Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

17.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1092/2014

av den 16 oktober 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av sötningsmedel i vissa bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

En ansökan om godkännande av användningen av sötningsmedel i alla produkter som tillhör livsmedelskategori 04.2.5.3 ”Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker” i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 lämnades in den 24 april 2014. I denna livsmedelskategori ingår bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker som liknar sylt, gelé och marmelad såsom de definieras i rådets direktiv 2001/113/EG (3). Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Direktiv 2001/113/EG innehåller en beskrivning och definition av sylt, gelé och marmelad. Bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker som liknar sylt, gelé och marmelad och som omfattas av livsmedelskategori 04.2.5.3 får innehålla andra ingredienser än de som förtecknas i bilaga II till direktiv 2001/113/EG (t.ex. vitaminer, mineralämnen och aromer).

(5)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 godkänns användningen av sötningsmedlen aspartam (E 951), neotam (E 961) och salt av aspartam och acesulfam (E 962) i energireducerad sylt, gelé och marmelad samt i andra liknande bredbara pålägg baserade på torkade frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker.

(6)

En utvidgning av användningen av dessa sötningsmedel till alla andra energireducerade liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker kommer att göra det möjligt att använda dem på samma sätt som i energireducerad sylt, gelé och marmelad.

(7)

Eftersom bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker används som ett alternativ till sylt, gelé och marmelad kommer användningen av sötningsmedel i dessa bredbara pålägg inte att leda till att konsumenterna exponeras ytterligare och medför därför inte några risker.

(8)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall när en sådan uppdatering sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom utvidgningen av användningen av aspartam (E 951), neotam (E 961) och salt av aspartam och acesulfam (E 962) till alla andra energireducerade liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker utgör en uppdatering av den nämnda förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel (EGT L 10, 12.1.2002, s. 67).


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska uppgifterna om E 951, E 961 och E 962 i livmedelskategori 04.2.5.3 ”Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker”, ersättas med följande:

”E 951

Aspartam

1 000

Endast energireducerade bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker samt bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

E 961

Neotam

32

Endast energireducerade bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker samt bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

1 000

(11)b (49) (50)

Endast energireducerade bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker samt bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker”