Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

22.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 277/6


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2014/C 277/05

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”ARROZ DE VALENCIA”/”ARRÒS DE VALÈNCIA”

EG nr: ES-PDO-0105-01162 – 30.09.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [specificera]

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar):

3.1.   Produktbeskrivning

Sorter

Följande nya rissorter införs: J. Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet och Albufera.

Ris är en växt som har mycket lätt för att hybridisera sig. Denna egenskap innebär att sorterna, trots det genetiska förbättringsarbete som utförs av växtförökningsföretag och växtförädlarna själva, med tiden successivt förlorar vissa agronomiska egenskaper, såsom storleksökning, bestockningsförmåga osv. Därför äger en sortförnyelse regelbundet rum och nya sorter med agronomiska förbättringar uppstår.

Det valencianska institutet för jordbruksforskning, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, och privata företag som är specialiserade på utsädesproduktion tar årligen fram nya sorter. Bland alla dessa sorter har man bestämt sig för att inkludera sorterna Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet och Albufera. De har efter kontroll konstaterats vara helt lämpliga för området, vilket innebär att odlingen av dessa sorter är mer hållbar samtidigt som deras egenskaper överensstämmer med de befintliga sorternas typiska organoleptiska egenskaper.

Nästan allt ris med ursprungsbeteckningen ”Arroz de Valencia” odlas i nationalparker. Särskilda miljöhänsyn måste därför tas genom att se till att de sorter vars odling är mest miljövänlig och hållbar godkänns. Följaktligen får endast sorter som är anpassade till områdets särskilda förhållanden odlas i det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Arroz de Valencia”. Konkret innebär detta att dessa sorter har införts av följande skäl:

1.

De är mer motståndskraftiga mot svampsjukdomar och kräver därför mindre svampbekämpningsmedel.

2.

De är mer motståndskraftiga mot angrepp av Chilo Suppresalis.

3.

De har kortare strån och kräver därför lägre relativa gödslingsnivåer.

4.

De är mer motståndskraftiga mot att lägga sig, dvs. mot att bli liggsäd. De är naturligt motståndskraftiga mot kastvindar och kräver inte användning av växtskyddsprodukter.

5.

De har kortare strån och lämnar därför efter sig en mindre mängd skörderester på åkrarna. Eftersom mängden halm som blir kvar på åkrarna är mindre bryts den lättare ned på marken, vilket minskar behovet av att bränna av eller extrahera halmen (två miljöskadliga metoder).

6.

De organoleptiska egenskaperna samt den agronomiska och miljömässiga förenligheten med det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen bevaras.

Krav

Förpackat ris med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Arroz de Valencia” ska uppfylla följande krav:

Mellankorniga

4 %

Gula och bärnstensfärgade korn

0,20 %

Röda och rödmarmorerade korn

0,50 %

Kritfärgade och gröna korn

2 %

Fläckiga och prickiga korn

0,50 %

Främmande ämnen

0,10 %

Felfri minimimängd

92,70 %

Ändringen avser huvudsakligen det faktum att den skillnad som tidigare fastställdes mellan olika mellankorniga storlekar nu har avskaffats. Skälet är att allt mellankornigt ris anses vara lika skadligt för produktens kvalitet oberoende av storlek.

Dessutom har vissa parametrar i produktbeskrivningen också ändrats. De morfologiska uppgifterna har strukits eftersom de inte visar de organoleptiska egenskaperna och finns som en grundläggande egenskap hos de sorter som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen.

3.2.   Geografiskt område

Det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen har ändrats och kommunerna Rafaelbuñol, Alcira, Chilches och La Llosa har lagts till.

Kommunen Rafelbuñol gränsar till andra kommuner som hör till den skyddade ursprungsbeteckningen, såsom Massamagrell och La Pobla de Farnals, som tillhör samma våtmarker och har samma typ av jordmån och klimat.

Risodlingstraditionen i regionen Rafelbuñol är dessutom dokumenterad i texter av Antonio José Cavanilles Observaciones sobre la historia natural, geográfica, agrícola, población y frutos del Reino de Valencia (Iakttagelser rörande kungariket Valencias naturliga, geografiska och agrikulturella historia samt dess befolkning och produkter), 1795, där författaren erinrar om risodlingen och dess inflytande på folkhälsan, samt i Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (Geografisk, statistisk och historisk uppslagsbok om Spanien och dess utomeuropeiska kolonier) (1850), enligt vilken vattenkraft från kanalen Moncada drev mjöl- och riskvarnarna i Rafelbuñol.

Kommunen Alcira gränsar till Algemesí, Corbera, Favareta, Llaurí, Polinyà de Xúquer och Tabernes del Valldigna, som alla är kommuner som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen.

Kommunerna Chilches och La Llosa bildar tillsammans med Almenara ett unikt och oskiljaktigt träskområde som ingår i det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen. Risodlingstraditionen i Alcira, Chilches och La Llosa är dokumenterad i texter av Antonio José Cavanilles Observaciones sobre la historia natural, geográfica, agrícola, población y frutos del Reino de Valencia (Iakttagelser rörande kungariket Valencias naturliga, geografiska och agrikulturella historia samt dess befolkning och produkter), 1795, där författaren erinrar om risodlingen och dess inflytande på folkhälsan, samt i Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (Geografisk, statistisk och historisk uppslagsbok om Spanien och dess utomeuropeiska kolonier) (1850).

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”ARROZ DE VALENCIA”/”ARRÒS DE VALÈNCIA”

EG nr: ES-PDO-0105-01162 – 30.09.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Arroz de Valencia”/”Arròs de València”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1.   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2.   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig

Ris (Oryza sativa) av sorterna Senia, Bahía, Bomba, J.Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet och Albufera. Produkten saluförs som vitris eller fullkornsris med följande egenskaper (genomsnittliga värden):

Mellankorniga

4 %

Gula och bärnstensfärgade korn

0,20 %

Röda och rödmarmorerade korn

0,50 %

Kritfärgade och gröna korn

2 %

Fläckiga och prickiga korn

0,50 %

Främmande ämnen

0,10 %

Felfri minimimängd

92,70 %

Egenskaper hos bearbetat råris (genomsnittliga värden)

Sort

Längd (mm)

Längd/bredd

Pärlform (%)

Bahía

5,6

1,8

99

Senia

5,6

1,8

99

Bomba

5,2

1,8

99

J. Sendra

5,7

1,8

99

Montsianell

5,7

1,8

99

Gleva

5,7

1,8

99

Sarçet

6

1,8

99

Albufera

5,2

1,7

99

Ris med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Arroz de Valencia” har på samma sätt följande sammansättning (genomsnittliga värden):

Sort

Amylos (%)

Bahía

19,1

Senia

16,3

Bomba

24,9

J. Sendra

17,5

Montsianell

18,1

Gleva

17,7

Sarçet

16,3

Albufera

25,6

3.3.   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4.   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5.   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla steg måste äga rum i det avgränsade geografiska området; från sådd, skörd, torkning och bearbetning till förpackning.

3.6.   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

För att garantera produktens organoleptiska egenskaper och garantera dess spårbarhet inom ramen för ett kontrollsystem måste hela förpackningsprocessen äga rum i produktionsområdet.

3.7.   Särskilda regler för märkning

Riset med den skyddade ursprungsbeteckningen får endast saluföras i förpackningar försedda med numrerad kontrolletikett. Både etikett och kontrolletikett ska vara märkta med texten ”Denominación de Origen ’Arroz de Valencia’” samt i förekommande fall motsvarande text på valencianska ”Denominació d’Orige ’Arròs de València’”.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Produkten odlas i naturliga våtmarker i provinserna Alicante, Castellón och Valencia i den autonoma regionen Valencia. Det rör sig huvudsakligen om kommuner i området i och kring nationalparken Albufera i Valencia samt nationalparken i träskområdet Pego-Oliva och träskområdet Almenara. Alla dessa områden har ett högt ekologiskt värde och riset är mycket viktigt för ekosystemets hållbarhet.

Följande kommuner omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen:

Området i och kring nationalparken Albufera (provinsen Valencia): Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca och Valencia.

Andra kommuner i provinsen Valencia: Alginet, Almacera, Almusafes, Alquería de la Condesa, La Alcudia, Alcira, Benifayó, Corbera, Favareta, Fortaleny, Llaurí, Masamagrell, Oliva, La Pobla de Farnals, Polinya del Xuquer, Puzol, Rafelbuñol, Riola, Sagunto och Tavernes de Valldigna.

Kommun i provinsen Alicante: Pego

Kommuner i provinsen Castellón: Almenara, Castellón, Chilches och La Llosa.

5.   Samband med det geografiska området

5.1.   Specifika uppgifter om det geografiska området

Naturliga faktorer

Odlingsområdet för produkten med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Arroz de Valencia” sträcker sig över träskområden med särskilda översvämningsförhållanden. Jordmånen är kalkhaltig (30–50 % karbonater), lerhaltig, har låga halter av organiskt material och reagerar alkaliskt (pH 8–8,3). Jorden är kraftig med låg genomsläpplighet.

Eftersom området gränsar till Medelhavet kännetecknas klimatet av milda temperaturer under hela året, med måttlig nederbörd som är koncentrerad till höst och vår.

Det är just närheten till havet som ligger bakom de brisar som blåser över området och förhindrar uppkomsten av kalla dagvindar. Under sommarmånaderna blåser en mycket torr och varm västlig vind som kommer från högslätten in över området.

En stor del av det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen omsluts av nationalparken Albufera i Valencia, som i sig har ett mycket högt landskapsvärde. På grund av sina särskilda egenskaper är ris den enda grödan som kan odlas i detta område och risodling är dessutom helt nödvändig för att bevara nationalparkens ekologiska jämvikt.

Risfälten täcker 65 % av ytan i nationalparken Albufera i Valencia, som har en yta på 21 120 ha.

Mänskliga faktorer

Risodlingen i det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen är en gammal sedvänja som praktiseras sedan flera sekler tillbaka. Det finns dokument som visar att det odlades ris i det tidigare kungariket Valencia innan det 1238 erövrades av Jakob I av Aragonien. Redan i Llibre dels repartiments (Bok över fördelning), enligt vilken jorden i det nyerövrade kungariket fördelades, finns risfält beskrivna.

Genom kung Ferdinand VI:s förordning av år 1753 avgränsades risarealerna i området.

Andra skrifter där risodlingens historia i regionen Valencia beskrivs är ”El arroz” (Ris) (1939) av Rafael Font de Mora y Llorens och ”Compendio arrocero” (Lärobok i risodling) (1952) av José Ma Carrasco García.

Under risodlingens mångåriga historia har för området specifika metoder utvecklats, såsom ”eixugons” (torrläggningar), en metod där odlingen får stå utan vatten i flera dygn för att man ska kunna bekämpa algerna. Dessa torrläggningar görs mot slutet av juni så snart som risplantorna har grott.

En annan för området typisk odlingsmetod är översvämning, som görs under vinterträdan. Den här metoden används för att avbryta de biologiska cyklerna för vissa organismer som finns i jordmånen och fungerar som ett desinfektionsmedel. Samtidigt ökar våtmarkernas biologiska mångfald (svamp, alger och små leddjur), vilket underlättar skörderesternas nedbrytning samt förnyar jordmånen med de egna resterna och tillskott i form av makro- och mikronäringsämnen.

5.2.   Specifika uppgifter om produkten

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Arroz de Valencia” har en hög förmåga att absorbera smaker tack vare den höga halten av amylos i de sorter som odlas i området. Förutom en hög andel pärlformiga gryn är den jämna grynstorleken en mycket viktig faktor som garanterar en mycket homogen och enhetlig kokning.

5.3.   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen sträcker sig från kusten till bergskedjorna. Detta ger upphov till en sjöbris som blåser över fälten under natten och garanterar en långsam och gradvis mognad av riskornen. Härigenom kan man undvika sprickbildning och minimera risken för att grynen ska spricka vid såväl polering som kokning.

En stor del av det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen utgörs av nationalparken Albufera i Valencia och består av mycket gamla naturliga våtmarker. Jordmånen i dessa våtmarker är kalkhaltig, lerhaltig, har låga halter av organiskt material och reagerar alkaliskt. Dessa egenskaper ger tunga, mycket kraftiga och ogenomsläppliga jordar som gör att det krävs mycket små mängder vatten för att översvämma odlingarna samt att näringsresurserna kan utnyttjas maximalt. Metoderna är mycket gynnsamma för fyllningen av de korn som sitter längst ned på varje ax och minskar uppkomsten av missbildade eller formlösa korn.

I de områden som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen blåser inga kalla dagvindar och vattnen är tempererade, vilket gynnar uppkomsten av pärlformiga korn och gör det möjligt att så arter under hela växtcykeln utan att riskera torrsättning. Detta möjliggör odlingen av de olika sorter som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen, vilka genom produktionen inom det avgränsade geografiska området får sin särpräglade egenskap, dvs. den höga amyloshalten. Denna faktor leder i förlängningen till en uppskattad kulinarisk kvalitet, som är beroende av att riset har en jämvikt mellan förmågan att absorbera smaker och graden av hårdhet.

Valencias risodlingstradition är nära knuten till den gastronomiska traditionen. Valencia har en omfattande kokkonst som är baserad på ris och bygger huvudsakligen på rätter som paella, ”arroces caldosos” (ris i buljong) och ”arroces al horno” (ugnsbakat ris). Denna risbaserade kokkonst har ett orsakssamband med områdets typiska sorter, eftersom det rör sig om sorter som har en mycket hög förmåga att absorbera buljongsmaker och förvandlas till en god smakförmedlare, vilket har gett upphov till ett mycket särpräglat kök jämfört med hur man tillagar ris i resten av världen.

De västliga vindarna driver bort sporerna från svampar som exempelvis pyricularia och hemiltosporium, vilket minskar förekomsten av korn av dålig kvalitet.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

http://www.agricultura.gva.es/pc_arrozdevalencia


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Se fotnot 2.

(4)  Se fotnot 2.