Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

9.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/17


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2014/C 260/14

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”GARDA”

EG-nr: IT-PDO-0117-01142 – 06.08.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat:

Krav avseende ursprungsgaranti och spårbarhet för produkten har lagts till.

Dessutom har information om sambandet mellan produkten och det geografiska området, som fanns i sammanfattningen men inte i produktspecifikationen, lagts till.

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar):

Användning av beteckningen ”Garda”

Den unika beteckningen ”Garda” får hädanefter användas för all produktion i det avgränsade geografiska området, vilket gör att det inte längre finns någon skyldighet att använda de kompletterande geografiska beteckningarna.

Produktbeskrivning

Produktspecifikationen har anpassats till gällande EU-lagstiftning, genom att de medianvärden för typiska beskrivande egenskaper som anges i förordning (EG) nr 796/2002 har införts och den gamla analysmetoden som upphört att gälla strukits. En allmän organoleptisk beskrivning av oljan med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Garda” har lagts till för att förklara de beskrivande egenskaperna för konsumenterna.

Högsta tillåtna syrahalt, uttryckt som oljesyra, har gjorts enhetlig och fastställts till ett mer restriktivt värde på högst 0,5 % för samtliga produkter med beteckningen ”Garda”, ett värde som tidigare endast krävdes för produkter med beteckningen ”Garda Trentino”. Denna enhetliga parameter kommer att ge produktionsföretagen ytterligare incitament att sträva efter hög kvalitet i produktionen.

Högsta tillåtna peroxidvärde har enhetligt fastställts till 14, som även var det värde som tidigare gällde för produkter med beteckningen ”Garda Trentino”.

Värdet för oljesyra stryks eftersom det inte är avgörande för kvaliteten på oljan ”Garda”. Analysresultat från senare år har dessutom visat att värdet för denna parameter har varierat och i genomsnitt varit lägre än tidigare värden, vilket verkar bero på stigande medeltemperatur och minskande nederbörd.

Det anses därför inte önskvärt att upprätthålla kravet på ett minimivärde i produktspecifikationen.

Framställningsmetod

Det traditionella uttrycket Frantoio, som i den ursprungliga ansökan från 1996 av misstag utelämnats för ”Garda Orientale” men inte för ”Garda Bresciano” och ”Garda Trentino”, har lagts till jämte sorten Casaliva.

Användningen av beteckningen Frantoio som traditionell benämning på olivträden, tillsammans med eller i stället för Casaliva, finns dokumenterad i sortlistor från kommunerna vid Gardasjöns östra strand, återgivna i dokumentation om olivodling från 1980-talet.

Det är också nödvändigt att korrigera uttrycken ”Less” eller ”Lezzo”, som är gamla synonymer till Leccino, och ersätta dem med ”Leccino”.

Genom att korrigera dessa fel kan man, för den unika beteckningen ”Garda” samt för ”Garda Orientale” och ”Garda Bresciano”, fastställa sortsammansättningen enligt följande: En andel på minst 55 % av sorterna Casaliva, Frantoio och Leccino. Övriga sorter får också förekomma i olivlundarna, men med en andel på högst 45 %.

Korrigeringen påverkar inte olivlundarnas faktiska sortsammansättning, eftersom den precis som den alltid har gjort speglar de olivodlingsförhållanden som råder i kommunerna vid Gardasjöns östra strand. Den innebär inte någon skillnad i produktionen av olivoljan. All olivolja med beteckningen ”Garda” förblir enhetlig, med undantag för vad man i det ursprungliga dokumentet från 1996 beskriver som vissa organoleptiska skillnader som endast en expert kan urskilja.

Avkastningen har preciserats och anges klart och tydligt till mellan 5 000 och 6 000 kg/ha. Enligt den tidigare produktspecifikationen var det faktiskt möjligt att öka avkastningen från olivproduktionen med 20 %, det vill säga att redan 1996 producera upp till 6 000 kg/ha.

Vetenskapliga och historiska uppgifter visar att produktionen kring Gardasjön kan uppnå en avkastning i form av oliver på 6 000 kg/ha och en avkastning i form av olivolja på 25 %. Redan på 1990-talet pekade agronomiska studier på att det med bevattningsmetoder och gröngödsling är möjligt att uppnå en högre avkastning, över 6 000 kg/ha, utan att oljans kvalitet försämras.

Framsteg inom studier av växtnäring för olivlundar har visat att en välbalanserad gödsling och framför allt bevattning, i kombination med en rationell beskärningsteknik, gör det möjligt att tidigarelägga olivträdens vegetationsfas och därmed öka produktiviteten per hektar och avkastningen i olivolja, utan att förändra kvaliteten.

Förfarandena avseende produktionsdeklaration har tagits bort, dels därför att de bygger på bestämmelser som inte längre gäller, dels därför att de för närvarande handhas av kontrollorganet.

Hänvisningarna till anpassningen av olivlundarna i de olika områdena i fråga om användningen av respektive geografiska beteckningar har strukits. Skälet är att hänvisningarna är överflödiga eftersom användningen redan täcks av punkten om produktionsområde.

Hänvisningar till bevis på ursprung har införts i en särskild punkt i produktspecifikationen.

Möjligheten till extraktion gäller hela det geografiska området för den unika beteckningen ”Garda”.

Samband

Det sammanfattande dokumentet har anpassats genom att hänvisningar lagts till rörande sambandet med det geografiska området, som omfattar miljömässiga, mänskliga och historiska faktorer, något som inte finns i produktspecifikationen från 1996.

Märkning

Vissa regler för märkning har gjorts tydligare och överskådligare för såväl producenter som konsumenter (större bokstäver).

Det är hädanefter möjligt att på etiketten ange var olivlundarna ligger, om produkten uteslutande kommer från oliver som skördats i de olivlundar som anges och om den kompletterande geografiska beteckningen ingår i märkningen.

Det är möjligt att endast ange den unika beteckningen ”Garda” på etiketten, utan krav på tillägg av en av de tre kompletterande geografiska beteckningarna ”Bresciano”, ”Orientale” och ”Trentino”.

Dessutom får Gardasjön återges på etiketten.

Metallbehållare som är anpassade för saluföring av livsmedel får användas, även i syfte att öka produktens lagringstid.

Den skyddade beteckningens logotyp blir obligatorisk.

Hänvisningar till kontrollorgan

Hänvisningar till kontrollorganet har lagts till.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”GARDA”

EG-nr: IT-PDO-0117-01142 – 06.08.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Garda”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.5. Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Garda”, eventuellt åtföljd av en av de kompletterande geografiska beteckningarna ”Bresciano”, ”Orientale” eller ”Trentino”, är förbehållen extra jungfruolja som har följande egenskaper:

Färg: grön till mer eller mindre intensivt gul.

Arom: svag till medelstark fruktighet.

Smak: fruktig.

Toner: milda toner och en typisk eftersmak av mandel.

Kemisk bedömning:

Syrahalt (uttryckt som oljesyra): högst 0,5 %.

Högsta tillåtna peroxidvärde: <= 14 Meq O2/kg.

Organoleptisk bedömning (metod COI):

Medianintervall

Min.

Max.

Grönt fruktig, moget fruktig

> 0

≤ 6

Mandel

> 0

≤ 5

Bitter

> 0

≤ 5

Skarp

> 0

≤ 6

I den organoleptiska bedömningen ska defekterna ha ett medianvärde på noll.

Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Extra jungfruolja med beteckningen ”Garda”, eventuellt åtföljd av en av de kompletterande geografiska beteckningarna ”Bresciano”, ”Orientale” eller ”Trentino”, framställs av följande olivsorter, separat eller tillsammans i olivlundarna, och har följande egenskaper:

För beteckningarna ”Garda”, ”Garda Bresciano” och ”Garda Bresciano” en andel på minst 55 % av sorterna Casaliva, Frantoio och Leccino, och av övriga sorter i olivlundarna en andel på högst 45 %.

För beteckningen ”Garda Trentino” en andel på minst 80 % av sorterna Casaliva, Frantoio, Leccino och Pendolino, och av övriga sorter i olivlundarna en andel på högst 20 %.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla steg i produktionsprocessen (odling, olivskörd och extraktion) måste äga rum i det avgränsade geografiska området.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

För att upprätthålla produktens specifika egenskaper genom alla faser och garantera kvalitetskedjan, måste oljan ”Garda” alltid förpackas i det avgränsade område som anges i punkt 4. Producenterna i detta område vet exakt hur oljan uppför sig under fasen före och vid förpackning, exempelvis tider och metoder för filtrering och dekantering samt temperatur vid förpackning. Genom att förpacka oljan i området i slutet av produktionsprocessen kan man dessutom bevara de organoleptiska egenskaperna, som utan denna försiktighetsåtgärd snabbt förändras när produkten kommer i kontakt med luften. Extra jungfruolja med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Garda” ska saluföras i glas- eller metallbehållare på högst 5 liter.

3.6   Särskilda regler för märkning

Den förpackade produkten ska ha en etikett där följande text anges, med tydliga och outplånliga bokstäver som är större än alla andra uppgifter: ”Garda” och ”Denominazione di Origine Protetta” [skyddad ursprungsbeteckning] eller akronymen ”DOP” [SUB].

Denna text får på etiketten eventuellt åtföljas av en av de kompletterande geografiska beteckningarna ”Bresciano”, ”Trentino” eller ”Orientale”, men endast om oljan till fullo framställs med oliver från det berörda området och om krossningen och förpackningen äger rum i det område som beteckningen motsvarar.

Det är möjligt att på etiketten ange var olivlundarna ligger, om produkten uteslutande kommer från oliver som skördats i de olivlundar som anges och om den kompletterande geografiska beteckningen ingår i märkningen.

Namn på företag, ägor och gårdar samt deras geografiska läge är tillåtet endast om produkten har framställts uteslutande av oliver som skördats i de olivlundar som ingår i jordbruksföretaget.

Det är förbjudet att till den skyddade geografiska ursprungsbeteckningen lägga attribut såsom ”fine”, ”scelto”, ”selezionato” och ”superiore” (fin, kvalitets-, utvald, förstklassig). Det är tillåtet att använda namn, firmanamn och privata varumärken, förutsatt att dessa inte har berömmande värde och inte är av sådan art att de kan vilseleda konsumenten.

Det är tillåtet att återge Gardasjön.

På etiketten ska produktionsår anges för de oliver som oljan har framställts av.

Beteckningens logotyp måste anges på etiketten.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Produktionsområdet för oljan med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Garda” ligger i provinserna Brescia, Verona, Mantova och Trento, och omfattar territorierna kring Gardasjöns bäcken.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Miljöfaktorer

Olivträden vid Gardasjön odlas i en slags amfiteater av moränkullar från istiden. Moränkullarna kringgärdar Gardasjön i en koncentrisk cirkel och bildar i norr en gräns mot Alperna. De marker som vetter mot sjön eller mot syd används nästan uteslutande för olivodling eller vinodling. Närheten till bergen ger en god fördelning av nederbörd under året och särskilt på våren och hösten.

Klimatet i området är starkt präglat av Gardasjöns stora vattenmassa och av det skydd som bergskedjan ger. Det kännetecknas generellt av varma somrar utan kvävande hetta och måttligt kalla vintrar. Klimatet är så milt att det kan betraktas som ”medelhavsmilt”, bland annat på grund av de lokala mikroklimat som finns i området. Produktionsområdet för oliver vid Gardasjön är världens nordligast belägna olivodlingsområde. Sjön jämnar ut temperaturväxlingarna mellan dag och natt.

Mänskliga och historiska faktorer

Olivodlingen kring Gardasjön är en del av invånarnas liv, både i matlagningstraditionerna och för att få utkomster, vilket finns beskrivet i ett flertal dokument.

Vittnesmålen om kunnandet hos befolkningen i Gardasjöns olivodlingsområde går ända tillbaka till renässansen, då människornas manuella arbete bidrog till att ge Gardasjöns jordbrukslandskap och landskapet i stort dess särprägel. Det var under renässansen som man började förändra sluttningarna med hjälp av raffinerade strukturer som blev till rena ”terrassodlingar” som vetter mot Gardasjön. De lämpade sig väl för olivodling och kom att bli så typiska att området sedan 1968 är känt som ”Riviera degli Ulivi” [Olivträdsrivieran].

Både konsumenter och producenter brukar traditionellt använda en av de tre kompletterande geografiska beteckningarna ”Bresciano”, ”Trentino” eller ”Orientale” för att närmare avgränsa och framhäva – som det står i den ursprungliga dokumentationen – ”vissa områden där de egna traditionerna spelar en mycket viktig roll”.

Specifika uppgifter om produkten

Oljan med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Garda” och oliverna som den framställs av kännetecknas av smaker och aromer som är mindre intensiva och mer delikata än de hos oljor som framställs i andra, sydligare och varmare, typiska olivodlingsområden.

Den är särskilt uppskattad bland konsumenter för sin delikata, välbalanserade och harmoniska smak samt för sin lätta och typiska eftersmak av mandel. Dessa egenskaper gör den unik i sitt slag och lätt att känna igen bland de andra italienska olivoljorna med skyddad ursprungsbeteckning.

Produktens unika egenskaper gör att den används i ett stort antal recept. Olivoljans delikata smak tar inte över utan framhäver tvärtom smaken i maten. Den är idealisk för rätter baserade på fisk, ljust kött, råa eller tillagade grönsaker, baljväxter, färsk eller lättlagrad ost, kötträtter av carpacciotyp eller ”carne salada” (saltat kött), men även för tillagning av desserter.

5.2   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Bergskedjan i norr och Italiens största sjö gör att klimatet i området liknar medelhavsklimatet och mildrar de miljöförhållanden som i annat fall hade gjort det omöjligt att bedriva olivodling på de breddgrader där Gardasjön ligger. Nederbörden är väl fördelad över hela året och olivlundarna är därmed skyddade från vattenpåfrestningar, vilket förhindrar uppkomsten av vattensamlingar som skulle vara skadliga för olivträden och oljans kvalitet.

De kuperade markerna som vetter mot sjön och mot syd värms lätt upp mot slutet av vintern och möjliggör en snabb återhämtning av olivlundarnas vegetativa tillväxt. Tack vare markerna, samt de ”medelhavsmilda” väder- och klimatförhållandena i områdena kring Gardasjön, har oliverna och olivoljan från Gardasjön smaker och aromer som är mindre intensiva och mer delikata än de hos oliver och oljor som framställs under de miljöförhållanden som är typiska för varma och sydligare områden. Dessa klimat- och miljöförhållanden bidrar till att ge oljan en karakteristisk svag till medelstark fruktighet, med en eftersmak av mandel som gör den unik i sitt slag och lätt att känna igen bland de andra italienska olivoljorna med skyddad ursprungsbeteckning.

I områdena kring Gardasjön, som omfattar allt från slättmarker till bergssluttningar, råder det särskilda mikroklimat. Dessa lokala mikroklimat gör att en expert kan urskilja organoleptiska skillnader samtidigt som oljans specifika egenskaper förblir enhetliga för alla produkter med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Garda”.

Producenternas kunnande genom hela produktionskedjan, från markernas beredning – även i de traditionella terrassodlingarna – till olivodlingen och förpackningen, gör att man kan bevara och skydda produktens specifika egenskaper, som dess mildhet och typiska eftersmak av mandel.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

De italienska myndigheterna har inlett det nationella förfarandet för invändningar genom att offentliggöra förslaget till ändring av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Garda” i Republiken Italiens officiella tidning (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) nr 135 av den 11 juni 2013.

Den konsoliderade produktspecifikationen finns på webbplatsen: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller

direkt på hemsidan för ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik (http://www.politicheagricole.it). Klicka på ”Qualità e sicurezza” [Kvalitet och säkerhet] (överst till höger på sidan) och sedan på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” [Produktspecifikationer som omfattas av EU:s granskning].


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s.1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Se fotnot 2.

(4)  Se fotnot 2.