Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningarEuropeiska unionens officiella tidning nr C 041 , 17/02/2004 s. 0002 - 0005Information om domstolar och rättsmedel enligt artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

(2005/C 40/02)

(Domstolar och rättsmedel som medlemsstaterna anmäler till kommissionen efter detta datum och eventuella ändringar kommer att offentliggöras senare)

Företeckning 1

De ansökningar som omnämns i artiklarna 21 och 29 skall inlämnas till följande domstolar:

- I Belgien "tribunal de première instance"/"rechtbank van eerste aanleg"/" erstinstanzliches Gericht",

- i Tjeckien, "okresní soud" eller "soudní exekutoř",

- i Tyskland:

- i distriktet "Kammergericht " (Berlin), "Familiengericht, Pankow/Weissensee";

- i distrikt som hör till återstående "Oberlandesgerichte", till "Familiengericht" som finns vid sätet för respektive Oberlandesgericht,

i Estland, "maakohus" eller "linnakohus",

i Grekland, "Πρωτοδικείο".

i Spanien, "Juzgado de Primera instancia",

i Frankrike, "juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance",

på Irland, "High Court",

i Italien, "Corte d'appello",

på Cypern, ingen information har lämnats till Europeiska kommissionen

i Lettland, "rajona (pilsētas) tiesa",

i Litauen, "Lietuvos apeliacinis teismas",

i Luxemburg, rättens ordförande i "Tribunal d'arrondissement",

i Ungern, ingen information har lämnats till Europeiska kommissionen,

på Malta, "Prim' Awla tal-Qorti Civili" eller "il-Qorti tal Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha",

i Nederländerna, "voorzieningenrechter van de rechtbank",

i Österrike, "Bezirksgericht",

i Polen, "Sąd okręgowy",

i Portugal, "Tribunal de comarca" eller "Tribunal de Família e Menores",

i Slovenien, "okrožno sodišče",

i Slovakien:

(a) "Krajský súd v Bratislave" för ansökningar om skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap;

(b) det "Okresný súd" där barnet har sin hemvist eller "Okresný súd Bratislava I" när barnet inte har sin vanliga hemvist i Slovakien vid ansökningar gällande föräldraansvar.

i Finland, "Käräjäoikeus"/"tingsrätten",

i Sverige, Svea hovrätt,

i Förenade kungariket:

(a) i England och Wales, "High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division";

(b) i Skottland, "Court of Session, Outer House";

(c) på Nordirland, "High Court of Justice".

Förteckning 2

De överklaganden som omnämns i artikel 33 skall lämnas till följande domstolar:

- I Belgien:

(a) en person som ansöker om en verkställighetsförklaring kan överklaga hos "cour d'appel" eller "hof van beroep";

(b) den person mot vilken verkställigheten riktar sig kan anföra besvär vid en "tribunal de première instance"/"rechtbank van eerste aanleg"/" erstinstanzliches Gericht",

i Tjeckien, till "okresní soud",

i Tyskland, till "Oberlandesgericht",

i Estland, till "ringkonnakohus"

i Grekland, till "Εφετείο",

i Spanien, till "Audiencia Provincial",

i Frankrike, till "Cour d'appel",

på Irland, till "High Court",

i Italien, till "Corte d'appello",

på Cypern, ingen information har lämnats till Europeiska kommissionen,

i Lettland, till "apgabaltiesā",

i Litauen, till "Lietuvos apeliacinis teismas",

i Luxemburg, till "Cour d'appel",

i Ungern, ingen information har lämnats till Europeiska kommissionen,

på Malta, till "Qorti tal-Appell" i enlighet med förfarandet för överklaganden i "Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12",

i Nederländerna, till "rechtbank",

i Österrike, till "Bezirksgericht",

i Polen, till "Sąd apelacyjny",

i Portugal, till "Tribunal da Relação",

i Slovenien, till "okrožno sodišče",

i Slovakien, till "Okresný súd",

i Finland, till "Hovioikeus"/"hovrätten",

i Sverige, till Svea hovrätt,

i Förenade kungariket:

(a) i England och Wales, till "High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division";

(b) i Skottland, till "Court of Session, Outer House";

(c) på Nordirland, till "High Court of Justice".

Förteckning 3

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan kan endast ske

- i Belgien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, genom kassationsbesvär,

- i Tjeckien, genom "žaloba pro zmatečnost" och "dovolání",

- i Tyskland, genom "Rechtsbeschwerde",

- i Estland, genom "kasaatsioonkaebus",

- på Irland, genom "appeal on a point of law to the Supreme Court",

- på Cypern, ingen information har lämnats till Europeiska kommissionen,

- i Litauen, genom kassationsbesvär till "Lietuvos Aukščiausiasis Teismas",

- i Ungern, ingen information har lämnats till Europeiska kommissionen,

- i Österrike, genom "Revisionsrekurs",

- i Polen, genom kassationsbesvär till "Sąd Najwyższy",

- i Portugal, genom "recurso restrito à matéria de direito, para o Supremo Tribunal de Justiça",

- i Slovenien, genom "pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije",

- i Slovakien, genom "dovolanie",

- i Finland, genom överklagande till "Korkein oikeus"/"Högsta domstolen",

- i Sverige, genom överklagande till Högsta domstolen,

- i Förenade kungariket, genom "single further appeal on a point of law":

(a) i England och Wales, till "Court of Appeal";

(b) i Skottland, till "Court of Session, inner House";

(c) på Nordirland, till "Northern Ireland Court of Appeal".

--------------------------------------------------