Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

3.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 207/22


Kommissionens meddelande om genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar och genomförande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning

2014/C 207/03

1.   Offentliggörande av rubriker och hänvisningar till övergångsmetoder för mätning och beräkning (1) för genomförande av förordning (EU) nr 814/2013, särskilt bilagorna III, IV och V, och för genomförande av delegerade förordning (EU) nr 812/2013, särskilt bilagorna VII, VIII och IX.

2.   De parametrar som anges i kursiv stil fastställs i förordning (EU) nr 814/2013 och i delegerade förordning (EU) nr 812/2013.

3.   Referenser

Uppmätt/beräknad parameter

Organisation

Referens

Rubrik

Provningsförfarande för Asol, IAM och ytterligare element vid provning av verkningsgrad för solfångare (parametrar η0, a1, a2, IAM)

CEN

SS-EN 12975-2:2006

Solvärmeteknik – Solfångare – Del 2: Provningsmetoder

Ljudeffektnivå för varmvattenberedare med värmepump

CEN

SS-EN 12102:2013

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare, värmepumpar och avfuktare med eldrivna kompressorer för rumsuppvärmning och -kylning – Mätning av luftburet buller – Bestämning av ljudeffekt.

Standarden SS-EN 12102:2013 gäller med följande ändringar:

Punkt 3.3 i SS-EN 12102:2013. Ersätt det andra stycket med följande: ”Standardförhållandena” ska definieras som de förhållanden som gäller för enhetens arbetspunkt i enlighet med tabell 4 i bilaga III till förordning (EU) nr 814/2013. Definitionerna i SS-EN 16147 gäller också.

Punkt 5: Ersätt det andra stycket ”The unit …” med följande: Enheten ska installeras och anslutas (i fråga om t.ex. form och dimension för luftkanaler, anslutningar till vattenrör) för provningen enligt tillverkarens rekommendationer i enhetens installations- och driftshandbok, och provas under de standardförhållanden som anges i tabell 4 i bilaga III till förordning (EU) nr 814/2013. Tillbehör som erbjuds som tillval (t.ex. värmeelement) ska inte ingå i provningen.

Enheten hålls i omgivningsförhållanden i minst 12 timmar. Temperaturen högst upp i varmvattenberedarens tank övervakas. Elförbrukningen för kompressorn, fläkten (om sådan finns) och cirkulationspumpen (om sådan finns) övervakas (för att fastställa avfrostningsperioden).

Produkten fylls med kallt vatten (10 °C ± 5 °C).

Punkt 5: Ersätt det fjärde stycket ”The noise measurement …” med följande: Mätpunkterna ska väljas så att mätningarna utförs under stationära förhållanden vid följande vattentemperaturer högst upp i tanken: Den första punkten vid 25 ± 3 °C, den andra punkten vid (Tset + 25)/2 ± 3 °C, den tredje punkten vid Tset +0/-6 °C (Tset är vattentemperaturen ”direkt ur kartongen”).

Under bullermätningen gäller följande:

Vattentemperaturen högst upp i tanken ska ligga inom toleransområdet (t.ex. inom 25 °C ± 3 °C för den första mätningen).

Avfrostningsperioderna undantas (ingen elförbrukning för kompressor, fläkt eller cirkulationspump).

Ljudeffektnivå för gaseldade varmvattenberedare av genomströmningstyp eller förrådstyp

CEN

SS-EN 15036-1:2006

Värmepannor. Metod för mätning av buller från värmepannor, brännare m.m. – Del 1: Luftburet buller från värmekällan

ISO EN 3741:2010

Akustik – bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer för bullerkällor – Precisionsmetoder för bredbandskällor i efterklangsrum

ISO EN 3745:2012

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer hos bullerkällor med användning av ljudtryck – Precisionsmetoder för ekofria och halvekofria rum

Ljudeffektnivå för elektriska varmvattenberedare av genomströmningstyp eller förrådstyp

Cenelec

Med beaktande av att det för närvarande inte finns något tillgängligt förfarande antas att varmvattenberedare utan rörliga delar har en bullernivå på 15 dB.

Referensgaser

CEN

SS-EN 437:2003/A1:2009

Referensgaser – Referenstryck – Apparatkategorier

Effektförbrukning i standbyläge solsb

CLC

SS-EN 62301:2005

Hushållsapparater och liknande bruksföremål – Mätning av elförbrukning i viloläge

Provinstallation för Qelec för elektriska varmvattenberedare av förrådstyp

CLC

prEN 50440:2014

Effektivitet hos elektriska förrådsvarmvattenberedare för tappvarmvatten, samt provningsmetoder

Provinstallation för Qelec för elektriska varmvattenberedare av genomströmningstyp

CLC

SS-EN 50193-1:2013

Vattenvärmare av genomströmningstyp – Del 1: Allmänna fordringar

Provinstallation för Qfuel och Qelec för gaseldade varmvattenberedare av genomströmningstyp

CEN

SS-EN 26:1997/A3:2006, punkt 7.1, utom punkt 7.1.5.4

Gaseldade varmvattenberedare av genomströmningstyp med atmosfärbrännare

Provinstallation för Qfuel och Qelec för gaseldade förrådsvarmvattenberedare

CEN

SS-EN 89:1999/A4:2006, punkt 7.1, utom punkt 7.1.5.4

Gaseldade förrådsvarmvattenberedare för tappvarmvatten

Beredning av provning för Qfuel för gaseldade varmvattenberedare av genomströmningstyp eller förrådstyp

CEN

SS-EN 13203-2:2006, bilaga B ”Provinstallation och mätutrustning”

Gaspannor för beredning av tappvarmvatten – pannor som inte överskrider effektintag på 70 kW och lagringskapacitet på 300 liter – Del 2: Bedömning av energianvändning

Beredning av provning för Qfuel för varmvattenberedare med bränsledriven värmepump

CEN

SS-EN 13203-2:2006, bilaga B ”Provinstallation och mätutrustning”

Gaspannor för beredning av tappvarmvatten – Pannor som inte överskrider effektintag på 70 kW och lagringskapacitet på 300 liter – Del 2: Bedömning av energianvändning

Provinstallation för varmvattenberedare med värmepump

CEN

SS-EN 16147:2011

Värmepumpar med elektriskt drivna kompressorer – Krav och testmetoder för märkning av värmepumpar avsedda för beredning av tappvarmvatten

Varmhållningsförlust S för ackumulatortankar

CEN

SS-EN 12897:2006, punkt 6.2.7, bilaga B och bilaga A (för rätt placering av värmaren)

Vattenförsörjning – Specifikation för indirekt uppvärmd sluten ackumulerande vattenvärmare

Varmhållningsförlust S och psbsol för ackumulatortankar

CEN

SS-EN 12977-3:2012

Solvärmeteknik – Platsbyggda system – Del 3: Prestandaprovningsmetoder för solvärmda varmvattenberedare

Varmhållningsförlust S för ackumulatortankar

CEN

SS-EN 15332:2007, punkterna 5.1 och 5.4 (Mätning av varmhållningsförluster)

Värmepannor – Energibedömning för ackumulatortankar för varmvatten

Varmhållningsförlust S för ackumulatortankar

CLC

SS-EN 60379:2004, punkterna 9, 10, 11, 12 och 14

Elektriska hushållsapparater - Ackumulerande vattenvärmare - Funktionsprovning

Utsläpp av kväveoxider NOx för gaseldade varmvattenberedare av förrådstyp

CEN

prEN 89:2012, punkt 6.18 Kväveoxider

Gaseldade förrådsvarmvattenberedare för tappvarmvatten

Utsläpp av kväveoxider NOx för gaseldade varmvattenberedare av genomströmningstyp

CEN

prEN 26, punkt 6.9.3 Utsläpp av kväveoxider

Gasutrustningar – Varmvattenberedare av genomströmningstyp för beredning av tappvarmvatten

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten ηwh för varmvattenberedare och varmhållningsförluster S för ackumulatortankar

Europeiska kommissionen

Punkt 4 i detta meddelande

Ytterligare element för mätningar och beräkningar rörande energieffektiviteten för varmvattenberedare och ackumulatortankar

4.   Ytterligare element för mätningar och beräkningar rörande energieffektiviteten för varmvattenberedare och ackumulatortankar

Vid tillämpning av delegerade förordningen (EU) nr 812/2013 och förordning (EU) nr 814/2013 ska varje varmvattenberedare provas ”direkt ur kartongen”.

Uttrycket ”direkt ur kartongen” står för apparatens standardmässiga driftsförhållande, driftsinställning eller driftsläge enligt tillverkarens specifikationer när den lämnar fabriken, som gäller direkt efter det att apparaten installerats och som lämpar sig för normal användning av slutanvändaren enligt den tappcykel för vilken produkten har konstruerats och släppts ut på marknaden. Varje ändring av driftsförhållande, driftsinställning eller driftsläge ska, i förekommande fall, vara resultatet av en avsiktlig handling från slutanvändarens sida, och får inte utföras automatiskt av varmvattenberedaren oavsett tidpunkt, utom vid smart styrning och reglering som anpassar processen för varmvattenberedningen till individuella användningsförhållanden i syfte att minska energianvändningen.

När det gäller produkter för kombinerad uppvärmning och tappvarmvattenberedning får inga vägningsfaktorer som beaktar skillnaderna mellan sommar- och vinterläge beaktas vid mätningen/beräkningen av Qelec och Qfuel.

I fråga om konventionella bränsledrivna varmvattenberedare ska omgivningskorrigeringsfaktorn Qcor vara noll i beräkningsformeln för årlig elförbrukning (AEC) (se punkt 4 a i bilaga XIII till delegerade förordning (EU) nr 812/2013).

4.1   Definitioner

—   mätosäkerhet (noggrannhet): den noggrannhet med vilken ett instrument eller en kedja av instrument kan representera ett faktiskt värde i relation till det som fastställts genom högkalibrerad mätreferens.

—   tillåten avvikelse (medelvärde under provningsperioden): den största positiva eller negativa skillnad som tillåts mellan en uppmätt parameter (medelvärde under provningsperioden) och ett börvärde.

—   tillåtna avvikelser från medelvärdet för enskilda mätvärden: den största positiva eller negativa skillnad som tillåts mellan en uppmätt parameter och medelvärdet för den parametern under provningsperioden.

4.2   Typer av tillförd energi

a)   El och fossila bränslen

Uppmätt parameter

Enhet

Värde

Tillåten avvikelse (medelvärde under provningsperioden)

Mätosäkerhet (noggrannhet)

Elektricitet

Effekt

W

± 2 %

Energi

kWh

± 2 %

Spänning, provningsperiod > 48 timmar

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Spänning, provningsperiod < 48 timmar

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Spänning, provningsperiod < 1 timme

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Elström

A

± 0,5 %

Frekvens

Hz

50

± 1 %

Gas

Typer

Referensgaser SS-EN 437

Lägre värmevärde (NCV)

MJ/m3

Referensgaser SS-EN 437

± 1 %

Högre värmevärde (GCV)

Temperatur

K

288,15

± 0,5

Tryck

mbar

1 013,25

± 1 %

Densitet

dm3/kg

± 0,5 %

Flödeshastighet

m3/s eller l/min

± 1 %

Olja

Eldningsolja

Sammansättning, kol/väte/svavel

kg/kg

86/13,6/0,2 %

N-fraktion

mg/kg

140

± 70

Lägre värmevärde (NCV, Hi)

MJ/kg

42,689 (2)

Högre värmevärde (GCV, Hs)

MJ/kg

45,55

Densitet ρ15 vid 15 °C

kg/dm3

0,85

Fotogen

Sammansättning, kol/väte/svavel

kg/kg

85/14,1/0,4 %

Lägre värmevärde (NCV, Hi)

MJ/kg

43,3 (2)

Högre värmevärde (GCV, Hs)

MJ/kg

46,2

Densitet ρ15 vid 15 °C

kg/dm3

0,79

b)   Solenergi för provning av solfångare

Uppmätt parameter

Enhet

Värde

Tillåten avvikelse (medelvärde under provningsperioden)

Mätosäkerhet (noggrannhet)

Solinstrålning vid provningen (global G, kortvåg)

W/m2

> 700 W/m2

± 50 W/m2 (provning)

± 10 W/m2 (inomhus)

Diffus solinstrålning (fraktion av total G)

%

< 30 %

Termisk strålningsvariation (inomhus)

W/m2

± 10 W/m2

Vätsketemperatur vid solfångarens ingång/utgång

°C/K

Område 0–99 °C

± 0,1 K

± 0,1 K

Skillnad i vätsketemperatur vid solfångarens ingång/utgång

± 0,05 K

Infallsvinkel (mot normal)

°

< 20°

± 2 % (< 20°)

Lufthastighet parallellt mot solfångaren

m/s

3 ± 1 m/s

0,5 m/s

Vätskans strömningshastighet (även för simulator)

kg/s

0,02 kg/s per m2 av solfångarens öppningsarea

± 10 % mellan provningar

Värmeförlust i rör i provningsslingan

W/K

< 0,2 W/K

c)   Omgivningens värmeenergi

Uppmätt parameter

Enhet

Tillåten avvikelse (medelvärde under provningsperioden)

Tillåtna avvikelser (enskilda provningar)

Mätosäkerhet (noggrannhet)

Saltlösning eller vatten som värmekälla

Inloppstemperatur för vatten/saltlösning

°C

± 0,2

± 0,5

± 0,1

Volymflöde

m3/s eller l/min

± 2 %

± 5 %

± 2 %

Skillnad i statiskt tryck

Pa

± 10 %

± 5 Pa/5 %

Luft som värmekälla

Uteluftens temperatur (torr termometer) Tj

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Lufttemperatur vid ventilationsutlopp

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Inneluftens temperatur

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Volymflöde

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 5 %

Skillnad i statiskt tryck

Pa

± 10 %

± 5 Pa/5 %

d)   Provningsförhållanden och toleranser för resultat

Uppmätt parameter

Enhet

Värde

Tillåten avvikelse (medelvärde under provningsperioden)

Tillåtna avvikelser (enskilda provningar)

Mätosäkerhet (noggrannhet)

Omgivning

Omgivningstemperatur inomhus

°C eller K

20 °C

± 1 K

± 2 K

± 1 K

Lufthastighet, värmepump (med varmvattenberedare frånslagen)

m/s

< 1,5 m/s

Lufthastighet, övriga

m/s

< 0,5 m/s

Tappvarmvatten

Kallvattentemperatur, solfångare

°C eller K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Kallvattentemperatur, övriga

°C eller K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Kallvattentryck, gaseldade varmvattenberedare

bar

2 bar

± 0,1 bar

Kallvattentryck, övriga (utom elektriska varmvattenberedare av genomströmningstyp)

bar

3 bar

± 5 %

Varmvattentemperatur, gaseldade varmvattenberedare

°C eller K

± 0,5 K

Varmvattentemperatur, elektriska varmvattenberedare av genomströmningstyp

°C eller K

± 1 K

Vattentemperatur (inlopp/utlopp), övriga

°C eller K

± 0,5 K

Volymflöde, varmvattenberedare med värmepump

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 2 %

Volymflöde, elektriska varmvattenberedare av genomströmningstyp

dm3/s

≥ 10 l/min: ± 1 %

< 10 l/min: ± 0,1 l/min

Volymflöde, övriga varmvattenberedare

dm3/s

± 1 %

4.3   Provningsförfarande för förrådsvarmvattenberedare

Provningsförfarande för förrådsvarmvattenberedare i syfte att bestämma den dagliga elförbrukningen Qelec och den dagliga bränsleförbrukningen Qfuel under en mätcykel på 24 timmar:

a)   Installation

Produkten installeras i provningsmiljön enligt tillverkarens anvisningar. Apparater avsedda för golvmontering kan placeras på golvet, på en ställning som levereras med produkten eller på en plattform så att apparaten kan nås enkelt. Väggmonterade produkter monteras på en panel på minst 150 mm avstånd från fasta väggar med ett fritt utrymme på minst 250 mm ovanför och under produkten och minst 700 mm vid sidorna. Produkter avsedda att byggas in monteras enligt tillverkarens anvisningar. Produkten skyddas mot direkt solljus, utom när det gäller solfångare.

b)   Stabilisering

Produkten hålls i omgivningsförhållanden så länge att alla delar av den har nått omgivningsförhållanden ± 2 K, minst 24 timmar för produkter av förrådstyp.

c)   Påfyllning och uppvärmning

Produkten fylls med kallt vatten. Påfyllningen stoppas vid tillämpligt kallvattentryck.

Produkten kopplas in ”direkt ur kartongen” för att nå sin driftstemperatur, reglerad genom produktens eget reglersystem (termostat). Nästa steg inleds när termostaten slår från.

d)   Stabilisering vid nollbelastning

Produkten hålls inkopplad under dessa förhållanden, utan uttag av vatten under minst 12 timmar.

Beroende på termostatens reglercykel avslutas detta steg – och nästa steg tar vid – när termostaten slår från första gången efter 12 timmar.

Den totala bränsleförbrukningen i kWh baserad på GCV, den totala elförbrukningen i kWh som slutlig energi och den exakta tid som gått under detta steg registreras.

e)   Vattenuttag

För den deklarerade belastningsprofilen tas vatten ut i enlighet med specifikationerna för profilens 24-timmars tappcykel. Detta steg inleds omedelbart efter att termostaten slår från efter stabiliseringssteget, med första vattenuttag i enlighet med tidpunkten i belastningsprofilens tappcykel (se punkt 2 i bilaga III till förordning (EU) nr 814/2013 och punkt 2 i bilaga VII till delegerade förordning (EU) nr 812/2013). Från slutet av det sista vattenuttaget till kl. 24.00 tas inget vatten ut.

Under vattenuttagen fastställs relevanta tekniska parametrar (effekt, temperatur osv.). Dynamiska parametrar mäts var 60:e sekund eller oftare. Under uttagen rekommenderas mätning var femte sekund eller oftare.

Förbrukningen av fossilt bränsle och el under den 24 timmar långa mätcykeln, Qtestfuel och Qtestelec, korrigeras enligt det som specificeras i punkt h.

f)   Återstabilisering vid nollbelastning

Produkten hålls inkopplad under nominella driftsförhållanden, utan uttag av vatten under minst 12 timmar.

Beroende på termostatens reglercykel avslutas detta steg när termostaten slår från första gången efter 12 timmar.

Den totala bränsleförbrukningen i kWh baserad på GCV, den totala elförbrukningen i kWh som slutlig energi och den exakta tid som gått under detta steg registreras.

g)   Blandat vatten vid 40 °C (V40)

Blandat vatten vid 40 °C (V40) är mängden vatten med en temperatur på 40 °C som har samma värmeinnehåll (entalpi) som det varmvatten som levereras över 40 °C vid varmvattenberedarens utgång, uttryckt i liter.

Omedelbart efter mätning enligt punkt f tas en mängd vatten ut genom utloppet och kallt vatten tillförs. Vattenflödet från varmvattenberedare med öppet utlopp regleras genom inloppsventilen. Flödet från övriga typer av varmvattenberedare regleras genom en ventil i utloppet eller inloppet. Mätningen avslutas när utloppstemperaturen sjunker under 40 °C.

Flödeshastigheten justeras till maximivärdet enligt den deklarerade belastningsprofilen.

Det normaliserade värdet för medeltemperaturen beräknas enligt följande ekvation:

där

   Tset i °C är vattentemperaturen utan vattenuttag, uppmätt med ett termoelement inuti tankens övre sektion. För metalltankar kan termoelementet även placeras på tankens yttervägg. Detta värde är den vattentemperatur som uppmätts efter termostatens sista frånslagning under det steg som beskrivs i punkt f.

   θc i °C är medeltemperaturen för inkommande kallt vatten under provningen.

   θ’p i °C är medeltemperaturen för utloppsvatten, och dess normaliserade värde kallas θp i °C.

Temperaturavläsningarna ska helst göras kontinuerligt. Alternativt kan temperaturavläsning göras med jämna intervall som är jämnt utspridda över uttaget, t.ex. var femte liter (maximum). Om temperaturen sjunker drastiskt kan det behövas ytterligare avläsningar för att beräkningen av medelvärdet θ’p ska bli rätt.

Utloppsvattnets temperatur är alltid ≥ 40 °C vilket ska beaktas vid beräkning av θp.

Mängden varmvatten V40 i liter som tappas vid en temperatur på minst 40 °C beräknas genom följande ekvation:

där

volymen V40_exp i liter motsvarar mängden vatten som tappas vid minst 40 °C.

h)   Rapportering av Qfuel och Qelec

Qtestfuel och Qtestelec korrigeras för eventuellt överskott eller underskott av energi utanför den strikt 24 timmar långa mätcykeln, dvs. en eventuell energiskillnad före och efter beaktas. Vidare beaktas eventuellt överskott eller underskott i det levererade innehållet av nyttiggjord energi i varmvattnet i följande ekvationer för Qfuel och Qelec:

där

   QH2O i kWh är den nyttiggjorda energin i det varmvatten som tagits ut,

   T3 och T5 är vattentemperaturerna uppmätta vid varmvattenberedarens kupol, vid början (t3) och slutet (t5) av mätcykeln på 24 timmar.

   Cact i liter är varmvattenberedarens faktiska kapacitet. Cact mäts i enlighet med punkt 4.5 c.

4.4   Provningsförfarande för bränsledrivna varmvattenberedare av genomströmningstyp

Provningsförfarande för bränsledrivna varmvattenberedare av genomströmningstyp i syfte att bestämma den dagliga bränsleförbrukningen Qfuel och den dagliga elförbrukningen Qelec under en mätcykel på 24 timmar:

a)   Installation

Produkten installeras i provningsmiljön enligt tillverkarens anvisningar. Apparater avsedda för golvmontering kan placeras på golvet, på en ställning som levereras med produkten eller på en plattform så att apparaten kan nås enkelt. Väggmonterade produkter monteras på en panel på minst 150 mm avstånd från fasta väggar med ett fritt utrymme på minst 250 mm ovanför och under produkten och minst 700 mm vid sidorna. Produkter avsedda att byggas in monteras enligt tillverkarens anvisningar. Produkten skyddas mot direkt solljus, utom när det gäller solfångare.

b)   Stabilisering

Produkten hålls i omgivningsförhållanden så länge att alla delar av den har nått omgivningsförhållanden ± 2 K.

c)   Vattenuttag

För den deklarerade belastningsprofilen tas vatten ut i enlighet med specifikationerna för profilens 24-timmars tappcykel. Detta steg inleds omedelbart efter att termostaten slår från efter stabiliseringssteget, med första vattenuttag i enlighet med tidpunkten i belastningsprofilens tappcykel (se punkt 2 i bilaga III till förordning (EU) nr 814/2013 och punkt 2 i bilaga VII till delegerade förordning (EU) nr 812/2013). Från slutet av det sista vattenuttaget till kl. 24.00 tas inget vatten ut.

Under vattenuttagen fastställs relevanta tekniska parametrar (effekt, temperatur osv.). Dynamiska parametrar mäts var 60:e sekund eller oftare. Under uttagen rekommenderas mätning var femte sekund eller oftare.

d)   Rapportering av Qfuel och Qelec

Qtestfuel och Qtestelec ska korrigeras i ekvationerna för Qfuel och Qelec nedan genom att hänsyn tas till eventuellt överskott eller underskott i levererat innehåll av nyttiggjord energi i varmvattnet.

där

   QH2O i kWh är den nyttiggjorda energin i det varmvatten som tagits ut.

4.5   Provningsförfarande för eldrivna varmvattenberedare med värmepump

a)   Installation

Produkten installeras i provningsmiljön enligt tillverkarens anvisningar. Apparater avsedda för golvmontering kan placeras på golvet, på en ställning som levereras med produkten eller på en plattform så att apparaten kan nås enkelt. Väggmonterade produkter monteras på en panel på minst 150 mm avstånd från fasta väggar med ett fritt utrymme på minst 250 mm ovanför och under produkten och minst 700 mm vid sidorna. Produkter avsedda att byggas in monteras enligt tillverkarens anvisningar.

Produkter med deklarerade belastningsprofiler 3XL eller 4XL kan provas på platsen, förutsatt att provningsförhållandena motsvarar de förhållanden som hänvisas till här, eventuellt med korrektionsfaktorer.

De installationskrav som beskrivs i punkterna 5.2, 5.4 och 5.5 i SS-EN 16147 ska iakttas.

b)   Stabilisering

Produkten förvaras i omgivningsförhållanden så länge att alla delar av den har nått omgivningsförhållanden ± 2 K (minst 24 timmar för varmvattenberedare av förrådstyp med värmepump).

Syftet är att kontrollera att produkten fungerar vid normal temperatur efter transport.

c)   Påfyllning och tankvolym (faktisk kapacitet Cact)

Tankens volym mäts enligt följande:

Den tomma varmvattenberedaren vägs. Vikten av kranar på in- och/eller utloppsledningar ska beaktas.

Förrådsvarmvattenberedaren fylls sedan med kallt vatten med kallvattentryck, i enlighet med tillverkarens anvisningar. Vattentillförseln stängs sedan av.

Den fyllda varmvattenberedaren vägs.

Skillnaden mellan de två vikterna (mact) omvandlas till volymen i liter (Cact).

Denna volym rapporteras i liter, med en decimals noggrannhet. Det uppmätta värdet (Cact) får inte vara mer än 2 % lägre än märkvärdet.

d)   Påfyllning och uppvärmning

Produkter med tank fylls med kallt vatten (10 ± 2 °C). Påfyllningen stoppas vid det kallvattentryck som ska gälla.

Produkten kopplas in så att den når driftsförhållanden ”direkt ur kartongen”, t.ex. i fråga om temperatur i tanken. Produktens eget reglersystem (termostat) används. Detta steg görs enligt förfarandet i punkt 6.3 i SS-EN 16147. Nästa steg inleds när termostaten slår från.

e)   Effektförbrukning vid standby

Effektförbrukningen vid standby bestäms genom mätning av elförbrukningen över ett antal fullständiga ON/OFF-cykler för värmepumpen, initierade av termostaten i behållaren, när inget varmvatten tas ut.

Detta steg görs enligt förfarandet i punkt 6.4 i SS-EN 16147 och värdet för Pstby [kW] bestäms enligt formeln

f)   Vattenuttag

För den deklarerade belastningsprofilen tas vatten ut i enlighet med specifikationerna för profilens 24-timmars tappcykel. Detta steg inleds omedelbart efter att termostaten slår från efter stabiliseringssteget, med första vattenuttag i enlighet med tidpunkten i belastningsprofilens tappcykel (se punkt 2 i bilaga III till förordning (EU) nr 814/2013 och punkt 2 i bilaga VII till delegerade förordning (EU) nr 812/2013). Från slutet av det sista vattenuttaget till kl. 24.00 tas inget vatten ut. Den nyttiggjorda energi i varmvattnet som krävs är det totala värdet för Qref (i kWh).

Detta steg görs enligt förfarandet i punkterna 6.5.2 till 6.5.3.5 i SS-EN 16147. Värdet för ΔΤdesired enligt SS-EN 16147 definieras med användning av värdet för Tp:

ΔΤdesired = Tp - 10

I slutet av steget bestäms Qelec (kWh) enligt formeln

WEL-TC: värdet är definierat i SS-EN 16147.

Produkter som ska klassificeras som varmvattenberedare för perioder med låg belastning är inkopplade under maximalt åtta på varandra följande timmar mellan kl. 22.00 och kl. 07.00 under tappcykelns 24 timmar. I slutet av tappcykelns 24 timmar hålls varmvattenberedaren inkopplad till stegets slut.

g)   Blandat vatten vid 40 °C (V40)

Detta steg görs enligt förfarandet i punkt 6.6 i SS-EN 16147, men utan att kompressorn stängs av i slutet av den sista mätperioden i tappcyklerna. Värdet för V40 [L] sätts lika med Vmax.

4.6   Provningsförfarande för elektriska varmvattenberedare av genomströmningstyp

Värmeförlusterna från värmeöverföringsprocesser under drift och standbyförluster beaktas inte.

a)   Börvärden

Väljare som användaren kan påverka ställs in på följande sätt:

Om apparaten har en effektväljare, ska denna vara inställd på det högsta värdet.

Om apparaten har en flödesoberoende temperaturväljare, ska denna vara inställd på det högsta värdet.

Alla börvärden som användaren inte kan påverka, liksom övriga väljare, ska kvarstå oförändrade ”direkt ur kartongen”.

Den föreskrivna minsta flödeshastigheten fi för varje enskilt uttag i i tappcykeln måste användas enligt det som definieras i belastningsprofilerna för varmvattenberedare. Om den minsta flödeshastigheten fi inte går att nå, ska flödeshastigheten ökas tills apparaten slår på och kan fungera kontinuerligt vid eller ovanför Tm. Denna högre flödeshastighet måste användas för enskilda uttag i stället för den föreskrivna minsta flödeshastigheten fi.

b)   Statisk verkningsgrad

Apparatens statiska förlust Ploss vid nominell belastning Pnom under stationära förhållanden bestäms. Värdet för Ploss är summan av alla interna förluster (produkten av ström- och spänningsförluster mellan anslutningarna och uppvärmningselementen) i apparaten efter minst 30 minuters drift under nominella förhållanden.

Detta provningsresultat är i stort sett oberoende av vatteninloppstemperaturen. Provningen kan genomföras med inloppstemperaturer för kallvatten mellan 10 och 25 °C.

För elektroniskt reglerade varmvattenberedare av genomströmningstyp med halvledarströmriktare subtraheras spänningen över halvledarnas anslutningar från de uppmätta spänningsförlusterna, om halvledarna har termisk kontakt med vattnet. I detta fall omvandlas värme som utvecklas av halvledarna till nyttiggjord energi för att värma upp vattnet.

Den statiska verkningsgraden beräknas enligt följande:

där

   ηstatic är apparatens statiska verkningsgrad,

   Pnom är apparatens nominella effektförbrukning i kW,

   Ploss är apparatens uppmätta interna statiska förluster i kW.

c)   Startförluster

Med denna provning fastställs den tid tstart i som förlöper mellan tidpunkten då uppvärmningselementen slås på och den tidpunkt då varmvatten kan fås ut för varje uttag enligt den deklarerade belastningsprofilen. Provningsmetoden bygger på antagandet att apparatens effektförbrukning under startperioden är samma som effektförbrukningen i statiskt läge. Pstatic i är apparatens statiska effektförbrukning under stationära förhållanden för ett specifikt uttag i.

Tre mätningar görs för varje separat uttag i. Resultatet är medelvärdet från dessa tre mätningar.

Startförlusterna Qstart i beräknas enligt följande:

där

   Qstart i är startförlusterna i kWh för ett specifikt uttag i,

   tstart i är medelvärdet för de uppmätta starttiderna (sekunder) för uttag,

   Pstatic i är den uppmätta stationära effektförbrukningen (kW) för ett specifikt uttag i.

d)   Beräkning av energibehov

Det dagliga energibehovet Qelec är summan av förluster och nyttiggjord energi för alla enskilda uttag i per dag i kWh. Det dagliga energibehovet beräknas enligt följande:

där

   Qstart i är startförlusterna för ett specifikt uttag i i kWh,

   Qtapi är förhandsdefinierad nyttiggjord energi per uttag i i kWh,

   ηstatic är apparatens statiska verkningsgrad.

4.7   Provning av smart styrning och reglering för varmvattenberedare

Faktorn SCF för smart styrning och reglering och överensstämmelse med smart styrning och reglering ska bestämmas enligt punkt 4 i bilaga IV till förordning (EU) nr 814/2013 och punkt 5 i bilaga VIII till delegerade förordning (EU) nr 812/2013. Villkor för provning av varmvattenberedares överensstämmelse med smart styrning och reglering (smart) anges i punkt 3 i bilaga III till förordning (EU) nr 814/2013 och i punkt 3 i bilaga VII till delegerade förordning (EU) nr 812/2013.

Parametrarna för bestämning av SCF ska basera sig på verkliga mätningar av energianvändningen med smart styrning och reglering aktiverad och deaktiverad.

smart styrning och reglering deaktiverad: ett läge med aktiverad smart-funktion, men där funktionen genomgår en inlärningsperiod.

smart styrning och reglering aktiverad: ett läge med aktiverad smart-funktion, och där funktionen modulerar utloppstemperaturen i syfte att spara energi.

a)   Elektriska varmvattenberedare av förrådstyp

För elektriska varmvattenberedare av förrådstyp används den provningsmetod som beskrivs i prEN 50440:2014.

b)   Varmvattenberedare med värmepump

För varmvattenberedare med värmepump definieras SCF med hjälp av den provningsmetod som föreslås i TC59X/WG4. Detta förfarande överensstämmer med kraven i prEN 50440:2014 (punkt 9.2) och ska tillämpas tillsammans med SS-EN 16147:2011.

Särskilt gäller följande:

Värdet för bestäms genom proceduren i punkterna 6.5.2–6.5.3.4 i SS-EN 16147, och provcykelns längd (tTTC) ska vara 24 timmar. Värdet för är

där WEL-HP-TC och QEL-TC definieras i SS-EN 16147.

Värdet för sätts lika med QTC [kWh] så som beskrivs i punkt 6.5.2 i SS-EN 16147.

Värdet för bestäms genom proceduren i punkterna 6.5.2–6.5.3.4 i SS-EN 16147, och provcykelns längd (tTTC) ska vara 24 timmar. Värdet för är

där WEL-HP-TC och QEL-TC definieras i SS-EN 16147.

Värdet för sätts lika med QTC [kWh] så som beskrivs i punkt 6.5.2 i SS-EN 16147.

4.8   Solvärmda varmvattenberedare och system med enbart solvärme – provnings- och beräkningsmetoder

För bedömning av det årliga bidraget som inte härrör från solen Qnonsol i kWh (som primärenergi när det gäller el och/eller baserat på GCV när det gäller bränsle), gäller följande metoder:

SOLCAL-metoden (3).

SOLICS-metoden (4).

För SOLCAL-metoden krävs att solfångarens effektivitetsparametrar bedöms separat och att systemets övergripande prestanda bestäms på grundval av det icke-solbaserade värmebidraget till systemet och den specifika verkningsgraden hos en fristående varmvattenberedare.

a)   Provning av solfångare

För solfångare används minst 4 × 4 provningar, med fyra olika inloppstemperaturer tin jämnt fördelade över driftsområdet, och för var och en av dessa temperaturer fyra provtagningar för att få värden för utloppstemperaturen te, omgivningstemperaturen ta, solinstrålningen G och solfångarens verkningsgrad vid provningspunkten ηcol. Om möjligt väljs en av inloppstemperaturerna enligt tm = ta ± 3 K för att få en exakt bedömning av verkningsgraden vid nollbelastning η0. Med fasta solfångare (utan automatisk tracking) och beroende på provningsförhållanden, görs två mätningar innan solen står som högst och två därefter. Maximitemperaturen för värmeöverföringsmediet bör väljas så att den återspeglar maximum för solfångarens driftsområde och ger en temperaturskillnad mellan inlopp och utlopp på ΔΤ > 1,0 K.

Solfångarens momentana verkningsgrad ηcol fås ur en kontinuerlig kurva för verkningsgraden i det format som anges i följande ekvation, genom statistisk kurvanpassning av resultaten från provningspunkterna med användning av minsta kvadrat-metoden:

ηcol = η0a1 × T*ma2 × G × (T*m)2

där

   T*m är den reducerade temperaturskillnaden i m2KW-1, med

T*m = (tm – ta)/G

där

   ta är omgivningens eller den omgivande luftens temperatur,

   tm är medeltemperaturen i värmeöverföringsmediet:

tm = tin + 0,5 × ΔΤ

där

   tin är solfångarens inloppstemperatur,

   ΔΤ är temperaturskillnaden mellan mediets utlopp och inlopp (= te - tin).

Alla provningar görs enligt SS-EN 12975–2, SS-EN 12977–2 och SS-EN 12977–3. Det är tillåtet att konvertera så kallade kvasidynamiska modellparametrar till ett stationärt referensfall för att få fram parametrarna ovan. Påverkan av infallsvinkeln (IAM) bestäms enligt SS-EN 12975–2, utifrån provning vid 50° infallsvinkel mot solfångaren.

b)   SOLCAL-metoden

För SOLCAL-metoden krävs följande värden:

Solfångarens parametrar Asol, η0, a1, a2 och IAM.

Lagringstankens nominella volym (Vnom) i liter, volym (Vbu) i liter för den icke-solbaserade lagringstanken och specifik varmhållningsförlust (psbsol) i W/K (K uttrycker skillnaden mellan lagrings- och omgivningstemperatur).

Förbrukningen av tillsatsel vid stabiliserade driftsförhållanden Qaux.

Effektförbrukningen vid standby solstandby.

Pumpens effektförbrukning solpump, enligt SS-EN 16297–1:2012.

Beräkningen utgår från standardvärden för den specifika isoleringen på solfångarens rör i slingan (= 6 + 0,3 W/Km2) och värmeväxlarens kapacitet (100 W/Km2), där m2 avser öppningsarea. Vidare antas att lagringsperioden för solvärme är kortare än en månad.

För att fastställa totala energieffektivitetsprestanda för system med enbart solvärme och konventionell varmvattenberedare eller solvärmda varmvattenberedare, bestäms enligt SOLCAL-metoden det årliga bidraget som inte är solvärme Qnonsol i kWh genom

Qnonsol = SUM(Qnonsoltm) i kWh/år

där

   SUM(Qnonsoltm) är summan av alla månatliga värmebidrag från andra källor än solen för en konventionell varmvattenberedare eller en konventionell värmegenerator som utgör del av en solvärmd varmvattenberedare, med

Qnonsoltm = Lwhtm - LsolWtm + psbSol × Vbu/Vnom × (60 - Ta) × 0,732

Det månatliga värmebehovet för solvärmesystemet definieras enligt

Lwhtm = 30,5 × 0,6 × (Qref + 1,09)

där

0,6 är en faktor för att beräkna det genomsnittliga värmebehovet utifrån belastningsprofilen,

1,09 står för de genomsnittliga distributionsförlusterna.

Följande beräkningar görs:

LsolW1tm = Lwhtm × (1,029 × Ytm - 0,065×Xtm - 0,245 × Ytm2 + 0,0018 × Xtm2 + 0,0215 × Ytm3)

LsolWtm = LsolW1tm - Qbuftm

där minimivärdet för LsolWtm är 0 och maximivärdet är Lwhtm och

där

   Qbuftm är korrigeringen för solvärmesystemets lagringstank uttryckt i kWh/månad, med

där

0,732 är en faktor för att beakta genomsnittsantalet timmar per månad (24 × 30,5),

Psbsol är den specifika varmhållningsförlusten för lagringstanken i W/K, fastställd enligt punkt 4.8 a,

Ta är den månatliga genomsnittstemperaturen för luften som omger lagringstanken, uttryckt i °C, med

Ta = 20 när lagringstanken är belägen inne i en byggnad,

Ta = Touttm när lagringstanken är belägen utanför en byggnad,

Touttm är den genomsnittliga dagstemperaturen i °C för genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden.

Xtm och Ytm är aggregerade koefficienter:

Xtm = Asol × (Ac + UL) × etaloop × (Trefw - Touttm) × ccap × 0,732/Lwhtm

där minimivärdet för Xtm är 0 och maximivärdet är 18 och

där

Ac = a1 + а2 × 40,

UL = (6 + 0,3 × Asol)/Asol är förluster i slingan i W/(m2K),

etaloop är slingans verkningsgrad med etaloop = 1 - (η0 × a1)/100,

Trefw = 11,6 + 1,18 × 40 + 3,86 × Tcold - 1,32 × Touttm,

Tcold är kallvattentemperaturen, standardvärde 10 °C,

Touttm är den genomsnittliga dagstemperaturen i °C för genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden.

ccap är lagringskoefficienten med ccap = (75 × Asol/Vsol)0,25.

Vsol är volymen för solvärmesystemets lagringstank, enligt definitionen i SS-EN 15316–4-3,

Ytm = Asol × IAM × η0 × etaloop × QsolMtm × 0,732/Lwhtm

där minimivärdet för Υtm är 0 och maximivärdet är 3 och

där

   QsolMtm är genomsnittlig total solinstrålning i W/m2 för genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden.

Förbrukningen av tillsatsel Qaux beräknas enligt följande:

Qaux = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000

där

solhrs är antalet aktiva soltimmar, med

solhrs = 2 000 för solvärmda varmvattenberedare.

c)   SOLICS-metoden

SOLICS-metoden grundar sig på den provningsmetod som beskrivs i ISO 9459-5:2007. För förfarandet för att bestämma solvärmens effektbidrag ges följande hänvisningar:

Termer och definitioner enligt ISO 9459-5:2007, kapitel 3.

Symboler, enheter och nomenklatur enligt ISO 9459-5:2007, kapitel 4.

Systemet monteras enligt ISO 9459-5:2007, punkt 5.1.

Provningsanläggningen, instrumenteringen och givarnas positioner bestäms enligt ISO 9459-5:2007, kapitel 5.

Provningen utförs enligt ISO 9459-5:2007, kapitel 6.

Med provningsresultaten som utgångspunkt identifieras systemparametrarna enligt ISO 9459-5:2007, kapitel 7. Den algoritm för dynamisk anpassning och simuleringsmodell som beskrivs i ISO 9459-5:2007, bilaga A används.

Årsprestanda beräknas med den simuleringsmodell som beskrivs i ISO 9459-5:2007, bilaga A, de identifierade parametrarna och följande inställningar:

Genomsnittlig dagstemperatur i °C för genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden och genomsnittlig total solinstrålning i W/m2 för genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden.

Värden för total solinstrålning per timme enligt ett lämpligt CEC-referensår.

Vattenledningsvattnets temperatur: 10 °C.

Lagringstankens omgivningstemperatur (inomhus: 20 °C, utomhus: omgivningstemperatur).

Tillsatselförbrukning: enligt deklaration.

Börtemperatur i lagringstanken: enligt deklaration och med minimivärde 60 °C.

Tidsreglering av tillsatsvärmare: enligt deklaration.

Årligt värmebehov: 0,6 × 366 × (Qref + 1,09)

där

0,6 är en faktor för att beräkna det genomsnittliga värmebehovet utifrån belastningsprofilen,

1,09 står för de genomsnittliga distributionsförlusterna.

Förbrukningen av tillsatsel Qaux beräknas enligt följande:

Qaux = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000

där

solhrs är antalet aktiva soltimmar, med

solhrs = 2 000 för solvärmda varmvattenberedare.

För att fastställa övergripande energieffektivitetsprestanda för system med enbart solvärme och konventionella varmvattenberedare eller solvärmda varmvattenberedare, används SOLICS-metoden för att bestämma det årliga värmebidraget från andra källor än solen Qnonsol i kWh (som primärenergi när det gäller el och/eller baserat på GCV när det gäller bränsle) enligt följande:

För system med enbart solvärme:

Qnonsol =0,6 × 366 × (Qref +1,09) - QL

där

QL är värme som levereras av solvärmesystemet, uttryckt som kWh/år.

För solvärmda varmvattenberedare:

Qnonsol = Qaux,net

där

   Qaux,net är nettobehovet av värmebidrag från andra källor än solen, uttryckt som kWh/år.

4.9   Provningsförfaranden för lagringstankar

a)   Varmhållningsförlust

Varmhållningsförlusten S för lagringstankar, inklusive sådan för solvärme (psbsol), kan bedömas med någon av de metoder som anges i punkt 3. När mätresultaten enligt tillämpliga standarder uttrycks i kWh/24 timmar multipliceras resultatet med (1 000/24) för att få fram värden för S i W. För specifika varmhållningsförluster – per grad av temperaturskillnad mellan lagringstankens innehåll och omgivningen – för solvärme (psbsol), kan värmeförlusten bestämmas som W/K direkt med användning av SS-EN 12977–3 eller fås direkt genom division av värmeförlusten uttryckt i W med 45 (Tstore = 65 °C, Tambient = 20 °C) för att få ett värde uttryckt i W/K. Om resultaten enligt SS-EN 12977–3, uttryckta i W/K, används för bedömning av S ska de multipliceras med 45.

b)   Tankvolym

Volymen för tanken i en eldriven varmvattenberedare av förrådstyp mäts enligt det som anges i punkt 4.5 c.

4.10   Provningsförfarande för pumpeffekt i solvärmesystemet

Effekten för en pump i ett solvärmesystem räknas som elförbrukningen under nominella driftsförhållanden. Starteffekterna under de första fem minuterna ignoreras. Pumpar som regleras kontinuerligt eller med minst tre steg, anses använda 50 % av pumpens nominella eleffekt.


(1)  Avsikten är att dessa övergångsmetoder slutligen ska ersättas med harmoniserade standarder. I mån av tillgänglighet offentliggörs referenser till harmoniserade standarder i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artiklarna 9 och 10 i direktiv 2009/125/EG.

(2)  Standardvärde, om värdet inte bestäms kalorimetriskt. Alternativt, om densitet och svavelhalt är kända (t.ex. genom grundläggande analys) kan det lägre värmevärdet (Hi) bestämmas enligt följande:

Hi = 52,92 - (11,93 × ρ15) - (0,3 - S) in MJ/kg

(3)  Metod baserad på SS-EN 15316-4-3, B.

(4)  Metod baserad på ISO 9459-5.