Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

17.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1093/2014

av den 16 oktober 2014

om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av vissa färgämnen i smaksatt mognadslagrad ost

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser utarbetades på grundval av de livsmedelstillsatser som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG (5) får användas i livsmedel och efter en undersökning av om de uppfyller kraven i artiklarna 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr 1333/2008. Livsmedelstillsatserna är uppförda i unionsförteckningen med utgångspunkt från de kategorier av livsmedel de får tillföras.

(4)

På grund av de svårigheter som uppstått under överföringen av livsmedelstillsatser till det nya kategoriseringssystemet i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 togs användningen av färgämnen som är tillåtna i vissa livsmedel inte med i denna förteckning, eftersom det vid denna tidpunkt inte fanns någon information om användningen av och behovet av att använda färgämnen i smaksatt mognadslagrad ost, såsom grön och röd pesto-ost, wasabi-ost och grönmarmorerad örtost.

(5)

Den 2 april 2013 lämnades det in en ansökan om rättelse av unionsförteckningen om fortsatt användning av kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner (E 141) och paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin (E 160 c) och om godkännande av användningen av karmin, karminsyra (E 120) och annattoextrakt, bixin, norbixin (E 160 b) i viss smaksatt mognadslagrad ost och ansökan delgavs medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(6)

Karmin, karminsyra (E 120) och annattoextrakt, bixin, norbixin (E 160 b) är för närvarande godkända för användning i viss mognadslagrad ost. Samma tekniska behov konstaterades också för användningen av karmin, karminsyra (E 120) i röd pesto-ost och av annattoextrakt, bixin, norbixin (E 160 b) i grön och röd pesto-ost.

(7)

De nuvarande godkännandena om användningen av karmin, karminsyra (E 120) och annattoextrakt, bixin, norbixin (E 160 b) antogs med utgångspunkt i de acceptabla dagliga intag (ADI) som vetenskapliga kommittén för livsmedel fastställde 1983 respektive 1979.

(8)

Grön och röd pesto-ost utgör en liten del av den totala ostmarknaden. Man räknar inte med att ett godkännande av användningen av karmin, karminsyra (E 120) i röd pesto-ost och av annattoextrakt, bixin, norbixin (E 160 b) i grön och röd pesto-ost kommer att ha någon betydande inverkan på den totala exponeringen för de två färgämnena.

(9)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall när en sådan uppdatering sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom utvidgningen av användningen av karmin, karminsyra (E 120) till röd pesto-ost och av annattoextrakt, bixin, norbixin (E 160 b) till grön och röd pesto-ost utgör en uppdatering av den nämnda förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(10)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför rättas och ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 13).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1).


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska livsmedelskategori 1.7.2, ”Mognadslagrad ost”, ändras på följande sätt:

1.

Uppgifterna om E 120 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

125

(83)

Endast rödmarmorerad ost och röd pesto-ost”

2.

Uppgifterna om E 141 ska ersättas med följande:

”E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

Endast sage derby-ost, grön och röd pesto-ost, wasabi-ost och grönmarmorerad örtost”

3.

Den första posten för E 160 b där maximihalten 15 mg/l eller mg/kg anges ska ersättas med följande:

”E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

15

Endast mognadslagrad orange, gul och vitaktig ost samt grön och röd pesto-ost”

4.

Uppgifterna om E 160 c ska ersättas med följande:

”E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

Endast mognadslagrad orange, gul och vitaktig ost samt röd pesto-ost”