Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

30.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1739

av den 28 september 2015

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av järntartrat som klumpförebyggande medel i salt och saltersättningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 14,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(3)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(4)

Den 18 januari 2012 lämnades det in en ansökan om godkännande av användningen av järntartrat som klumpförebyggande medel i salt och saltersättningar. Ansökan gjordes tillgänglig för medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 förordning (EG) nr 1331/2008.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har bedömt säkerheten hos järntartrat, vilket är en produkt av en komplexbildning av natriumtartrat och järn(III)klorid, som livsmedelstillsats och konstaterade i sitt yttrande av den 9 december 2014 (4) att det med beaktande av de toxikologiska data och försiktiga antaganden som tagits med i exponeringsbedömningen inte utgjorde någon hälsorisk vid användning som klumpförebyggande medel i salt och saltersättningar i den mängd som föreslås.

(6)

Tillförsel av ett klumpförebyggande medel i salt och saltersättningar anses nödvändigt för att förbättra flödesegenskaperna och undvika att det bildas härdade agglomerater när de utsätts för fukt och under lagring. Användning av järntartrat kan vara ett alternativ till andra för närvarande godkända tillsatser såsom ferrocyanider (E 535–538) och kiseldioxid – silikater (E 551–553). Användningen av järntartrat som klumpförebyggande medel i salt och saltersättningar bör därför godkännas och livsmedelstillsatsen tilldelas E-numret E 534.

(7)

Specifikationerna för järntartrat (E 534) bör införas i förordning (EU) nr 231/2012 när ämnet upptas i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 för första gången.

(8)

Förordningarna (EG) nr 1333/2008 och (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  The EFSA Journal, vol. 13(2015):1, artikelnr 3980.


BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B under punkt 3, ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel”, ska följande nya post införas efter posten för livsmedelstillsats E 530:

”E 534

Järntartrat”

2.

Del E ska ändras på följande sätt:

a)

Kategori 12.1.1, ”Salt”, ska ändras på följande sätt:

i)

Följande nya post ska införas efter posten om livsmedelstillsats E 530:

”E 534

Järntartrat

110

(92)”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(92) Uttryckt i torrsubstans.”

b)

Kategori 12.1.2, ”Saltersättningar”, ska ändras på följande sätt:

i)

Följande nya post ska införas efter posten om livsmedelstillsats E 338–452:

”E 534

Järntartrat

110

(92)”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(92) Uttryckt i torrsubstans.”


BILAGA II

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska följande införas efter uppgifterna om livsmedelstillsats E 530:

”E 534 JÄRNTARTRAT

Synonymer

Järn-meso-tartrat, produkt av en komplexbildning av natriumtartrat och järn(III)klorid

Definition

Järntartrat framställs genom isomerisering av L-tartrat till en jämviktsblandning av D-, L- och meso-tartrat följt av tillförsel av järn(III)klorid

CAS-nr

1280193-05-9

Kemiskt namn

Järn(III)-produkt av en komplexbildning av D(+)-, L(–)- och meso-2,3-dihydroxibutandisyror

Kemisk formel

Fe(OH)2 C4H4O6Na

Molekylvikt

261,93

Innehåll

Meso-tartrat

> 28 %, uttryckt som anjon i torkad substans

D(–)- och L(+)-tartrat

> 10 %, uttryckt som anjon i torkad substans

Järn(III)

> 8 %, uttryckt som anjon i torkad substans

Beskrivning

Mörkgrön vattenlösning normalt bestående av ca 35 % vikt/vikt produkter av komplexbildning

Identifiering

Lättlösligt i vatten

Positiva testresultat för tartrat och järn

pH 3,5–3,9 i 35 % vattenlösning av produkter av komplexbildning

Renhetsgrad

Klorid

Högst 25 %

Natrium

Högst 23 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Oxalat

Högst 1,5 % uttryckt som oxalat i torkad substans”