Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/18


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2014/C 188/07

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”MANTEQUILLA DE SORIA”

EG-nr: ES-PDO-0105-01110 – 19.4.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens namn

    Beskrivning

    Geografiskt område

    Ursprungsbevis

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat (specificera)

2.   Typ av ändring

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring

Bevis på ursprung

Den här punkten har omarbetats för att tydligare kunna bestämma kontrollkriterierna för att garantera det skyddade smörets kvalitet och ursprung genom att ta bort onödiga ingredienser.

De inledande utvärderingarna har tagits bort från aktörerna för att anpassa texten till kraven i tjänstedirektivet.

Hänvisningar till tillståndet eller kontrollen som kontrollorganet genomfört förkastas för att inte bidra till begränsningen av den fria rörligheten.

Framställningsmetod

I led 1 i den här punkten har ett villkor inkluderats som måste uppfyllas av boskapsuppfödare som producerar mjölk för att framställa skyddat smör inom djurfodersystemet.

Man har upptäckt en felaktig beskrivning av utvinningsprocessen av grädde, vilket gör att det behövs en rättelse. Man tar tillfället i akt att utnyttja denna rättelse för att göra en grundlig ändring av beskrivningen av framställningsmetoden.

När anläggningen tar emot mjölken, tas alla åtgärder som anläggningen vill göra genom interna kontroller i samband med sin automatiska kontroll bort eftersom det är olämpligt att dessa återfinns i produktspecifikationen.

Flera hänsyftningar på nedkylning genom användning av plattvärmare dras tillbaka, eftersom nedkylningsmetoden som används inte är relevant, dock begränsas inte eventuella tekniska framsteg inom detta område.

Vissa temperaturintervall som verkade onödigt strikta ändras, till exempel temperaturerna som rör mjölkkonservering och tvättning av fett med vatten, etc. och som låg i ett mycket strikt intervall mellan 2 och 4 °C eftersom experter hävdade att ett intervall på mellan 1 och 6 °C är tillräckligt säkert för att produktens egenskaper ska bevaras genom hela framställningsprocessen. Det påverkar inte slutprodukten och är bättre anpassat till de parametrar som den använda tekniken och maskinerna tillhandahåller. Det räcker därför med att begränsa maxtemperaturen till 6 °C.

Som redan har påpekats ersätts stycket som beskriver utvinningsprocessen av grädde i sin helhet på grund av att det är undermåligt skrivet. Följaktligen, där det står:

”Mjölken termiseras (värmebehandling under 15 sekunder vid en temperatur på mellan 57 och 68 °C) i en plattvärmeväxlare, och därefter separeras och desinficeras den genom centrifugering. Grädden, som erhålls vid en temperatur av 30–40 °C, ska fram till pastöriseringen ha ett fettinnehåll på 38–45 % m/m och en syrlighet på mindre än 13 °Dornic. Tidigare kyldes den ned vid temperaturer mellan 2 ° och 4 °C för att konserveras tills den pastöriserats.”

Ska det stå

”Mjölken termiseras för att separeras och desinficeras. Vid en mellantidpunkt under processen, vid temperaturer på mellan 40 och 55 °C, kärnas grädden ur genom centrifugering. Grädden ska ha ett fettinnehåll på 38–45 % m/m och en syrlighet på mindre än 13 °Dornic eller motsvarande. Grädden kyls sedan ner för att konserveras, vid en temperatur som är lägre eller lika med 6 °C, tills den har pastöriserats.”

Detta är motiverat eftersom det är termiseringstemperaturen (57–68 °C) som gör att mjölken blir färdig, efter urkärningen av grädden, varför den här parametern inte är relevant varken för framställning av grädde eller för den efterföljande processen för framställning av smör. Å andra sidan är den vanligaste temperaturen för urkärning av grädde mellan 40 och 55 °C, vilket är det intervall som tillverkare rekommenderar eftersom det förenklar urkärningen och undviker att de små fettkornen spricker på grund av mekanisk påverkan som minskar fettaktiviteten och dekompositionsprocesserna. Allt detta garanteras av följande publikationer: Technology of dairy products av Ralph Early (Blackie Academia & Professional), kapitel 7 i Cream pasteurization technology i IDF-bulletinen nr 271 Pasteurization of Cream skriven av T. Bøgh-Sørensen, Tratamiento específico para diferentes tipos de nata skriven av Carlos Gandolfo (www.agroterra.es) och kapitel 8 i Manual de Industrias Lácteas (Tetra Pack Processing Systems AB, 2003).

Således lämnas möjligheten öppen att i framtiden avgöra syrligheten i grädden genom andra lika giltiga metoder, som mätningar i pH-enheter.

Gällande gräddens pastöriseringsfas tas pastöriseringsparametrar bort eftersom de bestäms av själva definitionen av denna termiseringsbehandling som dessutom utgör en av de kritiska kontrollpunkterna för anläggningen.

Gällande gräddens mognadsfas stryks syrligheten mellan 18 och 28 °Dornic som parameter för att avgöra tidpunkten för att avbryta mognadsprocessen eftersom parametern för processen som man räknar med för att sätta igång bromsningen av mognaden inte är syrlighetens värde utan den tid som har gått från det att mognaden börjar (12 till 15 timmar), och därmed den tid som mjölksyrabakterierna har varit aktiva.

I detta sammanhang stryks även bestämmelsen om att grädden ska kylas i fyra timmar eftersom den ungefärliga tiden som grädden behöver för att bli nedkyld beror på partiets volym, och det går således inte att fastställa en särskild tidsram för detta. Under tiden grädden är i tanken fortsätter temperaturen konstant att kontrolleras för att den ska hålla sig stabil, så att det inte ska finnas någon risk för förändringar som kan kopplas till tiden grädden har varit i tanken.

Gällande knådningsfasen tas skyldigheten att analysera smörets fuktighet med hjälp av infraröd våg bort, i syfte att lämna utrymme för andra analystekniker.

Märkning

Hänvisningar till texten om det tillstånd eller den kontroll som kontrollorganet genomfört stryks för att inte begränsa den fria rörligheten.

Logotypen inkluderas i beteckningen även om skyldigheten att använda den på etiketten tas bort.

Nationella krav

Den gällande lagstiftningen som rör skyddade geografiska och ursprungsbeteckningar uppdateras.

Kontrollorgan

Kontrollorganet, som behörig myndighet, är numera Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Den grupp som ansökte om de föreslagna förändringarna är Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida”Mantequilla de Soria”, det organ i Soriaprovinsen som företräder såväl produktionssektorn som framställningssektorn, och gruppen anses som berörd part i ändringen av produktspecifikationen.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”MANTEQUILLA DE SORIA”

EG-nr: ES-PDO-0105-01110 – 19.4.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Mantequilla de Soria”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Smör som framställs av fett från mjölk från kor av frisisk ras, rasen Pardo Alpina eller korsningar mellan dessa och som härstammar från mjölkproducenter i vissa kommuner i Soriaprovinsen.

Skyddet av beteckningen ”Mantequilla de Soria” omfattar de tre varianterna av smör som traditionellt sett framställs: naturligt, saltat och sött.

De fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaperna för varje smör är:

1.

Naturligt smör:

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

—   Fetthalt: Minst 82 % m/m

—   Fett i torrsubstansen: Max 2 % m/m

—   Vattenhalt: Max 16 % m/m

Organoleptiska egenskaper: Färgen är elfenben–halmgul. Svag till medelstark doft av diacetyl. Smaken är mycket lätt syrlig. Medelsnabb smältning i munnen. Genomsnittlig viskositet. Arom av färsk grädde. Medellång eftersmak.

2.

Saltat smör:

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

—   Fetthalt: Minst 80 % m/m

—   Fett i torrsubstansen: Max 4 % m/m

—   Vattenhalt: Max 16 % m/m

—   Natriumklorid: Max 2,5 % m/m

Organoleptiska egenskaper: Färgen är benfärg–elfenben. Lätt kornigt utseende när man skär i smöret. Doft av lätt mogen grädde. Intensiv saltsmak. Medelsnabb smältning i munnen. Genomsnittlig viskositet. Arom av grädde. Kort eftersmak.

3.

Sött smör:

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

—   Fetthalt: Minst 39 % m/m

—   Fett i torrsubstansen: Max 35 % m/m

—   Vattenhalt: Max 25 % m/m

—   Sackaros: Från 20 till 35 % m/m

—   Tillsatser: Färgämnena betakaroten och/eller koschinillextrakt i garneringen

Organoleptiska egenskaper: Benfärgat, utom färgtillsatsen som är orange eller rosafärgad. Vid skärning får smöret ett skummat utseende, varvid skumkaraktären varierar mellan svagt och lätt öppen samtidigt som den är kompakt och har oregelbundna håligheter vars storlek varierar mellan storleken på ett sockerkorn och storleken på ett riskorn. Doft av diacetyl med en viss aning av bränt socker. Intensiv söt smak som är lätt syrlig. Medelsnabb till snabb smältning i munnen. Genomsnittlig viskositet. Arom av grädde, lätt vegetabilisk. Medellång till lång eftersmak.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Den mjölk som används i framställningen av smöret utvinns från anläggningar för boskapsuppfödning som ligger i ett geografiskt avgränsat område, vilket omfattar den del av provinsen Soria som är den kallaste och högst belägna, där det finns en tradition av mjölkproduktion liksom hård, torr betesmark, och den karakteristiska floran ger mjölken vissa speciella egenskaper som överförs till smöret.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Boskapen får en specifik diet, vilken påverkas av klimatiska faktorer och av tillgången till naturresurser, och grundar sig på utnyttjandet av säsongsbetonat foder och resten av fodret, vilket i den mån det är möjligt har sitt ursprung i det avgränsade området, görs genom lagring i silor, höskullar och malning av säd och/eller foder.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

I det geografiskt avgränsade området sker såväl mjölkproduktionen som framställning av smöret.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

Det är obligatoriskt att på innehållsförteckningar, märkningar eller etiketter på förpackningar som innehåller det skyddade smöret ange ”skyddad ursprungsbeteckning” och ”Mantequilla de Soria”.

Skyddat smör som är avsett att användas som livsmedel ska förses med överenstämmelsemärkning för ursprungsbeteckningen vilken ska vara manipuleringssäker samt omöjlig att återanvända, och fastsatt innan produkten distribueras.

Kontrolletiketterna ska vara försedda med ursprungsbeteckningens logotyp och en alfanumerisk kod som möjliggör spårbarhet. Koden ska anges i ett guldfärgat fält för naturligt smör, rosa fält för sött smör och blått fält för saltat smör.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Området för mjölkproduktionen och framställningen av ”Mantequilla de Soria” innefattar 169 kommuner som tillhör Soriaprovinsen. Dessa är:

Abejar, Adradas, Ágreda, Alconaba, Alcubilla de Avellaneda, Aldealafuente, Aldealices, Aldealpozo, Aldealseñor, Aldehuela de Periáñez, Aldehuelas, Las, Alentisque, Aliud, Almajano, Almaluez, Almarza, Almazán, Almazul, Almenar de Soria, Arancón, Arcos de Jalón, Arévalo de la Sierra, Ausejo de la Sierra, Barca, Bayubas de Abajo, Bayubas de Arriba, Beratón, Berlanga de Duero, Blacos, Bliecos, Borjabad, Borobia, Buberos, Buitrago, Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Cabrejas del Campo, Cabrejas del Pinar, Calatañazor, Caltojar, Candilichera, Cañamaque, Carabantes, Carrascosa de Abajo, Carrascosa de la Sierra, Casarejos, Castilfrío de la Sierra, Castillejo de Robledo, Castilruiz, Centenera de Andaluz, Cerbón, Cidones, Cigudosa, Cihuela, Ciria, Cirujales del Río, Coscurita, Covaleda, Cubilla, Cubo de la Solana, Cueva de Ágreda, Dévanos, Deza, Duruelo de la Sierra, Escobosa de Almazán, Espeja de San Marcelino, Espejón, Estepa de San Juan, Frechilla de Almazán, Fresno de Caracena, Fuentearmegil, Fuentecambrón, Fuentecantos, Fuentelmonge, Fuentelsaz de Soria, Fuentepinilla, Fuentes de Magaña, Fuentestrún, Garray, Golmayo, Gómara, Gormaz, Herrera de Soria, Hinojosa del Campo, Langa de Duero, Losilla, La, Magaña, Maján, Matalebreras, Matamala de Almazán, Medinaceli, Miño de San Esteban, Molinos de Duero, Momblona, Monteagudo de las Vicarías, Montenegro de Cameros, Morón de Almazán, Muriel de la Fuente, Muriel Viejo, Nafría de Ucero, Narros, Navaleno, Nepas, Nolay, Noviercas, Ólvega, Oncala, Pinilla del Campo, Portillo de Soria, Póveda de Soria, La, Pozalmuro, Quintana Redonda, Quintanas de Gormaz, Quiñoneria, La, Rábanos, Los, Rebollar, Recuerda, Renieblas, Reznos, Rioseco de Soria, Rollamienta, Royo, El, Salduero, San Esteban de Gormaz, San Felices, San Leonardo de Yagüe, San Pedro Manrique, Santa Cruz de Yanguas, Santa María de Huerta, Santa María de las Hoyas, Serón de Nájima, Soliedra, Soria, Sotillo del Rincón, Suellacabras, Tajahuerce, Tajueco, Talveila, Tardelcuende, Taroda, Tejado, Torlengua, Torreblacos, Torrubia de Soria, Trévago, Ucero, Vadillo, Valdeavellano de Tera, Valdegeña, Valdelagua del Cerro, Valdemaluque, Valdenebro, Valdeprado, Valderrodilla, Valtajeros, Velamazán, Velilla de La Sierra, Velilla de los Ajos, Viana de Duero, Villaciervos, Villanueva de Gormaz, Villar del Ala, Villar del Campo, Villar del Río, Villares de Soria, Los, Villaseca de Arciel, Vinuesa, Vizmanos, Vozmediano, Yanguas.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Egenskaperna hos smöret från Soria hänger samman med att det framställs av mjölk från kor som lever av föda från ett område med vissa speciella väderförhållanden och på en viss höjd.

Soriaprovinsen är belägen på hög medelaltitud på 1 026 meter över havet, och är en av de högst belägna provinserna och mest kuperade på högplatån och med extremt hårda väderförhållanden.

Det finns områden med maximal höjd på över 1 500 meter, där det under sommarmånaderna finns mycket användbara betesmarker, mellanområden på 1 000–1 500 meter med stark förekomst av skog, även om det finns betesmarker som används från våren till hösten, övergångsområden på 900–1 000 meter som på grund av sin dåliga lämplighet för jordbruk har betesmarker nästan hela året om, och till sist områden på under 900 meter vilka är de som huvudsakligen används för odling. De mest frekventa grödorna som inte behöver bevattning är säd och foder, och majs på de marker som kräver konstbevattning i de lägst belägna dalarna i provinsens södra delar. De områden i de södra delarna av provinsen som är varmast, har lägst höjd och inte har någon tradition av produktion och utveckling, har uteslutits från avgränsningen.

Det är karakteristiskt för Sorias landskap att nötboskap betar fritt på landet.

Sammansättningen av hårt, torrt foder och den karakteristiska floran ger mjölken speciella egenskaper. Dessa egenskaper överförs till smöret.

Den gamla metoden för att framställa naturligt smör med hjälp av en ”manzadero” (smörkärna av trä) sammanfaller med dagens metod med en diskontinuerligt arbetande smörmaskin genom att båda innebär agglomerering av fettkulor. Med en smörkärna åstadkoms detta med manuella stötar som utförs med en stång tills kulorna klibbar samman och med dagens maskin åstadkoms en liknande effekt genom tryck som framkallas av maskinens rörelser.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Ett unikt steg i framställningen av detta smör är att man inte tillsätter mjölksyrabakterier i början av mognadsprocessen, utan först efter 3 eller 4 timmar, vilket syftar till att förbättra slutprodukten och ge den ett särskiljande drag.

Den söta blandningen framställs enligt gamla recept, och produkten presenteras så att man bevarar gamla tiders estetik och form.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Historian för ”Mantequilla de Soria” visas genom många historiska referenser. Det har hittats omdömen, meddelanden, uppgifter, upplysningar etc. från 1845 ända till våra dagar. De är skriftliga omnämnanden som visar att nämnda smör har en obestridlig och rik tradition och historia, och det geografiska namnet är därför tillräckligt berömt och känt.

Orsakerna till detta anseende, även om det handlar om ett område med mycket låg befolkning och därför med liten massmedial påverkan på det geografiska namnets berömmelse, kan endast tillskrivas mjölkens speciella egenskaper och framställningsprocessen, som tillsammans ger ett smör som utskiljer sig hos konsumenterna.

Bergen i detta område ger de extrema väderförhållandena som bestämmer typologin och sammansättningen på betesmarkerna och odlingarna, vilka används som foder till boskapen. Det här fodret ger fettet i mjölken dess sammansättning av fettsyror och de speciella egenskaper som överförs till smöret.

Dessutom finns det traditioner som anknyter till området, som till exempel användandet av ”manzadero” och den diskontinuerligt arbetande smörmaskinen som ger en speciell form av utvinning av produkten, vilket också påverkar smörets egenskaper.

Det gör även traditionen att i konditorier framställa Mantequilla Dulce ur Mantequilla Natural som endast kommer från detta område.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.