Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

26.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/263

av den 25 februari 2016

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller titeln på livsmedelskategori 12.3 ”Ättika/vinäger”

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser utarbetades på grundval av de livsmedelstillsatser som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG (3), 94/36/EG (4) och 95/2/EG (5) får användas i livsmedel och efter en översyn av om de uppfyller kraven i artiklarna 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr 1333/2008. Livsmedelstillsatserna är uppförda i unionsförteckningen med utgångspunkt från de kategorier av livsmedel de får tillföras.

(4)

I del D i unionsförteckningen omfattar livsmedelskategori 12 salt, kryddor, soppor, såser, sallader och proteinprodukter, och den innehåller underkategori 12.3 ”Ättika/vinäger”. Del E i unionsförteckningen innehåller följande godkända tillsatser för livsmedelskategori 12.3: Grupp I-tillsatser, sockerkulör (E 150 a–d) och svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) endast i jäst ättika/vinäger.

(5)

Ättiksyra (används även som livsmedelstillsats E 260) utspädd med vatten (4–30 volymprocent) kan användas som livsmedel eller livsmedelsingrediens på samma sätt som ättika/vinäger av jordbruksursprung.

(6)

I vissa medlemsstater får endast ättika/vinäger som framställts genom jäsning av jordbruksprodukter betecknas ”ättika/vinäger”. I andra medlemsstater saluförs dock både produkter som erhålls genom utspädning med vatten av ättiksyra och ättika/vinäger som framställs genom jäsning av jordbruksprodukter under varubeteckningen ”ättika/vinäger”.

(7)

Det framgick av diskussionerna med medlemsstaterna i arbetsgruppen med myndighetsexperter om tillsatser att det finns samma tekniska behov av livsmedelstillsatser för utspädd ättiksyra som för ättika/vinäger av jordbruksursprung. För att säkerställa öppenhet och rättssäkerhet i fråga om användningen av livsmedelstillsatser bör titeln på livsmedelskategori 12.3 ”Ättika/vinäger” därför ändras så att det anges att den innehåller utspädd ättiksyra (utspädd med vatten till 4–30 volymprocent) som är tjänlig som livsmedel.

(8)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) ger i sin europeiska databas om livsmedelskonsumtion (6) (The EFSA Comprehensive European Food Consumption Database) information om livsmedelskonsumtionen i hela Europeiska unionen. Statistiken inbegriper de uppgifter om konsumtionen av ättika/vinäger av jordbruksursprung som beaktas när myndigheten genomför exponeringsbedömningen. Eftersom utspädd ättiksyra används på samma sätt som ättika/vinäger av jordbruksursprung förväntas inte den föreslagna ändringen av titeln på livsmedelskategori 12.3 påverka den exponering för tillsatser som godkänts för användning i denna livsmedelskategori.

(9)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom upptagandet av utspädd ättiksyra i livsmedelskategori 12.3 i del E och del D i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(10)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 13).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm


BILAGA

I del D och E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska posten för livsmedelskategori 12.3 ersättas med följande:

”12.3

Ättika/vinäger och utspädd ättiksyra (utspädd med vatten till 4–30 volymprocent)”