Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

3.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/683

av den 2 maj 2016

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av propionsyra – propionater (E 280–283) i tortillabröd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på kommissionens initiativ eller efter en ansökan.

(3)

Den 14 juli 2015 lämnades en ansökan in om utvidgning av användningen av kalciumpropionat (E 282) som konserveringsmedel för att förlänga hållbarheten hos tortillabröd. Ansökan gjordes tillgänglig för medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Propionsyra – propionater behövs för att förlänga hållbarheten hos tortillabröd, eftersom denna produkt mycket snabbt blir förstörd på grund av sin höga vattenhalt och sammansättning som är mottaglig för mikrobiell tillväxt.

(5)

Propionsyra – propionater används ofta för att förhindra tillväxt av mögel i jästa bageriprodukter, eftersom de påverkar såväl jäst som slutproduktens lukt och smak minimalt.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande om omprövningen av propionsyra (E 280), natriumpropionat (E 281), kalciumpropionat (E 282) och kaliumpropionat (E 283) som livsmedelstillsatser (3) att maximihalterna av dessa ämnen inte skulle innebära några risker vid för närvarande godkända användningar och mängder som får användas som livsmedelstillsatser. Godkännandet av användningen av propionater i tortillabröd är en utvidgning som inte torde innebära några ytterligare risker, eftersom myndighetens exponeringsbedömning omfattade livsmedelskategori 07.1, ”Matbröd och portionsbröd”.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom utvidgningen av användningen av propionsyra – propionater (E 280–283) som konserveringsmedel i tortillabröd utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 12(2014):7, artikelnr 3779.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska uppgifterna om propionsyra – propionater i livsmedelskategori 07.1, ”Matbröd och portionsbröd”, ersättas med följande:

”E 280–283

Propionsyra – propionater

3 000

(1) (6)

Endast färdigförpackat skivat matbröd och rågbröd

E 280–283

Propionsyra – propionater

2 000

(1) (6)

Endast energireducerat matbröd, färdigförpackat förbakat bröd, färdigförpackade portionsbröd, tortillabröd och pitabröd, färdigförpackade pølsebrød, boller och danske flutes

E 280–283

Propionsyra – propionater

1 000

(1) (6)

Endast färdigförpackat bröd”