Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

26.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 252/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 923/2014

av den 25 augusti 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av substratpigment av aluminium av riboflaviner (E 101) och karmin, karminsyra (E 120) i vissa livsmedelskategorier och av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller specifikationerna för riboflaviner (E 101)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 14, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (2) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(3)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser och specifikationerna får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (3), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) rekommenderade i sitt yttrande av den 22 maj 2008 (4) en sänkning av det tolerabla veckointaget (TWI) av aluminium till 1 mg/kg kroppsvikt/vecka. Dessutom ansåg myndigheten att det reviderade TWI-värdet i stora delar av unionen vanligen överskrids av storkonsumenter, särskilt barn. För att säkerställa att det reviderade TWI-värdet inte överskrids ändrades villkoren för användning av livsmedelstillsatser som innehåller aluminium, inbegripet substratpigment av aluminium, och de mängder som får användas genom kommissionens förordning (EU) nr 380/2012 (5).

(5)

Enligt förordning (EU) nr 380/2012 är substratpigment av aluminium som erhålls av alla de färgämnen som förtecknas i tabell 1 i del B i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 tillåtna till och med den 31 juli 2014. Från och med den 1 augusti 2014 är endast substratpigment av aluminium som erhålls av de färgämnen som förtecknas i tabell 3 i del A i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 tillåtna och endast i de livsmedelskategorier för vilka det i del E i den bilagan uttryckligen har angivits maximihalter för aluminium från substratpigment.

(6)

Ansökningar om godkännande av användningen av substratpigment av aluminium av riboflaviner (E 101) och utvidgningen av användningen av substratpigment av aluminium av karminsyra, karminer (E 120) lämnades in under 2013 och har delgetts medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008. För att inte urholka förordning (EU) nr 380/2012 ägnades vid behandlingen av ansökningarna särskild uppmärksamhet åt eventuell exponering för aluminium.

(7)

I substratpigment av aluminium av färgämnen har färgen gjorts olöslig och fungerar annorlunda än dess färgekvivalent (t.ex. bättre ljus-, pH- och värmestabilitet, vilket förhindrar att färgen blöder samt ger en annan färgnyans), vilket gör att substratpigmentformen är lämplig för vissa specifika tekniska tillämpningar.

(8)

Godkännande av substratpigment av aluminium av riboflaviner är ett alternativ till substratpigment av aluminium av andra gula färgämnen i livsmedel där det är tillåtet att använda substratpigment av aluminium. För substratpigment av aluminium av karminsyra, karminer är de ansökta mängderna som får användas låga och utvidgningen av användningen omfattar antingen nischprodukter eller produkter som inte konsumeras av barn. På grund av värmebehandlingen måste den mängd som får användas för pastöriserad fiskrom vara större, för att en stabil färg ska kunna garanteras under produktens hållbarhetstid. Det är inte troligt att godkännandet av substratpigment av aluminium av riboflaviner och den utvidgade användningen av substratpigment av aluminium av karminsyra, karminer skulle få någon stor betydelse för den sammanlagda exponeringen för aluminium.

(9)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom godkännandet av substratpigment av aluminium av riboflaviner och utvidgningen av användningen av substratpigment av aluminium av karminsyra, karminer utgör uppdateringar av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(10)

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 fastställs att färgämnen endast får användas i form av substratpigment av aluminium där detta särskilt anges. Därför krävs det för godkännande av substratpigment av aluminium av riboflaviner (E 101) en ändring av specifikationerna för denna livsmedelstillsats i bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 med avseende på användning av substratpigment av aluminium av färgämnen.

(11)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(4)  ”Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) on Safety of aluminium from dietary intake”, The EFSA Journal, nr 754, s. 1, 2008.

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 380/2012 av den 3 maj 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller villkoren för användning av livsmedelstillsatser som innehåller aluminium och de mängder som får användas (EUT L 119, 4.5.2012, s. 14).


BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A i tabell 3 ska följande uppgifter införas efter uppgifterna om livsmedelstillsats E 100:

”E 101

Riboflaviner”

2.

Del E ska ändras på följande sätt:

a)

Kategori 01.7.2, ”Mognadslagrad ost”, ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 120 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

125

(83)

Endast rödmarmorerad ost”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(83):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 3,2 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

b)

Kategori 08.2, ”Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004”, ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 120 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

100

(66)

Endast breakfast sausage som innehåller minst 6 % spannmål och burger meat som innehåller minst 4 % grönsaker och/eller spannmål blandat i köttet (köttet i produkterna har malts ned så att muskel- och fettvävnaden fullständigt har finfördelats och fibrerna bildar en homogen blandning med fettet, vilket ger produkterna deras karakteristiska utseende), produkter av merguez-typ, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici och pljeskavice”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(66):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

c)

Kategori 09.2, ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur”, ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

500

(84)

Endast surimi och liknande produkter samt laxersättningar”

ii)

Den första posten om livsmedelstillsatsen E 120 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

100

(35) (85)

Endast fiskpastej och kräftdjurspastej”

iii)

Följande fotnoter ska läggas till:

”(84):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 4 mg/kg. Genom undantag från denna regel är maximihalten för laxersättningar 5,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.

(85):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 2 mg/kg i fiskpastej. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

d)

Kategori 09.3, ”Fiskrom”, ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

(86)

Utom störrom (kaviar)”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(86):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 3 mg/kg. Genom undantag från denna regel är maximihalten för pastöriserade produkter 50 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

e)

Kategori 14.2.6, ”Spritdrycker enligt definitionen i förordning (EG) nr 110/2008”, ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

(87)

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteckningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino och mistrà”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(87):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

f)

Kategori 14.2.7.1, ”Aromatiserat vin”, ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatsen E 120 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

100

(26) (27) (87)

Endast americano, bitter vino”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(87):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

g)

Kategori 14.2.7.2, ”Aromatiserade vinbaserade drycker”, ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatsen E 120 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

100

(28) (87)

Endast bitter soda”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(87):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

h)

Kategori 14.2.7.3, ”Aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter”, ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

(87)”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(87):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

i)

Kategori 14.2.8, ”Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent”, ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

(87)

Endast alkoholhaltiga drycker som innehåller mindre än 15 procent alkohol och nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe och aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(87):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”


BILAGA II

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande mening ska införas i slutet av uppgifterna om tillsatsen E 101 (i) RIBOFLAVIN:

”Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.”

2.

Följande mening ska införas i slutet av uppgifterna om tillsatsen E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFAT:

”Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.”