Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

15.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 264/2014

av den 14 mars 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer i kosttillskott i fast form och om ändring av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller specifikationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3, 14 och 30.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för livsmedelstillsatser, inbegripet färgämnen och sötningsmedel, som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(3)

Dessa förteckningar kan uppdateras i enlighet med det gemensamma förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(4)

Den 6 oktober 2009 lämnades en ansökan in om godkännande av användningen av polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer i kosttillskott i fast form som bindemedel/ytbehandlingsmedel. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har bedömt säkerheten hos polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer (4) som livsmedelstillsats, och fann att det inte är sannolikt att användningen av polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer i kosttillskott i fast form som ett bindemedel/ytbehandlingsmedel medför någon säkerhetsrisk vid föreslagen användning.

(6)

Det finns ett tekniskt behov av att tillsätta polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer till en cellulosahaltig formulering i kosttillskott. Det förbättrar filmens seghet, ökar beläggningshastigheten och främjar bättre vidhäftningsförmåga hos filmen. Det möjliggör också en kontinuerlig beläggningsprocess, så att beläggningsprocessen tar mindre tid. Polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer bör därför få användas som ytbehandlingsmedel i kosttillskott i fast form och tilldelas E-numret E 1208.

(7)

Specifikationerna för polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer (E 1208) bör införas i förordning (EU) nr 231/2012 när den för första gången upptas i unionsförteckningarna över livsmedelstillsatser i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(8)

Förordning (EG) nr 1333/2008 och förordning (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  The EFSA Journal, vol. 8(2010):12, artikelnr 1948.


BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B punkt 3, ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel”, ska följande post införas efter posten för E 1207, Anjonisk metakrylatsampolymer:

”E 1208

Polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer”

2.

I del E, i livsmedelskategori 17.1, ”Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form”, ska följande post införas efter posten för E 1207, Anjonisk metakrylatsampolymer:

”E 1208

Polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer

100 000”


BILAGA II

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska följande post införas efter posten för E 1207 (Anjonisk metakrylatsampolymer):

E 1208 POLYVINYLPYRROLIDON-VINYLACETATSAMPOLYMER

Synonymer

Kopolyvidon, kopovidon, 1-vinyl-2-pyrrolidon-vinylacetatsampolymer, 2-pyrrolidinon, 1-etenyl-, polymer med etenylacetat

Definition

Ämnet framställs genom fri radikal-sampolymerisation av N-vinyl-2-pyrrolidon och vinylacetat i en lösning av propan-2-ol, med tillsats av initiatorer.

Einecs-nr

Kemiskt namn

Ättiksyra, vinylester, polymer med 1-vinyl-2-pyrrolidinon

Kemisk formel

(C6H9NO)n.(C4H6O2)m

Genomsnittlig molekylvikt

26 000–46 000 g/mol.

Innehåll

Kvävehalt 7,0–8,0 %

Beskrivning

Fysikaliskt tillstånd beskrivs som ett vitt till gulvitt pulver eller vita till gulvita flingor med en genomsnittlig partikelstorlek på 50–130 μm.

Identifiering

Löslighet

Lättlösligt i vatten, etanol, etenklorid och eter.

Infraröd absorptionsspektroskopi

Ska identifieras

Europeiskt färgtest (BY Colour)

Minst BY5

K-värde (1) (1 % fasta ämnen i vattenlösning)

25,2–30,8

pH-värde

3,0–7,0 (10 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Vinylacetatkomponent i sampolymer

Högst 42,0 %

Fritt vinylacetat

Högst 5 mg/kg

Aska totalt

Högst 0,1 %

Aldehyd

Högst 2 000 mg/kg (som acetaldehyd)

Fritt N-vinylpyrrolidon

Högst 5 mg/kg

Hydrazin

Högst 0,8 mg/kg

Peroxidhalt

Högst 400 mg/kg

Propan-2-ol

Högst 150 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg


(1)  K-värde: ett dimensionslöst tal beräknat efter mätningar av kinematisk viskositet i utspädda lösningar, som används för att ange en polymers troliga polymeriseringsgrad eller molekylstorlek.”