Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/56

av den 19 januari 2016

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av extrakt av rosmarin (E 392) i bredbara fetter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på kommissionens initiativ eller efter en ansökan.

(3)

Den 18 april 2013 lämnades det in en ansökan om godkännande av användningen av extrakt av rosmarin (E 392) som antioxidationsmedel i bredbara fetter, dvs. livsmedel som omfattas av livsmedelskategori 02.2.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008. Ansökan gjordes därefter tillgänglig för medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Enligt ansökan behövs extrakt av rosmarin (E 392) på grund av att det skyddar mot försämring genom oxidering för att bevara kvaliteten och stabiliteten hos bredbara fetter med en fetthalt på under 80 % och för vilka innehållet av fleromättade fettsyror är högre än 15 viktprocent av det totala fettsyrainnehållet och/eller för vilka innehållet av fiskolja eller algolja är högre än 2 viktprocent av det totala fettsyrainnehållet.

(5)

Den 7 mars 2008 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) ett yttrande (3) om användningen av extrakt av rosmarin som livsmedelstillsats. Utifrån de säkerhetsmarginaler som fastställts med hjälp av NOAEL-värdena (4) från olika studier, i vilka NOAEL-värdena vanligen var de högsta testade dosnivåerna, och med hjälp av försiktiga skattningar av exponeringen via födan, drogs slutsatsen att den användning av extrakt av rosmarin som beskrivs i det vetenskapliga yttrandet för de användningsområden och vid de nivåer som föreslås inte anses vara en säkerhetsrisk. Användningen av extrakt av rosmarin (E 392) i bredbara fetter ingick inte i yttrandet.

(6)

Myndigheten avgav den 7 maj 2015 ett yttrande (5) om utvidgningen av användningsområdet för extrakt av rosmarin (E 392) till att omfatta bredbara fetter. Vid bedömningen togs hänsyn till konsumtionen av fettemulsioner med en fetthalt på under 80 %. Myndigheten konstaterade att den föreslagna utvidgningen inte skulle ändra den skattade exponeringen för livsmedelstillsatsen jämfört med den redan godkända tillåtna användningen och att slutsatserna i yttrandet av den 7 mars 2008 fortfarande är giltiga.

(7)

Användningen av extrakt av rosmarin (E 392) som antioxidationsmedel i bredbara fetter med en fetthalt på under 80 %, livsmedelskategori 02.2.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, bör därför tillåtas.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  The EFSA Journal, nr 721, 2008, s. 1–29.

(4)  NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) – den dos eller koncentration av ett testat ämne vid vilken inga skadliga effekter kan påvisas.

(5)  EFSA Journal, vol. 13(2015):5, artikelnr 4090.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska livsmedelskategori 02.2.2, ”Andra fett- och oljeemulsioner inklusive bredbara fetter enligt definitionerna i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och flytande emulsioner”, ändras på följande sätt:

a)

Följande nya post ska föras in efter posten om livsmedelstillsats E 385:

”E 392

Extrakt av rosmarin

100

(41) (46)

Endast bredbara fetter med en fetthalt på under 80 %”

b)

Följande fotnoter ska läggas till efter fotnot 4:

”(41)

Uttryckt i förhållande till fettmängden.

(46)

Som summan av karnosol och karnosolsyra.”