Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

4.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 75/9


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2015/C 75/05)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

HUILE D’OLIVE DE NYONS

EG-nr: FR-PDO-0217-01199 – 20.2.2014

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [kontrollorgan, förfarande för identifiering av odlingar]

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

3.1   Produktbeskrivning

På grundval av de kontroller som gjorts sedan denna beteckning godkändes har den organoleptiska beskrivningen kompletterats med nyckelord som gör det lättare att identifiera produkten.

Högsta tillåtna halt av fri syra har sänkts till 0,8 g/100 g, vilket stämmer väl överens med den bearbetningsmetod som tillämpas i Nyons eftersom oliverna pressas mycket snart efter skörden.

Peroxidtalet är begränsat till 16 milliekvivalenter (mEq) aktivt syre per 1 kg olivolja, i fasen för den första saluföringen, i syfte att bevara kvaliteten för konsumenten.

Hettan (eller häftigheten) och bitterheten är alltifrån mycket svaga till helt frånvarande. De beskrivs enligt de värdeskalor som utfärdats av klassificeringsorganet Internationella olivrådet (0 till 10): från 0 till 2. De föreslagna nivåerna stämmer alltså väl överens med de karakteristiska egenskaperna hos produkten ”Huile d’olive de Nyons”, som är mild tack vare att man skördar mogna oliver.

Oljans färg angavs i produktspecifikationen inledningsvis som ”Gyllengul”. Oljans färg utvecklas dock under produktens liv (den har gröna skiftningar i början av säsongen), varför beskrivningen av olivoljans färg har kompletterats enligt följande: ”Färgen varierar mellan gul med gröna skiftningar och gyllengul.”

3.2   Bevis på ursprung

Med hänsyn till förändringarna i den nationella lagstiftningen har rubriken ”Faktorer som bevisar att produkten har sitt ursprung i det geografiska området” konsoliderats och där anges nu bland annat de skyldigheter avseende deklaration och registrering som gäller produktens spårbarhet och efterlevnaden av produktionsvillkoren.

På detta område föreskrivs bland annat en ackreditering av operatörerna, genom kontrollorganet, där deras förmåga att uppfylla produktspecifikationens krav erkänns som bevis på att de omfattas av denna förmån.

Denna rubrik har dessutom varit föremål för tillägg och kompletteringar i form av flera bestämmelser om register och deklarationshandlingar, som gör det möjligt att garantera spårbarheten och kontrollen av produkternas överensstämmelse med kraven i produktspecifikationen.

3.3   Framställningsmetod

Olivproduktion

En bestämmelse har införts rörande den ålder då träden med den skyddade ursprungsbeteckningen får tas i produktion, vilken har fastställts till 5 år. Detta görs för att underlätta kontrollerna av produktionen. Från och med 5 års ålder tas träden i produktion, odlingarna kontrolleras och deras produktion beaktas i den högsta tillåtna avkastningen.

Högsta tillåtna procentandel på 5 % pollinerande sorter i odlingarna har med hänsyn till de mycket små odlingarna (mindre än 20 träd), för vilka denna procentandel är svår att tillämpa, ändrats till att förekomsten av ett träd av pollinerande sort är tillåten. Det förtydligas att användningen av dessa sorter i bearbetningen av oljan är tillåten under förutsättning att andelen av dessa sorter inte överstiger 5 % av den olivmassa som används.

Bestämmelser om odlingarnas beskärning och skötsel har införts för att vidmakthålla den goda skötseln av odlingarna i Nyons. Dessa bestämmelser gör det möjligt att undvika att odlingar lämnas utan skötsel (obligatorisk årlig skötsel, kontroll av växttäcket och obligatorisk beskärning minst vartannat år), samt att begränsa hälsoriskerna (undanröjande av kvistar från beskärningen).

På grundval av bestämmelserna i det ursprungliga dekretet om godkännande av denna SUB av den 10 januari 1994 har bestämmelser om planteringstäthet (en minsta yta på 24 m2 per träd och ett minsta tillåtna avstånd mellan träden på 4 meter) samt ett förbud mot bestående mellanliggande odlingar införts, i syfte att upprätthålla kvaliteten och beakta de traditionella odlingsmetoderna.

Bevattning

Genom bevattning av olivträden kan skördarna göras mer regelbundna utan någon försämring av olivoljans kvalitet. Sen bevattning bör undvikas för att oliverna ska kunna mogna under goda förhållanden. Bevattning av olivträden ska vara tillåten fram till vissa slutdatum, som är olika beroende på vilken bevattningsteknik som används (fram till den 31 augusti för bevattning genom besprutning, och fram till den 30 september för bevattning med dropp- eller mikrojet-teknik).

Avkastning

I det ursprungliga dekretet om godkännande av denna SUB av den 10 januari 1994 föreskrivs en gräns för odlingarnas avkastning på 6 ton/ha, med en möjlighet att under exceptionella år öka till 8 ton/ha. Efter ursprungsbeteckningens godkännande har olivodlarna kunnat konstatera att den faktiska avkastningen har ökat. Detta hänger samman med ursprungsbeteckningens framgångar, som har lett till en mer regelbunden skötsel av odlingarna och en förbättring av den tekniska uppföljningen. Många odlingar har återställts och på nytt tagits i bruk. Dessutom har frånvaron av svårare frostperioder sedan 1985 lett till att träden har vuxit i omfång och gett stor avkastning. Odlingsföretagens högsta genomsnittliga avkastning har följaktligen höjts och uppgår nu till 10 ton oliver per hektar, vilket är en ökning som motsvarar det lokala jordbrukets potential. För beräkningen av denna avkastning beaktas alla kvantiteter producerade oliver, oavsett deras användningsområde.

Plockning/Datum för skörd

I det ursprungliga dekretet om godkännande av denna SUB av den 10 januari 1994 föreskrevs att ett datum för start av skörden skulle fastställas årligen. Det förtydligas nu att detta datum fastställs av de behöriga myndigheterna efter det att producentgruppen har gjort en undersökning av mognaden för att säkerställa att den generella mognaden har nått tillräckligt långt för att skörd ska kunna tillåtas.

Mognadsstadium

Olivernas mognadsnivå vid skörden har nu fastställts till minst 65 % oliver som inte är gröna, i syfte att precisera det begrepp (”skörd vid god mognad”) som inledningsvis definierades.

Vad beträffar plockningssätten har metoderna för olivskörden förtydligats för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen. Förutom enbart manuell skörd på träden är även användningen av redskap för att skaka på grenarna eller träden tillåtna. Fallfrukter är förbjudna. Oliver som på naturlig väg fallit till marken får inte skördas, eftersom de ger olivolja av dålig kvalitet. Bestämmelser om bland annat de metoder som ska tillämpas vid användning av skyddsnät för att bevara olivernas kvalitet har införts.

Lagringssätt

För att bevara de skördade olivernas egenskaper har producentgruppen velat precisera att de ska transporteras i lådor med en volym på högst 20 kg.

Extraktion av oljan

I det ursprungliga dekretet om godkännande av denna SUB av den 10 januari 1994 fastställs tiderna mellan skörd och leverans, och mellan skörd och användning. För att säkerställa att oljorna uppfyller egenskaperna för den skyddade ursprungsbeteckningen har dessa tider minskats enligt följande: Högst 3 dagar mellan skörd och leverans, högst 4 dagar mellan leverans och användning, samt högst 6 dagar mellan skörd och användning.

Kraven avseende kvaliteten på de oliver som används har preciserats genom ett gränsvärde på 10 % för de oliver som påverkats av frost och skadedjur, vilket förtydligar vad som avses med det som tidigare beskrevs som ”friska” oliver.

Ett krav på avlövning före extraktion införs för att undvika att främmande smaker förs över i olivoljan.

För att bevara produktens ursprungliga egenskaper har den högsta tillåtna temperaturen på olivmassan sänkts från 30 °C (så som anges i det ursprungliga dekretet om godkännande av denna SUB) till 27 °C, vid alla punkter. Detta krav gäller även det sköljvatten som eventuellt används.

Alla tidigare bestämmelser om extraktionsmetoderna (extraktion genom enbart mekaniska metoder och utan andra tillsatser än vatten) finns kvar, men förteckningen över tillåtna metoder har förtydligats (krossning av oliverna, blandning av massan, separation av olivrestprodukter/flytande del, separation av olivolja/växtvätska samt eventuell filtrering). Detta motsvarar samtliga tekniker som för närvarande används i det geografiska området och som har införts i syfte att motverka införandet av nya bearbetningstekniker utan att först noga överväga deras inverkan på produktegenskaperna.

Lagring av oljorna

För att skydda produkternas kvalitet från oxidering har följande bestämmelse lagts till: ”Lagringen och förpackningen av ’Huile d’olive de Nyons’ ska ske på ett sådant sätt att oljans kontakt med luft är begränsad.”

3.4   Märkning

Beteckningens specifika märkningsuppgifter har anpassats för att överensstämma med bestämmelserna i förordning (EU) nr 1151/2012: användning av Europeiska unionens symbol för SUB. Beteckningen ”skyddad ursprungsbeteckning” hör dessutom även till de uppgifter som är obligatoriska i märkningen av produkter med skyddad ursprungsbeteckning.

3.5   Nationella krav

Med hänsyn till förändringarna i den nationella lagstiftningen anges uppgifterna under rubriken ”Nationella krav” i form av en tabell med de huvudsakliga punkter som ska kontrolleras, deras referensvärden och utvärderingsmetod.

3.6   Annat: Uppdatering av rubriken ”Hänvisningar till kontrollorganet” och närmare uppgifter om förfarandena för identifiering av odlingarna

Kontaktuppgifterna för de behöriga kontrollmyndigheterna har uppdaterats, bland annat för att avspegla de förändringar som ägt rum i fråga om kontrollförfarandena.

Under rubriken ”Geografiskt område” har förfarandena för identifiering av odlingarna fastställts närmare i enlighet med de nya nationella förfarandena.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

HUILE D’OLIVE DE NYONS

EG-nr: FR-PDO-0217-01199 – 20.2.2014

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Huile d’olive de Nyons”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

”Huile d’olive de Nyons” är en olivolja som kännetecknas av en mild doft av gröna äpplen och aromer av torkad frukt samt en smörig smak, som ibland åtföljs av aromer av färska hasselnötter och/eller nyslaget gräs. Det är en fyllig olja som provsmakarna klassificerar som ”fet” i motsats till vissa så kallat ”lättflytande” oljor. Färgen varierar mellan gul med gröna skiftningar och gyllengul.

Oljan är svagt besk och het med en not som, för vart och ett av dessa kriterier, är lägre än eller lika med 2 av 10 på Internationella olivrådets organoleptiska skala.

Halten fri syra, uttryckt som oljesyra, är lägre än eller lika med 0,8 gram per 100 gram. Peroxidtalet är begränsat till 16 milliekvivalenter (mEq) aktivt syre per 1 kg olivolja, i fasen för den första saluföringen.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Minst 95 % av de oliver som används ska vara av sorten Tanche, medan de andra oliverna får tas från träd av de pollinerande sorter som används.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla steg, från produktionen av råvaran och fram till och med olivernas bearbetning till olivolja, måste äga rum i det fastställda geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

Förutom de obligatoriska uppgifter som föreskrivs i bestämmelserna om märkning av olivolja, ska ”Huile de Nyons” vara märkt med följande uppgifter:

Namnet på ursprungsbeteckningen ”Huile d’olive de Nyons”, och beteckningen ”appellation d’origine protégée” [skyddad ursprungsbeteckning] eller ”A.O.P.” [SUB]. Dessa uppgifter ska vara samlade i samma synfält på samma märkning.

Europeiska unionens symbol för SUB.

Uppgifterna ska presenteras med bokstäver som är tydliga, lättläsliga, outplånliga och tillräckligt stora för att framgå väl inom den ram där de trycks och vara tydligt urskiljbara bland de andra beteckningarna och bilderna.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska produktionsområdet är beläget

norr om Mont Ventoux i en region som kallas ”de torra Pre-Alperna”,

söder om alpmassivets utlöpare, vilka med en höjd på mellan 1 000 m och 1 300 m bildar ett skydd mot mistralen, som är den dominerande vindtypen, och

öster om Rhendalen.

Området består av territoriet i följande 53 kommuner i departementen Drôme och Vaucluse:

Departementet Drôme:

Hela kantonen Nyons utom kommunerna Chaudebonne, Sainte-Jalle och Valouse.

Kommunerna Beauvoisin, Bénivay-Ollon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Montréal-les-Sources, Le Pègue, La Penne-sur-l’Ouvèze, Pierrelongue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le-Buis, Rousset-les-Vignes, Sahune, Saint-May, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Tulette, Vercoiran och Villeperdrix.

Departementet Vaucluse:

Hela kantonen Vaison la Romaine.

Kommunerna Brantes, Entrechaux, Malaucène (del AI), Valréas och Visan.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Naturliga faktorer

Odlingen i Nyons och Baronnies, som producerar ”Huile d’olive de Nyons”, är Frankrikes nordligaste odling, belägen vid 44:e norra breddgraden. Vid nordligare breddgrader är det på grund av höst- och vintertemperaturerna inte längre möjligt att uppnå en korrekt mognad av oliverna.

Detta geografiska läge utgör gränsen för en medelhavsodling och innebär att olivodlingarna exponeras för frostrisker. Dess placering inuti en naturlig sänka skyddar emellertid träden mot de häftiga vindarna (mistralen) och mot kylan. Nyons kallas dessutom för ”lilla Nice” på grund av antalet soltimmar (2 500 timmar per år), luftkvaliteten (torr och frisk) och de milda temperaturerna.

Berget Mont Ventoux (”Jätten i Provence”) mellan havet och produktionsområdet begränsar de kraftiga regnen som kommer från syd, vilket är skälet till att området kallas ”de torra Pre-Alperna”. Dessutom bildar bergskedjorna med sin höjd på mellan 1 000 meter och 1 300 meter ett skydd mot den dominerande vindtypen, mistralen, genom att dämpa dess intensitet.

Klimatet är av medelhavstyp med låg nederbörd som uppgick till i genomsnitt 773 millimeter per år mellan 1961 och 1990. Regnen är dessutom koncentrerade till i huvudsak hösten, då de utgör en tredjedel av nederbörden i form av regnstormar. Somrarna är torra och varma, medan vintrarna kännetecknas av relativt låga temperaturer och domineras av en nordlig vind. Den lägsta medeltemperaturen är 6,4 °C, med en kyla som vanligen drar in gradvis under vintern.

De gynnsamma faktorerna för plantering av olivträd i detta geografiska område utgörs av bergssluttningarna, där träden exponeras på sydsluttningarna i öppna landskap (utan slagskugga) som främjar en luftväxling som eliminerar all stillastående fuktighet, samt de tillräckligt djupa filtrerande skredjordarna med förmåga att fungera som vattenreserv.

Mänskliga faktorer

Olivproduktionen inom Nyons-området är mycket gammal. Fenicierna och därefter grekerna lärde befolkningen längs floden Eygues stränder att odla inte bara vin utan även oliver.

Under seklernas gång har det förekommit riklig handel med olja och oliver och denna produktion utgör en väsentlig del av regionens landskap och näringsliv.

De störningar som drabbade oljeproduktionen under 1900-talet (särskilt frosten 1956) fick producenterna att börja organisera sig och försvara sitt kulturarv, bland annat genom en sammanslutning kallad ”confrérie des chevaliers de l’olivier” som bildades 1964 och genom att anordna traditionella festivaler (Olivades, Alicoque och Fête de l’Olive piquée).

Deras ansträngningar och uthållighet gjorde det möjligt att den 24 april 1968 få en ursprungsbeteckning godkänd av domstolen i Valence, följt av godkännandet av en kontrollerad ursprungsbeteckning genom dekret av den 10 januari 1994.

De lokala producenterna har tillämpat kunskaper som är anpassade till de naturliga förhållandena. De har bland annat valt en lokal sort som är särskilt väl lämpad för detta område: sorten Tanche.

Tanche är en sort som används för två ändamål, både som bordsoliver och för extraktion av olivolja. Sorteringen av oliverna sker traditionellt efter skörden, vilket gör det möjligt att reservera alla oliver med liten diameter till olivola.

Oliverna skördas när de är välmogna och genomgår en snabb pressning. De tekniker som används är pressning eller extraktion och de bevarar produktens integritet (massans temperatur är begränsad till 27 °C och inga andra tillsatser än vatten används).

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Huile d’olive de Nyons” framställs av oliver av sorten Tanche, skördade i ett framskridet mognadsstadium.

Organoleptiskt kännetecknas ”Huile d’olive de Nyons” av en svag bitterhet och hetta (lägre än eller lika med 2), en uttalad fyllighet, en mild doft av gröna äpplen och aromer av torkad frukt, samt en smörig smak som kan åtföljas av aromer av färska hasselnötter och/eller nyslaget gräs.

Analytiskt ska ”Huile d’olive de Nyons” ha en begränsad surhet.

Det ska dessutom nämnas att olivoljans höga halt av oljesyra (över 80 %) och ett förhållande delta-5-avenasterol mot kampesterol som tydligt överstiger tre, är typiska egenskaper för sorten Tanche.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Producenterna i Nyons och Baronnies har sedan länge varit tvungna att anpassa sina olivodlingar till klimatförhållandena genom att införa en sort som är relativt motståndskraftig mot frost och inom ramen för denna cultivar välja ut de mest motståndskraftiga individerna för odling. De har valt sorten Tanche som betraktas som endemisk för sänkorna i Nyons och Baronnies.

Miljöförhållandena är utmärkt lämpade för behoven hos sorten Tanche, som förutom några pollinerande träd är den enda sorten som används i denna region. Denna sort behöver faktiskt vinterkylan för att begränsa växlingen (produktionens oregelbundenhet) men är känslig för vind.

Sortens långa historia och förmåga att anpassa sig till förutsättningarna kan ses genom att några av träden har överlevt mycket länge (vissa exemplar är cirka 1 000 år gamla). Behoven hos denna sort har för övrigt begränsat dess spridning utanför det geografiska området.

Tack vare de speciella klimatförhållandena i det geografiska området (torr luft, mycket sol, begränsad vind och gradvisa temperaturminskningar) uppnår denna olivsort en god mognad och kan skördas mogen.

Det är denna olivsorts förmåga att inte bara växa utan även uppnå god mognad i denna särskilda region som ger ”Huile d’olive de Nyons” dess specifika egenskaper och egenart.

Tack vare odlarnas kunnande kan oliverna plockas när de är mogna och pressas snabbt. Detta bidrar till att ge en mild olja (med svag bitterhet och hetta), med en mild doft av gröna äpplen och aromer av torkad frukt, en smörig smak och en begränsad syrahalt.

Denna olivolja var den första som godkändes som kontrollerad ursprungsbeteckning i Frankrike. Den används i framstående gastronomiska sammanhang och nämns i förteckningen över Frankrikes kulinariska arv (l’inventaire du patrimoine culinaire de la France), publicerad 1995 av Conseil National des Arts Culinaires för regionen Rhône-Alpes.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

[artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4)]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCHuileOliveNyons2014.pdf


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.