Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/15


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2014/C 205/10

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING I ENLIGHET MED ARTIKEL 9

”BRA”

EG-nr: IT-PDO-0117-01048–19.10.2012

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [specificera]

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

Produkttyp

Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen är tillämplig

För att förbättra informationen till konsumenterna läggs uttrycket ”grasso” eller ”semigrasso” till, eftersom man för Bra ”tenero” använder helmjölk samt för Bra ”duro” och Bra ”alpeggio” får använda antingen helmjölk eller delvis skummad mjölk. Dessutom preciseras att eventuella tillsatser av getmjölk/fårmjölk inte får överstiga 20 %.

Det specificeras att de storlekar och vikter som anges motsvarar de värden som registreras vid slutet av minimitiden för mognad, eftersom dessa värden sjunker kraftigt efter långvarig mognad. Man har funnit det lämpligt att uttryckligen ange att skorpan inte är ätlig, för att ge konsumenten tydliga anvisningar. Skorpan på ostar av typen ”duro” kan oljas in med matolja som hindrar uppkomsten av mögel, vilket ger osten en tilltalande yta som gör den mer uppskattad bland konsumenterna.

Produktionsområde

Specifikationen för ”Bra” har anpassats till principen om de specifika egenskaper som förknippas med det berörda geografiska området för den skyddade ursprungsbeteckningen. Kommunen Villafranca Piemonte i provinsen Torino, som i den gällande specifikationen endast nämns i samband med mognadsfasen, har därför inkluderats i det geografiska området för alla steg i produktionsprocessen.

Framställningsmetod

Det preciseras att den mjölk som används är helmjölk eller delvis skummad mjölk samt att det löpe som används är kalvlöpe. I presidentdekret av den 16 december 1982 anges inte att det handlar om kalvlöpe eftersom det enda löpe som då var tillgängligt på marknaden var kalvlöpe.

I den gällande specifikationen anges inte vilken andel av mjölkboskapens foder som ska komma från det avgränsade geografiska området. För att förtydliga sambandet med det geografiska området anges därför nu att mer än 50 viktprocent av mjölkboskapens foder ska komma från dessa produktionsområden. Mjölkboskapens (kor, får och getter) typiska foder består av grönfoder och/eller torrfoder som vid behov kan berikas.

Systemen för kylning och lagring av mjölk har med åren blivit allt mer effektiva. Det genomsnittliga antalet dagliga mjölkningar har därför kunnat ökas upp till högst fyra, samtidigt som mjölkens egenskaper bevarats samt hygien och sanitära förhållanden förbättrats.

Det preciseras att den delvis skummade mjölken kan framställas mekaniskt med separator, en metod som används sedan början av 1900-talet, eller genom naturlig skumning. Båda metoderna ger samma resultat. Den fysiska principen bakom delvis skumning genom naturlig skumning och mekanisk skumning är densamma. I båda fallen sker separationen enligt samma princip, det vill säga tack vare skillnaden i specifik vikt mellan den lättare feta delen och den magra och tyngre delen.

För att ge exakta anvisningar och få en delvis skummad mjölk med en mer enhetlig fetthalt samt bästa möjliga skumningsresultat, även med hänsyn till säsong, som utan tvivel inverkar på mjölkens egenskaper, har dessutom liggtiden för mjölk som skummats genom naturlig skumning förlängts och den högsta temperaturen vid vilken denna process får äga rum preciserats. Liggtiden, som också varierar med säsongen, ökas därför med två timmar från 12–18 timmar till 10–18 timmar. Den övre temperaturgränsen fastställs till 18 °C.

Efter hygienisering (värmebehandling, perkolation osv.) kan mjölken eventuellt berikas med mjölksyrabakterier och/eller naturliga jäsningsämnen (mjölksyrabakterier eller vassle).

De senaste årens allmänna förbättring av mjölkens mikrobiologiska egenskaper har lett till en betydande minskning av mängden bakterier och därigenom i vissa fall till problem med koagulerings- och mognadsfaserna. För att åtgärda detta införs i specifikationen möjligheten att använda mjölksyrabakterier och/eller naturliga jäsningsämnen. I specifikationen från 1982 anges högsta koaguleringstemperatur för mjölken till mellan 27 °C och 32 °C. Den har ändrats till mellan 27 °C och 38 °C eftersom mjölksyrabakterier och naturliga jäsningsämnen utvecklas bättre vid en koaguleringstemperatur som närmar sig 38 °C (det vill säga mjölkens temperatur vid mjölkningen).

Det steg i presidentdekretet från 1982 där det anges att osten måste framställas enligt den karakteristiska tekniken för dubbel brytning av ostmassan beskrivs mer utförligt.

Koaguleringstiden (15–25 minuter) ska beräknas från den första tillskärningen, vilket ger ett tidsintervall som är objektivt identifierbart och mätbart. Syftet med en korrekt bestämning av koaguleringstiden är att få en homogen kornighet som medger en förbättrad avtappning. En maximal tid har fastställts för att ersätta den föregående, alltför ungefärliga, tiden.

Dessutom specificeras den första och den andra fasen i ostmassans brytning genom ett tillägg av följande text:

Den första fasen av ostmassans brytning leder till att ostkorn bildas, vilka i Bra ”tenero” är stora som nötter och i Bra ”duro” stora som majskorn. Därefter läggs ostmassan under vassle, där den får vila i högst 8 minuter.

Den andra fasen av ostmassans brytning leder till att det bildas ostkorn stora som majskorn i Bra ”tenero”, och ostkorn stora som riskorn i Bra ”duro”. Den andra brytningsfasen följs av omrörning, varefter ostmassan får vila i ett kar eller i portioneraren, med en eventuell inledande pressning då en del av vasslen elimineras. Högsta tillåtna liggtid är 10 minuter och högsta tillåtna temperatur för omtappning av ostmassan är 44 °C.

Faserna för formning respektive pressning beskrivs mer utförligt.

Vid formningen läggs ostmassan i formar som eventuellt täcks med en duk. Endast för Bra ”duro” och bara om vasslen inte är ordentligt eliminerad, är det tillåtet med en andra omrörning av ostmassan innan den läggs i formarna för att sedan pressas på lämpligt sätt. När pressningen är avslutad får ostformarna vila tills pH-värdet når en nivå på mellan 5,0 och 5,4.

Ett referensvärde i pH i stället för i tid anges eftersom pH är en mer uppdaterad och lämplig indikator som ger ett mer tillförlitligt och exakt mått samt bättre resultat. Efter denna procedur kan osten läggas direkt i saltlake, där den kan vila ytterligare några timmar i ett rum med en positiv högsta temperatur på 10 °C.

Specifikationen har ändrats genom tillägg av följande fras:

”Mognaden äger rum i en anpassad miljö med en positiv högsta temperatur på 15 °C och en fuktighet på högst 95 %.”

Denna ändring görs med beaktande av producenternas krav på att även kunna mogna osten i andra lokaler än kylrum eller luftkonditionerade rum.

Denna ändring innebär att man går från en temperatur på 6–9 °C till högst 15 °C, och från en relativ fuktighet på 80–85 % för Bra ”duro” och 90 % för Bra ”tenero” till en högsta tillåtna fuktighet på 95 % för båda typerna.

Genom denna ändring underlättas hanteringen av produktens mognadsfas samtidigt som hänsyn tas till de förhållanden som råder även i lokaler utan luftkonditionering.

Samband

Denna punkt har omformulerats för att motsvara den som finns i det sammanfattande dokumentet.

Märkning

Förtydliganden har lagts till rörande försäljningen till konsumenter samt tillskärning och förpackning, som även kan ske utanför det geografiska produktionsområdet.

För ost av typen ”duro” har dessutom möjligheten att saluföra färdigförpackad riven ost lagts till. Detta görs för att tillgodose efterfrågan bland konsumenterna, som i allt högre utsträckning efterlyser produkter som är färdiga för konsumtion.

För att garantera produktens äkthet och underlätta en korrekt identifiering av osten ”Bra” när den släpps ut på marknaden, har det ansetts nödvändigt att märka den med en stämpel på kanten och en rund pappersetikett med logotypen för osten med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Bra”.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”BRA”

EG-nr: IT-PDO-0117-01048–19.10.2012

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Bra”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.3 – Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig

Beskrivning: ”Bra” är en fet eller halvfet ost, med pressad ostmassa, som framställs av komjölk. I typerna Bra ”alpeggio” och Bra ”duro” får man även använda delvis skummad mjölk. En eventuell tillsats av fårmjölk och/eller getmjölk är tillåten upp till en andel av 20 %.

Slutprodukten ska ha följande egenskaper:

Form: Cylindrisk med platt ovan- och undersida.

Storlek: Diameter mellan 30 och 40 cm samt lätt konvex kant på mellan 6 och 10 cm, med variationer uppåt och nedåt för båda egenskaperna beroende på produktionsteknik.

Vikt: 6–9 kg.

Storlek och vikt motsvarar de värden som registreras i början av mognaden.

Skorpa: Skorpan för typen ”tenero” (mjuk) ska vara ljusgrå, smidig, slät och jämn. Den är inte ätlig. Skorpan för typen ”duro” (hård) ska vara hård, fast, gyllenbrun till mörkgrå och kan oljas in med matolja för att hindra uppkomsten av mögel. Den är inte ätlig.

Ostmassans struktur: Typen ”tenero” ska ha en ganska fast och elastisk ostmassa, med en begränsad mängd små hål. Typen ”duro” ska ha en ostmassa med en begränsad mängd små hål.

Ostmassans färg: Typen ”tenero” ska ha en vit eller elfenbensvit ostmassa och typen ”duro” ska ha en svagt halmgul till ockragul ostmassa.

Smak: Typen ”tenero” ska ha en behagligt parfymerad, måttligt stark smak. Typen ”duro” ska ha en pikant eller kraftig smak.

Fetthalt i torrsubstansen: minst 32 %.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Komjölk som eventuellt kompletteras med små mängder (högst 20 %) fårmjölk och/eller getmjölk, och som i typen ”duro” kan vara delvis skummad. För Bra ”alpeggio” får delvis skummad mjölk användas både för typen ”tenero” och typen ”duro”. Salt och flytande kalvlöpe.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Basfödan eller den huvudsakliga födan för nötkreatur samt eventuellt får och getter består av grönfoder och/eller konserverat foder eller av torkat och på lämpligt sätt berikat foder. Mer än 50 % (i vikt) av mjölkboskapens foder ska komma från produktionsområdena.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Gårdarna från vilka mjölken hämtas för framställning av ”Bra” ska ligga i det avgränsade geografiska området.

Även mjölkproduktionen, bearbetningen och mognaden ska äga rum i detta område.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Osten får saluföras hel, tillskuren, i portioner och färdigförpackad. Typen ”duro” får även vara förpackad i riven form. Tillskärning, förpackning och rivning får också äga rum utanför det avgränsade geografiska området.

3.7   Särskilda regler för märkning

Efter formningen, som görs med hjälp av särskilda formar där ett märke trycks in i osten genom en relief, märks ostarna med ursprungsmärket. Detta märke består av den stiliserade bokstaven ”B”, typen ”duro” eller ”tenero” samt identifieringsnumret, som innehåller provinsbeteckningen och ett tvåsiffrigt nummer.

Överensstämmelsemärkningen består av en rund pappersetikett med en diameter på 20–28 cm. Etiketten har en ljust halmgul bakgrund för ordinarie produkter och en grön bakgrund för produkter av typen ”alpeggio” samt ett tryckt märke på kanten. Överensstämmelsemärkningen består av en pappersetikett med inskriften ”BRA TENERO” eller ”BRA DURO”, ”BRA TENERO D’ALPEGGIO” eller ”BRA DURO D’ALPEGGIO” och den karakteristiska logotypen som föreställer en liten mustaschprydd man i hatt som håller i en ost från vilken en bit har skurits ut samt EU:s logotyp. Först när detta förfarande har slutförts får produkten släppas ut på marknaden under den skyddade ursprungsbeteckningen ”Bra”.

Pappersetiketten får sättas fast med hjälp av klister avsett för livsmedel.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Området för produktion och mognad omfattar hela territoriet i provinsen Cuneo samt kommunen Villafranca Piemonte som ligger i provinsen Torino. Osten ”Bra” av typerna ”tenero” och ”duro” får bära beteckningen ”di alpeggio” förutsatt att osten produceras och lagras i bergskommunerna Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront, Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, S. Damiano Macra, Stroppo, Villar S. Costanzo, Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Cignolo, Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero di Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale S. Giovanni, Scagnello och Viola eller produceras och lagras delvis i följande territorier som enligt lag nr 991 av den 25 juli 1952 och senare ändringar klassificeras som bergsterritorier: Barge, Bagnolo Piemonte, Envie, Revello, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Busca, Caraglio, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Peveragno, Villanova Mondovì, Ceva, Lesegno, Pianfei och Magliano Alpi när det gäller den del som gränsar till kommunen Ormea.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Det geografiska produktionsområdet ligger mellan Havsalperna och Cottiska alperna, som omger provinsen Cuneo från syd till väst, och vetter i öst åt de höga kullarna Langa och Roero. Området kännetecknas av en betydande foderproduktion, tillgång till stora mängder mjölk och klimatförhållanden som är särskilt gynnsamma för utfodring och uppfödning av mjölkboskap. Vintertid förekommer sällan dimma och somrarna är sällan kvävande varma, vilket bidrar till att göra boskapsdjurens och foderodlingarnas hälsa särskilt god. Provinsen Cuneo kännetecknas dessutom av strängare och torrare vintrar samt av relativt svala somrar, till skillnad från de områden som ligger längre österut på Poslätten. Dessa miljöfaktorer har skapat de förhållanden som möjliggör produktionen av osten ”Bra” i produktionsområdet.

De briser som kommer från bergen i det geografiska området blåser i olika riktningar morgon och kväll, vilket skapar idealiska förhållanden med en låg luftfuktighet som garanterar att produktens mognad blir perfekt.

Området vid Alpernas och kullarnas sluttningar kan liknas vid en bördig högplatå som genomkorsas av floderna Po och Tanaro samt en mängd andra vattendrag som strålar samman som en solfjäder.

”Bra” är en ost med pressad ostmassa som i typerna ”tenero” och ”duro” har ett strategiskt konsumtions- och bevarandevärde för de befolkningar som har konsumerat den och gjort den känd. Osten kommer från alpterritorierna men kunskapen bland de osttillverkande herdarna (”margari”), som i slutet av sommaren vandrade ner till dalgångarna, har i mer än ett sekel kunnat spridas i slättlandsområdena, tack vare ostens inneboende höga näringsvärde och kulturella värde. Bearbetningen, mognaden och pressningen av ostmassan är av särskild betydelse vid produktionen av ”Bra”.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Osten ”Bro” är lätt att känna igen tack vare sin särskilda skorpa, som är ljus och smidig hos typen ”tenero” och brun, fast och ibland inoljad hos typen ”duro”. Vid tillskärningen kan man omedelbart känna den speciella aromen. Hos typen ”tenero” är doften utsökt och behaglig, med en tydlig och mild smak. Typen ”duro” har i stället mer utpräglad och stark smak, som åtföljs av söta och salta toner. Den används i sallader och ugnsrätter, som framhäver denna specialitets egenskaper. Riven Bra ”duro” har flera olika kulinariska användningsområden.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Det ömsesidiga beroendet mellan klimat- och markförhållandena och produktionsfaktorerna framgår tydligt i de egenskaper som kännetecknar osten ”Bra”. Det sekellånga urval som gjorts av en exceptionell inhemsk mikroflora ger osten dess särskilda karaktär under mognaden och gör osten ”Bra” unik och möjlig att känna igen bland andra typer av ostar med pressad ostmassa.

Osten ”Bra” är en del av provinsen Cuneos historia och kultur. Staden Bra har gett sitt namn till osten, eftersom produkten historiskt huvudsakligen har saluförts där. Osten har under årens lopp till och med bevarat sin karakteristiska doft och smak. Dessa kommersiella egenskaper är beroende av det geografiska produktionsområdet, i vilket de har skapats och bevarats. Att det finns två olika typer av osten, ”tenero” och ”duro”, är ett resultat av ostmakarnas förmåga att använda produktionstekniker som är mycket lika men samtidigt ger helt olika smaker. Detta beror på de specifika tekniker som används och de olika mognads- och lagringstiderna samt en tät men aldrig torr ostmassa som dessutom kan rivas.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

De italienska myndigheterna har inlett det nationella förfarandet för invändningar genom att offentliggöra förslaget om erkännande av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Bra” i Republiken Italiens officiella tidning (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) nr 51 av den 1 mars 2012.

Produktspecifikationens konsoliderade text är tillgänglig på webbplatsen: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller direkt via webbplatsen för ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik (www.politicheagricole.it) genom att klicka på ”Qualità e sicurezza” [Kvalitet och säkerhet] (uppe till höger på skärmen) och sedan på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” [Produktspecifikationer som omfattas av EU:s granskning].


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.