Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

13.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 272/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 969/2014

av den 12 september 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av kalciumaskorbat (E 302) och natriumalginat (E 401) i vissa obearbetade frukter, bär och grönsaker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

En ansökan om godkännande av användningen av kalciumaskorbat (E 302) och natriumalginat (E 401) som ytbehandlingsmedel i vissa färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker lämnades in den 12 november 2012 och delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Det finns en ökande efterfrågan på nyskurna frukter, bär och grönsaker, framför allt på grund av att de är praktiska som konsumtionsfärdiga produkter och att konsumtionen av dem är förknippad med hälsofördelar.

(5)

Färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker är färska frukter, bär och grönsaker som tvättas innan de skalas och/eller skärs upp och/eller innan stjälken tas bort och som förpackas samt förvaras kylda. Vissa beståndsdelar av frukter, bär och grönsaker bryts ned när de utsätts för syre eller ljus; detta sker när de skalas och/eller skärs upp och/eller när stjälken tas bort. Skador på vävnader hos frukter, bär och grönsaker leder till en rad fysiologiska störningar, såsom oxidering, brunfärgning etc., som minskar den näringsmässiga kvaliteten på dessa livsmedel och måste minimeras.

(6)

Det finns ett tekniskt behov av att använda kalciumaskorbat (E 302) och natriumalginat (E 401) i vissa färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker. Dessa tillsatser används i kombination för att bilda ett ätbart gel som därefter appliceras på ytan av frukter, bär och grönsaker och ger ett skyddande tunt skikt som utgör ett fysiskt hinder mot syre och fukt och som minskar utsvettningen och uttorkningen av ytan hos frukter, bär och grönsaker. Till följd av detta reduceras de fysiologiska nedbrytningsprocesserna vilket hjälper frukterna, bären och grönsakerna att bevara sin näringsmässiga kvalitet. Tack vare gelet kan dessa frukter, bär och grönsaker konserveras bättre under längre tid.

(7)

Användningen av kalciumaskorbat (E 302) och natriumalginat (E 401) som ytbehandlingsmedel skulle bidra till att öka hållbarheten hos färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker under hållbarhetstiden och därigenom underlätta tillgången på och öka marknadstillträdet för konsumtionsfärdiga nyskurna frukter, bär och grönsaker.

(8)

Kalciumaskorbat (E 302) och natriumalginat (E 401) tillhör den grupp tillsatser för vilka det inte har fastställts något acceptabelt dagligt intag (3). Det innebär att de inte medför någon hälsofara vid de nivåer som är nödvändiga för att uppnå den önskade tekniska effekten.

(9)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av natriumaskorbat (E 302) och natriumalginat (E 401) som ytbehandlingsmedel i vissa färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker utgör en uppdatering av den nämnda förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(10)

Enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 är användningen av kalciumaskorbat (E 302) redan godkänd för ”endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis” i livsmedelskategori 04.1.2, ”Skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker”.

(11)

Användning av natriumalginat (E 401) som ytbehandlingsmedel i livsmedelskategori 04.1.2, ”Skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker”, i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför godkännas med en maximihalt på 2 400 mg/kg, och endast i kombination med kalciumaskorbat (E 302) med en maximihalt på 800 mg/kg för att bilda ett ätligt gel.

(12)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rapport från kommissionen om intag av livsmedelstillsatser genom kosten i Europeiska unionen (KOM(2001) 542 slutlig).


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 04.1.2, ”Skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker”, efter uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 333:

”E 401

Natriumalginat

2 400

(82)

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker som är avsedda att säljas till slutkonsumenter

(82):

Får endast användas som ytbehandlingsmedel i kombination med E 302 och med en maximihalt på 800 mg/kg av E 302 i det slutliga livsmedlet.”