användning av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) som konserveringsmedel och antioxidationsmedel i aromatiserade vinbaserade produkter tillåtas.

(6)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom godkännandet av användningen av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) som konserveringsmedel och antioxidationsmedel i aromatiserade vinbaserade produkter utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(7)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT L 149, 14.6.1991, s. 1).

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf


BILAGA

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska del E ändras på följande sätt:

1.

I livsmedelskategori 14.2.7.1, ”Aromatiserat vin”, ska följande post läggas till efter posten för E 200–203:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

200

(3)

(3):

Maximihalterna uttrycks som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.”

2.

I livsmedelskategori 14.2.7.2, ”Aromatiserade vinbaserade drycker”, ska följande post läggas till efter posten för E 200–203:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

200

(3)

(3):

Maximihalterna uttrycks som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.”

3.

I livsmedelskategori 14.2.7.3, ”Aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter”, ska följande post läggas till efter posten för E 200–203:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

200

(3)

(3):

Maximihalterna uttrycks som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.”