Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/691

av den 4 maj 2016

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av livsmedelstillsatser i ätliga kaseinater

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning av dessa.

(2)

Förteckningen får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(3)

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2203 (3) finns en förteckning över vilka livsmedelstillsatser som får användas i ätliga kaseinater. Det direktivet är en omarbetning av rådets direktiv 83/417/EEG (4) om vissa mjölkproteiner (kaseiner och kaseinater) avsedda som livsmedel.

(4)

Genom direktiv (EU) 2015/2203 ges klarhet vad gäller klassificeringen av vissa ämnen i ätliga kaseinater som betraktas som livsmedelstillsatser. Bestämmelserna om livsmedelstillsatser i direktiv (EU) 2015/2203 bör återspeglas i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008.

(5)

Ätliga kaseinater tillhör mejeriprodukter. Den kategorin anges emellertid inte i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008. Därför bör livsmedelskategorin ”Ätliga kaseinater” fastställas, och godkända tillsatser i ätliga kaseinater bör föras in tillsammans med respektive villkor för användning.

(6)

Överföringen kommer att skapa rättslig tydlighet och medför inga nya användningar av livsmedelstillsatser. Den utökade användningen av dessa tillsatser utgör en uppdatering av unionsförteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Det är därför inte nödvändigt att begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(7)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2203 av den 25 november 2015 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG (EUT L 314, 1.12.2015, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 83/417/EEG av den 25 juli 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa mjölkproteiner (kaseiner och kaseinater) avsedda som livsmedel (EGT L 237, 26.8.1983, s. 25).


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del D ska följande post införas efter posten för livsmedelskategori 01.8, ”Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker”:

”01.9

Ätliga kaseinater”

2.

I del E ska följande post införas efter den sista posten för livsmedelskategori 01.8, ”Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker”:

”01.9

Ätliga kaseinater

E 170

Kalciumkarbonat

quantum satis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

E 380

Triammoniumcitrat

quantum satis

E 500

Natriumkarbonater

quantum satis

E 501

Kaliumkarbonater

quantum satis

E 503

Ammoniumkarbonater

quantum satis

E 504

Magnesiumkarbonater

quantum satis

E 524

Natriumhydroxid

quantum satis

E 525

Kaliumhydroxid

quantum satis

E 526

Kalciumhydroxid

quantum satis

E 527

Ammoniumhydroxid

quantum satis

E 528

Magnesiumhydroxid

quantum satis