Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 432/16


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2014/C 432/09)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”PRESUNTO DE BARRANCOS”/”PALETA DE BARRANCOS”

EG-nr: PT-PDO-0105-0010-7.7.2010

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat (regler gällande skärning och skivning, kontrollorgan, producentgrupp)

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

3.1   Produktens beteckning

Införande av beteckningen ”Paleta de Barrancos” eftersom bogar, dvs. framben som mognadslagrats färdigt och som sedan urminnes tider kallas för ”Paleta de Barrancos”, inbegrips i produktspecifikationen.

3.2   Produktbeskrivning

En beskrivning av produkten ”Paletas de Barrancos” införs i produktspecifikationen och det sammanfattande dokumentet. De fysiska egenskaperna hos ”Paleta de Barrancos”, liksom hos råvaran, anges närmare, eftersom det är fråga om framben från svin, medan ”Presunto de Barrancos” framställs av bakben från svin.

”Paleta de Barrancos” består av ett köttstycke som är helt och hållet identiskt med ”Presunto de Barrancos” förutom vad gäller vikten, eftersom det kommer från frambenen på samma djur som skinkorna (”presuntos”) kommer ifrån.

Ursprungligen omfattades inte ”Paletas de Barrancos” av den skyddade ursprungsbeteckningen, eftersom produkten tidigare framställdes uteslutande för husbehov eller för saluföring på lokal nivå vid enskilda tillfällen. Till följd av ändrade konsumtionsvanor och mot bakgrund av att det är fråga om de minsta köttstycken som erhålls med samma produktionsmetod, och eftersom dessa följaktligen har samma egenskaper som ”Presunto de Barrancos”, har de numera ett ekonomiskt värde och ett anseende samtidigt som de i lika hög grad behöver omfattas av det skydd som ansökan gäller.

Genom denna ansökan kan producenterna ges lämpliga instrument för en bättre identifiering och marknadsföring av dessa specifika produkter, samtidigt som producenterna skyddas mot illegala metoder.

Tillägget av ”Paleta de Barrancos” syftar även till att garantera en rättvis ersättning för producenterna av bogar, som på detta sätt tillhandahåller tydlig information om produktens specifika egenskaper och om dess samband med det geografiska området så att konsumenterna kan inhandla den på ett säkert och tillförlitligt sätt.

3.3   Framställningsmetod

I tabellen nedan anges olika uppfödningsetappers varaktighet, ursprunget till och kvaliteten på djurens foder, samt en minsta period för uppgödning och slutgödning enligt ett betessystem på minst 60 dagar, under vilka djuren betar fritt i ekskog och uteslutande livnär sig på befintliga naturresurser, det vill säga gräs och ollon. Tack vare detta system kan djuren erhålla de egenskaper som är önskvärda för produktionen av skinkor och bogar.

Etapper

Varaktighet

Foder med ursprung i det geografiska område där råvaran produceras

Spädgris

45–60 dagar

Modersmjölk, får kompletteras med foderpellets

Tillväxt

> 8,5 månader

Spannmål, stubb, naturliga och odlade betesmarker, foderpellets

Uppgödning och slutgödning enligt betessystemet montanheira

> 60 dagar

Foder uteslutande från ekskogsbetesmark

Mot bakgrund av tillägget av ”Paleta de Barrancos” anges varaktigheten för de olika etapperna i bearbetningsprocessen närmare. I tabellen nedan anges bearbetningsetappernas varaktighet för var och en av de båda produkterna.

Etapper

Varaktighet

Skinka

Bog

Saltning

1–1,5 dagar/kg

1–1,5 dagar/kg

Mognadslagring

25–45 dagar

25–45 dagar

Torkning/mörning

> 6 månader

> 4 månader

Slutlagring

> 6 månader

> 4 månader

3.4   Märkning

Beroende på om produkten är en bog eller en skinka ska märkningen inbegripa följande uppgifter: ”Presunto de Barrancos – Skyddad ursprungsbeteckning” eller ”Paleta de Barrancos – Skyddad ursprungsbeteckning”.

Uppgifter om minsta hållbarhetsdatum, parti, namn, producentens företags- eller firmanamn och adress har strukits eftersom denna information redan föreskrivs enligt den allmänna lagstiftning som gäller för produktmärkning. Ingrediensförteckning är obligatoriskt bara om skinkan bearbetats med olivolja och malen peppar.

För att uppfylla de nationella kraven är det hädanefter obligatoriskt att i produktens märkning inbegripa certifieringsmärket, som ska innehålla produktens namn och motsvarande beteckning samt uppgift om kontrollorgan och serienummer.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning

Momenten skärning och skivning av köttstycken omfattas av kontroll, men restriktionen beträffande den plats där detta ska ske har upphävts eftersom denna restriktion inte på något sätt inverkar på produktens egenskaper utan i stället begränsar dess saluföring i enlighet med de olika föreskrivna saluföringsformerna.

3.6   Kontrollorgan och producentgrupp

AGRICERT – Certificação de Produtos Alimentares Lda – är det kontrollorgan som ansvarar för att kontrollera att produkten uppfyller kraven och ACPA – Associação de Criadores de Porco Alentejano – är den nya producentgruppen.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”PRESUNTO DE BARRANCOS”/”PALETA DE BARRANCOS”

EG-nr: PT-PDO-0105-0010-7.7.2010

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Presunto de Barrancos”/”Paleta de Barrancos”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Portugal

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Med ”Presunto de Barrancos” avses saltade, torkade, mognadslagrade och icke-rökta bakben av vuxna svin av rasen alentejana (Sus ibericus), som slaktats mellan 12 och 20 månaders ålder.

Yttre form och utseende: det är fråga om en lång och utdragen, stiliserad styckningsdetalj, profilerad eller skuren snett eller spetsigt enligt de traditionella styckningsreglerna, med svålen bevarad. Överskottet av fett får skäras bort och klöven bevaras systematiskt för att underlätta identifiering.

Minsta vikt är 5 kg, färgen kan variera från karakteristiskt rosa till purpurrött och genom snittytan syns infiltration av fett i muskelmassan efter en minsta torknings-/mörningsperiod på 6 månader och en minsta slutlagringsperiod i källare på 6 månader.

”Presunto de Barrancos” får saluföras hel eller i bitar, med ben eller benfri eller skivad.

Med ”Paleta de Barrancos” avses saltade, torkade, mognadslagrade och icke-rökta framben av vuxna svin av rasen alentejana (Sus ibericus), som slaktats mellan 12 och 20 månaders ålder.

Yttre form och utseende: det är fråga om en lång och utdragen, stiliserad styckningsdetalj, avrundat profilerad eller skuren enligt de traditionella styckningsreglerna, med svålen bevarad. Överskottet av fett får skäras bort, och klöven bevaras alltid för att underlätta identifiering.

Minsta vikt är 3 kg, färgen kan variera från karakteristiskt rosa till purpurrött och genom snittytan syns infiltration av fett i muskelmassan efter en minsta torknings-/mörningsperiod på 4 månader och en minsta slutlagringsperiod i källare på 4 månader.

”Paleta de Barrancos” får saluföras hel eller i bitar, med ben eller benfri eller skivad.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Produkterna ”Presunto de Barrancos”/”Paleta de Barrancos” får endast framställas av slaktkroppar från svin av rasen alentejana, som är födda, uppfödda, utfodrade och slaktade i det geografiska område som är avgränsat för produktionen av råvaran.

Skinkor: dessa ska utgöras av färska bakben med en vikt på över 6 kg.

Bogar: dessa ska utgöras av färska framben med en vikt på över 4 kg.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Spädgrisarna ska utfodras med modersmjölk under minst 45 dagar, samtidigt som det är tillåtet att komplettera med foderpellets. När de väl har avvänjts börjar spädgrisarnas tillväxtetapp, som varar till dess att betessystemet montanheira tar vid. Tillväxtetappen slutar i september/oktober. Under denna period utfodras djuren med spannmål, koncentrerat foder och stubb med ursprung i råvarans geografiska produktionsområde.

Uppgödnings- och slutgödningsetappen enligt betessystemet montanheira består huvudsakligen i att låta djuren beta fritt i ekskog, varigenom de erhåller ett foder som utgörs uteslutande av befintliga naturresurser, det vill säga gräs och ollon. Varaktigheten för denna period sammanfaller med produktionen av ollon från ek och korkek i ekskogsbetesmarken, som pågår naturligt mellan oktober/november och januari/februari. Djuren betar enligt detta system under minst 60 dagar och erhåller de egenskaper som är önskvärda för produktionen av skinkor och bogar.

Etapper

Varaktighet

Foder med ursprung i det geografiska område där råvaran produceras

Spädgris

45–60 dagar

Modersmjölk, får kompletteras med foderpellets

Tillväxt

> 8,5 månader

Spannmål, stubb, naturliga och odlade betesmarker, foderpellets

Uppgödning och slutgödning enligt betessystemet montanheira

> 60 dagar

Foder uteslutande från ekskogsbetesmark

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Födelse, tillväxt, uppgödning och slutgödning avseende de djur som omfattas av betessystemet montanheira ska, liksom slakten, äga rum i det geografiska område som är avgränsat för produktionen av råvaran. Tillverkningen eller bearbetningen, mognadslagringen och torkningen ska äga rum i det geografiska område som är avgränsat för bearbetningen.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Ej tillämpligt.

3.7   Särskilda regler för märkning

Beroende på om produkten är en bog eller en skinka ska märkningen inbegripa följande uppgifter: ”Presunto de Barrancos – Skyddad ursprungsbeteckning” eller ”Paleta de Barrancos – Skyddad ursprungsbeteckning”.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Geografiskt område för produktion av råvaran (kommuner):

Alter do Chão, Castelo de Vide, Crato, Marvão, Nisa, Portalegre, Avis, Mora, Ponte de Sôr, Arronches, Campo Maior (utom kommundelen S. João Baptista), Elvas (utom kommundelen S. Pedro), Fronteira, Monforte, Borba, Estremoz, Sousel, Vila Viçosa, Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Portel, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Alandroal, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Alcácer do Sal (utom kommundelen S. Matias do Castelo), Grândola (utom kommundelen Melides), Alvito, Beja, Cuba, Mértola, Vidigueira, Barrancos, Moura, Serpa, Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Ourique, Odemira (utom kommundelarna Vila Nova de Mil Fontes och S. Teotónio), Santiago de Cacém (utom kommundelen Santo André) och Sines.

Geografiskt område för bearbetningen (kommun): Barrancos.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

På grund av jordmånen och klimatet samt höjden över havet har ett system med jordbruk, skogsbruk och bete som kallas montado (ekskogsbetesmark) utvecklats i den sydöstra delen av Iberiska halvön.

Detta världsunika ekosystem kännetecknas av skogsklädda vidder där det växer ek, xerofila växter och en undervegetation som är anpassad till små nederbördsmängder.

Beroende på vilken art som dominerar kan ekskogsbetesmarken bestå av korkek (Quercus suber), stenek (Quercus rotundifolia) eller en blandning av dessa arter. Den geografiska fördelningen varierar från kusten till inlandet, eftersom Atlanten inverkar på klimatförhållandena och påverkar vilka arter som förekommer. Följaktligen dominerar korkek i väster och stenek i öster.

Det skogslandskap som är typiskt för södra Portugal består av stenek och korkek och kännetecknas av en lätt böljande landskapsform, stenig mark och en föga bördig jordmån, och utnyttjas huvudsakligen för skogsbruk och bete. Den glesa och självsådda vegetationen utvecklas i markens underskikt och blir en del av svinens foder. Detta ekologiska system bidrar till jordens skötsel genom att erosion förhindras, samtidigt som en mycket viktig foderresurs tillhandahålls i form av ollonen.

Kommunen Barrancos präglas av specifika jordmånsmässiga egenskaper på grund av närheten till Sierra Morena, höjden över havet (350 m över havsnivån) och närheten till floden Ardila samt ån Murtigão.

Denna högt belägna ort kännetecknas av ett medelhavsaktigt mikroklimat, där vindar från nordväst (NV) och väst (V) dominerar och kan uppnå en hastighet av högst 60 km/tim, där den årliga relativa luftfuktigheten ligger på 70 % och där temperaturen skiftar mellan, som högst, 38–40 °C i juli och augusti och, som lägst, 3–5 °C i december och januari.

Tack vare det lokala mikroklimatet kan torkning, mognadslagring och slutlagring av skinkor och bogar ske under naturliga förhållanden, utan rökning, vilket är en metod som vanligtvis används inom alla andra delar av Portugal där skinka produceras.

Denna specifika tillverkningsteknik bygger på lokala, tillförlitliga och beständiga metoder, som förblivit i stort sett oförändrade över tiden.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Produkterna ”Presunto de Barrancos”/”Paleta de Barrancos” erhålls efter avslutade naturliga mognadslagringsperioder vid de mikroklimatiska förhållanden som råder i Barrancos. Tack vare de höga temperaturerna under sommaren börjar skinkorna och bogarna efter hand att transpirera, varvid oljesyran tränger in i muskelfibrerna och ger hela köttstycket en specifik arom samt specifika smaker och egenskaper såsom fettets fyllighet och textur, mörheten och mer markerade aromatiska egenskaper.

Dessa produkter erhålls uteslutande från svin av rasen alentejana, vars genetiska egenskaper möjliggör fettinfiltration i musklerna vilket ger produkten en särskild marmorering.

Smaken är mild och utsökt med låg sälta och kompletteras i vissa fall av en lätt kryddig, mycket mör och saftig ton. Den är aromatisk med en textur som är föga fibrös och följaktligen ganska mjuk. Fettet, som är aromatiskt och välsmakande, är samtidigt glansigt och pärlemorsvitt. Konsistensen varierar enligt fodret och procentandelen ollon i detsamma.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Svin av rasen alentejana är med god marginal de djur som effektivast tar tillvara ekollonen från ekskogsbetesmarken och som är bäst på att omvandla dem till kött. Detta utomordentligt goda utnyttjande av en naturresurs, tack vare de särskilda matsmältningsegenskaperna hos denna ras, är avgörande för att åstadkomma en råvara med unika egenskaper, som har ett nära samband med den specifika geografiska miljön och som ligger till grund för framställningen av produkterna ”Presunto de Barrancos”/”Paleta de Barrancos”.

Således sammanfaller det avgränsade geografiska produktionsområdet för råvaran med de kommuner som domineras av ekskogsbetesmark med stenek eller korkek, som är avgörande för utbredningen av svinbesättningar av rasen alentejana.

Köttet från djur som fötts upp enligt betessystemet montanheira, vilka valts ut för produktionen av denna sorts skinka och bog och vilka kontrollerats sedan födseln, har särskilda kvaliteter med anknytning till uppfödningen och utfodringen. Dessa djur föds upp enligt det extensiva betessystemet montanheira, i enlighet med vilket ollonen möjliggör att det bildas ett smidigt fett som är rikt på fleromättade syror.

Tack vare mikroklimatet i det avgränsade geografiska området för tillverkning och bearbetning kan torkning, mognadslagring och slutlagring av skinkor och bogar äga rum under naturliga förhållanden, utan rökning, vilket inte är fallet i de andra områden där skinkor och bogar produceras. Härigenom får produkten de egenskaper som särskiljer den från övriga produkter inom samma kategori.

Det är tack vare de klimatologiska egenskaperna hos det geografiska bearbetningsområdet som bearbetningsprocessen kan äga rum under naturliga klimatförhållanden, enligt långsamma och utdragna former och vid temperatur- och luftfuktighetsförhållanden som gör det möjligt att erhålla en produkt vars textur, arom och smak är ytterst karakteristisk och som är enastående i fråga om berömmelse och anseende.

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_Presunto_Paleta_Barrancos_DOP.pdf


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.