Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

21.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 18/6


Offentliggörande av ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2015/C 18/03)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”UVA DE MESA EMBOLSADA DEL VINALOPÓ”

EG-nr: ES-PDO-0117-01032–22.8.2012

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [specificera]

2.   Typ av ändring

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning.

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts.

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006).

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006).

3.   Ändringar

1.

Den första ändringen innebär att nya druvsorter införs: gröna druvor av sorterna Doña María, Dominga och Victoria och blå druvor av sorten Red Globe.

Skäl: Sedan den skyddade ursprungsbeteckningen ”Uva Embolsada del Vinalopó” infördes 1989 har regionen genomgått många förändringar till följd av att odlingsmetoderna har utvecklats och konsumenterna har anpassat sig till marknaderna.

Till en början odlades Aledo, Italia eller Ideal och Rossetti. Dessa sorter har visserligen fortsatt att odlas, men ett antal nya hektar har också planterats med andra sorter.

Samma odlingsmetoder har använts för de nya sorterna, även metoden att trä påsar över druvklasarna. Den areal i regionen som har planterats med dessa nya sorter är tillräckligt stor för att det ska kunna slås fast att deras anpassning varit tillfredsställande.

Druvorna är praktiskt taget täckta av dagghinnan och har djupare färg och felfritt skal.

Vad beträffar organoleptiska egenskaper har sorterna ”Victoria”, ”Red Globe”, ”Doña María” och ”Dominga” avsevärd sötma vid skörden, i likhet med de sorter som ursprungligen omfattades (”Aledo”, ”Italia/Ideal””Rosetti”). Vid skörden har samtliga sorter ett brixvärde på minst 12,5o.

Alla dessa faktorer (sötma, bibehållen dagghinna, djup färg, felfritt skal samt anpassning till miljön och till metoden med odling i påse) motiverar ansökan om att låta den skyddade ursprungsbeteckningen ”Uva de mesa embolsada del Vinalopó” omfatta nya sorter.

Beskrivning av sorterna:

Victoria: Klasen är stor, pyramidformad och mindre nedtill. Druvan är vaxgul, stor och ellipsformig. Köttet är sprött och har söt, neutral smak. Sorten klarar transport mycket väl. Odlingen sker på pergolor och högspaljéer. Skörden kan ske i slutet av juli och, om drivningsmetoder används, redan i juni. Denna sort kan med fördel odlas i påse, eftersom det skyddar mot fåglar och insekter och framför allt ger druvor av hög kvalitet. Metoden passar för sorten och resultaten är goda.

Dominga: Kan skördas från oktober till slutet av november. Sorten odlas alltid i påse, vilket resulterar i mycket jämnt halmgula nyanser och en hög kvalitet som tilltalar konsumenten.

Doña María: Klasarna är stora, konformiga och mycket lösa. Druvorna är blekt gula, mycket stora och ovala. Mycket söt smak. Druvorna mognar från början av september till slutet av oktober. Odlingen sker på höga pergolor och högspaljéer med dubbla kordonger. Sorten klarar odling i påse mycket väl.

Red Globe: Klasarna är mycket stora, konisk-cylindriska, försedda med medellånga till långa vingar och halvlösa. Druvorna kan vara röda, vinröda, rosa eller rödvioletta. De är sfäriska, mycket stora och har neutral smak, sprött fruktkött och tjockt, tåligt skal som lätt kan avlägsnas. Odlingen sker på höga pergolor och högspaljéer med dubbla kordonger. Sorten är utmärkt anpassad till förhållandena i regionen och till odling i påse.

2.

Den andra ändringen innebär att beskrivningen av en odlingsmetod som inbegriper beskärning utgår.

Följande ska utgå:

”På spaljén sker beskärningen ’på vinstocken’, dvs. med metoden dubbel Guyot, vilket innebär tolv eller fjorton knoppar på varje ranka. Varje pergola har fyra grenar med vardera fyra till sex sporrar och två till fyra knoppar per sporre.”

Skäl: Dessa uppgifter gäller beskärning, antal sporrar per gren och antal knoppar per sporre och har ingen betydelse för erhållandet av ”Uva de mesa embolsada del Vinalopó” med dess utmärkande egenskaper. Ansökan lämnades dessutom in 1996 och det har inte hittills, med utgångspunkt i de erfarenheter som gjorts när det gäller odling av produkten, ansetts meningsfullt att begränsa beskärningsmetoden till endast den metod som beskrivs i den ursprungliga specifikationen. Eftersom det rör sig om en mycket speciell metod som, vilket redan påpekats, inte har någon betydelse för erhållandet av produkten med dess utmärkande egenskaper, begär vi att dessa uppgifter utgår i den nya specifikationen.

3.

Den tredje ändringen innebär att beskrivningen av druvkategorierna ”Extra” och ”Klass I” utgår.

Följande ska utgå:

”Druvkategorierna ’Extra’ och ’Klass I’ enligt förordning (EEG) nr 1730/87 och ministerföreskriften av den 24 november 1982 (Spaniens officiella tidning av den 27 november 1982).

Kategori ’Extra’:

Druvor i denna kategori ska vara av högsta kvalitet. Klasarna ska vara felfria samt ha en form och utveckling som är typisk för sorten.

De ska ha enhetlig, blekt vaxgul färg.

Druvorna ska vara fasta, väl fästade, sitta jämnt fördelade i klasen och vara praktiskt taget täckta av dagghinnan. Klasarnas minimivikt: 200 gram ± 5 viktprocent för klasar som inte uppfyller kraven för kategorin men uppfyller kraven för Klass I.

En tolerans på 10 viktprocent medges för klasar som inte uppfyller storlekskraven för ’Extra’ men uppfyller förpackningskraven för ’Klass I’.

Kategori ’Klass 1’:

Druvor i denna kategori ska vara av god kvalitet. Klasarna ska ha en form och utveckling som är typisk för sorten. De ska ha enhetlig, vaxgul färg.

Druvorna ska vara fasta, väl fästade och i så stor utsträckning som möjligt vara täckta av dagghinnan. De får dock sitta mindre jämnt fördelade i klasen än i kategori ’Extra’. Mindre fel i formen och mindre färgfel är tillåtna.

Klasarnas minimivikt: 150 gram.”

Skäl: Definitionerna av kategorierna ”Extra” och ”Klass I” och deras toleranser enligt ansökan om registrering av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Uva de mesa embolsada del Vinalopó” fanns i kommissionens förordning (EEG) nr 1730/87 av den 22 juni 1987 om kvalitetsnormer för bordsdruvor (3), som har upphört att gälla. Bestämmelser av denna typ är dessutom generella och gäller alla druvor, inte specifika druvor som t.ex. druvor med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Uva de mesa embolsada del Vinalopó”. Slutligen bör det hållas i minnet att bestämmelser av denna typ kan komma att ändras i ett senare skede, och det är därför inte meningsfullt att låta dem ingå i den detaljerade beskrivningen för kategorin.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (4)

”UVA DE MESA EMBOLSADA DEL VINALOPÓ”

EG-nr: ES-PDO-0117-01032–22.8.2012

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Uva de mesa embolsada del Vinalopó”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade.

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Endast följande sorter lämpar sig för den skyddade ursprungsbeteckningen:

Gröna sorter:

Aledo: Klasarna är stora och lösa. Druvan är ellipsformig och har vaxgul färg. Skalet är tjockt och sprött. Sorten mognar sent, från november till december.

Italia eller Ideal: Klasarna är medelstora med stora druvor som har guldgul färg och elliptisk form, med sprött fruktkött och lätt smak av Muscat. Skörden sker från september till oktober.

Rosetti: Klasarna är stora och cylindrisk-koniska eller pyramidformiga. Druvorna är vaxgula till guldgula. Druvan är stor, med neutral men mycket söt smak och sprött fruktkött. Skalet är tunt med pruinös konstistens. Skörden sker från början av september till slutet av oktober.

Victoria: Klasarna är stora, pyramidformiga och mindre nedtill. Druvan är vaxgul, stor och ellipsformig. Köttet är sprött och har söt, neutral smak. Sorten är tålig och kan odlas på pergola och högspaljé. Skörden kan ske i slutet av juli och, om drivningsmetoder används, redan i juni.

Dominga: Kan skördas från oktober till slutet av november. De enskilda druvorna har mycket jämnt halmgula nyanser och en hög kvalitet som tilltalar konsumenten.

Doña María: Klasarna är stora, konformiga och mycket lösa. Druvorna är blekt gula, mycket stora och ovala. Mycket söt smak. Druvorna mognar från början av september till slutet av oktober. Odlingen sker på höga pergolor och högspaljéer med dubbla kordonger.

Blå sorter:

Red Globe: Klasarna är mycket stora, konisk-cylindriska, försedda med medellånga till långa vingar och halvlösa. Druvorna kan vara röda, vinröda, rosa eller rödvioletta. De är sfäriska, mycket stora och har neutral smak, sprött fruktkött och tjockt, tåligt skal som lätt kan avlägsnas. Odlingen sker på höga pergolor och högspaljéer med dubbla kordonger.

Sorterna kännetecknas av stor sötma, minst 12,5oBrix.

Druvorna, som tillhör kategorierna ”Extra” och ”Klass I” ska vara

friska,

rena,

fria från främmande beståndsdelar,

fria från tecken på skador orsakade av skadedjur eller sjukdomar,

fria från synliga spår av mögel,

fria från onormal yttre fukt,

fria från främmande lukt eller smak.

De enskilda druvorna ska vara

välformade,

normalt utvecklade,

fästade i klasen.

”Uva de mesa embolsada del Vinalopó” är praktiskt taget täckta av dagghinnan och har djupare färg och felfritt skal.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Produktion och skörd.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

Påskrifter, märken eller etiketter som identifierar ”Uva de mesa embolsada del Vinalopó” ska innefatta den officiella EU-symbolen för skyddade ursprungsbeteckningar och dessutom orden ”skyddad ursprungsbeteckning” och ”Uva de mesa embolsada del Vinalopó”.

Överensstämmelsemärket, den så kallade sekundäretiketten, ska också finnas med och identifieras med hjälp av en alfanumerisk kod. Den ska fästas i samband med förpackningen och kontrolleras för att säkerställa att den inte återanvänds och möjliggöra spårbarhet. Sekundäretiketterna ska innehålla orden ”Skyddad ursprungsbeteckning Uva de mesa embolsada del Vinalopó” och logotypen.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Produktionsområdet för druvor med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Uva de Mesa Embolsada Vinalopó” innefattar de skiften som anges i det skiftesregister som förs av förvaltningsorganet för den skyddade ursprungsbeteckningen. De är belägna i följande kommuner i provinsen Alicante: Agost, Aspe, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, Monforte del Cid, Novelda och La Romana.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Naturliga faktorer

Mellersta Vinalopó präglas av de tre typer av medelhavsklimat som råder i provinsen Alicante (kustklimat, tempererat klimat och subtropiskt klimat).

Det betyder att området sällan har temperaturer som understiger 0 °C, med störst risk för frost i de låglänta områdena i norr och nordväst.

När det gäller nederbörden är kontrasterna stora: både torka och översvämningar förekommer, och även mycket stora variationer i nederbördsmönstren från år till år och under perioder av torka.

Jordmånen är kalkrik och litologin inkluderar terrasserade grusavlagringar av kontinentala sediment, marina sediment, molass och kalksten samt arsenik- och kalkrik märgel. Jordmånen i hela dalen har hög halt kalciumkarbonat och låg halt organiskt material.

Områdets topografi präglas av Vinalopódalen och närliggande dalar. De bildar en smal passage i nordost-sydostlig riktning som skär genom bergskedjan Prebético, genom vilken floden Vinalopó rinner.

Mänskliga faktorer

Odling av bordsdruvor i påse är en särskild metod som uteslutande tillämpas i de ovannämnda kommunerna i mellersta Vinalopó. Metoden började användas i kommunen Novelda runt 1920, för att med hjälp av papperspåsar skydda klasarna mot vinskottvecklaren.

Varje klase placeras i en skyddande papperspåse som får vara kvar tills klasen förpackas.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Druvor med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Uva embolsada del Vinalopó” är praktiskt taget täckta av dagghinnan. De kännetecknas av den djupare färgen och det felfria skalet.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

”Uva de mesa embolsada del Vinalopó” får sina särskilda egenskaper tack vare en kombination av naturliga och mänskliga faktorer:

Det skyddade området har medelhavsklimat med milda temperaturer året runt, vilket ger druvorna en djupare färg.

Topografin i distriktet Vinalopó, som kännetecknas av inbördes förbundna dalar som bildar en passage, bidrar till att hålla området fritt från frost, och druvorna får därmed starkare färg.

Metoden med odling i påse skyddar druvan, vilket är skälet till att den praktiskt taget täcks av dagghinnan och har felfritt skal.

Det har med tiden visat sig vara av stor betydelse att välja rätt papper för denna odlingsmetod. Det papper som används består av långa cellulosafibrer med melamin som skydd mot fukt. Det är sidenartat och halmfärgat och bidrar också i viss mån till druvornas starkare färg.

Detta papper håller också längre och är mer vattenavvisande. Därmed skyddas druvorna mot skaldefekter, även om några druvor längst upp i klasen kan bli brända om det är mycket varmt när påsen placeras på klasen. Kännedom om områdets klimatologi är väsentlig för att metoden med odling i påse ska kunna utföras på rätt sätt.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (5))

http://www.agricultura.gva.es/pc_uvavinalopo


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av (EU) nr 1151/2012.

(3)  EGT L 163, 23.6.1987, s. 25.

(4)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(5)  Se fotnot 4.