Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 78/9


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2015/C 78/09)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING I ENLIGHET MED ARTIKEL 9

”PANCETTA DI CALABRIA”

EG nr: IT-PDO-0217-1567-19.10.2011

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

Produktbeskrivning

Högsta tillåtna tjocklek för ”Pancetta di Calabria” har höjts för att mer exakt motsvara den karakteristiska traditionella tillverkningen och storleken på de köttstycken som ursprungligen används.

Bevis på ursprung

Produktspecifikationen har uppdaterats i fråga om de förfaranden som operatörerna måste följa för att tillhandahålla de uppgifter som avser bevis på ursprung enligt förordning (EU) nr 1151/2012.

Framställningsmetod

Beskrivningen av de krav som gäller ras, ålder vid slakt och vikt har gjorts mer klar och tydlig. Den inhemska rasen ”Apulo-Calabrese”, som kännetecknas av sin svarta borst, har lagts till i förteckningen över tillåtna genetiska typer. Avelsregistret för denna ras har upprättats på grundval av egenskaperna hos den inhemska populationen, som traditionellt förekommer i regionerna Puglia (Apulien) och Calabria (Kalabrien). Rasen Duroc har inkluderats i förteckningen över tillåtna genetiska typer eftersom den är mycket spridd i det område som grisarna har sitt ursprung i. Dessutom anges tydligt vilka raser som är strängt förbjudna på grund av sin inkompatibilitet med produktionen av späcksvin som lämpar sig för tillverkning av charkuterivaror.

För grisarnas identifiering är det hädanefter möjligt att ersätta den märkning som föreskrivs i gällande produktspecifikation med en praktisk tatuering på grisens skinkor, med identifieringskoden för den gård där grisen föddes.

Kravet avseende förekomsten av proteiner i djurens foder anges tydligt.

Innebörden av uttrycket ”flytande foder” förtydligas.

De ingredienser som ska användas anges tydligt i syfte att korrigera det uppenbara misstaget i den gällande texten, där följande står skrivet: ”rödpeppar i enlighet med vad som föreskrivs i gällande lagstiftning”. Det är uppenbart att man efter ordet ”rödpeppar”, på grund av ett misstag vid avskriften, har missat att ange den text som avser ingredienser och tillsatser ”i enlighet med vad som föreskrivs i gällande lagstiftning”. I ändringen anges på ett tydligare sätt vad som avses med ”rödpeppar”, det vill säga ”röd spanskpeppar och/eller röd paprika”, som båda tillhör släktet Capsicum L. Förtydligandet av de naturliga ingredienser som inte redan är angivna i den gällande texten motsvarar ursprungsområdets traditionella metoder.

Tillåtna tillsatser räknas upp i en positiv förteckning. Genom att använda tillsatser kan spridningen av mikrobiella processer som är farliga för produkten undvikas. Tillsatserna bidrar dessutom till den långsamma mognadsprocessen, som är karakteristisk för ”Pancetta di Calabria”, samtidigt som de gör det möjligt att bevara produktens egenskaper och skydda den mot de förändringar som orsakas av oönskad fermentering.

Högsta tillåtna tjocklek respektive vikt på det färska sidfläsket har höjts för att mer exakt motsvara den karakteristiska traditionella tillverkningen.

Högsta tillåtna saltningstid har höjts från åtta till fjorton dagar för att mer exakt motsvara den karakteristiska traditionella tillverkningen.

Det preciseras att mognadstiden på 30 dagar är ett minimivärde som tillämpas inom den traditionella tillverkningen.

Märkning

En identifierande logotyp för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pancetta di Calabria” införs.

En möjlighet att saluföra produkten vakuumförpackad eller förpackad i skyddande atmosfär, hel, portionsvis eller i skivor införs. Denna bestämmelse finns inte i gällande produktspecifikation men är nödvändig för att man ska kunna anpassa produkten till utvecklingen i fråga om köp- och konsumtionsvanor utan att behöva göra avkall på produktens organoleptiska egenskaper.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”PANCETTA DI CALABRIA”

EG nr: IT-PDO-0217-1567-19.10.2011

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Pancetta di Calabria”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

”Pancetta di Calabria” framställs genom bearbetning av griskött taget från de nedre revbenens undersida. Det färska sidfläsket med svål, vars vikt varierar mellan 3 och 6 kg, ska skäras i rektanglar och ha en tjocklek på 3–6 cm. Efter beredningen genomgår sidfläsket en saltning som pågår i mellan fyra och fjorton dagar. Ytan kan vara täckt av mald spanskpeppar och andra naturliga ingredienser. Mognadstiden måste vara minst 30 dagar. När den saluförs har ”Pancetta di Calabria” en rektangulär form med en tjocklek på 3–5 cm, en blekröd skäryta med tunna, varvade stråk av magert kött och fett samt en saftig smak.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

”Pancetta di Calabria” måste framställas av kött från grisar uppfödda på regionen Kalabriens territorium.

Kött från galtar eller suggor får inte användas för tillverkningen.

De genetiska egenskaperna måste överensstämma med de som gäller för italienska späcksvin av följande traditionella och storvuxna raser:

Rasen Apulo-Calabrese.

Raserna Large White och Italiensk Landrace, så som de förädlats genom den italienska stamboken, eller grisar från galtar av de raserna.

Grisar från galtar av rasen Duroc, så som den förädlats genom den italienska stamboken.

Grisar från galtar av andra raser eller galtar av korsningar, förutsatt att dessa galtar, oavsett om de är födda i Italien eller ej, har fötts upp inom ramen för urvals- eller korsningsprogram vars syften stämmer överens med de syften som enligt den italienska stamboken fastställs för produktionen av späcksvin.

Följande djur är däremot uttryckligen förbjudna:

Grisar med ogynnsamma genetiska egenskaper, bland annat i fråga om stresskänslighet (porcine stress syndrome, PSS).

Rasrena djur av raserna Belgisk Landrace, Hampshire, Pietrain och Spot.

Grispartiets medelvikt vid slakt måste vara minst 140 kg.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Grisarnas foder ska till minst 50 % bestå av kompletterande blandfoder baserat på korn, bondbönor, majs, ollon och kikärtor.

Det är förbjudet att i grisarnas foder använda maniok, potatis eller någon form av biprodukt som kan ge köttet och fettet en smak eller lukt som inte är önskvärd.

För att gödningen ska kunna ge ett fastare kött är det förbjudet att använda flytande foder som innehåller mjölkbiprodukter.

Åtminstone de sista två månaderna före slakt ska proteinkomponenten i fodret vara prioriterad, vilket innebär att fodret ska ha en proteinhalt på minst 12 %.

Fodret ska, beroende på vad som är tillgängligt på marknaden, komma från det geografiska produktionsområdet.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Produktionsstegen för uppfödning och slakt av grisarna, urval av köttet samt stoppning, bindning och mogning måste äga rum på regionen Kalabriens territorium.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pancetta di Calabria” ska vara skriven med tydliga och outplånliga bokstäver. Den ska tydligt skilja sig från alla andra uppgifter som anges på den etikett eller det knappmärke som åtföljer produkten eller anbringas på portionsförpackningen. Den ska dessutom vara direkt åtföljd av orden ”Denominazione d’Origine Protetta” (Skyddad ursprungsbeteckning).

Nedanstående logotyp för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pancetta di Calabria” ska finnas på etiketten.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

”Pancetta di Calabria” produceras i det traditionella produktionsområdet, som består av regionen Kalabriens territorium.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Produktionsområdet ligger i södra Italien och kännetecknas av ett varmt till tempererat klimat, med låg nederbörd som är koncentrerad till vinterperioden. Området är huvudsakligen kuperat och bergigt, men eftersom det ligger på en halvö kantas det av en drygt 800 km lång kust som vetter mot både Tyrrenska och Joniska havet. Denna kombination av hav, kullar och berg ger upphov till för medelhavsområdet speciella klimatförhållanden.

Förutom de gynnsamma klimatförhållandena bidrar även den kunskap som under årens lopp har förvärvats och förts vidare av traktens lokala producenter som, för att producera ”Pancetta di Calabria” utför det särskilda arbetet med att välja ut de köttstycken som ska användas och bereder dem för saltningen. Ytterligare en faktor som hänger samman med den traditionella produktionsmetoden är användningen av kryddor som exempelvis malen spanskpeppar.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Pancetta di Calabria” är en lagrad produkt som är typisk för de kalabresiska charkuterivarorna. ”Pancetta di Calabria” framställs genom bearbetning av griskött taget från de nedre revbenens undersida och genomgår en komplicerad tillverkningsprocess som utgår ifrån köttstycket. ”Pancetta di Calabria” kännetecknas av sin rektangulära form och sin med kryddor täckta yta. Skärytan är blekröd, med tunna, varvade stråk av magert kött och fett, samt en saftig smak.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

De kvalitetskrav som gäller för ”Pancetta di Calabria” är beroende av miljöförhållandena samt av naturliga och mänskliga faktorer.

Det område där ”Pancetta di Calabria” produceras och bearbetas kännetecknas av ett samband med miljön som är avhängigt av det typiska klimatet i Syditalien, dvs. låg nederbörd som är koncentrerad främst till vinterperioden, samt av de berörda markområdenas geografiska läge. Läget innebär dessutom en exponering för speciella vindar och värmeväxlingar som gör det möjligt att upprätthålla bästa möjliga förhållanden inne i de lokaler som används för produktens mogning.

Producenternas erfarenhet när det gäller valet av köttstycken är särskilt viktig för framställningen av ”Pancetta di Calabria”. De köttstycken som används tas från revbenens undersida och bearbetas omsorgsfullt av producenterna. Köttstycket med svål förbereds och tillskärs noggrant före saltningen för att få en rektangulär och väl utslätad form. Användningen av naturliga aromatiska extrakt som inverkar på produktens organoleptiska egenskaper blir beständiga genom köttets beredning. Denna helhet, bestående av ”råvara – produkt – beteckning”, har ett grundmurat samband med den sociala och ekonomiska utvecklingen i det avgränsade geografiska området, som är avgörande för traktens typiska traditioner och sedvänjor. Särskilt tydligt är användningen av en råvara hämtad från späcksvin som har de för de italienska rasvarianterna typiska egenskaperna, uppfödda på bland annat för området typiska vegetabilier. ”Pancetta di Calabria” har alltså ett direkt samband med det avgränsade geografiska området på grund av regionens klimat, grisarnas utfodring och mänskliga faktorer.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

[Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4)]

Denna myndighet har inlett det nationella förfarandet för invändningar genom offentliggörande av förslaget till godkännande av den skyddade geografiska beteckningen ”Pancetta di Calabria” i Republiken Italiens officiella tidning (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) nr 171 av den 25 juli 2011.

Produktspecifikationens konsoliderade text är tillgänglig på webbplatsen: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller

direkt på webbplatsen för det italienska ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik (www.politicheagricole.it) genom att klicka på ”Prodotti DOP IGP” [Produkter SUB SGB] (uppe till höger på skärmen), sedan på ”Prodotti DOP IGP STG” [Produkter SUB SGB GTS] (till vänster på skärmen) och slutligen på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” [Produktspecifikationer som omfattas av EU:s granskning].


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.