Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

16.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 449/3


Offentliggörande av ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2014/C 449/03)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”QUESO ZAMORANO”

EG-nr: ES-PDO-0117-01031–14.8.2012

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubriker i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [specificera]

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

Produktbeskrivning:

I detta avsnitt har omfattande ändringar gjorts, och uppgifter som upprepas i andra avsnitt har utgått.

Produktbeskrivningen har ändrats genom att ordet ”helfet” har införts; det fanns med i ett annat stycke som har utgått. Möjligheten har införts att tillverka ”Queso Zamorano” av mjölk från första generationens djur (F1) efter korsning mellan tackor av raserna Churra och Castellana och baggar av rasen spansk Assaf. I det fallet får ersättningsdjur inte komma från anläggningen eftersom tackornas avkomma (F1) ska flyttas från anläggningen inom 40 dagar från födseln.

Det har beslutats att denna korsning ska inkluderas eftersom spansk Assaf är mycket väl anpassad till miljöförhållandena och de traditionella produktionsmetoderna i det avgränsade området. Rasen spansk Assaf, som är registrerad i Spanien sedan 2005, har utvecklats genom att baggar av rasen Assaf korsats med tackor av raserna Churra och Castellana från den tidpunkt då rasen etablerades i Spanien för över 40 år sedan. Det bör tilläggas att utvecklingen av rasen i Spanien var koncentrerad till Kastilien-León, i synnerhet provinsen Zamora, varifrån den spreds till övriga landet.

Endast mjölk från första generationens djur efter korsning mellan lantraserna Churra och Castellana och rasen spansk Assaf används, och därmed upprätthålls sambandet eftersom fortlevnaden för de två lantraserna skyddas och säkras genom kravet att tackorna ska vara av de raserna. Det ger också större härdighet och miljöanpassningsförmåga. Korsningar rekommenderas också därför att de djuren är mycket bättre anpassade till de produktionssystem som är typiska för området, vilket är en av grunderna för beteckningen. Slutligen har mjölken från korsningarna ungefär samma egenskaper som mjölken från lantraserna och ger en ost med de speciella kännetecken som värderas högt av konsumenterna.

Beskrivningen av ostens egenskaper efter lagringen har formulerats om så att ostens fysiska, kemiska och organoleptiska egenskaper specificeras.

Lagringstiderna har anpassats till ostarnas storlek så att de när produktionsprocessen avslutats har de organoleptiska egenskaper som är kännetecknande för ”Queso Zamorano”. Lagringstiden för ostar som väger mindre än 1,5 kg har minskats till minst 60 dagar.

Vidare har beskrivningen av mjölken och dess analytiska egenskaper flyttats till avsnittet ”Produktionsmetod”, eftersom det är mer logiskt att beskriva dem där med tanke på att det rör sig om egenskaper hos råvaran.

Ostens lägsta pH-värde har sänkts till 4,8, på grundval av de senaste årens analyser som visar att det är ett normalt värde för ost av detta slag och att slutproduktens egenskaper inte påverkas.

Parametern ”total proteinhalt i torrsubstansen” har ersatt ”protein” eftersom det är ett lämpligare sätt att beskriva slutproduktens egenskaper. Ett lägsta värde på 30 % har angetts.

En smärre ändring har gjorts i beskrivningen av ostens organoleptiska egenskaper efter avslutad lagring; det gäller skorpans färg. ”Hård, tydligt avgränsad, blekt gul eller mörkt grå skorpa” har ersatts med ”Hård, tydligt avgränsad skorpa, som är blekt gul till mörkt grå”, eftersom skorpan på ”Queso Zamorano” varierar från blekt gul till mörkt grå. Vidare införs följande text som beskriver aromerna och smakerna hos ”Queso Zamorano”:

”Aromer och smaker som är karakteristiska för färsk fårmjölk, alltid rena, med inslag av smält smör och hö i de yngsta ostarna och smak av välutvecklad ostmassa med inslag av torkad frukt allteftersom lagringen fortskrider. De mognare ostarna har intensivare och mer utvecklade smaker och lång eftersmak.”

Bevis på ursprung:

Detta avsnitt har skrivits om för att förtydliga beskrivningen av kontrollförfarandena för att garantera de skyddade ostarnas kvalitet och ursprung. Överflödiga uppgifter har utgått. Användningen av kaseinark på skorpan har tagits upp, eftersom det är en av de huvudsakliga identifierings- och kontrollmetoderna. Beskrivningen av produktens egenskaper har utgått eftersom den finns med i avsnittet om kontroll av den slutliga produkten.

Kraven i fråga om godkännande och kontroll av tillsynsorganet har utgått, för att den fria rörligheten inte ska begränsas.

Framställningsmetod:

I detta avsnitt har omfattande ändringar gjorts. Uppgifter som upprepas i andra avsnitt eller redan har nämnts har utgått, och egenskaperna hos råvarorna och produktionsprocesserna har ändrats med hänsyn till tekniska framsteg.

Formuleringen ”den mjölk som används vid tillverkning av ’Queso Zamorano’ kommer från registrerade anläggningar som uppfyller de kriterier som anges i punkt B” har utgått, eftersom den punkt som avses har flyttats till detta avsnitt och beskriver mjölken och dess analytiska egenskaper.

Mjölkens lägsta fetthalt har sänkts från 7 % till 6,5 %, och den lägsta totala torrsubstanshalten från 17,5 % till 17 %. De många analyser som genomförts av kontrollorganet har visat att den genomsnittliga fetthalten och den genomsnittliga totala torrsubstanshalten varierar från månad till månad på grund av säsongsmässiga variationer i mjölkens sammansättning. Dessa ändringar påverkar inte slutproduktens kvalitet.

Intervallen för koaguleringstemperaturer och koaguleringstider har ändrats från 28–32 °C till 28–35 °C för ostmassans temperatur och från 30–45 minuter till 20–60 minuter för koaguleringstiden. Dessa ändringar kan göras mot bakgrund av produktionsteknikens utveckling och normala säsongsmässiga variationer i mjölkens sammansättning.

I detta avsnitt nämns att kaseinark ska fästas på ett sådant sätt att de är synliga på slutprodukten.

Lagringstiderna har tagits med, och de har anpassats till ostarnas storlek så att ostarna när produktionsprocessen avslutats har de organoleptiska egenskaper som är kännetecknande för ”Queso Zamorano”. Lagringstiden för ostar som väger mindre än 1,5 kg har minskats till minst 60 dagar.

Samband:

Orsakssambandet mellan produkten och det geografiska området är oförändrat. Sambandet genom utfodringssystemet, som väsentligen baseras på att lantraserna Churra och Castellana betar på gräsmark, betesmark och stubb, kvarstår, men första generationens djur (F1) efter korsning mellan tackor av raserna Churra och Castellana och baggar av rasen spansk Assaf har nu inkluderats. I det fallet får ersättningsdjur dock inte komma från anläggningen, vilket innebär att sambandet upprätthålls genom att tackor av raserna Churra och Castellana alltid används.

Ett nytt stycke har därför införts där rasen spansk Assaf beskrivs på samma sätt som övriga lämpliga raser.

Kontrollorgan:

Kontrollorganet är nu Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, som är behörig myndighet.

Märkning:

Möjligheten att saluföra osten i bitar, skivad eller riven har införts.

Kraven i fråga om godkännande och kontroll av tillsynsorganet har utgått, för att den fria rörligheten inte ska begränsas.

Den angivelse som ska finnas med på etiketterna har ändrats till ”Queso Zamorano Denominación de Origen protegida” i stället för ”Queso Zamorano Denominación de Origen” – detta för att uppfylla kraven i förordningarna (EG) nr 510/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3).

Identifieringen av ostarna beskrivs – den sker med hjälp av ett kaseinark som fästs på en av ostens ändar i samband med formningen och pressningen.

Logotypen för beteckningen har tagits med.

Nationella krav:

Gällande lagstiftning om skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar har uppdaterats.

Den sammanslutning som ansöker om de föreslagna ändringarna är tillsynsorganet för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Queso Zamorano”. Organet företräder tillverkare och bearbetningsföretag och anses ha ett legitimt intresse av att specifikationen ändras.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (4)

”QUESO ZAMORANO”

EG-nr: ES-PDO-0117-01031–14.8.2012

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Queso Zamorano”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.3. Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i 1 är tillämplig

Detta är en helfet pressad ost som tillverkas av mjölk från tackor av raserna Churra och Castellana och första generationens djur (F1) efter korsning mellan tackor av raserna Churra och Castellana och baggar av rasen spansk Assaf. I det fallet får ersättningsdjur inte komma från anläggningen. Ostar som väger mer än 1,5 kg lagras i minst 100 dagar, och ostar som väger mindre än 1,5 kg lagras i minst 60 dagar.

Den lagrade osten har följande fysiska egenskaper:

Form: cylindrisk med platta ändar.

Höjd: högst 14 cm.

Diameter: högst 24 cm.

Vikt: högst 4 kg.

Den lagrade osten har följande organoleptiska egenskaper:

Hård, tydligt avgränsad skorpa, som är blekt gul till mörkt grå.

Fast, kompakt ostmassa, vit till gulaktigt elfenbensfärgad, med en del små pipor.

Aromer och smaker som är karakteristiska för färsk fårmjölk, alltid rena, med inslag av smält smör och hö i de yngsta ostarna och smak av välutvecklad ostmassa med inslag av torkad frukt allteftersom lagringen fortskrider. De mognare ostarna har intensivare och mer utvecklade smaker och lång eftersmak.

Den lagrade osten har följande kemiska egenskaper:

Fetthalt: minst 45 % av torrsubstansen.

Torrsubstans: minst 55 %.

Protein: minst 30 % av torrsubstansen.

pH: 4,8–5,8.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Mjölken är ren helmjölk som inte får innehålla råmjölk, föroreningar, konserveringsmedel, antibiotika eller någon produkt som skulle kunna inverka negativt på tillverkningen eller lagringen av osten eller på ostens hållbarhet.

När produktionsprocessen inleds ska mjölken ha följande analytiska egenskaper:

Fetthalt: minst 6,5 %.

Laktos: minst 4 %.

Proteiner: minst 5 %.

Surhetsgrad (Dornic): högst 23°.

Total torrsubstanshalt: minst 17 %.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Djuren utfodras genom bete i det avgränsade området. Under vintervilan och under de perioder då behovet är som störst (lamning och laktation) samt när tillgången till bete är otillräcklig på grund av ogynnsamma väderförhållandena får basfodret kompletteras med spannmål, baljväxter och foderväxter i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Mjölken ska vara producerad och osten tillverkad i det avgränsade geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

På varje registrerat företags etikett för handelsbruk ska följande ord finnas med: ”Queso Zamorano Denominación de Origen protegida”.

Vid försäljningen ska produkten vara försedd med en numrerad sekundäretikett som identifierar ursprungsbeteckningen. Registrerade företag ska fästa etiketten på ett sådant sätt att den inte kan återanvändas. Varje ”Queso Zamorano” är dessutom försedd med ett numrerat kaseinark som fästs på en av ändarna i samband med formningen och pressningen.

”Queso Zamorano” får säljas i bitar, skivad eller riven, förutsatt att osten är förpackad och ursprunget kan identifieras.

Logotypen för den skyddade ursprungsbeteckningen visas nedan:

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

”Queso Zamorano” tillverkas uteslutande i provinsen Zamora.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Provinsen Zamora ligger i halvöns nordvästra kvadrant, till större delen i Duerodalen. Endast den nordvästra delen av provinsen ligger i floden Miños avrinningsområde. Provinsen präglas av stora kontraster. I sydöst finns dalar med kuperad terräng och små, flacka höjder i ett landskap som är öppet tack vare det omfattande nätet av vattendrag som rinner ut i Duero. I norr finns en rad dalar och hedar. Den sydvästra delen kännetecknas av stora höjdskillnader och branta sluttningar men saknar bergsområden.

Tre jordmånstyper dominerar: brun kalkjord ovanpå löst material, brunjord på steniga alloktona avlagringar och sydlig sur brunjord.

Området har kontinentalt klimat med extrema temperaturer och en lång frostperiod som varar nästan hela vintern och ibland fortsätter längre in på året. Somrarna är varma och torra med klart väder. Nederbörden är sparsam, med ett genomsnitt för provinsen på 300–500 mm per år. Mest nederbörd faller på hösten.

Totalt 98,5 % av provinsens flodnät ligger i Dueros avrinningsområde, och övriga 1,5 % (163 km2), vars vatten kommer från floden Bibey, ligger i Miños avrinningsområde.

Gräsmarksvegetationen utgörs huvudsakligen av gräs. Det finns knappt några områden som inte används för fårbete. På åkermarken äter fåren resterna av grödorna, t.ex. halm och ax som lämnats kvar efter skörden där spannmål odlas, och stubb från baljväxter med hög proteinhalt.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Zamora står för 18 % av landets produktion av fårmjölk och 30 % av produktionen i Kastilien-León, som är Spaniens största fårmjölksproducent.

De rena raser som anses lämpliga är lantraserna Churra och Castellana. Första generationens djur (F1) efter korsning mellan tackor av raserna Churra och Castellana och baggar av rasen spansk Assaf anses lämpliga, men tackorna får inte återbesättas inom anläggningen.

Djuren utfodras genom bete, men under vintern och under de perioder då behovet är som störst får basfodret kompletteras med spannmål, baljväxter och foderväxter.

Osten framställs med hjälp av traditionella metoder, oavsett om mjölken levereras till små hantverksföretag eller till medelstora eller stora företag.

”Queso Zamorano” är en helfet pressad ost som framställs av fårmjölk och formas till en platt, mycket regelbunden och proportionerlig cylinder. Sidorna är raka och bär spår av de traditionella ”pleitas” (band av vävt espartogräs).

När osten nått optimal mognad är snittytan övervägande elfenbensfärgad med något gul ton, och ytan är halvmatt. När osten mognar förlorar den sin gula ton och ändrar färg från ljust elfenbensfärgad till mörkt elfenbensfärgad hos de mest mogna ostarna. Ytans matta utseende blir mer uttalat och tyrosinkristaller kan förekomma i form av små korn, vars ljusare, nästan vita färg gör att de framträder tydligt mot snittytan.

Doften är varm och behaglig och påminner tydligt om fårmjölk, med inslag av smält smör och hö hos de yngre ostarna. När lagringen fortskrider utvecklas doften och får inslag av torkad frukt och nötter.

Efter medellång lagring känns osten mjuk och behagligt krämig i munnen, med någon klibbighet och en viss elasticitet. När lagringen fortskrider blir osten smuligare och mindre elastisk och känns alltmer mjölig eller kornig.

Den har stark smak med balanserad syra och sälta i bassmakerna och inslag av välutvecklad ostmassa av fårmjölk, som intensifierar och rundar av smakblandningen.

Doften och smaken blir intensivare med längre lagring men är tydlig även i ostar som bara lagrats under medellång tid.

Osten har utsökt eftersmak med tydliga fettsyrearomer som kan uppfattas med näsan.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Den fysiska miljön, i princip ett lätt kuperat åkerlandskap med dalar och hedar, det kontinentala klimatet med extrema temperaturer och sparsam nederbörd och utfodringssystemet, som väsentligen baseras på att fåren betar på gräsmark, betesmark och spannmålsstubb i provinsen Zamora, resulterar i mjölk som ger ”Queso Zamorano” unika särdrag och egenskaper. Osten har elfenbensfärgad, något gulaktig snittyta, aromer av fårmjölk med inslag av smält smör och hö i de yngsta ostarna och smak av välutvecklad ostmassa med inslag av torkad frukt allteftersom lagringen fortskrider. De mognare ostarna har intensivare och mer utvecklade smaker och lång eftersmak. Efter medellång lagring känns osten mjuk och behagligt krämig i munnen, med någon klibbighet och en viss elasticitet. När lagringen fortskrider blir osten smuligare och mindre elastisk och känns alltmer mjölig eller kornig.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (5))

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  EUT L 369, 23.12.2006, s. 1.

(4)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(5)  Se fotnot 4.