Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 601/2014

av den 4 juni 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller livsmedelskategorierna för kött och användningen av vissa livsmedelstillsatser i köttberedningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Unionsförteckningen får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser utarbetades på grundval av de livsmedelstillsatser som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG (5) får användas i livsmedel och efter en undersökning av huruvida de uppfyller kraven i artiklarna 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr 1333/2008. Livsmedelstillsatserna är uppförda i unionsförteckningen med utgångspunkt från de kategorier av livsmedel de får tillföras.

(4)

I del D i unionsförteckningen omfattar kategori 8 kött, och denna kategori omfattar i sin tur underkategorierna 8.1 ”Obearbetat kött” och 8.2 ”Bearbetat kött”. Kategori 8.1 är vidare indelad i kategorierna 8.1.1 ”Annat obearbetat kött än köttberedningar enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004” (6) och 8.1.2 ”Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004”.

(5)

I punkt 1.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 definieras köttberedningar som färskt kött, inklusive finfördelat kött, till vilket livsmedel, smakämnen eller andra tillsatser har tillförts eller vilket har genomgått processer som inte är tillräckliga för att ändra köttets muskelfiberstruktur och som sålunda inte tar bort de egenskaper som är karakteristiska för färskt kött. Det har sedermera klargjorts att köttberedningar kan vara antingen bearbetade eller obearbetade (7).Om de egenskaper som är karakteristiska för färskt kött försvinner helt efter bearbetningen bör det inte längre betraktas som en köttberedning utan omfattas av definitionen av ”köttprodukter” i enlighet med punkt 7.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004. För den rättsliga tydlighetens skull bör termerna ”färskt kött”, ”köttberedningar” och ”köttprodukter” användas enligt definitionerna i förordning (EG) nr 853/2004 för kategori 8. Underkategorierna till kategori 8 i del D i unionsförteckningen bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Det är i allmänhet tillåtet att använda livsmedelstillsatser som tillhör grupp I, såsom den definieras i del C i unionsförteckningen, i bearbetat kött, medan användning av livsmedelstillsatser som tillhör denna grupp i obearbetat kött endast är tillåten i begränsad omfattning och endast efter bedömning från fall till fall.

(7)

När unionsförteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställdes ansågs köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004 vara obearbetat kött, i vilket endast ett begränsat antal tillsatser var tillåtna. Olika tolkningar av definitionen av köttberedningar har dock lett till en situation där användningen av vissa tillsatser i bestämda kategorier av kött varierar mellan medlemsstaterna.

(8)

Kommissionen har mottagit begäran om att vissa av dessa användningar införs i unionsförteckningen över godkända livsmedelstillsatser. Samtliga medlemsstater har fått ta del av dem.Dessa användningar bör införas i unionsförteckningen i de fall då de uppfyller de allmänna villkoren för användning av livsmedelstillsatser i förordning (EG) nr 1333/2008 och med hänsyn till behovet av att i vissa medlemsstater behålla vissa traditionella produkter på marknaden.

(9)

På begäran av några medlemsstater och/eller köttbranschen har vissa användningar av kurkumin (E 100), karmin (E 120), sockerkulör (E 150 a–d), paprikaoleoresin (E 160 c) och rödbetsrött (E 162), som i vissa medlemsstater traditionellt använts för färgning av produkter av merguez-typ och andra traditionella produkter, nämligen salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, soutzoukaki, kebap, cevapcicioch pljeskavice, tagits i betraktande, och dessa användningar bör godkännas.

(10)

På begäran av några medlemsstater har användningen av ättiksyra och acetater (E 260–263), mjölksyra och laktater (E 270, E 325–327), askorbinsyra och askorbater (E 300–302) samt citronsyra och citrater (E 330–333) som surhetsreglerande medel, konserveringsmedel och/eller antioxidationsmedel för att förhindra oxidation och/eller härskning och för att öka den mikrobiologiska stabiliteten tagits i betraktande, och dessa användningar bör godkännas för alla köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt.

(11)

På begäran av några medlemsstater har användningen av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) som fuktighetsbevarande medel för att förhindra förlust av köttsaft under ytterligare bearbetning, särskilt när saltlake har sprutats in, tagits i betraktande, och denna användning bör godkännas. För att begränsa den ytterligare exponeringen för tillsatta fosfater i livsmedel bör dock utvidgningen av användningen av dessa fosfater begränsas till Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad och burger meat som innehåller minst 4 % grönsaker och/eller spannmål blandat i köttet och gråsaltad finsk julskinka.

(12)

På begäran av några medlemsstater och/eller köttbranschen har användningen av nitriter (E 249–250) som konserveringsmedel i vissa traditionella produkter, nämligen lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka och tatar wołowy (danie tatarskie), tagits i betraktande, och denna användning bör godkännas.

(13)

På begäran av några medlemsstater och/eller köttbranschen har användningen av alginater (E 401–404), karragenan (E 407), bearbetad Eucheumaalg (E 407 a), fruktkärnmjöl (E 410), guarkärnmjöl (E 412), dragant (E 413), xantangummi (E 415), acetylerat distärkelsefosfat (E 1414) och hydroxipropyldistärkelsefosfat (E 1442) som fuktighetsbevarande medel eller stabiliseringsmedel för att minska vattenförluster i förpackningen och för att förhindra förlust av köttsaft under ytterligare bearbetning tagits i betraktande. Dessa användningar bör godkännas i köttberedningar i vilka ingredienser har sprutats in och i köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats, t.ex. rulader som innehåller malet kött. Användningen av livsmedelstillsatser i köttberedningar för att förhindra förlust av köttsaft under ytterligare bearbetning är inte vilseledande för konsumenten.

(14)

På begäran av några medlemsstater och/eller köttbranschen har användningen av natriumkarbonater (E 500) som fuktighetsbevarande medel i beredningar av fjäderfäkött, mici, bifteki, soutzoukaki, kebap, seftalia, cevapcicioch pljeskavice för att bibehålla konsistensen och saftigheten under ytterligare bearbetning tagits i betraktande, och denna användning bör godkännas. Användningen i beredningar av fjäderfäkött gör det dessutom möjligt att tillaga fjäderfäkött längre och effektivare, samtidigt som man bibehåller saftigheten och undviker konsumtion av dåligt tillagat fjäderfäkött.

(15)

På begäran av en medlemsstat och/eller köttbranschen har användningen av acetylerat distärkelsefosfat (E 1414) och hydroxipropyldistärkelsefosfat (E 1442) för att minska vattenförluster i beredningar i vilka ingredienser har sprutats in och i köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats, t.ex. rulader som innehåller malet kött, och för att bibehålla saftigheten under beredningen av gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap och seftalia tagits i betraktande, och denna användning bör godkännas.

(16)

När det gäller de traditionella produkterna bör de föreslagna användningarna av livsmedelstillsatser uppfylla de allmänna villkoren för användning i artikel 6 i förordning (EG) nr 1333/2008, och de bör framför allt inte vilseleda konsumenterna i de medlemsstater eller regioner där dessa produkter traditionellt konsumeras.

(17)

För att säkerställa en enhetlig användning av de tillsatser som omfattas av föreliggande förordning beskrivs de traditionella köttberedningarna i vägledningsdokumentet som innehåller en beskrivning av livsmedelskategorierna i del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser (8).

(18)

Överföringsprincipen i artikel 18.1 a i förordning (EG) nr 1333/2008 bör få användas för köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004.

(19)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Ättiksyra och acetater (E 260–263), mjölksyra och laktater (E 270, E 325–327), askorbinsyra och askorbater (E 300–302), citronsyra och citrater (E 330–333), alginater (E 401–404), karragenan (E 407), bearbetad Eucheumaalg (E 407 a), fruktkärnmjöl (E 410), guarkärnmjöl (E 412), dragant (E 413), xantangummi (E 415), natriumkarbonater (E 500), acetylerat distärkelsefosfat (E 1414) och hydroxipropyldistärkelsefosfat (E 1442) tillhör den grupp tillsatser för vilka det inte har fastställts något acceptabelt dagligt intag. Det innebär att de inte medför några hälsorisker vid de nivåer som är nödvändiga för att uppnå den önskade tekniska effekten. Därför utgör en ökad användning av dessa tillsatser en uppdatering av unionsförteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Användningen av kurkumin (E 100), karmin (E 120), sockerkulör (E 150 a–d), paprikaoleoresin (E 160 c), rödbetsrött (E 162), nitriter (E 249–250), fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) kommer endast att utvidgas till vissa produkter som har använts traditionellt, och därför utgör den ökade användningen av dessa tillsatser en uppdatering av unionsförteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Det är därför inte nödvändigt att begära ett yttrande från myndigheten.

(20)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör ändras i enlighet med detta.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 13).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(7)  Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågors riktlinjer för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 853/2004 om hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ( http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/docs/guidance_doc_853-2004_sv.pdf).

(8)  http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/guidance_en.htm


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Del A ska ändras på följande sätt:

I tabell 1 ska uppgifterna i punkt 1 ersättas med följande:

”1

Obearbetade livsmedel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1333/2008, utom köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004”

2.

I del D ska uppgifterna om kategori 08. Kött ersättas med följande:

”08.

Kött

08.1

Färskt kött utom köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004

08.2

Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004

08.3

Köttprodukter

08.3.1

Icke värmebehandlade köttprodukter

08.3.2

Värmebehandlade köttprodukter

08.3.3

Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött

08.3.4

Traditionella saltade köttprodukter som omfattas av särskilda bestämmelser avseende nitriter och nitrater

08.3.4.1

Traditionella produkter som saltats genom nedsänkning i bad (Köttprodukterna läggs i en saltnings-/rimningslösning som innehåller nitriter och/eller nitrater, salt och andra beståndsdelar)

08.3.4.2

Traditionella torrsaltade produkter (Torrsaltning innebär att en saltblandning som innehåller nitriter och/eller nitrater, salt och andra beståndsdelar torrappliceras på köttets yta, följt av en stabiliserings-/mognadsperiod)

08.3.4.3

Andra traditionellt saltade produkter (Bad i saltlösning och torrsaltning används i kombination, eller nitrit och/eller nitrat ingår i en sammansatt produkt, eller saltlösningen sprutas in i produkten före tillagning)”

3.

Del E ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om kategori 08.1 ska utgå.

b)

Rubriken på kategori 08.1.1 ska ersättas med följande:

”08.1

Färskt kött utom köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004”

c)

Kategori 8.1.2 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

”08.2

Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004”

ii)

Uppgifterna om E 120, E 150 a–d, E 262, E 300, E 301, E 302, E 325, E 326, E 330, E 331, E 332, E 333 och E 338–452 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

100

Endast breakfast sausage som innehåller minst 6 % spannmål och burger meat som innehåller minst 4 % grönsaker och/eller spannmål blandat i köttet (köttet i produkterna har malts ned så att muskel- och fettvävnaden fullständigt har finfördelats och fibrerna bildar en homogen blandning med fettet, vilket ger produkterna deras karakteristiska utseende), produkter av merguez-typ, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici och pljeskavice

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Endast breakfast sausage som innehåller minst 6 % spannmål och burger meat som innehåller minst 4 % grönsaker och/eller spannmål blandat i köttet (köttet i produkterna har malts ned så att muskel- och fettvävnaden fullständigt har finfördelats och fibrerna bildar en homogen blandning med fettet, vilket ger produkterna deras karakteristiska utseende), produkter av merguez-typ, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca och chorizo fresco

E 261

Kaliumacetater

quantum satis

Endast färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 262

Natriumacetater

quantum satis

Endast färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

Endast gehakt, färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

Endast gehakt, färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

Endast gehakt, färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 325

Natriumlaktat

quantum satis

Endast färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 326

Kaliumlaktat

quantum satis

Endast färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 330

Citronsyra

quantum satis

Endast gehakt, färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

Endast gehakt, färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

Endast gehakt, färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

Endast gehakt, färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

5 000

(1) (4)

Endast breakfast sausages. Köttet i produkten har malts ned så att muskel- och fettvävnaden fullständigt har finfördelats och fibrerna bildar en homogen blandning med fettet, vilket ger produkten dess karakteristiska utseende; gråsaltad finsk julskinka, burger meat som innehåller minst 4 % grönsaker och/eller spannmål blandat i köttet, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk och ahjupraad

iii)

Följande uppgifter ska läggas till i nummerordning:

”E 100

Kurkumin

20

Endast produkter av merguez-typ, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca och chorizo fresco

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

10

Endast produkter av merguez-typ, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, soutzoukaki och kebap

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

Endast produkter av merguez-typ, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca och chorizo fresco

E 249–250

Nitriter

150

(7) (7')

Endast lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka och tatar wołowy (danie tatarskie)

E 260

Ättiksyra

quantum satis

Endast färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 263

Kalciumacetat

quantum satis

Endast färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 270

Mjölksyra

quantum satis

Endast färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 327

Kalciumlaktat

quantum satis

Endast färdigförpackade beredningar av färskt malet kött och köttberedningar som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt

E 401

Natriumalginat

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats. Utom bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros och souvlaki

E 402

Kaliumalginat

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats. Utom bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros och souvlaki

E 403

Ammoniumalginat

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats. Utom bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros och souvlaki

E 404

Kalciumalginat

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats. Utom bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros och souvlaki

E 407

Karragenan

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats. Utom bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros och souvlaki

E 407 a

Bearbetad Eucheumaalg

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats. Utom bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros och souvlaki

E 410

Fruktkärnmjöl

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats. Utom bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros och souvlaki

E 412

Guarkärnmjöl

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats. Utom bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros och souvlaki

E 413

Dragant

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats. Utom bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros och souvlaki

E 415

Xantangummi

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats. Utom bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros och souvlaki

E 500

Natriumkarbonater

quantum satis

Endast beredningar av fjäderfäkött, mici, bifteki, soutzoukaki, kebap, seftalia, ćevapčići och pljeskavice

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats, gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap och seftalia

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

quantum satis

Endast beredningar i vilka ingredienser har sprutats in; köttberedningar som består av köttdelar som hanterats på olika sätt (malts, skivats eller bearbetats) och som sammanfogats, gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap och seftalia

(7): Maximimängd som får tillföras vid tillverkning.

(7'): Maximimängden uttryckt som natriumnitrit.”

d)

Rubriken på kategori 08.2 ska ersättas med följande:

”08.3

Köttprodukter”

e)

Rubriken på kategori 08.2.1 ska ersättas med följande:

”08.3.1

Icke värmebehandlade köttprodukter”

f)

Rubriken på kategori 08.2.2 ska ersättas med följande:

”08.3.2

Värmebehandlade köttprodukter”

g)

Rubriken på kategori 08.2.3 ska ersättas med följande:

”08.3.3

Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött”

h)

Rubriken på kategori 08.2.4 ska ersättas med följande:

”08.3.4

Traditionella saltade köttprodukter som omfattas av särskilda bestämmelser avseende nitriter och nitrater”

i)

Rubriken på kategori 08.2.4.1 ska ersättas med följande:

”08.3.4.1

Traditionella produkter som saltats genom nedsänkning i bad (Köttprodukterna läggs i en saltnings-/rimningslösning som innehåller nitriter och/eller nitrater, salt och andra beståndsdelar)”

j)

Rubriken på kategori 08.2.4.2 ska ersättas med följande:

”08.3.4.2

Traditionella torrsaltade produkter (Torrsaltning innebär att en saltblandning som innehåller nitriter och/eller nitrater, salt och andra beståndsdelar torrappliceras på köttets yta, följt av en stabiliserings-/mognadsperiod)”

k)

Rubriken på kategori 08.2.4.3 ska ersättas med följande:

”08.3.4.3

Andra traditionellt saltade produkter (Bad i saltlösning och torrsaltning används i kombination, eller nitrit och/eller nitrat ingår i en sammansatt produkt, eller saltlösningen sprutas in i produkten före tillagning)”