Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/538

av den 31 mars 2015

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av bensoesyra – bensoater (E 210–213) i kokta räkor i saltlake

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Danish Seafood Association har lämnat in en begäran om ändring av unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i syfte att öka maximihalten av bensoesyra – bensoater (E 210–213) i kokta räkor i saltlake.

(4)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs maximihalten av sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater (E 200–213) för användning i halvkonserver av fisk och fiskeriprodukter, inklusive kräftdjur, blötdjur, surimi, fisk- och kräftdjurspastej; kokta kräftdjur och blötdjur till 2 000 mg/kg. I kokta kräftdjur och blötdjur är maximihalten av bensoesyra – bensoater (E 210–213) 1 000 mg/kg.

(5)

Dessa maximihalter i kokta räkor i saltlake med ett pH-värde på 5,6–5,7 bör vara tillräckliga för att hämma tillväxten av Listeria monocytogenes vid kyltemperaturer mellan 5 och 8 °C. Små förändringar av konserveringsparametrarna kan dock leda till tillväxt av Listeria monocytogenes. På Danmarks Tekniske Universitet har man utvecklat en matematiskt prediktiv metod för att fastställa den nödvändiga halten av bensoesyra – bensoater (E 210–213) (3). Enligt denna modell är 1 000 mg/kg E 210–213 inte tillräckligt för att förhindra tillväxt av Listeria monocytogenes i räkor i saltlake vid ett pH-värde på 5,8. Både modellen och tester visar att den optimala kombinationen av bensoesyra – bensoater (E 210–213) och sorbinsyra – sorbater (E 200–203) är 1 500 mg/kg respektive 500 mg/kg för att förhindra tillväxt av Listeria monocytogenes i dessa räkor.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sin rapport om trender för och källor till zoonoser, zoonotiska smittämnen och livsmedelsburna utbrott under 2012 (4) att antalet fall av listerios hos människor ökat något jämfört med 2011, och 1 642 bekräftade humanfall rapporterades under 2012. Under perioden 2008–2012 kunde en långsam men statistiskt signifikant ökning av antalet fall i unionen konstateras som dessutom visade på ett säsongsmönster. Liksom tidigare år rapporterades en hög letalitet (17,8 %) bland fallen. Sammanlagt 198 dödsfall på grund av listerios rapporterades från 18 medlemsstater under 2012, vilket var det största antalet dödsfall som rapporterats sedan 2006. Listeria monocytogenes påvisades i sällan förekommande fall i halter över den lagstadgade säkerhetsgränsen för konsumtionsfärdiga livsmedel i detaljhandeln. Prover med för höga halter hittades oftast i fiskeriprodukter.

(7)

I kommissionens rapport om intag av livsmedelstillsatser genom kosten i Europeiska unionen (5) konstaterades att exponeringen för bensoesyra – bensoater kunde uppgå till 96 % av det acceptabla dagliga intaget (ADI) för småbarn och 84 % för vuxna baserat på användning vid maximihalter. Vid denna tidpunkt gällde en maximihalt på 2 000 mg/kg sorbinsyra – sorbater i kombination med bensoesyra – bensoater i kokta räkor. Denna halt reviderades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/52/EG (6) när godkännandet utvidgades till att omfatta samtliga kokta kräftdjur och blötdjur, dock med en maximihalt av bensoesyra – bensoater på 1 000 mg/kg. Ökningen av denna halt till 1 500 mg/kg endast för kokta räkor i saltlake förväntas därför inte leda till någon ytterligare exponering som skulle kunna medföra risker.

(8)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom godkännandet av användningen av bensoesyra – bensoater (E 210–213) i kokta räkor som konserveras i saltlake utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen för dess ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://sssp.dtuaqua.dk

(4)  The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012, The EFSA Journal, vol. 12(2014):2, artikelnr 3547, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf

(5)  KOM(2001) 542 slutlig.

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/52/EG av den 5 juli 2006 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel (EUT L 204, 26.7.2006, s. 10).


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, livsmedelskategori 09.2, ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur”, ska följande post läggas till efter posten för livsmedelstillsats E 210–213:

”E 210–213

Bensoesyra – bensoater

1 500

(1) (2)

Endast kokta räkor i saltlake”