Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

11.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 957/2014

av den 10 september 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller strykning av montansyraestrar (E 912)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 14, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (2) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(3)

Montansyraestrar (E 912) är vaxer som i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 är godkända som ytbehandlingsmedel för citrusfrukter, meloner, papaya, mango, avokado och ananas.

(4)

Enligt artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1333/2008 ska Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) genomföra en ny riskbedömning av alla livsmedelstillsatser som var tillåtna i unionen före den 20 januari 2009.

(5)

För detta ändamål fastställs det i kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 (3) ett program för omprövningen av livsmedelstillsatser. Enligt förordning (EU) nr 257/2010 ska omprövningen av andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel vara avslutad senast den 31 december 2018. Vissa livsmedelstillsatser, inklusive montansyraestrar (E 912), har dock högre prioritet och bör bedömas tidigare.

(6)

Enligt artikel 6.1 förordning (EU) nr 257/2010 ska intresserade företagare och andra berörda parter lämna in uppgifter som rör omprövningen av en livsmedelstillsats inom den tidsfrist som myndigheten har angett i sin förfrågan om uppgifter.

(7)

Den 15 januari 2012 begärde myndigheten i en öppen förfrågan in vetenskapliga uppgifter om montansyraestrar (E 912) (4) och uppmanade berörda parter och andra intressenter att inkomma med de begärda uppgifterna eller annan information senast den 1 juni 2012.

(8)

Den 7 juni 2013 avgav myndigheten ett vetenskapligt yttrande om omprövningen av montansyraestrar (E 912) som livsmedelstillsats (5). I yttrandet konstaterades att det inte finns några tillgängliga uppgifter om montansyraestrars toxikokinetik och reproduktions- och utvecklingstoxicitet. De tillgängliga uppgifterna om montansyraestrars korttidstoxicitet, subkroniska toxicitet, genotoxicitet, kroniska toxicitet och karcinogenicitet var begränsade. Inga uppgifter om användningen lämnades in. Utifrån dessa begränsningar konstaterade myndigheten att montansyraestrar som livsmedelstillsats inte kunde bedömas.

(9)

Om den information som behövs för att avsluta omprövningen av en viss livsmedelstillsats inte lämnas in av intresserade företagare och andra berörda parter till myndigheten inom den fastställda tidsfristen får livsmedelstillsatsen enligt artikel 6.5 i förordning (EU) nr 257/2010 tas bort från unionsförteckningen över godkända livsmedelstillsatser i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10.3. i förordning (EG) nr 1333/2008. Följaktligen bör specifikationerna för denna livsmedelstillsats också strykas ur förordning (EU) nr 231/2012.

(10)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1333/2008 ska unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (6).

(11)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 får unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(12)

Därför bör bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ändras genom att montansyraestrar (E 912) stryks ur unionsförteckningen över godkända livsmedelstillsatser, eftersom det saknas nya vetenskapliga rön som skulle kunna motivera att tillsatsen fortsätter att vara upptagen i förteckningen.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Livsmedel som innehåller montansyraestrar (E 912) och som lagligen hade släppts ut på marknaden innan denna förordning trädde i kraft, får fortsätta att saluföras till dess att lagren har tömts.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 av den 25 mars 2010 om upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 80, 26.3.2010, s. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  The EFSA Journal, 11(2013):6, artikelnr 3236.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).


BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B punkt 3, ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 912 utgå.

2.

I del E i livsmedelskategori 04.1.1, ”Hela färska frukter, bär och grönsaker”, ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 912 utgå.


BILAGA II

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 912 utgå.