Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/647

av den 24 april 2015

om ändring och rättelse av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av vissa livsmedelstillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkoren för deras användning.

(3)

Dessa förteckningar får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser utarbetades på grundval av de livsmedelstillsatser som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG (3), 94/36/EG (4) och 95/2/EG (5) får användas i livsmedel och efter en översyn av om de uppfyller kraven i artiklarna 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr 1333/2008. Livsmedelstillsatserna är uppförda i unionsförteckningen med utgångspunkt från de kategorier av livsmedel de får tillföras.

(5)

På grund av de svårigheter som uppstått under överföringen av livsmedelstillsatser till det nya kategoriseringssystemet i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 har vissa fel påvisats som bör rättas till och andra bestämmelser behöver förtydligas ytterligare.

(6)

I bilaga II anges inte de olika former av en livsmedelstillsats som får användas, sorbitoler (E 420) förekommer t.ex. i form av sorbitol (E 420 (i)) eller sorbitolsirap (E 420 (ii)) och natriumcitrater (E 331) i form avmononatriumcitrat (E 331 (i)), dinatriumcitrat (E 331 (ii)) och trinatriumcitrat (E 331 (iii)). Dessa former specificeras i kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (6). Det bör förtydligas att dessa olika former av godkända livsmedelstillsatser får användas.

(7)

Kantaxantin (E 161 g) bör inte säljas direkt till konsumenterna. Del A avsnitt 2 punkt 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras.

(8)

Konjak (E 425) bör inte användas vid framställning av torkade livsmedel som är avsedda att rehydreras direkt vid intag. I del C avsnitt 1 om grupp I i bilaga II bör därför fotnot 2 införas vid uppgifterna om E 425.

(9)

I livsmedelskategorierna 01.7.2 ”Mognadslagrad ost” och 01.7.6 ”Ostprodukter (utom produkter som omfattas av kategori 16)” bör det förtydligas att natamycin (E 235) endast får användas för ytbehandling av odelad ost och odelade ostprodukter.

(10)

Ordalydelsen i de fotnoter som hänvisar till maximihalter för aluminium från substratpigment av aluminium som infördes genom kommissionens förordning (EU) nr 380/2012 (7) bör vara konsekvent. Meningen ”Inga andra substratpigment av aluminium får användas” bör ingå i alla fotnoter som hänvisar till särskilda livsmedelstillsatser i följande kategorier: 01.7.3 ”Ätlig ostskorpa”, 01.7.5 ”Smältost”, 04.2.5.2 ”Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt direktiv 2001/113/EG”, 08.2 ”Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004”, 08.3.1 ”Icke värmebehandlade köttprodukter”, 08.3.2 ”Värmebehandlade köttprodukter”, 08.3.3 ”Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött” samt 09.3 ”Fiskrom”.

(11)

I livsmedelskategori 02.1 ”Huvudsakligen vattenfria fetter och oljor (utom vattenfritt mjölkfett)” bör vissa tillsatser inte användas i jungfruoljor och olivoljor.

(12)

I livsmedelskategori 04.2.3 ”Frukt, bär och grönsaker på burk eller i glas” bör svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) få användas i bearbetad svamp.

(13)

I livsmedelskategorierna 05.2 ”Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt” och 05.4 ”Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4” bör maximihalten för neotam (E 961) som används som smakförstärkare i stärkelsebaserade konfektyrvaror fastställas till 3 mg/kg.

(14)

I livsmedelskategori 05.4 ”Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4” bör cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter (E 952) få användas i smaksatt grädde i sprejburk.

(15)

I livsmedelskategori 06.4.4 ”Potatisgnocchi” bör användningen av tillsatser i färska, kylda potatisgnocchi begränsas till ett begränsat antal tillsatser som tillhör grupp I.

(16)

I livsmedelskategori 07.2 ”Finare bageriprodukter” bör användningen av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) förtydligas.

(17)

I livsmedelskategori 08.2 ”Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004” bör posten kaliumacetater (E 261) rättas till. Denna rättelse gäller dock inte den svenska versionen.

(18)

I livsmedelskategori 08.3.1 ”Icke värmebehandlade köttprodukter” bör dubbletterna för isoaskorbinsyra (E 315) och natriumisoaskorbat (E 316) strykas.

(19)

I livsmedelskategorierna 08.2 ”Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004”, 08.3.1 ”Icke värmebehandlade köttprodukter”, 08.3.2 ”Värmebehandlade köttprodukter” och 08.3.4 ”Traditionella saltade köttprodukter som omfattas av särskilda bestämmelser avseende nitriter och nitrater” bör maximihalterna för nitriter (E 249–250) och/eller nitrater (E 251–252) förtydligas.

(20)

I livsmedelskategori 08.3.2 ”Värmebehandlade köttprodukter” bör gallater, TBHQ och BHA (E 310–320) få användas i torkat kött.

(21)

I livsmedelskategori 08.3.3 ”Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött” bör numret på fotnot 80 rättas till 89.

(22)

I livsmedelskategori 08.3.4.2 ”Traditionella torrsaltade produkter” bör maximihalten för nitriter (E 249–250) återinföras för jamón curado, paleta curada, lomo embuchado och cecina och liknande produkter.

(23)

I livsmedelskategorierna 09.1.2 ”Obearbetade blöt- och kräftdjur” och 09.2 ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur” bör det förtydligas att de enheter som maximihalterna för svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) beror på är uttryckta i kilogram (kg) och fotnoten för 4-hexylresorcinol (E 586) bör förtydligas och rättas till.

(24)

I livsmedelskategori 09.2 ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur” bör användningen av titandioxid (E 171) samt järnoxider och järnhydroxider (E 172) begränsas till rökt fisk.

(25)

I livsmedelskategori 09.2 ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur” bör det förtydligas att maximihalten för sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater (E 200–213) gäller för tillsatserna var för sig eller i kombination och för summan samt att halterna är uttryckta som fri syra.

(26)

I livsmedelskategori 10.2 ”Bearbetade ägg och äggprodukter” bör maximihalten för trietylcitrat (E 1505) endast gälla för torkad äggvita.

(27)

I livsmedelskategorierna 14.2.7.1 ”Aromatiserat vin” och 14.2.7.2 ”Aromatiserade vinbaserade drycker” bör användningen av färgämnen som tillhör grupperna II och III rättas till i enlighet med de användningar av färgämnen som var tillåtna enligt direktiv 94/36/EG.

(28)

I livsmedelskategori 17.1 ”Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form” bör numret på fotnot 79 ändras och införas i uppgifterna om livsmedelstillsatsen dimetylpolysiloxan (E 900).

(29)

I del 4 ”Livsmedelstillsatser, inbegripet bärare, i livsmedelsaromer” i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör maximihalten för gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra (E 423) gälla för det slutliga livsmedlet. I del 6 ”Definition av grupper av livsmedelstillsatser för delarna 1–5” bör kalciumalginat (E 404) införas i tabell 7 ”Alginsyra – alginater”.

(30)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom unionsförteckningen ändras till att omfatta användningar av tillsatser som redan hade tillåtits enligt direktiven 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG, utgör detta en uppdatering som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Det är därför inte nödvändigt att begära ett yttrande från myndigheten.

(31)

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(32)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 13).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 380/2012 av den 3 maj 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller villkoren för användning av livsmedelstillsatser som innehåller aluminium och de mängder som får användas (EUT L 119, 4.5.2012, s. 14).


BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

I.

Del A ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 1 ska första strecksatsen ersättas med följande:

”—

livsmedeltillsatsens namn och E-nummer; alternativt får de mer specifika E-nummer och namn som förtecknas i kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (1) användas, med undantag av synonymer, om de angivna livsmedelstillsatserna verkligen har tillförts ett visst livsmedel,

(1)  Kommissionens förordning nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).”"

2.

I avsnitt 2 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Endast de ämnen som förtecknas i del B, i enlighet med förordning (EU) nr 231/2012, får användas som tillsatser i livsmedel, såvida inte något annat specifikt fastställs i del E.”

3.

I avsnitt 2 ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.

Färgämnena E 123, E 127, E 160 b, E 161 g, E 173 och E 180 och blandningar av dessa får inte säljas direkt till konsumenterna.”

II.

I del C avsnitt 1 om grupp I ska uppgifterna om E 425 ersättas med följande:

”E 425

Konjak

i)

Konjakgummi

ii)

Konjakglukomannan

10 g/kg, var för sig eller i kombination (1) (2) (3)”

III.

Del E ska ändras på följande sätt:

1.

I kategori 01.7.2, ”Mognadslagrad ost”, ska uppgifterna om E 235 ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om E 235 ska ersättas med följande:

”E 235

Natamycin

1 mg/dm2 yta (finns inte på 5 mm djup)

Endast ytbehandling av odelad hård, halvhård och halvmjuk ost”

b)

Fotnot 8 ska utgå.

2.

I kategori 01.7.3, ”Ätlig ostskorpa”, ska fotnot 67 ersättas med följande:

”(67)

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra och E 180 litolrubin BK: 10 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

3.

I kategori 01.7.5, ”Smältost”, ska fotnot 66 ersättas med följande:

”(66)

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

4.

I kategori 01.7.6, ”Ostprodukter (utom produkter som omfattas av kategori 16)”, ska uppgifterna om E 235 ersättas med följande:

”E 235

Natamycin

1 mg/dm2 yta (finns inte på 5 mm djup)

Endast ytbehandling av odelade hårda, halvhårda och halvmjuka produkter”

5.

Kategori 02.1, ”Huvudsakligen vattenfria fetter och oljor (utom vattenfritt mjölkfett)”, ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om E 270 ska ersättas med följande:

”E 270

Mjölksyra

quantum satis

Endast för matlagning och/eller stekning eller för tillredning av sky, utom jungfruoljor och olivoljor”

b)

Uppgifterna om E 300 ska ersättas med följande:

”E 300

Askorbinsyra

quantum satis

Endast för matlagning och/eller stekning eller för tillredning av sky, utom jungfruoljor och olivoljor”

c)

Uppgifterna om E 472 c ska ersättas med följande:

”E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

quantum satis

Endast för matlagning och/eller stekning eller för tillredning av sky, utom jungfruoljor och olivoljor”

6.

I kategori 04.2.3, ”Frukt, bär och grönsaker på burk eller i glas”, ska första posten för E 220–228 ersättas med följande:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast vita grönsaker inklusive baljfrukter och bearbetad svamp”

7.

I kategori 04.2.5.2, ”Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt definitionerna i direktiv 2001/113/EG”, ska fotnot 66 ersättas med följande:

”(66)

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

8.

I kategori 05.2, ”Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt”, ska femte posten för E 961 ersättas med följande:

”E 961

Neotam

3

Endast stärkelsebaserade konfektyrvaror, energireducerade eller utan tillfört socker, som smakförstärkare”

9.

Kategori 05.4, ”Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4”, ska ändras på följande sätt:

a)

Den andra posten för E 961 ska ersättas med följande:

”E 961

Neotam

3

Endast stärkelsebaserade konfektyrvaror, energireducerade eller utan tillfört socker, som smakförstärkare”

b)

Följande post ska införas efter post E 951 som post E 952:

”E 952

Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter

250

(51)

Endast smaksatt grädde i sprejburk, energireducerad eller utan tillfört socker”

10.

Kategori 06.4.4, ”Potatisgnocchi”, ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om Grupp I ska ersättas med följande:

”Grupp I

Tillsatser

Utom färska, kylda potatisgnocchi”

b)

Följande nya poster ska läggas till efter post E 200–203:

”E 270

Mjölksyra

quantum satis

Endast färska, kylda potatisgnocchi

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

quantum satis

Endast färska, kylda potatisgnocchi

E 330

Citronsyra

quantum satis

Endast färska, kylda potatisgnocchi

E 334

L(+)-Vinsyra

quantum satis

Endast färska, kylda potatisgnocchi

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

Endast färska, kylda potatisgnocchi”

11.

Kategori 07.2, ”Finare bageriprodukter”, ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om E 220–228 ska ersättas med följande:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast torra kex”

b)

Följande fotnot ska införas efter fotnot 2 som fotnot 3:

”(3)

Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.”

12.

Kategori 08.2, ”Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004”, ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om E 249–250 ska ersättas med följande:

”E 249–250

Nitriter

150

(7)

Endast lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka och tatar wołowy (danie tatarskie)

b)

Fotnot 7 ska ersättas med följande:

”(7)

Maximimängd som får tillföras vid tillverkning, uttryckt som NaNO2 eller NaNO3.”

c)

Fotnot 7′ ska utgå.

d)

Fotnot 66 ska ersättas med följande:

”(66)

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

13.

Kategori 08.3.1, ”Icke värmebehandlade köttprodukter”, ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster för E 315 och E 316 ska utgå:

”E 315

Isoaskorbinsyra

500

Endast saltade köttprodukter och konserverade köttprodukter

E 316

Natriumisoaskorbat

500

Endast saltade köttprodukter och konserverade köttprodukter”

b)

Fotnot 7 ska ersättas med följande:

”(7)

Maximimängd som får tillföras vid tillverkning, uttryckt som NaNO2 eller NaNO3.”

c)

Fotnot 66 ska ersättas med följande:

”(66)

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

14.

Kategori 08.3.2, ”Värmebehandlade köttprodukter”, ska ändras på följande sätt:

a)

Följande nya post ska införas efter post E 316 som post E 310–320:

”E 310–320

Gallater, TBHQ och BHA

200

(1) (13)

Endast torkat kött”

b)

Fotnot 7 ska ersättas med följande:

”(7)

Maximimängd som får tillföras vid tillverkning, uttryckt som NaNO2 eller NaNO3.”

c)

Följande fotnot ska införas efter fotnot 9 som fotnot 13:

”(13)

Maximihalten uttryckt i förhållande till fettmängden.”

d)

Fotnot 66 ska ersättas med följande:

”(66)

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

15.

Kategori 08.3.3, ”Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött”, ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om E 339 ska ersättas med följande:

”E 339

Natriumfosfater

12 600

(4) (89)

Endast i naturtarm för korv”

b)

Fotnot 78 ska ersättas med följande:

”(78)

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 10 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

c)

Fotnot 80 ska ersättas med följande:

”(89)

Överföring i slutprodukten får inte överstiga 250 mg/kg.”

16.

Kategori 08.3.4.1, ”Traditionella produkter som saltats genom nedsänkning i bad (Köttprodukterna läggs i en saltnings-/rimningslösning som innehåller nitriter och/eller nitrater, salt och andra beståndsdelar)”, ska ändras på följande sätt:

a)

Fotnot 7 ska ersättas med följande:

”(7)

Maximimängd som får tillföras, uttryckt som NaNO2 eller NaNO3.”

b)

Fotnot 39 ska ersättas med följande:

”(39)

Högsta restmängd, gäller i slutet av produktionsprocessen, uttryckt som NaNO2 eller NaNO3.”

17.

Kategori 08.3.4.2, ”Traditionella torrsaltade produkter (Torrsaltning innebär att en saltblandning som innehåller nitriter och/eller nitrater, salt och andra beståndsdelar torrappliceras på köttets yta, följt av en stabiliserings-/mognadsperiod)”, ska ändras på följande sätt:

a)

Den tredje posten för E 249–250 ska ersättas med följande:

”E 249–250

Nitriter

100

(39)

Endast presunto, presunto da pa och paio do lombo och liknande produkter: Torrsaltning i 10–15 dagar följt av en stabiliseringsperiod på 30–45 dagar och en mognadsperiod på minst 2 månader; och jamón curado, paleta curada, lomo embuchado och cecina och liknande produkter: Torrsaltning med en stabiliseringsperiod på minst 10 dagar och en mognadsperiod på mer än 45 dagar”

b)

Fotnot 39 ska ersättas med följande:

”(39)

Högsta restmängd, gäller i slutet av produktionsprocessen, uttryckt som NaNO2 eller NaNO3.”

18.

Kategori 08.3.4.3, ”Andra traditionellt saltade produkter (Bad i saltlösning och torrsaltning används i kombination, eller nitrit och/eller nitrat ingår i en sammansatt produkt, eller saltlösningen sprutas in i produkten före tillagning)”, ska ändras på följande sätt:

a)

Fotnot 7 ska ersättas med följande:

”(7)

Maximimängd som får tillföras, uttryckt som NaNO2 eller NaNO3.”

b)

Fotnot 39 ska ersättas med följande:

”(39)

Högsta restmängd, gäller i slutet av produktionsprocessen, uttryckt som NaNO2 eller NaNO3.”

19.

Kategori 09.1.2, ”Obearbetade blöt- och kräftdjur”, ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om E 220–228 och E 586 ska ersättas med följande:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

150

(3) (10)

Endast färska, frysta och djupfrysta kräftdjur och bläckfiskar, kräftdjur av familjerna Penaeidae, Solenoceridae och Aristaeidae, mindre än 80 enheter per kg

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

200

(3) (10)

Endast kräftdjur av familjerna Penaeidae, Solenoceridae och Aristaeidae, 80–120 enheter per kg

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

300

(3) (10)

Endast kräftdjur av familjerna Penaeidae, Solenoceridae och Aristaeidae, mer än 120 enheter per kg

E 586

4-hexylresorcinol

2

(90)

Endast färska, frysta eller djupfrysta kräftdjur”

b)

Fotnot 42 ska ersättas med följande:

”(90)

Som restmängd i köttet.”

20.

Kategori 09.2, ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur”, ska ändras på följande sätt:

a)

Den tredje posten för E 171 ska ersättas med följande:

”E 171

Titandioxid

quantum satis

Endast rökt fisk”

b)

Den andra posten för E 172 ska ersättas med följande:

”E 172

Järnoxider och järnhydroxider

quantum satis

Endast rökt fisk”

c)

Den tredje posten för E 200–213 ska ersättas med följande:

”E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

6 000

(1) (2)

Endast kokta Crangon crangon och Crangon vulgaris

d)

Den andra posten för E 220–228 ska ersättas med följande:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

135

(3) (10)

Endast kokta kräftdjur av familjerna Penaeidae, Solenoceridae och Aristaeidae, mindre än 80 enheter per kg”

e)

Den tredje posten för E 220–228 ska ersättas med följande:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

180

(3) (10)

Endast kokta kräftdjur av familjerna Penaeidae, Solenoceridae och Aristaeidae, 80–120 enheter per kg”

f)

Den femte posten för E 220–228 ska ersättas med följande:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

270

(3) (10)

Endast kokta kräftdjur av familjerna Penaeidae, Solenoceridae och Aristaeidae, mer än 120 enheter per kg”

21.

I kategori 09.3, ”Fiskrom”, ska fotnot 68 ersättas med följande:

”(68)

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 123 amarant: 10 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

22.

Kategori 10.2, ”Bearbetade ägg och äggprodukter”, ska ändras på följande sätt:

a)

Den första posten för E 1505 ska utgå.

b)

Den andra posten för E 1505 ska ersättas med följande:

”E 1505

Trietylcitrat

quantum satis

Endast torkad äggvita”

23.

Kategori 14.2.7.1, ”Aromatiserat vin”, ska ändras på följande sätt:

a)

Följande uppgifter om grupp II, grupp III och om livsmedelstillsatserna E 104, E 110, E 124 och E 160 d ska utgå:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

Utom americano, bitter vino

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

Utom americano, bitter vino

E 104

Kinolingult

50

(61)

Utom americano, bitter vino

E 110

Para-orange

50

(61)

Utom americano, bitter vino

E 124

Nykockin

50

(61)

Utom americano, bitter vino

E 160 d

Lykopen

10

b)

Följande post ska införas efter post E 160 d som post E 163:

”E 163

Antocyaner

quantum satis

Endast americano

24.

Kategori 14.2.7.2, ”Aromatiserade vinbaserade drycker”, ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om grupp II, grupp III och E 160 d ska utgå.

b)

Posterna för E 104 ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

50

(61)

Endast bitter soda

c)

Posterna för E 110 ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

50

(61)

Endast bitter soda

d)

Posterna för E 124 ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

50

(61)

Endast bitter soda

e)

Uppgifterna om E 150 a–d ska ersättas med följande:

”E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Utom sangria, clarea, zurra

25.

Kategori 17.1, ”Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form”, ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om E 900 ska ersättas med följande:

”E 900

Dimetylpolysiloxan

10

(91)

Endast kosttillskott i form av brustabletter”

b)

Fotnot 79 ska ersättas med följande:

”(91)

Maximihalten gäller konsumtionsfärdiga upplösta kosttillskott som är utspädda med 200 ml vatten.”BILAGA II

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del 4, ”Livsmedelstillsatser, inbegripet bärare, i livsmedelsaromer”, ska uppgifterna om E 423 gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra ersättas med följande:

”E 423

Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 03: Glassvaror; 07.2: Finare bageriprodukter; 08.3: Köttprodukter, endast bearbetat fjäderfäkött; 09.2: Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur samt 16: Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4.

500 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 14.1.4: Smaksatta drycker, endast smaksatta drycker som inte innehåller fruktjuice och kolsyrade smaksatta drycker som innehåller fruktjuice samt 14.2: Alkoholhaltiga drycker, inklusive motsvarande produkter som är alkoholfria eller har låg alkoholhalt.

220 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 05.1: Kakao- och chokladvaror som omfattas av direktiv 2000/36/EG; 05.2: Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt; 05.4: Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4 samt 06.3: Frukostcerealier.

300 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Emulsioner av aromoljor som används i kategori 01.7.5: Smältost.

120 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Emulsioner av aromoljor som används i kategori 05.3: Tuggummi.

60 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 01.8: Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker; 04.2.5: Sylt, gelé, marmelad och liknande produkter; 04.2.5.4: Nötsmör och nötbaserade bredbara pålägg; 08.3: Köttprodukter; 12.5: Soppor och buljonger samt 14.1.5.2: Övriga, endast snabbkaffe, te och spannmålsbaserade konsumtionsfärdiga rätter.

240 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Emulsioner av aromoljor som används i kategori 10.2: Bearbetade ägg och äggprodukter.

140 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Emulsioner av aromoljor som används i kategorierna 14.1.4: Smaksatta drycker, endast icke kolsyrade smaksatta drycker som innehåller fruktjuice; 14.1.2: Fruktjuice enligt definitionen i direktiv 2001/112/EG och grönsaksjuice, endast grönsaksjuice samt 12.6: Såser, endast fonder och söta såser.

400 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Emulsioner av aromoljor som används i kategori 15: Konsumtionsfärdiga snacks.

440 mg/kg i det slutliga livsmedlet”

2.

I tabell 7, ”Alginsyra – alginater”, i del 6 ska en ny post införas efter post E 403 som post E 404:

”E 404

Kalciumalginat”