Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 298/2014

av den 21 mars 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av magnesiumdivätedifosfat som bakpulver och surhetsreglerande medel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3, 14 och 30.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(3)

Unionsförteckningen och specifikationerna får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användning av magnesiumdivätedifosfat som bakpulver och surhetsreglerande medel i vissa livsmedelskategorier lämnades in den 7 april 2011 och gjordes tillgänglig för medlemsstaterna.

(5)

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) är godkända för användning i finare bageriprodukter som bakpulver. De difosfater (E 450) som anges i förordning (EU) nr 231/2012 får användas som ett alternativ till natriumaluminiumfosfat (E 541) och därigenom sänks aluminiumhalten i bearbetade livsmedel. De difosfater som för närvarande anges i den förordningen har en kärv eftersmak och kan bidra till den totala natriumhalten i livsmedel.

(6)

Specifikationer för magnesiumdivätedifosfat bör fastställas i bilagan till förordning (EU) nr 231/2012, eftersom ämnet skulle kunna användas som ett alternativ till de andra difosfaterna för att minska den kärva eftersmaken och undvika en ökning av natriumhalten i livsmedel. Användningen av magnesiumdivätedifosfat bör därför godkännas i kategorierna 6.2.1: Mjöl, endast självjäsande mjöl, 6.5: Nudlar, 6.6: Smet, 7.1: Matbröd och portionsbröd, och 7.2: Finare bageriprodukter. Magnesiumdivätedifosfat bör tilldelas E-nummer E 450 (ix).

(7)

Liknande ämnen med samma magnesiumhalt som magnesiumdivätedifosfat eller en högre halt, t.ex. mono- och dimagnesiumsalter av ortofosforsyra (E 343 (i), E 343 (ii)), är redan godkända för användning i samma livsmedelkategorier. Införandet av magnesiumdivätedifosfat som ett alternativ till de andra difosfaterna i bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 och dess användning i livsmedel kommer inte att resultera i ett ökat intag av fosfor eller magnesium. Därför anses inte fastställandet av specifikationen och det särskilda godkännandet av användningen av magnesiumdivätedifosfat (E 450 (ix)) som bakpulver och surhetsreglerande medel medföra några risker.

(8)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom införandet av magnesiumdivätedifosfat i bilagan till förordning (EG) nr 231/2012 och godkännandet av användningen av magnesiumdivätedifosfat (E 450 (ix)) som bakpulver inte anses medföra några risker, krävs det inget yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(9)

Förordningarna (EG) nr 1333/2008 och (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).


BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Tabellen i led l i del C ska ersättas med följande tabell:

”E-nummer

Namn

E 338

Fosforsyra

E 339

Natriumfosfater

E 340

Kaliumfosfater

E 341

Kalciumfosfater

E 343

Magnesiumfosfater

E 450

Difosfater (1)

E 451

Trifosfater

E 452

Polyfosfater

2.

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska del E ändras på följande sätt:

a)

I kategori 06.2.1, ”Mjöl”, ska följande post införas efter posten för E 338–452:

”E 450 (ix)

Magnesiumdivätedifosfat

15 000

(4)(81)

Endast självjäsande mjöl

(81) Den samlade mängden fosfater får inte överstiga maximihalten för E 338–452.”

b)

I kategori 06.5, ”Nudlar”, ska följande post införas efter posten för E 338–452:

”E 450 (ix)

Magnesiumdivätedifosfat

2 000

(4)(81)

(81) Den samlade mängden fosfater får inte överstiga maximihalten för E 338–452.”

c)

I kategori 06.6, ”Smet”, ska följande post införas efter posten för E 338–452:

”E 450 (ix)

Magnesiumdivätedifosfat

12 000

(4)(81)

(81) Den samlade mängden fosfater får inte överstiga maximihalten för E 338–452.”

d)

I kategori 07.1, ”Matbröd och portionsbröd”, ska följande post införas efter posten för E 338–452:

”E 450 (ix)

Magnesiumdivätedifosfat

15 000

(4)(81)

Endast pizzadeg (fryst eller kyld) och tortilla

e)

I kategori 07.2, ”Finare bageriprodukter”, ska följande post införas efter posten för E 338–452:

”E 450 (ix)

Magnesiumdivätedifosfat

15 000

(4)(81)

(81) Den samlade mängden fosfater får inte överstiga maximihalten för E 338–452.”


(1)  E 450 (ix) ingår inte”


BILAGA II

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska följande post införas efter specifikationerna för livsmedelstillsats E 450 (vii):

E 450 (ix) MAGNESIUMDIVÄTEDIFOSFAT

Synonymer

Magnesiumpyrofosfatsyra, magnesiumdivätepyrofosfat, magnesiumdifosfat, magnesiumpyrofosfat

Definition

Magnesiumdivätedifosfat är det sura magnesiumsaltet av difosforsyra. Ämnet framställs genom att en vattendispersion av magnesiumhydroxid långsamt tillsätts till fosforsyra tills molförhållandet mellan Mg och P är ca 1:2. Temperaturen hålls under 60 °C under reaktion. Ca 0,1 % väteperoxid tillsätts till reaktionsblandningen, och sedan upphettas uppslamningen och mals.

Einecs-nummer

244-016-8

Kemiskt namn

Magnesiumdivätedifosfat

Kemisk formel

MgH2P2O7

Molekylvikt

200,25

Innehåll

68,0–70,5 % P2O5 , uttryckt som P2O5

18,0–20,5 % MgO, uttryckt som MgO

Beskrivning

Vita kristaller eller pulver

Identifiering

Löslighet

Svagt lösligt i vatten, praktiskt taget olösligt i etanol

Partikelstorlek

Den genomsnittliga partikelstorleken varierar mellan 10 och 50 μm

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 12 % (800 °C, 0,5 timmar)

Fluorid

Högst 20 mg/kg (uttryckt som fluor)

Aluminium

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg”