Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/649

av den 24 april 2015

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av L-leucin som bärare för bordssötningsmedel i tablettform

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3, 14 och 30.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(3)

Dessa förteckningar får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(4)

Den 9 september 2010 lämnades en ansökan om godkännande av användningen av L-leucin som bärare (hjälpmedel vid tablettillverkning) för bordssötningsmedel i tablettform in av Tyskland, där sådan användning var tillåten. Denna ansökan har delgivits medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(5)

L-Leucin har en teknisk funktion och det finns ett behov av att använda ämnet i bordssötningsmedel i tablettform. L-Leucin blandas med sötningsmedel till en homogen blandning som pressas till tabletter och ämnet förhindrar att tabletterna fastnar på pressarna.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) har bedömt säkerheten hos aminosyror och besläktade ämnen när de används som aromämnen och avgav ett yttrande den 29 november 2007 (4). Myndigheten konstaterade att människors exponering för aminosyror genom livsmedel är högre än den förväntade exponeringen i samband med användning som aromämnen och att nio av ämnena, inklusive L-leucin, inte medför någon säkerhetsrisk vid beräknat intag som aromämnen.

(7)

Ansökan visade att inte ens en hög konsumtion av sötningsmedel i tablettform skulle överstiga 4 % av det rekommenderade intaget av L-leucin.

(8)

Användning av L-leucin som bärare för bordssötningsmedel i tablettform enligt bilaga I till denna förordning bör därför tillåtas och livsmedelstillsatsen tilldelas E-numret E 641.

(9)

Specifikationerna för L-leucin bör införas i förordning (EU) nr 231/2012 när ämnet upptas i unionsförteckningarna i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 för första gången. Med tanke på detta bör hänsyn tas till renhetskriterierna för L-leucin i Europeiska farmakopén.

(10)

Förordningarna (EG) nr 1333/2008 och (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  The EFSA Journal, nr 870, s. 1–46, 2008.


BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B i avsnitt 3, ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel”, ska följande nya post införas efter posten för livsmedelstillsats E 640:

”E 641

L-Leucin”

2.

I del E i livsmedelskategori 11.4.3, ”Bordssötningsmedel i tablettform”, ska följande nya post införas efter posten för livsmedelstillsats E 640:

”E 641

L-Leucin

50 000”


BILAGA II

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska följande införas efter uppgifterna för E 640:

E 641 L-LEUCIN

Synonymer

2-Aminoisobutylättiksyra, L-2-amino-4-metylvaleriansyra, alfa-aminoisokapronsyra, (S)-2-amino-4-metylpentansyra, L-leu

Definition

Einecs-nummer

200-522-0

CAS-nr

61-90-5

Kemiskt namn

L-Leucin, L-2-amino-4-metylpentansyra

Kemisk formel

C6H13NO2

Molekylvikt

131,17

Innehåll

98,5–101,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt eller nästan vitt, kristallint pulver eller blanka flingor

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, ättiksyra, utspädd HCl samt alkaliska hydroxider och karbonater, svagt lösligt i etanol

Specifik rotation

[α]D 20: + 14,5–16,5°

(4 % lösning (vattenfri substans) i 6N HCl)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (100–105 °C)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Klorider

Högst 200 mg/kg

Sulfater

Högst 300 mg/kg

Ammonium

Högst 200 mg/kg

Järn

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg”