Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 310/4


Offentliggörande av ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2014/C 310/03

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”TOMA PIEMONTESE”

EG-nr: IT-PDO-0117-01074 – 3.1.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [specificera] Foder, geografiskt område

2.   Typ av ändring

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

Produktbeskrivning

För att förbättra informationen till konsumenterna har ordet ”semicotto” (halvkokt) strukits eftersom det enligt den gällande specifikationen är valfritt att använda halvkokt ostmassa. Konsumenterna skulle därför kunna bli vilseledda i fråga om produktens verkliga karaktär.

Vidare avser storlekarna och vikterna produkten efter minimitiden för lagring, eftersom dessa värden kan sjunka kraftigt efter långvarig lagring.

Eftersom ostens vikt minskar under lagringen har det för att säkra en enhetlig kontroll av produkten ansetts nödvändigt att lägga till att storlekarna och vikterna avser minimitiden för lagring. Produktens maximala vikt höjs därför från 8 kg till 9 kg.

Därutöver har beskrivningen av texturen hos halvfet Toma förbättrats. Såsom anges i produktbeskrivningen övergår den från elastisk till halvhård under lagringens gång.

Konsumenten informeras tydligt om att skorpan inte är ätlig.

Framställningsmetod

Enligt specifikationen ska den mjölk som används för framställning av de två typerna av ”Toma Piemontese” komma från minst två på varandra följande mjölkningar och, i tillämpliga fall, från en enda mjölkning när det gäller ost som framställs av helmjölk. Enligt den nya texten ska den mjölk som används för framställning av de typer som avses i artikel 2 i specifikationen komma från en eller flera mjölkningar.

I och med att automatisk mjölkning införs kan antalet mjölkningar per dag ökas. I tekniskt och vetenskapligt hänseende påverkas inte mjölkens egenskaper av att automatiska mjölkningssystem används. Framför allt har mjölken statistiskt sett samma sammansättning som mjölk som erhålls genom traditionell mjölkning både i fråga om fett (antal gram fett per dag) och proteinfraktion (antal gram protein per dag).

Kornas hälsa kan till och med förbättras eftersom dessa system eliminerar den stress som uppstår under perioder med hög laktation med bara två dagliga mjölkningar. Möjligheten att erhålla stora kvantiteter mjölk mer än två gånger per dag innebär också att juver och spenar utsätts för mindre stress. Därmed förbättras mjölkens mikrobiologiska kvalitet och förekomsten av mastit minskar.

Det framgår inte av den gällande specifikationen om mjölken ska vara obehandlad eller värmebehandlad, och det har därför ansetts lämpligt att ange att den mjölk som används får vara antingen obehandlad eller värmebehandlad.

Det anges att liggtiden för mjölken i tanken räknas från den tidpunkt när den hälls i tanken. Den delvis skummade mjölk som ska användas för den halvfeta varianten kan erhållas antingen genom naturlig skumning eller på mekanisk väg.

Möjligheten att berika mjölken med mjölksyrebakterier och/eller naturliga jäsningsämnen har införts i specifikationen. De senaste årens allmänna förbättring av mjölkens egenskaper har lett till en betydande minskning av mängden bakterier, vilket i vissa fall orsakat problem under koagulerings- och lagringsfaserna. För att åtgärda detta är det ibland nödvändigt att använda mjölksyrebakterier och/eller naturliga jäsningsämnen som syraväckare för att åstadkomma den surhetsgrad som behövs för att förbättra ostmassans konsistens.

Vidare har mjölkens högsta koaguleringstemperatur, som var 35 °C i den gällande specifikationen, höjts till 38 °C eftersom mjölksyrebakterier och naturliga jäsningsämnen utvecklas bättre vid en koaguleringstemperatur som närmar sig 38 °C (dvs. mjölkens temperatur vid mjölkningen).

Mjölkens surhetsgrad, som i den gällande specifikationen anges i °SH, anges nu som ett pH-värde. Denna ändring gör det möjligt att använda en noggrannare och lämpligare indikator som ger ett mer tillförlitligt mått och bättre resultat.

I den gällande specifikationen anges en förhårdningstid på 30–40 minuter. Det har dock ansetts lämpligt att bara ange den längsta tiden på 40 minuter eftersom koaguleringstiderna varierar beroende på mjölkens temperatur och mängden löpe. Det har också ansetts lämpligt att endast ange den högsta temperaturen på 48 °C om ostmassan därefter värms upp, och att alltså stryka den undre gränsen. Erfarenheten och uppgifter som inhämtats de senaste åren visar att förhårdningstiden ibland är mindre än 30 minuter och att det inte alltid är nödvändigt att värma upp ostmassan och/eller uppnå den angivna lägsta temperaturen för att ostmassan ska få önskad konsistens. Det framstår därför som lämpligare att låta osttillverkarna avgöra temperatur och förhårdningstider utifrån erfarenhet och yrkeskunnande och med hänsyn till de olika inverkande faktorerna.

Saltning i saltlake, som för närvarande krävs under 24–48 timmar, leder ofta till problem, särskilt för mindre ostar, eftersom dessa gränser ibland kan resultera i alltför kraftig saltning. Därför bör endast den övre gränsen på 48 timmar anges så att det kan säkras att produkten får rätt salthalt.

Värdena för luftfuktighet och temperatur under lagringen har ändrats.

I den gällande specifikationen angavs luftfuktigheten till omkring 85 %. Denna siffra, som producenterna alltid har sett som ett genomsnittligt värde, har genom åren gett upphov till tolkningssvårigheter. Det har därför beslutats att förtydliga ordet ”omkring” genom att ange att säsongsvariationer på plus/minus 13 % är tillåtna.

När det gäller temperaturen har det ansetts lämpligast att ange ett högsta värde, och det gällande intervallet på 6–10 °C har ersatts med en högsta temperatur på 13 °C.

Dessa ändringar kommer att underlätta lagringen, särskilt om hänsyn tas till förhållandena i lokaler som saknar artificiell luftkonditionering och där det därför förekommer säsongsvariationer.

Märkning

För att garantera autenticitet och möjliggöra korrekt identifiering av ”Toma Piemontese” som släppts ut på marknaden har det ansetts nödvändigt med en ursprungsmärkning som fästs mitt på en av de flata sidorna.

Annat

Foder

Det framgår inte tydligt av specifikationen hur stor andel av djurfodret som ska komma från det avgränsade produktionsområdet. Därför påvisas sambandet med området av det faktum att mjölkboskapens typiska foder utgörs av grönfoder eller ensilage, kompletterat på lämpligt sätt, som till större delen (dvs. till över 50 viktprocent) kommer från produktionsområdet.

Geografiskt område

Det geografiska området har inte ändrats utan omfattar samma territorium och samma kommuner, men när provinsen Verbania Cusio Ossola bildades överfördes en del kommuner som tidigare låg i provinsen Novara till den nya provinsen. Provinsen Verbania Cusio Ossola innefattar 77 kommuner som alla tidigare tillhörde provinsen Novara.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”TOMA PIEMONTESE”

EG-nr: IT-PDO-0117-01074 – 3.1.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Toma Piemontese”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.3 Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

”Toma Piemontese” är en ost som uteslutande framställs av komjölk – helmjölk för den helfeta varianten och delvis skummad mjölk för den halvfeta varianten.

Den färdiga produkten ska ha följande egenskaper:

—   Form: cylindrisk med platta eller nästan platta sidor och något konvex botten.

—   Storlek: 15–35 cm i diameter, 6–12 cm höga sidor.

—   Vikt: 1,8–9 kg.

(Måtten och vikterna avser osten efter minimitiden för lagring.)

—   Skorpa – för den helfeta varianten: elastisk och slät, ljust halmgul och rödbrun beroende på graden av lagring; oätlig.

—   Skorpa – för den halvfeta varianten: oelastisk skorpa med rustikt utseende som varierar i färg från djupt halmgul till rödbrun; oätlig.

—   Textur hos ostens massa: för den helfeta varianten, mjuk konsistens med små, jämnt fördelade pipor; för den halvfeta varianten, elastisk eller halvhård konsistens (som blir hårdare med längre lagring) med små pipor.

—   Färg hos ostens massa: blekt halmgul.

—   Smak: för den helfeta varianten, mild och angenäm med utsökt arom; för den halvfeta varianten, intensiv och harmonisk smak med angenäm arom som blir mer särpräglad med lagring.

—   Fetthalt i torrsubstansen: minst 40 % för den helfeta varianten; minst 20 % för den halvfeta varianten.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Komjölk, salt, kalvlöpe och vid behov mjölksyrebakterier och/eller naturliga jäsningsämnen. De naturliga jäsningsämnena ska vara framställda i produktionsområdet och/eller vara ett resultat av tidigare bearbetning.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Boskapen ska huvudsakligen utfodras med grönfoder, ensilage eller torkat foder från ängar, betesmark eller slåtter- och betesvall samt hö. Merparten av fodret ska komma från det avgränsade geografiska området.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Hela produktionsprocessen (boskapsuppfödning, mjölkproduktion, koagulering, bearbetning av ostmassan, formning, avrinning, saltning och lagring av osten) ska äga rum inom det område som beskrivs i punkt 4.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Osten får säljas hel, skivad, i bitar eller färdigförpackad. Delning och förpackning får äga rum utanför det geografiska produktionsområdet.

3.7   Särskilda regler för märkning

Överensstämmelsemärket utgörs av en pappersetikett (14–27 cm i diameter) som fästs på osten innan den släpps ut på marknaden och ett märke som med hjälp av lämplig utrustning stämplas mitt på ostens ena sida. SUB-logotypen och bokstaven ”S” för den halvfeta varianten ska finnas med. Produkten får släppas ut på marknaden med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Toma Piemontese” först när den försetts med denna märkning.

Pappersetiketten får fästas med hjälp av klister avsett för livsmedel.

Logotypen för ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Toma Piemontese” består av en blå stiliserad ko med orden ”Toma Piemontese” i vitt omgiven av en grön, vit och röd cirkel som representerar färgerna på Italiens flagga.

Ursprungsmärkningen fästs med hjälp av ett plastsigill i vars mitt finns en bild av ett kohuvud med ett stiliserat ”T”. Tillverkarens alfanumeriska kod, som består av en versal bokstav och ett tvåsiffrigt nummer, ska anges till vänster om figuren. På den halvfeta osten ska ett versalt ”S” anges i en liten ruta som är centralt placerad över logotypen.

Logotypen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Toma Piemontese” finns mitt på pappersetiketten och omges i etikettens ytterkant av en grön ring med orden ”Toma Piemontese DOP”. För den halvfeta osten ska dessutom ordet ”Semigrasso” finnas med. Samma logotyp ska finnas på ”Toma Piemontese” som säljs i bitar.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Ursprungsområdet för mjölken och det område där ”Toma Piemontese” tillverkas och lagras utgörs av det administrativa territorium som omfattas av provinserna Novara, Vercelli, Biella, Torino, Cuneo och Verbania Cusio Ossola, och kommunerna Monastero Bormida, Roccaverano, Mombaldone, Olmo Gentile och Serole i provinsen Asti samt Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Ponti och Denice i provinsen Alessandria.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Det avgränsade området kännetecknas av riklig, jämnt fördelad nederbörd på mellan 800 och 1 500 mm per år. Minst nederbörd faller på vintern och de största mängderna på våren. Även på sommaren och hösten är nederbörden riklig. På slätterna är bevattningen omfattande. Klimatförhållandena, som hänger samman med antalet soltimmar i området (det absoluta årsmedelvärdet är 5,4 timmar per dag, med som mest 8,4 timmar per dag i juli och som minst 3,5 timmar per dag i november och december), ger i kombination med markförhållandena förutsättningar som är unika i Europa. Dessa mark- och väderleksförhållanden återspeglas i egenskaperna hos fodret, som i mycket liten utsträckning utsätts för värme- och vattenstress och därför får en stark och ymnig tillväxt. Betesmark, ängar och foderodlingar är i allmänhet mycket rika på rajgräs, lusern och andra högkvalitativa gräsarter och baljväxter, bl.a. klöver. Fodrets höga kvalitet ger utmärkt mjölkproduktion och ost med unika smaker.

Dessa speciella förhållanden gynnar även djuren och bidrar till goda uppstallningsförhållanden.

Osttillverkarnas särskilda kompetens när det gäller brytning av ostmassan är avgörande för att osten ska få rätt konsistens – mjuk med små, jämnt fördelade pipor.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Osten kännetecknas av sin mjuka struktur och de små, jämnt fördelade piporna.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Området präglas av speciella väderleksförhållanden, med riklig nederbörd, hög luftfuktighet och karakteristiska mängder solexponering. De lokala osttillverkarna har tack vare sin kompetens lyckats utnyttja dessa förhållanden till fullo, och ”Toma Piemontese” har därmed dragit största möjliga nytta av det avgränsade produktionsområdets potential. Resultatet är en ost som framför allt kännetecknas av sin synnerligen mjuka textur. Tack vare osttillverkarnas särskilda kompetens kan man vid brytningen av ostmassan, som erhålls utan kokning eller genom mycket försiktig halvkokning, åstadkomma en grynighet där ostmassan och vasslan är perfekt balanserade.

Lagringen, som traditionellt sker i naturliga grottor eller andra lämpliga miljöer som kännetecknas av mycket hög luftfuktighet, gör också att ostens mjuka textur bevaras.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

Ministeriet inledde det nationella invändningsförfarandet med offentliggörandet av ansökan om ändring avseende ”Toma Piemontese” i Italiens officiella tidning nr 51 av den 1 mars 2012.

Produktspecifikationen i sin helhet finns på:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Den kan också nås direkt från startsidan på webbplatsen för ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik (www.politicheagricole.it) – klicka på ”Qualità e sicurezza” (Kvalitet och säkerhet) (längst upp till höger på skärmen) och därefter på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (Specifikationer som lämnats för EU-granskning).


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.