Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

31.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 468/10


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2014/C 468/03)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”MAÇÃ DE ALCOBAÇA”

EG-nr: PT-PGI-0117-0261–7.12.2011

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [specificera]

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning.

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts.

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006).

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006).

3.   Ändring(ar)

3.1   Produktbeskrivning

Förteckningen över sortgrupper har ändrats för att lägga till gruppen Pink som, under de beskrivna jordmåns- och klimatförhållandena, motsvarar egenskaperna hos den skyddade jordbruksprodukten (”Maçã de Alcobaça”).

I likhet med andra sortgrupper i den här specifikationen har gruppen Pink som framställs i det geografiska området också de särskilda egenskaper (arom och sötsur smak) som produkten särpräglas av.

Det är denna balans som gör ”Maçã de Alcobaça”, som också omfattar gruppen Pink, friskare och saftigare. Dessa särdrag beror på de särskilda temperatur- och fuktighetsförhållanden som kommer sig av närheten till havet och den naturliga avgränsningen i form av bergssystemet Aire–Candeeiros–Montejunto som sträcker sig från norr till söder parallellt med havet.

Gruppen Pink har andra kvalitativa och organoleptiska egenskaper som också kan kopplas till det geografiska områdets särskilda miljöförhållanden. Detta gäller bland annat det fasta och krispiga fruktköttet, den mycket intensiva rosa färgen, den intensiva aromen, de tydliga och utspridda ytliga fläckarna eller lenticellerna, såväl som rostbildningen i skafthålan.

Sorterna i gruppen Pink är väl anpassade till det geografiska området och ger god avkastning.

Förutom hela färska frukter får produkten numera med beaktande av nya krav från konsumenterna saluföras antingen som hel färsk frukt, med eller utan skal, eller som klyftor, med eller utan skal. Skalningen och tillskärningen utförs med fysiska metoder.

3.2   Geografiskt område

Det geografiska området utvidgas till att omfatta kommunerna (concelhos) Peniche, Lourinhã, Torres Vedras, Bombarral, Cadaval, Rio Maior, Marinha Grande, Batalha och Leiria, med hänsyn till följande:

De faktiska jordmåns- och klimatförhållandena i det område som historiskt sett är känt som Coutos de Alcobaça liknar förhållandena i det avgränsade geografiska område som nu föreslås.

Äppelodlingarna i dessa kommuner har samma egenskaper som de nuvarande.

De äpplen som odlas har samma kvalitativa egenskaper som de som avses i specifikationen för den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Maçã de Alcobaça”.

De främsta kemiska och organoleptiska egenskaperna som utmärker ”Maçã de Alcobaça” är en följd av det geografiska produktionsområdets särskilda miljöförhållanden, som präglas av närheten till havet och den naturliga avgränsningen i form av bergssystemet Aire–Candeeiros–Montejunto som sträcker sig från norr till söder parallellt med havet.

Denna klart synliga bergslinje förenar Serra de Aire, Serra dos Candeeiros och Serra de Montejunto, längs en axel som nästan går parallellt med havet, och åtskiljer det område där ”Maçã de Alcobaça” odlas från alla de angränsande geografiska områdena.

Skillnaden visar sig också vad gäller hydrografin, eftersom i princip alla floder och bäckar i det geografiska området mynnar ut i havet. I den norra delen rinner de mot Mondegos avrinningsområde och i öster mot Tajo-floden.

Vad gäller geologin löper det geografiska området för ”Maçã de Alcobaça” längs en förkastningslinje i nordsydlig riktning (som följer bergskammen), där formationer från juraperioden dominerar.

Det finns ingen annan region i Portugal där orografin och Atlantens inverkan förenas på detta sätt och skapar sådana egenskaper som kännetecknar det avgränsade geografiska området för ”Maçã de Alcobaça”.

Närheten till havet, bergsbarriären, molnigheten, dimman, morgondiset, daggen om natten, solbestrålningen, luftfuktigheten och jordarna förenas i området på ett unikt sätt och skiljer det geografiska området från inte bara resten av landet utan också från de närliggande regionerna. Det är kombinationen av alla dessa faktorer och inte bara en enda eller en del av dem som gör att den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Maçã de Alcobaça” uppstår och ger äpplet dess särskilda och erkända egenskaper.

3.3   Märkning

Oberoende av försäljningsformen ska ”Maçã de Alcobaça” – IGP (SGB) eller Indicação Geográfica Protegida (skyddad geografisk beteckning) och logotypen för ”Maçã de Alcobaça” finnas med på etiketten.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”MAÇÃ DE ALCOBAÇA”

EG nr: PT-PGI-0117-0261–7.12.2011

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning

”Maçã de Alcobaça”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Portugal

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Frukterna av sorterna Casa Nova, Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Fuji, Granny Smith, Jonagold, Reinette och Pink, som framställs i det avgränsade geografiska området, kännetecknas av ett fast och krispigt fruktkött. De har även hög sockerhalt och stark syrlighet, vilket ger dem en sötsur smak och intensiv arom.

Enligt en undersökning av ”Maçã de Alcobaça”-sorternas näringsmässiga och funktionella egenskaper (tabell 1 – Almeida och Pintado, 2008) visar genomsnittsvärdena en hög samlad syrlighetshalt. Det rör sig utan tvekan om en viktig faktor för balansen mellan socker och syra, vilket ger ”Maçã de Alcobaça” dess särskilda arom och sötsura smak som skiljer den från andra äppelsorter.

Tabell 1

Halten av lösliga substanser och titrerbar syra för de analyserade äppelsorterna

Medelvärdesintervall för de olika äppelsorterna

Lösliga substanser (g/100 g)

Titrerbar syra

(g malat/100 g)

10,2–15,3

0,2–0,76

Källa: Domingos Almeida & Manuela Pintado, 2008: Caracterização nutritiva e funcional de variedades de Maçã de Alcobaça. Projecto Agro 937

”Maçã de Alcobaça” har även andra kvalitativa och organoleptiska egenskaper som betraktas som specifika och som kan förknippas med de särskilda miljöförhållandena i produktionsområdet för ”Maçã de Alcobaça”. I detta hänseende kan man bland annat nämna det fasta och krispiga fruktköttet, den intensivt röda färgen i grupperna med röda och tvåfärgade frukter, den intensiva aromen, skalet med tydliga och väl spridda lenticeller och den mörka rostbildningen i skafthålan.

”Maçã de Alcobaça”-äpplet saluförs

a)

helt (med eller utan skal),

b)

i klyftor (med eller utan skal).

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Ej tillämpligt.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Ej tillämpligt.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Samtliga produktionsled för ”Maçã de Alcobaça”, från planteringen i fruktträdgården till skörden av frukten, sker i det avgränsade geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Frukterna skördas när de har nått en mognadsgrad som gör att de kan fortsätta att utvecklas och förvaras svalt på ett lämpligt sätt. Förpackningen av äpplena kan ske under en lång period beroende på när de skördas och när de inkommer till fruktcentralen. Alla de moment och alla de register som gör det möjligt att spåra produktens ursprung kontrolleras.

Samtliga försäljningsformer ska underställas samma krav som färska äpplen, med undantag av de som gäller storlek och klass.

Rengöring, tillskärning och förpackning får inte ändra färska ”Maçã de Alcobaça”-äpplens egenskaper. Partier med skalade och/eller delade äpplen som inte motsvarar produktens obligatoriska egenskaper sorteras ut. Äpplena rengörs hela, innan de eventuellt skärs till, för att inte förändra den färska produktens egenskaper.

För att minska oxidation ska skalning och/eller tillskärning och förpackning utföras i kyld miljö. Äpplena ska förpackas i en förpackning med barriärfunktion, dvs. med en speciell film som förhindrar luftutväxling med utsidan och skapar en modifierad atmosfär i förhållande till den omgivande atmosfären, dvs. med låg syrehalt. Efter detta bör övrig förpackning, lagring och transport också utföras i kyld miljö.

3.7   Särskilda regler för märkning

Förutom de uppgifter som är nödvändiga enligt den allmänna lagstiftningen ska etiketten innehålla följande:

a)

”Maçã de Alcobaça” – IGP (SGB) eller Indicação Geográfica Protegida (skyddad geografisk beteckning).

b)

Logotypen för ”Maçã de Alcobaça”, som återges här nedan:

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det avgränsade geografiska området omfattar följande administrativa enheter: kommunerna (concelhos) Alcobaça, Batalha, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Leiria, Lourinhã, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Peniche, Porto de Mós, Rio Maior och Torres Vedras.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Produktionsområdet för ”Maçã de Alcobaça” är beläget ungefär mellan havet och Serra dos Candeeiros och har ett i allra högsta grad speciellt mikroklimat, som är utmärkande för regionen. Detta – tillsammans med den goda jordmånen – skapar ideala förutsättningar för att odla äpplen av hög organoleptisk kvalitet och med särskilda egenskaper som skiljer dem från äpplen från andra regioner.

Det avgränsade geografiska områdets fysiografiska heterogenitet gör att de mikroklimatiska skillnaderna i jämförelse med de omgivande områdena är den avgörande faktorn för att förklara skillnaden i beteende hos de äppelträdsorter som det handlar om. Närheten till Atlanten gör att lufttemperaturerna (dygnsmedelvärde) ligger runt 15 °C. Den totala nederbörden varierar (årsmedelvärde) från 600 mm till 900 mm vid foten av bergsmassivet Serra dos Candeeiros i Alcobaçaområdet. Luftfuktigheten är förbunden med närheten till havet och de dominerande vindarna från nord och nordväst och ligger på omkring 80 % om året. Solbestrålningen påverkas av molnighet även om detta motverkas av påverkan från det närliggande Medelhavsområdet och varierar i genomsnitt mellan 2 400 till 2 500 soltimmar.

Detta geografiska områdes särskilda mikroklimat är den avgörande faktorn för att förstå varför dessa äppelträdsorter trivs så bra och uppför sig annorlunda här.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

De beskrivna äppelsorterna, som framställs i det avgränsade geografiska området, kännetecknas huvudsakligen av sitt fasta och krispiga fruktkött. De har även hög sockerhalt och stark syrlighetsgrad, vilket ger dem deras speciella sötsura smak och en intensiv arom.

I jämförelse med referensvärden för äpplen som publicerats i näringstabeller från institutet Ricardo Jorge (tabell 2 – Insa, 2006) visar de medelvärden som erhållits inom ramen för den undersökning av ”Maçã de Alcobaça”-äpplets näringsmässiga och funktionella egenskaper (tabell 1 – Almeida och Pintado, 2008) en märkbar skillnad vad gäller den samlade syrligheten (som motsvarar nästan det dubbla).

Tabell 2

Äpplens näringsinnehåll

Äpple

Energi

(kcal/100 g)

Vatten

(g/100 g)

Fibrer

(g/100 g)

Kolhydrater

(g/100 g)

Organiska syror

(g/100 g)

Proteiner

(g/100 g)

Fett

(g/100 g)

Mineraler

(g/100 g)

57

82,9

2,1

13,6

0,20

0,2

0,5

0,32

Källa: Insa (2006).

Undersökningen av ”Maçã de Alcobaça”-äpplets näringsmässiga och funktionella egenskaper redovisar, bland de andra analyserade egenskaperna, ”Maçã de Alcobaça”-äpplets näringsinnehåll (tabell 3). Det framgår av analysen av de uppgifter som anges i tabell 3 att halterna av kolhydrater och proteiner för genomsnittet av sorterna av ”Maçã de Alcobaça” är högre än de medelvärden som anges för äpplen i allmänhet i tabellen över livsmedels sammansättning som publicerats av Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (tabell 2 – Insa, 2006).

Tabell 3

Näringsinnehåll för vissa sorter av ”Maçã de Alcobaça”. De värden som anges avser färskvikten för fruktens ätbara delar (skal och fruktkött)

Sortmedelvärde

Energi

(kcal/100 g)

Vatten

(g/100 g)

Fibrer

(g/100 g)

Kolhydrater

(g/100 g)

Proteiner

(g/100 g)

Fett

(g/100 g)

Mineraler

(g/100 g)

52,7

84,5

2,1

14,9

0,37

0,10

0,22

Källa: Domingos Almeida & Manuela Pintado, 2008: Caracterização nutritiva e funcional de variedades de Maçã de Alcobaça. Projecto Agro 937

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Oberoende av genetiska (Iglesias et al., 2008, 2012) och miljöfysiologiska faktorer (Gonzalez-Talice et al., 2013) går det inte att blunda för miljöförhållandenas inverkan, i synnerhet temperaturen och fuktigheten, på utvecklingen av de kvalitativa och organoleptiska egenskaperna hos ”Maçã de Alcobaça”, bland annat vad gäller aromen och färgen.

De särskilda temperatur- och fuktighetsförhållanden som kommer sig av närheten till havet och bergssystemet Aire–Candeeiros–Montejunto, som sträcker sig från norr till söder parallellt med havet, har en avgörande inverkan på näringsinnehållet i ”Maçã de Alcobaça” och gör äpplet friskare och saftigare och åtskiljer det från andra äpplen.

Erkännandet och det därav följande skyddet av den geografiska beteckningen ”Alcobaça” för dessa äpplen beror inte enbart på att det för äpplen från detta geografiska område har kunnat påvisas en kvalitetsmässig skillnad, utan också på det mycket goda rykte som denna beteckning har på marknaden sedan flera århundraden tillbaka.

Produktionsområdet för ”Maçã de Alcobaça” omfattar det område som sedan flera århundraden tillbaka är känt som Coutos de Alcobaça. Den ursprungliga avgränsningen av Coutos de Alcobaça var huvudsakligen resultatet av den tidens (1100-talet och 1200-talet) politiska faktorer, men vissa historiska uppgifter pekar på att området faktiskt sträckte sig längre söderut.

Munkarna valde sålunda dessa områden som var lämpade för odling, och som motsvarar de områden som nu används för äppelodling.

Odlingen av fruktträd, i synnerhet äppelträd, blev sedermera en omfattande verksamhet i området. I en tid då det inte fanns många sötsaker fungerade äpplena som efterrätt vid överdådiga måltider. Enligt M. Vieira Natividade vårdade munkarna alltid sina fruktträd med stor omsorg.

De organoleptiska egenskaperna hos äpplen i regionen Alcobaça började visa sig tidigt. ”De hade särskilda egenskaper som åtskilde dem från andra äpplen: övergången från sötma till syrlighet var genomgående för det stora sortsortimentet, den fantastiska doften, vackra färgen, […]” (Natividade, M. V. 1912 – Frutas d’Alcobaça).

M. Vieira Natividade uttryckte sig vidare på följande sätt: ”Det fanns så många äppelodlingar att man i Alcobaçatrakterna än i dag med frukt menar äpple och med fruktträdgård menar äppelodling.”

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_Maca_Alcobaca_Nov2013.pdf


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.