Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

14.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 182/23


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2014/C 182/08

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE”

EG-nr: SI-PDO-0105-01145 – 8.8.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat (specificera)

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

3.1   Produktbeskrivning

I produktbeskrivningen har följande mening lagts till: ”Andelen Istrska belica ska vara minst 30 %.” Denna mening finns redan med i de gällande specifikationerna men inte i sammanfattningen.

Nya striktare parametrar, som garanterar olivoljans höga kvalitet, har fastställts:

syra (fettsyrehalt) (volymprocent) uttryckt som mängd oljesyra: ≤ 0,3

K232 ≤ 2,3

K268 ≤ 0,2

halt av naturliga antioxidanter uttryckt i mg/kg, enligt HPLC-metoden: ≥ 150

organoleptisk bedömning ≥ 7

medianvärde för fruktighet över 2

3.2   Framställningsmetod

För att förbättra slutproduktens kvalitet har striktare kriterier för tiden mellan skörd och bearbetning fastställts: tiden har förkortats från 48 till 24 timmar.

3.3   Märkning

I sammanfattningen av produktspecifikationen har följande mening strukits: ”För att spårning skall kunna säkerställas skall producentsammanslutningen ge ut etiketter med serienummer enligt producentregistret för olivolja med ursprungsbeteckning.” Varje producent av ”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre”, oavsett om det rör sig om en medlem av producentsammanslutningen eller inte, har rätt att framställa olivolja, som också kan certifieras. Producenter av ”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” som inte är medlemmar av producentsammanslutningen ska för buteljerad olja använda en märkning som på ett tillförlitligt sätt garanterar spårbarhet.

Enligt bestämmelserna om märkning ska dessutom produktionsåret framgå av etiketten.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE”

EG-nr: SI-PDO-0105-01145 – 8.8.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Slovenien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Extra jungfruolivolja från slovenska Istrien (”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre”) med den skyddade ursprungsbeteckningen framställs av oliver från olivträd som växer i den slovenska delen av Istrien.

”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” kännetecknas av en hög oljesyrahalt (≥ 72) och en låg linolsyrahalt (≤ 8,0) samt en hög halt antioxidanter.

Vid förpackningen ska ”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” ha följande egenskaper:

syrahalt (fria fettsyror) (viktprocent) uttryckt som mängd oljesyra:

≤ 0,3

peroxidtal i mmol O2/kg: ≤ 7

K232 ≤ 2,3

K268 ≤ 0,2

halt av naturliga antioxidanter uttryckt i mg/kg, enligt HPLC-metoden: ≥ 150

Ett särdrag är den fruktiga aromen med inslag av oliver och andra frukter. Oljan får inte ha organoleptiska fel och ska sammanlagt ha en organoleptisk bedömning ≥ 7,0 och ett medianvärde för fruktighet över 2

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” ska framställas av oliver från olivträd av följande sorter: Istrska belica, Leccino, Buga, Črnica, Maurino, Frantoio och Pendolino. Högst 20 % av oliverna får komma från olivträd av andra sorter. Andelen Istrska belica ska vara minst 30 %, utom för olja som framställs av en enda sort, som måste innehålla minst 80 % av den deklarerade sorten.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Produktion, skörd, lagring och pressning av oliverna, bearbetning och lagring av oljan, stickprov och kvalitetskontroll av ”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” före tappningen ska äga rum i det avgränsade geografiska område som avses i punkt 4.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Förpackning av ”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” ska äga rum i det avgränsade geografiska området för att garantera en bättre kontroll av den olja som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen och för att undvika kvalitetsförsämring hos oförpackad olja vid transport eller tappning. Olämpliga transportförhållanden (vibrationer, olämplig temperatur, exponering för solljus eller syre i luften) och olämplig förvaring kan kraftigt försämra oljans kvalitet, framför allt halten av naturliga antioxidanter och aromen. Vid tappning utanför området kan de många åtgärderna i form av pumpning, transport och omlastning samt långvarig exponering för olämpliga klimatförhållanden leda till att de särskilda egenskaper hos olivoljan som beskrivs i punkt 3.2 går förlorade.

Det är tillåtet att förpacka oljan i glas- eller metallbehållare med en volym på högst fem liter. När behållarna öppnats får det inte vara möjligt att försegla dem på nytt.

Det är förbjudet att blanda olja från olika produktionsår.

3.7   Särskilda regler för märkning

Behållarna ska vara försedda med en etikett som på ett tillförlitligt sätt garanterar att den buteljerade oljan kan spåras. Beteckningen ”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” ska vara synlig på etiketten. Produktionsåret ska anges.

Eftersom temperaturen vid framställningen måste understiga 27 °C får beteckningen ”kallpressning” eller ”första kallpressningen” användas.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” framställs i den slovenska delen av Istrien. Slovenska Istrien avgränsas

i norr av gränsen till Italien,

i väster av havet,

i söder av gränsen till Kroatien,

i öster av gränsen till regionen Karst.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Den slovenska kusten ligger där Medelhavet tränger djupast in i Centraleuropa. Klimatet är submediterrant. Området har ett relativt utpräglat mikroklimat, och kraftiga kalluftsinbrott gör klimatet mycket varierande.

Det geografiska området kännetecknas av olika karakteristiska vindar: burja (kall och torr vind som vid klart väder blåser från Adriatiska havets östkust i riktning mot havet), jugo (varm och fuktig ostsydostlig till sydsydostlig vind), maestral (markvind som blåser från havet i riktning mot inlandet) och även burin, levant, tramontana och lebič.

Den genomsnittliga årsnederbörden i slovenska Istrien uppgår till 1 000 mm (varav en del utgörs av snö). Under vegetationsperioden (april till september) får regionen Koper omkring 500 mm regn.

Slovenska Istrien domineras av karbonathaltig flysch täckt av jordmånen eutric cambisol (basmättnadsgrad över 50 %).

Olivodlingarna i slovenska Istrien ligger huvudsakligen på mark där mekanisk skörd av oliverna inte är möjlig, och de skördas därför manuellt direkt från träden. Det gör att skador på oliverna kan undvikas och en högre kvalitet på olivoljan garanteras.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Olivolja från slovenska Istrien får sin särart genom att den framställs av oliver av sorten Istrska belica som nått optimal mognad. Denna sort har jämförelsevis hög halt av antioxidanter, och andelen Istrska belica i ”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” måste därför vara minst 30 %.

Den fruktiga arom med inslag av oliver och andra frukter som kännetecknar ”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” är svag till medelintensiv. Medianvärdet för fruktighet är över 2. ”Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” har i övrigt en karakteristisk bitter och stark smak.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Slovenska Istrien ligger geografiskt fördelaktigt till för olivodling. Medelhavet och dess typiska klimat når här sin nordligaste punkt, vilket bidrar till en god tillväxt hos de inhemska sorterna. De utvecklar den arom som är karakteristisk för oljan, som tack vare den höga andelen Istrska belica har en hög halt av naturliga antioxidanter. Till detta bidrar också jordarten, som i slovenska Istrien övervägande består av karbonathaltig flysch täckt av jordmånen eutric cambisol. I sådan jord växer olivträden bäst.

Egenskaperna har sin grund i klimatförhållandena, valet av sorter, den omedelbara bearbetningen (oliverna får lagras i högst 24 timmar efter skörden), bearbetningsmetoden (kallpressning vid högst 27 °C) och skyddet mot skadegörare (integrerad produktion, produktion som uppfyller liknande standarder eller ekologisk produktion). Eftersom olivträden odlas på terrasser är mekanisk skörd inte möjlig utan skörden sker manuellt, vilket bidrar till en högre kvalitet på oljan (i och med att skador på oliverna undviks).

Den traditionella produktionen av olivolja i slovenska Istrien sträcker sig långt tillbaka i historien. Redan den grekiske historikern Pausanias (180–115 f.Kr.) nämner olivolja från Istrien i sitt verk Beskrivning av Grekland (stycke 10.32.19). Ett flertal källor från 1201 till 1600-talet och fram till i dag har bevarats. De vittnar om olivoljeproduktionen i slovenska Istrien och hur den har utvecklats genom århundradena. Traditionella metoder och kunskaper som förvärvats genom årens lopp bidrar än i dag till den höga kvalitet som utmärker olivolja från området.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/EDOOSI.pdf


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.