Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

7.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 272/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1776

av den 6 oktober 2016

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av sukralos (E 955) som smakförstärkare i tuggummi med tillfört socker eller tillförda polyoler

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning av dessa.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Den 19 januari 2015 lämnades en ansökan in om godkännande av användningen av sukralos (E 955) som smakförstärkare i tuggummi med tillfört socker eller tillförda polyoler. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Sukralos utvärderades år 2000 av Europeiska unionens vetenskapliga livsmedelskommitté som fastställde ett acceptabelt dagligt intag (ADI) på 15 mg/kg kroppsvikt/dag (3).

(5)

Användningen av sukralos (E 955) som smakförstärkare i tuggummi med tillfört socker eller tillförda polyoler ökar tuggummits smakintensitet och gör att smaken håller under en längre tid medan tuggummit tuggas i jämförelse med andra tillsatsämnen i livsmedel. En ökad intensitet och livslängd ger alltså en bättre smakupplevelse när konsumenten tuggar tuggummit.

(6)

Ett godkännande av sukralos i tuggummi med tillfört socker eller tillförda polyoler vid en halt på 1 200 mg/kg skulle leda till följande ökning av intaget av E 955: 0–0,1 % av ADI vid genomsnittlig konsumtion och 0–4,3 % av ADI vid hög konsumtion. Detta anses vara en ytterligare försumbar exponering för konsumenten och medför därför inte några risker.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av sukralos (E 955) som smakförstärkare i tuggummi med tillfört socker eller tillförda polyoler utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(8)

Användningen av sukralos (E 955) som smakförstärkare i tuggummi med tillfört socker eller tillförda polyoler (livsmedelskategori 5.3) bör därför godkännas vid en maximihalt på 1 200 mg/kg.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 oktober 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Opinion of the Scientific Committee on Food on sucralose (yttrande antaget av vetenskapliga kommittén för livsmedel den 7 september 2000) finns online: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out68_en.pdf


BILAGA

Del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Livsmedelskategori 5.3 ”Tuggummi” ska ändras på följande sätt:

a)

Följande uppgifter ska införas efter uppgifterna för E 951:

”E 955

Sukralos

1 200

(12)

Endast med tillfört socker eller tillförda polyoler, som smakförstärkare”

b)

fotnot 12 ska ändras på följande sätt:

”(12):

Om E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 och E 961 används i kombination i tuggummi reduceras maximihalten för varje tillsats proportionellt.”