Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

16.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 145/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 506/2014

av den 15 maj 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av etyllauroylarginat som konserveringsmedel i vissa värmebehandlade köttprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3, 14 och 30.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(3)

Unionsförteckningen och specifikationerna får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

Den 5 maj 2006 lämnades en ansökan in om godkännande av användningen av etyllauroylarginat som konserveringsmedel i flera livsmedelskategorier. Ansökan gjordes tillgänglig för medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 förordning (EG) nr 1331/2008.

(5)

I april 2007 bedömde därefter Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) säkerheten när det gäller användningen av etyllauroylarginat som konserveringsmedel i livsmedel och fastställde ett acceptabelt dagligt intag (ADI) på 0,5 mg/kg kroppsvikt (4). Försiktiga skattningar av exponeringen för ämnet både hos vuxna och hos barn tydde på att det var sannolikt att det acceptabla dagliga intaget skulle överskridas vid de föreslagna maximihalterna för flera livsmedelskategorier.

(6)

I enlighet med dessa slutsatser reviderade sökanden ämnets användningsområden och halter vid användning samt begärde ett godkännande för användning i värmebehandlade köttprodukter. I juli 2013 offentliggjorde myndigheten ett utlåtande om en mer ingående exponeringsbedömning av etyllauroylarginat på grundval av de reviderade föreslagna användningsområdena som livsmedelstillsats (5), och fann att exponeringen för alla grupper i befolkningen ligger under det acceptabla dagliga intaget (ADI) på 0,5 mg/kg kroppsvikt/dag.

(7)

Det finns ett tekniskt behov av att använda etyllauroylarginat som konserveringsmedel i värmebehandlade köttprodukter för att förbättra dessa livsmedels mikrobiologiska kvalitet, bl.a. för att förhindra tillväxt av skadliga mikroorganismer såsom Listeria monocytogenes. Eftersom användningen av etyllauroylarginat i värmebehandlade köttprodukter kommer att bidra till att bibehålla deras kvalitet och säkerhet är det lämpligt att godkänna användningen av denna livsmedelstillsats i värmebehandlade köttprodukter och tilldela den E-numret E 243.

(8)

Specifikationerna för etyllauroylarginat (E 243) bör införas i förordning (EU) nr 231/2012 när ämnet upptas i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 för första gången.

(9)

Förordningarna (EG) nr 1333/2008 och (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  The EFSA Journal (2007) 511, s. 1.

(5)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):6, artikelnr 3294.


BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B under punkt 3, ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel”, ska följande nya post infogas efter post E 242, dimetyldikarbonat:

”E 243

Etyllauroylarginat”

2.

I del E i livsmedelskategori 08.2.2, ”Värmebehandlat bearbetat kött”, ska följande nya post infogas:

”E 243

Etyllauroylarginat

160

Utom emulsionskorv, rökt korv och leverpastej”


BILAGA II

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska följande nya post införas efter specifikationerna för livsmedelstillsats E 242:

”E 243 ETYLLAUROYLARGINAT

Synonymer

Laurinarginatetylester, lauramidargininetylester, etyl-Να-lauroyl-L-arginat·HCl, LAE

Definition

Etyllauroylarginat syntetiseras genom förestring av arginin med etanol, varefter estern får reagera med lauroylklorid. Det resulterande etyllauroylarginatet erhålls som hydroklorid samt filtreras och torkas.

Elincs-nummer

434-630-6

Kemiskt namn

Etyl-Να-dodekanoyl-L-arginat·HCl

Kemisk formel

C20H41N4O3Cl

Molekylvikt

421,02

Innehåll

Minst 85 % och högst 95 %

Beskrivning

Vitt pulver

Identifiering

Löslighet

Lättlösligt i vatten, etanol, propylenglykol och glycerol

Renhetsgrad

Να-Lauroyl-L-arginin

Högst 3 %

Laurinsyra

Högst 5 %

Etyllaurat

Högst 3 %

L-arginin·HCl

Högst 1 %

Etylarginat·2HCl

Högst 1 %

Bly

Högst 1 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg”