Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 371/22


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2014/C 371/15

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO”

EG-nr: IT-PGI-0105-01202 – 4.3.2014

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [uppdatering av rättslig grund, förpackning]

2.   Typ av ändring

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

3.1   Produktbeskrivning

Följande nya sorter har tillkommit: Zeno och Vittorio (tidigare AM840), Darbella, Voltaire och Cumulus. Dessa sorter har odlats fram från gamla befintliga sorter som använts för den skyddade geografiska beteckningen ”Asparago Bianco di Cimadolmo” och som varit föremål för ett mångårigt utvecklingsarbete i området för att bevara denna välkända sparrissorts organoleptiska och fysikaliska egenskaper.

Sorterna Gladio JM2001 och JM2004 har utgått, eftersom de inte längre saluförs av fröproducenterna.

Till följd av upphävandet av kommissionens förordning (EG) nr 2377/1999 (3) om handelsnormer för sparris har det beslutats att längd- och diameterkrav för klasserna ”Extra” och ”Prima” ska anges i produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Asparago Bianco di Cimadolmo”.

3.2   Bevis på ursprung

Avsnittet om bevis på ursprung har uppdaterats i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 1151/2012.

3.3   Framställningsmetod

Planterings- och produktionssystem

För ökad tydlighet gentemot producenterna anges omplanteringsperioden i specifikationen. Mars–maj är den klimatmässigt lämpligaste perioden för omplantering och för god skörd.

Skyldigheten att genomföra jordanalyser och hur ofta sådana ska ske klargörs.

Markvård och gödning

Informationen om plantornas genomsnittliga behov av gödning har strukits i specifikationen, eftersom uppgifterna var av alltför generell natur för att kunna fungera som gödningsanvisningar. En bedömning av gödningsbehovet ska baseras på jordanalyserna och på plantornas faktiska behov.

Ett klargörande har gjorts om att bevattning endast får ske i nödfall.

Växtskyddsmedel

Begreppet ”kemiska bekämpningsmedel” har ersatts med ”växtskyddsmedel”, eftersom det är lämpligare i samband med ekologisk odling.

Skörd

De vaga uppgifterna för när skörden ska inledas har strukits. Skördeperioden i sig har inte ändrats.

3.4   Märkning

Instruktionen om att etiketten ska fästas på såväl knippen som förpackningar med lösa sparrisstjälkar har omformulerats. Den etikett som fästs runt sparrisknippet ska sitta längre ner så att topparna på sparrisen syns bättre. Förpackningar med lösa stjälkar ska nu vara förslutna, och etiketten ska sitta under det skyddande höljet. På så sätt förhindras manipulation, och konsumenten kan vara säker på att förpackningen inte har öppnats.

För ökad konsumentinformation har ett krav införts på att produktklass och storleksklass (diameter) ska anges på etiketten.

Det klargörs nu även att märkningen ”Indicazione Geografica Protetta” på etiketten får ersättas med förkortningen ”IGP”, i tryckbokstäver i samma storlek och färg.

EU-logotypen blir obligatorisk.

För att förbättra konsumentinformationen ska förkortningen ”IGP” finnas med i produktlogotypen.

Vissa korrigeringar har gjorts i beskrivningen av logotypens tekniska egenskaper.

3.5   Annat

Uppdatering av rättslig grund

Hänvisningen till EU-lagstiftningen har uppdaterats. I stället för hänvisningar till rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (4) hänvisas nu i stället till förordning (EU) nr 1151/2012.

Förpackning

För att förhindra manipulation med förpackningen och för att garantera produktens kvalitet gentemot konsumenten är gränsen för högsta vikt nu 5 kg för sparris som inte säljs i knippen (lösa i förpackning) och krav har införts om att förpackningen ska vara försluten med nät eller annat lämpligt material. Förpackningen ska även vara försedd med ett band märkt med SGB-logotypen.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (5)

”ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO”

EG-nr: IT-PGI-0105-01202 – 4.3.2014

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning

”Asparago Bianco di Cimadolmo”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade.

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i 1 är tillämplig

Den skyddade geografiska beteckningen ”Asparago Bianco di Cimadolmo” får endast användas för sparrisstjälkar från odlingar med följande sorter: Precoce d’Argenteuil, Larac, Dariana, Cumulus, Darbella, Vittorio (f.d. AM 840), Voltaire och Zeno.

Övriga sorter får förekomma i odlingarna, men får då utgöra högst 20 procent.

Vid saluföring av ”Asparago bianco di Cimadolmo” gäller följande krav:

Stjälkarna måste vara helt vita. Stjälkarna måste dessutom vara hela, friska och färska till utseende och arom. De måste vara fria från angrepp av gnagare eller insekter, i princip fria från fläckar och vara rena. Stjälkarna får inte vara fuktiga på ytan, dvs. de måste ha torkat tillräckligt efter eventuell sköljning eller kylning med kallt vatten. Sparrisstjälkarna får inte heller lukta eller smaka konstigt eller vara ihåliga, spruckna, skalade eller brutna. Små sprickor som uppstått efter skörden kan dock accepteras.

”Asparago Bianco di Cimadolmo” sorteras i följande klasser, var och en med två underkategorier efter diameter:

Klass ”Extra”:

Diameter 19–24 mm.

Diameter 15–19 mm.

Klass ”Prima”:

Diameter 12–15 mm.

Diameter 8–12 mm.

Sparrisstjälkarnas längd ska vara 20–22 cm.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla produktionsleden för ”Asparago bianco di Cimadolmo” – från plantering till skörd – måste ske inom det avgränsade geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Efter skörd ska sparrisstjälkarna levereras till bearbetningsanläggningen inom 12 timmar, i knippen eller lösa.

För att produkten ska hålla sig måste ämnesomsättningen hejdas genom att produkten snabbt kyls ned och sedan förvaras svalt.

Sparrisen måste förpackas på sådant sätt att den skyddas ordentligt.

När produkten förpackas får den inte innehålla några främmande beståndsdelar.

Stjälkarna ska saluföras på ett av följande sätt:

a)

I hårt ombundna knippen med en vikt om 0,5–3 kg. De yttre stjälkarna i varje knippe ska ha samma utseende och storlek som den genomsnittliga stjälken i knippets inre.

Knippena ska läggas i förpackningen på ett systematiskt sätt. Varje knippe får ha ett skyddande pappersomslag. Knippena i en förpackning ska ha samma vikt och längd.

b)

Lösa i förpackning som väger högst 5 kg. Förpackningen måste vara försluten med ett nät eller annat material som lämpar sig för livsmedel och vara försedd med ett band med SGB-logotypen, så att produkten skyddas mot eventuell manipulation.

Innehållet i varje förpackning eller i varje knippe i en förpackning ska vara homogent och får endast innehålla sparrisstjälkar av samma kvalitets- och storleksklass.

3.7   Särskilda regler för märkning

Etiketten ska fästas på bandet som sitter runt knippet eller under det material som täcker en förpackning med lösa sparrisstjälkar.

För att skydda konsumenten måste såväl sådan klass som anges i punkt 3.2 som diameterklass anges på etiketten på varje knippe.

Den skyddade geografiska beteckningen ska anges på etiketten i form av följande text:

”Asparago Bianco di Cimadolmo” och ”Indicazione Geografica Protetta”, där den senare får ersättas med förkortningen ”IGP”, med bokstäver i samma storlek och färg.

På etiketten ska även garantisymbolen med logotypen, dvs. den särskilda symbolen för en skyddad geografisk beteckning, finnas med.

EU-symbolen är obligatorisk.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska produktionsområdet för ”Asparago Bianco di Cimadolmo” ligger i provinsen Treviso och omfattar följande kommuner: Breda di Piave, Cimadolmo, Fontanelle, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave och Vazzola.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Klimatet i produktionsområdet är tempererat och fuktigt och kännetecknas av kraftiga vårregn.

Produktionsområdet ligger i floden Piaves slättområde och kännetecknas av lösa, mjuka och genomsläppliga alluviala ler- och sandjordar med neutralt eller alkaliskt pH-värde och god avrinning.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Asparago Bianco di Cimadolmo” är känd för sina vita, mjälla stjälkar utan träiga partier.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Det tempererade, fuktiga klimatet och den sandiga, leriga, lösa och friska jordmånen är gynnsamt för sparrisodling. Jordens genomsläpplighet gör att sparrisen växer snabbt och får vita, mjälla stjälkar utan träiga partier.

Ett tecken på produktens ryktbarhet är ”Asparago Bianco di Cimadolmo”-marknaden som sedan 1975 hålls i början av maj varje år och som lockar såväl konsumenter som sparrisälskare till trakten. Det finns även en turistväg – ”Strada dell’asparago” (Sparrisvägen) – som förbinder de kommuner där ”Asparago Bianco di Cimadolmo” odlas.

”Asparago Bianco di Cimadolmo” omnämns i dag i flera böcker om odling och om produkter som är typiska för provinsen Treviso (L’asparago – la storia, le tradizioni e le ricette [Sparris – historia, traditioner och recept] av Paolo Morganti och Chiara Nardo, utgiven av Morganti Editori, La qualità come risorsa: il caso delle produzioni tipiche della provincia di Treviso [Kvalitet som resurs: produkter typiska för provinsen Treviso] av V. Boatto, E. Defrancesco och A. Scudeller, 1995), och den finns även med i en mängd recept och serveras på de bästa restaurangerna i provinsen.

Bevis på att odlingen av ”Asparago Bianco di Cimadolmo” har lång tradition är att sorten tidigt nämns i litteraturen, t.ex. i Agostinettis I centodieci ricordi che formano il buon fattore di Villa (1679), tillgänglig på kommunarkivet i Cimadolmo.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (6))

De italienska myndigheterna har inlett det nationella förfarandet för invändningar genom att offentliggöra ansökan om ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Asparago Bianco di Cimadolmo”, i Republiken Italiens officiella tidning nr 5 av den 8 januari 2014.

Den fullständiga produktspecifikationen finns tillgänglig på webbplatsen http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller direkt via

webbplatsen för det italienska jordbruks-, livsmedels- och skogbruksministeriet (www.politicheagricole.it) genom att man klickar på ”Prodotti DOP e IGP” (SUB- och SGB-produkter) överst till höger på skärmen, därefter på ”Prodotti DOP, IGP e STG” (SUB-, SGB- och GTS-produkter) i vänstra marginalen på skärmen och sedan på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (specifikationer som granskas av EU).


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  EGT L 287, 10.11.1999, s. 6.

(4)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.

(5)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(6)  Se fotnot 5.