Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

13.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 180/26


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2014/C 180/14

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1)

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”Sedano Bianco di Sperlonga”

EG-nr: IT-PGI-0105-01187 – 13.12.2013

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband med det geografiska området

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [specificera]

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar):

Lägsta sammanlagda organiska syrahalt och lägsta sammanlagda sockerhalt har ändrats:

—   Sammanlagd organisk syrahalt: minst 100 mg/100 g

—   Sammanlagd sockerhalt: minst 10,00 mg/g

Dessa parametrar ska fastställas i enlighet med officiella analysmetoder där den ätliga delen av selleri med den skyddade geografiska beteckningen ”Sedano Bianco di Sperlonga” används, dvs. stjälken.

Anledningen till denna ändringsansökan är de resultat som framkommit i en teknisk-vetenskaplig studie vid universitetet i Cassino, där man använt ett mer representativt antal plantor och produktionsanläggningar jämfört med den referensstudie som den ursprungliga specifikationen för ”Sedano Bianco di Sperlonga” byggde på, och som var den enda studie som fanns tillgänglig då.

Syftet med studien var att få fram mer representativa data. Ett större urval användes där endast den ätliga delen av selleriplantan ”Sedano Bianco di Sperlonga” ingick. På så sätt kunde man minimera antalet analyserade variabler och deras effekter för prövningen.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”Sedano Bianco di Sperlonga”

EG-nr: IT-PGI-0105-01187 – 13.12.2013

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Namn

”Sedano Bianco di Sperlonga”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i (1) är tillämplig

Den skyddade geografiska beteckningen ”Sedano Bianco di Sperlonga” avser uteslutande sellerisorten Apium graveolens L. var dulce Mill. av den lokala sorten ”Bianco di Sperlonga”, med vita eller vitaktiga stjälkar. Den karaktäristiskt ljusa färgen är kännetecknande för denna lokala sort och kan förstärkas genom tätare såddavstånd. När ”Sedano Bianco di Sperlonga” saluförs som skyddad geografisk beteckning måste den uppvisa följande kännetecken för den lokala sorten ”Bianco di Sperlonga”: medelstor planta, kompakt form, 10–15 ljusgröna blad, vita bladstjälkar med lätt ljusgrön skuggning, endast lätt trådig, knappt synlig räffling. Vikten varierar med storleken: medelstor mellan 500 och 800 g, största storlek över 800 g. Smaken är söt och milt aromatisk, vilket gör växten särskilt lämplig att förtäras rå. ”Sedano Bianco di Sperlonga” har dessutom en organisk syrahalt på sammanlagt minst 100,00 mg/100 g. Dess brotthållfasthet får inte understiga 20 N, och dess sammanlagda sockerhalt måste minst vara 10,00 mg/g. Dessa parametrar ska fastställas i enlighet med officiella analysmetoder där den ätliga delen av selleri med den skyddade geografiska beteckningen ”Sedano Bianco di Sperlonga” används, dvs. stjälken.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Fröproduktion, odling och skörd av ”Sedano Bianco di Sperlonga” måste ske inom det geografiska produktionsområdet.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Produkten ska packas omsorgsfullt inom det geografiska produktionsområdet för att förhindra friktion, som i sin tur kan orsaka vävnadsskador och läckage av cellvätska. Den tid som produkten utsätts för solljus efter skörd bör dessutom vara så kort som möjligt.

Sellerin kan förpackas

i behållare som innehåller ett skikt med 4–5 selleristånd och maximalt väger 5 kg,

eller i behållare med två skikt och 8–10 stånd, med en maxvikt på 10 kg.

Om sellerin förpackas i förpackningar om 1–3 stånd ska varje stånd märkas för sig.

3.7   Särskilda regler för märkning

På förpackningarna ska, förutom den grafiska EU-symbolen och tillhörande beteckningar, nedanstående logotyp finnas och följande uppgifter anges med tydliga och outplånliga bokstäver:

”Sedano Bianco di Sperlonga” följt av förkortningen IGP (Indicazione Geografica Protetta), med större bokstäver än alla andra uppgifter på etiketten.

Produktions- och förpackningsföretagets namn och adress.

Det är förbjudet att lägga till någon information som inte är klart föreskriven. Det är dock tillåtet att använda sig av individuella varumärken, förutsatt att detta inte sker i berömmande ordalag eller på något sätt vilseleder konsumenten, samt av namnet på det företag från vars marker produkten kommer och andra sanningsenliga uppgifter som det finns belägg för och som är tillåtna enligt EU-lagstiftningen eller enligt nationell eller regional lagstiftning och som inte står i strid med produktspecifikationens syften eller innehåll.

Beteckningen ”Sedano Bianco di Sperlonga” får inte översättas.

Logotypen för ”Sedano Bianco di Sperlonga” utgörs av en rektangel som omsluter en kvadrat i vilken två selleriplantor över fyra vågor avbildas.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Sedano Bianco di Sperlonga” innebär att växterna måste odlas inom kommunen Fondi eller kommunen Sperlonga.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Produktionsområdet för ”Sedano Bianco di Sperlonga” präglas av mark- och klimatförhållanden som är mycket gynnsamma för selleriodling. Typiskt för området är mark med ytnära grundvatten, som sträcker sig från odlingsområdet och ned till havet. Det var på denna mark, den s.k. pantanon (sankmark), som selleriodlingen utvecklades, först på friland och senare i skyddad odling. Den fukt som cirkulerar i jordmånen i dessa marker har alltså en mycket hög salthalt.

Området har ett tempererat havsklimat som kännetecknas av en medeltemperatur på 17–18 °C, under 1–3 månader en medeltemperatur på under 10 °C, genomsnittlig lägsta temperatur under den kallaste månaden på 6,9 °C, genomsnittlig årsnederbörd på 727–1 133 mm samt en sommarnederbörd på 61–83 mm. Särskilt i kustområdet råder en intensiv och långvarig torka från maj till augusti. Det är således marken och klimatet som skapar de gynnsamma förutsättningarna för odling av ”Sedano Bianco di Sperlonga”.

Särskild uppmärksamhet riktas mot de lokala jordbrukarna, som ofta är tvungna att bruka produktionsenheter på i genomsnitt mindre än 1 hektar och som inte bara använder sig av metoder som innebär liten miljöpåverkan, utan som tack vare att de själva producerar sitt utsäde med hjälp av fenotyp-selektion (dvs. genom att frön tas från de bästa plantorna) har gjort det möjligt att bevara den lokala sorten ”Sedano Bianco di Sperlonga”, dess särart och den speciella odlingstekniken.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Sedano Bianco di Sperlonga” av den lokala sorten ”Bianco di Sperlonga” har stjälkar med en karaktäristiskt ljus färg som är kännetecknande för just denna lokala sort. Produktens unika organoleptiska egenskaper, dvs. dess uttalade söta och milt aromatiska smak, som framhävs genom en viss syrlighet, och stjälkarnas svaga brotthållfasthet, gör att den särskilt lämpar sig att ätas rå.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Odling av ”Sedano Bianco di Sperlonga” av den lokala sorten ”Bianco di Sperlonga” förutsätter en omfattande selektionsprocess som har som främsta syfte att framhäva bladskaftets ljusa färg (kännetecknande för denna lokala sort), fördröja utvecklingen av blomstjälkar (en botaniskt sett viktig faktor för att säkerställa en tillräckligt lång skördeperiod) och för att få fram en mindre och kompaktare sellerisort. Tillsammans med ovannämnda organoleptiska kvaliteter gör dessa egenskaper att ”Sedano Bianco di Sperlonga” kan särskiljas från andra typer av blekselleri som finns på marknaden.

”Sedano Bianco di Sperlonga” infördes på 1960-talet i området kring Fondi och Sperlonga. Odling av denna sellerisort visade sig vara ett lämpligt sätt att använda det område mellan Sperlongasjön och Tyrrenska havet som utgörs av sankmarker med grundvatten som går i dagen och som nu är den mark som anses bäst för denna odling. Odlingen av denna sellerisort i Fondi- och Sperlongaområdet bekräftas genom en omfattande skattedokumentation som sträcker sig från tidigt 60-tal (då ”Sedano Bianco di Sperlonga” efter en introduktionsfas snabbt började saluföras på marknaderna i Rom) och fram till i dag. Selleriodlingen har ökat konstant under de senaste två decennierna.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

De italienska myndigheterna har inlett det nationella förfarandet för invändningar genom att offentliggöra ansökan om ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Sedano Bianco di Sperlonga” i Republiken Italiens officiella tidning nr 239 av den 11 oktober 2013.

Den fullständiga produktspecifikationen finns tillgänglig på webbplatsen http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller

direkt via webbplatsen för det italienska jordbruks-, livsmedels- och skogbruksministeriet (www.politicheagricole.it) genom att man klickar på ”Qualità e sicurezza” (Kvalitet och säkerhet) (överst till höger på skärmen) och därefter på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (Specifikationer som granskas av EU).


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.