Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 463/20


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2014/C 463/08)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”PONT-L’EVEQUE”

EG nr FR-PDO-0117-01044–12.10.2012

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat:

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokumentet eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

3.1   Produktbeskrivning

Produktbeskrivningen uppdaterar vissa tekniska och organoleptiska uppgifter som beskriver ”Pont-l’Evêque”.

För att beskriva vart och ett av formaten preciseras torrsubstanshalten, som tidigare bara uppgavs för ”Pont-l’Évêque” och liten ”Pont-l’Évêque”, för formaten stor ”Pont-l’Evêque” och halv ”Pont l’Évêque”. Den nettovikt som anges på förpackningen preciseras också för vart och ett av formaten på grundval av befintlig praxis, för att beskriva produkten på ett bättre sätt:

Stor ”Pont-l’Evêque” har en nettovikt som anges på förpackningen på mellan 1 200 och 1 600 g och torrsubstanshalten uppgår till mellan 650 och 850 g.

”Pont-l’Evêque” har en nettovikt som anges på förpackningen på mellan 300 och 400 g.

Halv ”Pont-l’Evêque” har en nettovikt som anges på förpackningen på mellan 150 och 200 g.

Liten ”Pont-l’Evêque” har en nettovikt som anges på förpackningen på mellan 180 och 250 g.

Uppgiften om att ostskorpan ska vara orange stryks, liksom uppgiften om guldgula till orangea nyanser. I stället ska osten ha en vit- till rödaktig färg, vilket har att göra med att gruppen har valt att förbjuda användningen av annattoextrakt som färgämne i skorpan.

När det gäller skorpan har uppgiften om att den skulle vara slät strukits eftersom det rör sig om ett uppenbart fel i den produktspecifikation som registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (3) på ”Pont-l’Evêque” aldrig har varit slät.

Ett förtydligande har också införts för att beskriva de vanliga metoder som används. Skorpan kan nämligen borstas (fysiskt, med en torr eller fuktig borste på skorpan) eller tvättas (besprutning med en vattenlösning under tryck). Borstningen används fortfarande och likställs med en tvättning, även om detta inte tas upp i den produktspecifikation som registrerades i enlighet med förordning (EG) nr 1107/96. Det förtydligas alltså att borstningen kan ses som en tvättningsmetod, men att båda metoderna är frivilliga anges ändå med hjälp av uttrycket ”kan utgöras av”.

Slutligen har beskrivningen av framställningsmetoden (vassleavgivning och saltning) flyttats till rätt kapitel.

3.2   Geografiskt område

Det ändrade geografiska området för ”Pont-l’Evêque” omfattar hädanefter 1 365 kommuner, dvs. 38 % av ytan i det område som tas upp i den produktspecifikation som registrerades i enlighet med förordning (EG) nr 1107/96 (2 129 kommuner har strukits). Inskränkningen av det geografiska området görs för att stärka sambandet mellan beteckningen ”Pont-l’Evêque” och de normandiska vall- och betessystemen, i syfte att definiera beteckningens kärna och dess egenskaper (naturmiljö/användningsområden). På så sätt tillhör varje kommun i det reviderade geografiska området ett område som är gynnsamt för gräs, som avgränsas av ett friskt och fuktigt klimat och/eller kärr och en dalbotten, och som kännetecknas av ett skogslandskap som vittnar om en vall- och betestradition och en uppfödning av mjölkkor där man än i dag använder sig av i första hand gräs.

Denna områdesinskränkning hör dessutom ihop med översynen av produktspecifikationen, som stärker sambandet med området genom skyldigheten att delvis använda den normandiska rasen och att huvudsakligen använda gräs som foder i samband med mjölkproduktionen.

3.3   Bevis på ursprung

Ändringarna i punkt 4.1 hör ihop med utvecklingen av den nationella lagstiftningen. Det införs nämligen en behörighet för aktörerna som visar att de kan uppfylla kraven i produktspecifikationen för det märke som de vill använda.

En särskild försäkran föreskrivs i punkt 4.2 för att påvisa aktörernas löfte om att övergå mer och mer till den normandiska rasen.

En bestämmelse om de försäkringar som krävs om kunskap om och uppföljning av volymerna gör det möjligt för gruppen att samla in de uppgifter som krävs för att ha god kännedom om och kunna övervaka ursprungsbeteckningen ”Pont-l’Evêque”.

Punkterna om registerföring och om kontroll av produkten har kompletterats.

3.4   Framställningsmetod

I produktspecifikationen förtydligas ett flertal punkter som rör framställningsmetoden. Syftet är att ge en bättre beskrivning av de förhållanden under vilka mjölken produceras och osten bereds, dvs. faktorer som bidrar till att ge ”Pont-l’Evêque” dess egenskaper och anseende:

—   Produktionsvillkor för mjölken:

”Pont-l’Evêque” framställs delvis av mjölk från den normandiska korasen, som ska utgöra minst 50 % av antalet kor på varje gård. För att möjliggöra löftet och låta samtliga uppfödare och tillverkare av ”Pont-l’Evêque” anpassa sig till detta nya produktionsvillkor föreskrivs i produktspecifikationen en övergångsperiod fram till slutet av april 2017. Denna ändring gör det möjligt att förstärka sambandet med området genom skyldigheten att använda sig av kor av den normandiska rasen i mjölkkobesättningarna.

För att underlätta genomförandet av produktspecifikationen införs en definition av besättningen: Det rör sig om hela mjölkkobesättningen vid en gård, som utgörs av lakterande kor, sinkor och kvigor för besättningens förnyelse.

Mjölkkorna går på bete minst sex månader om året. Varje gård ska förfoga över minst 0,33 ha gräsyta per ko som mjölkas, varav minst 0,25 ha ska kunna nås direkt från mjölkningsanläggningarna, liksom 2 ha ängsmark per hektar majsensilage som används för djurbesättningens utfodring. Detta gör det möjligt att garantera en utfodring som domineras av gräs (bete, hö osv.) som hör ihop med den traditionella gräsuppfödningen i det geografiska området.

För att garantera sambandet med det geografiska området ska minst 80 % av torrsubstansen i besättningens basranson (vallfoder) komma från jordlotter som tillhör gården inom det geografiska området.

Utöver betesperioderna ska mjölkkorna ha tillgång till hö varje dag. Mängden kompletteringsfoder begränsas till 1 800 kg per ko i besättningen per kalenderår. Vallfodren och de kompletteringsfoder som tillåts finns förtecknade i produktspecifikationen. Sambandet med området bekräftas på så sätt genom fodersjälvförsörjningen vid gårdarna liksom begränsningen av tillförseln av kompletteringsfoder.

—   Den mjölk som används:

För att i största möjliga mån undvika problem med förändrad råvara har man reglerat tidsfristerna för lagring av den mjölk som används vid framställningen av ”Pont-l’Evêque”. Lagringen får pågå högst 48 timmar vid gården och 96 timmar räknat från den tidpunkt då den tidigaste mjölkningen skedde fram till början av mognadslagringen, en varaktighet som minskas till 72 timmar för tillverkning med obehandlad mjölk.

För att undvika metoder som inte överensstämmer med den traditionella yrkeskunskapen tilläggs också att koncentration av mjölken genom partiellt avlägsnande av vattenandelen innan koagulering förbjuds och att de enda ingredienser eller tillverkningshjälpmedel eller tillsatser som får tillsättas i mjölken under tillverkningen, utöver mjölkråvaran, är löpe, oskadliga bakteriekulturer, jäst, mögel, salt och kalciumklorid.

Denna bestämmelse omfattar förbudet mot annattoextrakt: Annattoextrakt, som är ett färgämne för skorpan, användes för att korrigera fel i fråga om skorpans mögeltäcke som berodde på hur färsk mjölken var. Det faktum att mjölken sedan många år är färskare gör det onödigt att använda annattoextrakt. Tillverkarna av ”Pont-l’Evêque” använder det inte sedan mer än 15 år tillbaka.

—   Produktionsvillkor för osten:

När det gäller den produktspecifikation som registrerades inom ramen för förordning (EG) nr 1107/96 anges de villkor för framställningen av ”Pont-l’Evêque” som rör stegen mellan löpläggning av mjölken och mognadslagring närmare. Det rör sig om att i synnerhet genom målvärden beskriva de olika produktionsstegen för ”Pont-l’Evêque”, som stämmer överens med lokala och varaktiga sedvänjor.

De beskrivs närmare nedan:

Mjölkbehållaren, som utgörs av ett ystkar på högst 600 liter, innebär en enda formningsenhet och gör det möjligt att se till att alla formade ostar innehåller mjölk som har koagulerat lika länge.

Mogningsvillkor: Minst 26 timmar vid en temperatur på högst 40 °C, för att reglera de parametrar som hör ihop med detta steg.

Löpläggningsvillkor: Enligt tradition ska detta endast ske med hjälp av animalisk löpe och vid en löpläggningstemperatur på mellan 32 och 40 °C.

Metod för framställning av ostmassan: Skärs i form av korn med en genomsnittlig storlek på högst 25 mm och rörs om för att säkerställa en tillräckligt kraftig vassleavgivning i ystkaren.

Vasslen avlägsnas partiellt innan formläggningen, som en följd av den blandade ostmassan och den forcerade vassleavgivningen.

Löpläggnings-/formläggningsintervall: Formläggningen sker minst 2 timmar efter löpläggningen för att begränsa syrningen i ostmassan.

Villkor för vassleavgivning i form: Minst 10 timmar mellan 17 och 31 °C, vilket är temperaturvillkor som är mer precisa än de uppgifter om omgivningstemperatur och en uppvärmd lokal som tas upp i den produktspecifikation som registrerades inom ramen för förordning (EG) nr°1107/96, med flera vändningar.

Saltningen: Utförs 1–4 dagar efter löpläggningen, vilket är den minsta tid som krävs för att utveckla ytans mögelflora.

Steg och villkor med avseende på torkningen: Torkningen motsvarar det steg som kommer mellan saltningen och mognadslagringen, vars temperaturvillkor (mellan 10 och 22 °C) anges närmare för att reglera denna parameter.

Förbud mot konservering genom lagring vid minusgrader av mjölkråvarorna, av de produkter som ingår i framställningen, av ostmassa eller färsk ost, för att undvika alla metoder som inte ingår i den traditionella yrkeskunskapen.

—   Mognadslagring av osten:

För att optimera ostarnas organoleptiska kvaliteter ändras mognadslagringsvillkoren. Den kortaste mognadslagringstiden, som tidigare uppgick till 14 dagar för alla format, förlängs till 18 dagar räknat från löpläggningen med undantag för stor ”Pont-l’Evêque” (där den fastställs till 21 dagar). Mognadslagringen sker under minst 8–9 dagar beroende på formatet, vid en temperatur på mellan 11 och 19 °C. För att de ostar som lämnar torkningsfasen efter saltningen (där temperaturen uppgår till mellan 10 och 22 °C) långsamt ska få en lägre temperatur, ökas den högsta mognadslagringstemperaturen från 14 till 19 °C. ”Pont-l’Evêque” kan genomgå en kompletterande mognadslagring vid en temperatur på mellan 4 och 15 °C efter en eventuell förpackning. Hänvisningen till röda jäsämnen (brevibactérium linens) har strukits i produktspecifikationen eftersom dessa varken utvecklas systematiskt eller nödvändigtvis eftersträvas. Den nedkylning som krävs för transport och som stoppar mognadslagringen förtydligas likaså eftersom den kortaste mognadslagringstiden inte omfattar tiden för förflyttning mellan tillverknings- och mognadslagringslokalerna, och då det slagits fast att dessa förflyttningar inte får ta längre tid än 72 timmar.

3.5   Samband

Denna del av produktspecifikationen har skrivits om i enlighet med bestämmelserna om strukturen för produktspecifikationer för skyddade ursprungsbeteckningar. Det geografiska områdets särdrag, produktens särdrag och orsakssambandet mellan de fysiska och mänskliga faktorerna i det geografiska området och produktens egenskaper beskrivs häri. De uppgifter om yrkeskunskap som hör ihop med mjölkproduktionen, framställningsmetoden och ostframställningen och som bidrar till egenskaperna och särdragen hos ”Pont-l’Evêque” förklaras därmed på ett bättre sätt. Användningen av den normandiska rasen, som i dag konkurrerar med andra mjölkraser som är mer produktiva, bekräftas dessutom.

3.6   Märkning

För att produktspecifikationen ska överensstämma med den nationella lagstiftningen har bestämmelsen om skyldigheten att anbringa logotypen ”INAO” strukits. Det förtydligas att uppgiften ”Appellation d’Origine Protégée” (skyddad ursprungsbeteckning) eller ”AOP” (SUB) är obligatorisk, liksom Europeiska unionens symbol för skyddad ursprungsbeteckning.

3.7   Annat

De organ som ansvarar för kontrollen av produktspecifikationen anges närmare och tabellen över de huvudsakliga kontrollpunkterna och hur de ska utvärderas har lagts till i produktspecifikationen.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (4)

”PONT-L’EVEQUE”

EG nr FR-PDO-0117-01044–12.10.2012

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Pont-l’Evêque”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.3 Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Beteckningen ”Pont-l’Evêque” är reserverad för ostar av komjölk, med mjuk ostmassa och mögeltäckt skorpa som kan borstas eller tvättas, som är fyrkantiga eller rektangulära till formen och som innehåller minst 45 gram fett per 100 gram ost efter fullständig torkning. Skorpan är vit- till rödaktig och den smidiga massan, som varken är kletig eller rinnig, har en elfenbensvit till halmgul färg och är homogen med ett antal håligheter. Smaken är mild med varierande aromer (växtbaserade, mjölkiga, krämiga eller lätt rökta).

”Pont-l’Evêque” finns i följande former:

Stor ”Pont-l’Evêque” har en fyrkantig yta med en längd på mellan 190 och 210 mm. Den har en nettovikt som anges på förpackningen på mellan 1 200 och 1 600 g, och en torrsubstanshalt på mellan 650 och 850 gram.

”Pont-l’Evêque” har en fyrkantig yta med en längd på mellan 105 och 115 mm. Den har en nettovikt som anges på förpackningen på mellan 300 och 400 g, och en torrsubstanshalt på minst 140 gram.

Halv ”Pont-l’Evêque” har en rektangulär yta med en längd på mellan 105 och 115 mm och en bredd på mellan 52 och 57 mm. Den har en nettovikt som anges på förpackningen på mellan 150 och 200 g, och en torrsubstanshalt på minst 70 gram.

Liten ”Pont-l’Evêque” har en fyrkantig yta med en längd på mellan 85 och 95 mm. Den har en nettovikt som anges på förpackningen på mellan 180 och 250 g, och en torrsubstanshalt på minst 85 gram.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Från och med den 1 maj 2017 ska minst 50 % av antalet mjölkkor på gårdarna tillhöra den normandiska korasen.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

För att garantera ett nära samband mellan området och produkten genom en särskild utfodring från det geografiska området ska mjölkkorna gå på bete minst sex månader om året, och en gård ska förfoga över minst 0,33 ha gräsyta per ko som mjölkas, varav minst 0,25 ha ska kunna nås direkt från mjölkningsanläggningarna, liksom 2 ha ängsmark per hektar majsensilage som används för djurbesättningens utfodring.

Besättningens basranson av vallfoder ska till minst 80 % ha producerats på jordlotter tillhörande anläggningen, som ska vara belägna inom det geografiska området (beräknat i torrsubstans). Mängden kompletteringsfoder begränsas till 1 800 kg per ko i besättningen per kalenderår.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Mjölkproduktionen samt framställningen och mognadslagringen av ostarna ska äga rum inom det geografiska område som avgränsas i punkt 4.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

Ostar med ursprungsbeteckningen ”Pont-l’Evêque” ska saluföras med en individuell etikett som måste innehålla ursprungsbeteckningens namn, i bokstäver som minst motsvarar två tredjedelar av storleken på de största bokstäver som förekommer på etiketten, uppgiften ”Appellation d’Origine Protégée” (skyddad ursprungsbeteckning) eller ”AOP” (SUB) och Europeiska unionens symbol för skyddad ursprungsbeteckning.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

En förteckning över kantoner och kommuner i det geografiska område där den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pont-l’Evêque” framställs.

I departementet Calvados

Kantonerna Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux, Le Bény-Bocage, Blangy-le-Château, Cambremer, Caumont-l’Eventé, Condé-sur-Noireau, Dozulé, Honfleur, Isigny-sur-Mer, Lisieux, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l’Evêque, Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Trévières, Trouville-sur-Mer, Vassy och Vire i sin helhet.

Kantonen Cabourg, med undantag för kommunerna Colombelles, Escoville, Hérouvillette och Ranville. Kantonen Falaise-Nord, med undantag för kommunerna Aubigny, Bons-Tassilly, Falaise, Potigny, Saint-Pierre-Canivet, Soulangy, Soumont-Saint-Quentin, Ussy och Villers-Canivet. Kantonen Villers-Bocage, med undantag för kommunerna Le Locheur, Missy och Noyers-Bocage.

Kommunerna Airan, Argences, Barou-en-Auge, Bazenville, la Caine, Canteloup, Cléville, Courcy, Commes, Curcy-sur-Orne, Goupillières, Grimbosq, Hamars, La Hoguette, Janville, Jort, Longues-sur-Mer, Louvagny, Magny-en-Bessin, Le Manoir, Manvieux, Montigny, Moult, Les Moutiers-en-Auge, Les Moutiers-en-Cinglais, Norrey-en-Auge, Ouffières, Préaux-Bocage, Port-en-Bessin-Huppain, Ryes, Saint-Vaast-sur-Seulles, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Pair, Saint-Pierre-du-Jonquet, Sainte-Honorine-du-Fay, Saint-Martin-de-sallen, Sommervieu, Tracy-sur-Mer, Troarn, Trois-Monts, Vaux-sur-Aure, Vendeuvre och Vienne-en-Bessin.

I departementet Eure

Kantonerna Bernay-est, Beuzeville, Cormeilles och Thiberville i sin helhet.

Kantonen Bernay-Ouest, med undantag för kommunerna Plasnes och Valailles. Kantonen Broglie, med undantag för kantonen Mesnil-Rousset. Kantonen Pont-Audemer, med undantag av kommunerna Colletot och Corneville-sur-Risle. Kantonen Quillebeuf-sur-Seine, med undantag för kommunerna Aizier, Bourneville, Sainte-Croix-sur-Aizier, Tocqueville och Vieux-Port. Kantonen Saint-Georges-du-Vièvre, med undantag för kommunerna Saint-Benoît-des-Ombres, Saint-Christophe-sur-Condé, Saint-Grégoire-du-Vièvre och Saint-Pierre-des-Ifs.

Kommunerna Morsan, Notre-Dame-d’Epine och Saint-Victor-d’Epine.

I departementet Manche

Kantonerna Barenton, Barneville-Carteret, Brécey, Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Lessay, Marigny, Montebourg, Montmartin-sur-Mer, Mortain, Percy, Périers, Sourdeval, Saint-Clair-sur-l’Elle, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Ovin, Saint-Pois, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Le Teilleul, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Valognes, Vesly och Villedieu-les-Poêles i sin helhet.

Kantonen Avranches, med undantag för kommunerna Avranches, Marcey-les-Grèves, Saint-Martin-des-Champs, Vains och Le Val-Saint-Père. Kantonen Quettehou, med undantag för kommunen Octeville-l’Avenel.

Kommunerna Les Chéris, Marcilly och Le Mesnil-Ozenne.

I departementet Orne

Kantonerna Athis-de-l’Orne, Briouze, Domfront, La Ferté-Macé, Flers, Flers-Nord, Flers-Sud, Gacé, Juvigny-sous-Andaine, Le Merlerault, Messei, Passais, Putanges-Pont-Ecrepin, Sées, Tinchebray och Vimoutiers i sin helhet.

Kantonen Carrouges, med undantag för kommunen Ciral. Kantonen Courtomer, med undantag för kommunerna Bures och Sainte-Scolasse-sur-Sarthe. Kantonen Ecouché, med undantag för kommunerna Goulet och Sentilly. Kantonen Exmes, med undantag för kommunen Silly-en-Gouffern. Kantonen Ferté-Frênel, med undantag för kommunerna Couvains, Gauville, Glos-la-Ferrière, Marnefer och Saint-Nicolas-de-Sommaire. Kantonen Mortrée, med undantag för kommunerna Boissei-la-Lande, Marcei, Médavy, Saint-Christophe-le-Jajolet och Saint-Loyer-des-Champs.

Kommunerna Boitron, Bursard, Chambois, Coudehard, Ecorches, Essay, Louvières-en-Auge, Mont-Ormel, Montreuil-la-Cambe, Neauphe-sur-Dive, Nécy, Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives och Trun.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Området för beteckningen ”Pont-l’Evêque” omfattar en del av territoriet i de tre departementen i Basse-Normandie (Calvados, Manche och Orne) liksom den västra delen av departementet Eure. Detta område har ett tempererat kustklimat med riklig nederbörd (upp till 700 mm) som är väl fördelad över året. Betesmarkerna med sina mjuka kullar domineras av skog och ett tätt vattensystem med en mängd kärr anslutna till detsamma. Den ängsmark som historiskt sett har tagit upp en övervägande del av jordbruksmarken i det geografiska området utgör fortfarande mer än hälften av jordbruksmarken.

Denna region med en tradition av boskapsuppfödning är hemregion för den normandiska rasen, som, trots konkurrensen från rasen Prim’Holstein som är mer produktiv, alltid har funnits i det geografiska området. Det finns en tydlig önskan om att behålla och utveckla antalet kor av den normandiska rasen. Numera kännetecknas villkoren för utfodring av dessa mjölkkor fortfarande av en övervägande andel gräs i djurens ranson och det faktum att de går på bete under minst sex månader om året. En minsta gräsyta per mjölkko definieras därför för gårdarna. För att visa att gräset ges företräde, i synnerhet jämfört med majs, förfogar gårdarna dessutom över två gånger så mycket gräsmark som majsfält för besättningens utfodring.

Denna mycket gamla tradition med gräsutfodring av mjölkkor, som finns kvar än i dag, har påverkat yrkeskunskapen om framställningen av dessa kända mjuka ostar. Vid ostframställningen använder man sig av mindre ystkar för koagulering, och enbart av animalisk löpe och en mycket fin genomsnittlig skärning av ostmassan, vilket bevarar denna gamla yrkeskunskap.

Anseendet för denna ost, som konsumeras efter en relativt kort mognadslagring, går tillbaka till 1622: Den normandiska skribenten Hélie le Cordier publicerade en hyllningsdikt med 16 strofer om ”Pont-l’Évêque”, där man återfinner en fras med följande innebörd: ”Alla är lika förtjusta i denna ost, som är gjord med sådan skicklighet att varenda en, ung som gammal, skattar den lika högt som grädde.” I ett försök att särskilja osten har Pont l’Évêque, sedan början av 1700-talet, fått sin fyrkantiga form med hjälp av träformar.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Pont-l’Évêque” är en ost av komjölk med mjuk ostmassa som har haft sin fyrkantiga eller rektangulära form, med skarpa kanter och vinklar, sedan man började använda träformar under 1700-talet. Den vit- till rödaktiga skorpan täcker en smidig massa, som varken är kletig eller rinnig, och som är elfenbensvit till halmgul till färgen. Smaken är mild med aromer som ofta är mjölkiga, växtbaserade och ibland lätt rökiga.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Det regniga och milda klimatet i det geografiska området gör att gräset växer kraftigt under hela året. Detta möjliggör i sin tur en mjölkproduktion med djur som i huvudsak utfodras med gräs. Denna mjölk, som kommer från kor som betar under lång tid, är mycket lämplig för ostframställning. Korna av den normandiska rasen förstärker detta särdrag.

Vid sidan av vallodlarnas och mjölkböndernas yrkeskunskap har en ostkunskap utvecklats som gjort att ”Pont L’Evêque” har ett gott anseende sedan lång tid tillbaka. Denna yrkeskunskap är specialiserad på mjuka ostmassor och en relativt kort mognadslagring. Framställningsmetoderna är väl anpassade efter bristen på klimatmässiga och topografiska begränsningar, som gör att man inte behöver bevara mjölken särskilt länge i ostform. Detta skapar en mild och aromatisk ost som är känd för sin mycket höga kvalitet sedan århundraden tillbaka.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (5))

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPontl-Eveque.pdf


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr. 1151/2012.

(3)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.

(4)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(5)  Se fotnot 4.