Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

17.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 123/13


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2015/C 123/07)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”OLIVES NOIRES DE NYONS”

EG-nr: FR-PDO-0317-01200–20.2.2014

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

    Produktens beteckning

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Nationella krav

    Annat [kontrollorgan]

2.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

    Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

    Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

    Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar):

Rubriken ”Produktbeskrivning”:

På grundval av de kontroller som gjorts sedan denna beteckning godkändes har den organoleptiska beskrivningen kompletterats med uppgifter som gör det lättare att identifiera produkten: ”De har en stor till mycket stor kärna, som är äggformig med vidgad och tydligt borstuddig bas. Fruktköttet är mjukt, fylligt och väldoftande och lossnar lätt från kärnan. Oliverna har en fruktig arom av mogen oliv, choklad, vanilj, undervegetation och/eller röda bär (dessa aromer utvecklas olika beroende på framställningssättet).”

Olivkärnans storlek klassificeras nu som ”stor till mycket stor” (i stället för ”ganska stor”) på grund av ökad kunskap om de olika olivsorterna och deras egenskaper.

För att beskriva produkten har dessutom följande ändringar gjorts:

Storleksklasser som är specifika för den skyddade beteckningen har införts enligt följande: ”presenterade i partier med enhetlig storlek, det vill säga med ett innehåll av högst två av följande storleksklasser: andra eller 2:a klass (14–16 mm i diameter), första eller 1:a klass (16–18 mm i diameter), och klassen extra (en diameter på 18 mm eller mer).” Olivernas storlek i diameter är mer exakt än storleksdefinitionen enligt antalet frukter per hektogram, som vanligen används i fråga om oliver. De storleksklasser som anges här är dessutom de som sedan många år tillbaka används i Nyons. De är traditionella och kända bland de lokala konsumenterna.

Ett tillägg om att oliverna kan presenteras med eller utan skaft, vilket är etablerad lokal praxis, har lagts till.

Vad beträffar olivernas färg har det förtydligats att den kan variera från ”vadmalsbrun” (mer eller mindre mörkt brun) till svart. Beroende på hur oliverna bereds eller presenteras kan olika färgnyanser uppstå, utan att detta utgör något fel eller avspeglar något problem med beredningen eller mognaden.

De tre olika typer av beredning som är tillåtna enligt det inledande beslutet om godkännande av den skyddade ursprungsbeteckningen och som traditionellt används för ”Olives noires de Nyons” upprepas. Skälet är att det är de enda tre beredningarna som konsumenterna kan hitta på marknaden, vilket inverkar på hur oliverna presenteras: naturlig beredning, beredning i saltlake och ”olives piquées” (stungna oliver) i fint salt.

Rubriken ”Geografiskt område”:

I denna del har förfarandena för identifiering av odlingarna fastställts närmare i enlighet med de nya nationella förfarandena.

Följande bestämmelse har strukits: Genom beslut om undantag har konservföretaget Marquion frères, som ligger i kommunen Le Thor i departementet Vaucluse, tillstånd att framställa ”Olives noires de Nyons” med den skyddade beteckningen. Företaget i fråga lade i praktiken ned verksamheten 1999 och hade under alla förhållanden inte kunnat fortsätta att använda denna beteckning i mer än högst 5 år efter registreringen av den skyddade ursprungsbeteckningen, dvs. fram till den 21 juni 2001.

Rubriken ”Bevis på ursprung”:

Med hänsyn till förändringarna i den nationella lagstiftningen har rubriken ”Faktorer som bevisar att produkten har sitt ursprung i det geografiska området” konsoliderats och där anges nu bland annat de skyldigheter avseende deklaration och registrering som gäller produktens spårbarhet och efterlevnaden av produktionsvillkoren.

På detta område föreskrivs bland annat en ackreditering av operatörerna, genom kontrollorganet, där deras förmåga att uppfylla produktspecifikationens krav erkänns som bevis på att de omfattas av denna förmån.

Denna rubrik har dessutom varit föremål för tillägg och kompletteringar i form av flera bestämmelser om register och deklarationshandlingar, som gör det möjligt att garantera spårbarheten och kontrollen av produkternas överensstämmelse med kraven i produktspecifikationen.

Rubriken ”Framställningsmetod”:

Olivproduktion:

En bestämmelse har införts rörande den ålder då träden med den skyddade ursprungsbeteckningen får tas i produktion, vilken har fastställts till 5 år. Detta görs för att underlätta kontrollerna av produktionen. Från och med 5 års ålder tas träden i produktion, odlingarna kontrolleras och deras produktion beaktas i den högsta tillåtna avkastningen.

Högsta tillåtna procentandel på 5 % pollinerande sorter i odlingarna har med hänsyn till de mycket små odlingarna (mindre än 20 träd), för vilka denna procentandel är svår att tillämpa, ändrats till att förekomsten av ett träd av en pollinerande sort är tillåten. Det förtydligas att skörden från dessa olivträd inte kan göra anspråk på den skyddade beteckningen.

Bestämmelser om odlingarnas beskärning och skötsel har införts för att vidmakthålla den goda skötseln av odlingarna i Nyons. Dessa bestämmelser gör det möjligt att undvika att odlingar lämnas utan skötsel (obligatorisk årlig skötsel, kontroll av växttäcket och obligatorisk beskärning minst vartannat år), samt att begränsa hälsoriskerna (undanröjande av kvistar från beskärningen).

På grundval av bestämmelserna i det ursprungliga dekretet om godkännande av denna SUB av den 10 januari 1994 har bestämmelser om planteringstäthet (minst 24 m2 per träd samt ett minsta tillåtna avstånd mellan träden på 4 meter) och om förbud mot bestående mellanliggande odlingar införts, i kvalitetssyfte och för att beakta de traditionella odlingsmetoderna.

Bevattning: Genom bevattning av olivträden kan skördarna göras mer regelbundna utan någon försämring av olivernas kvalitet. Sen bevattning bör undvikas för att oliverna ska kunna mogna under goda förhållanden. Bevattning av olivträden ska vara tillåten fram till vissa slutdatum, som är olika beroende på vilken bevattningsteknik som används (fram till den 31 augusti för bevattning genom besprutning, och fram till den 30 september för bevattning med dropp- eller mikrojet-teknik).

Avkastning: I det ursprungliga dekretet om godkännande av denna SUB av den 10 januari 1994 föreskrivs en gräns för odlingarnas avkastning på 6 ton/ha, med en möjlighet att under exceptionella år öka till 8 ton/ha. Efter ursprungsbeteckningens godkännande har olivodlarna kunnat konstatera att den faktiska avkastningen har ökat. Detta hänger samman med ursprungsbeteckningens framgångar, som har lett till en mer regelbunden skötsel av odlingarna och en förbättring av den tekniska uppföljningen. Många odlingar har återställts och på nytt tagits i bruk. Dessutom har frånvaron av svårare frostperioder sedan 1985 lett till att träden har vuxit i omfång och gett stor avkastning. Odlingsföretagens högsta genomsnittliga avkastning har följaktligen höjts och uppgår nu till 10 ton oliver per hektar, vilket är en ökning som motsvarar det lokala jordbrukets potential. För beräkningen av denna avkastning beaktas alla kvantiteter producerade oliver, oavsett deras användningsområde.

Plockning/datum för skörd: I det ursprungliga dekretet om godkännande av denna SUB av den 10 januari 1994 föreskrevs att ett startdatum för skörden skulle fastställas årligen. Det förtydligas nu att detta datum fastställs av de behöriga myndigheterna efter att producentgruppen gjort en undersökning av mognaden, för att säkerställa att den generella mognaden nått tillräckligt långt för att skörd ska kunna tillåtas.

Mognadsstadium: Olivernas mognadsnivå vid skörden har fastställts enligt följande: minst 70 % svarta eller svartskiftande oliver, samt minst 50 % svarta oliver och 40 % oliver med rynkor i syfte att precisera begreppet ”skörd vid god mognad” som inledningsvis definierades.

Vad beträffar plockningssätten har metoderna för olivskörden förtydligats för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen. Förutom enbart manuell skörd på träden är även användningen av redskap för att skaka på grenarna eller träden tillåtna, med undantag för vibrerande eller svängande kammar som är förbjudna. Fallfrukter är förbjudna. Oliver som fallit till marken får inte skördas, eftersom detta medför fel (utseende, smak) på slutprodukten. Bestämmelser om bland annat de metoder som ska tillämpas vid användning av skyddsnät för att bevara olivernas kvalitet har införts.

Lagringssätt: Olivodlarna har velat precisera att oliverna efter skörd ska transporteras i lådor med en volym på högst 20 kg, för att bevara produktens egenskaper fram till konserveringen.

Konservering av oliverna:

Tiden mellan skörd och bearbetning av oliverna: I det ursprungliga dekretet om godkännande av denna SUB av den 10 januari 1994 fastställs tiderna mellan skörd och leverans, och mellan skörd och användning. Syftet med ändringen är att minska leveranstiden till högst 3 dagar, medan tiden för bearbetning anges till högst 4 dagar. Genom denna tidsfördelning uppnås en bättre organisation av säsongen för skörd/bearbetning. Den högsta tillåtna tiden på 6 dagar mellan skörd och bearbetning som anges i dekretet från 1994 är oförändrad.

En andel av maskstungna, frostskadade och/eller koppärriga oliver begränsad till 10 % har fastställts för partierna vid ankomsten till beredningsanläggningen, eftersom en gallring görs (före eller efter beredningen) för att sänka denna andel till högst 2 % i de färdiga partierna.

De tre tillåtna konserveringsmetoderna har preciserats: naturlig beredning, beredning i saltlake och stungna oliver. Produktens avsaknad av kemiska produkter eller konserveringsmedel specificeras. Koncentrationen på den saltlake som används har fastställts till en halt av natriumklorid på 10 % ± 2 %.

Den traditionella metoden bestående av användningen av lagerblad i beredningarna med saltlake eller torrt salt har formaliserats (dessa blad avlägsnas före saluföringen). Denna metod föreskrevs inledningsvis i domen från 1968 där den rättsliga ursprungsbeteckningen ”Olives noires de Nyons” fastställdes.

För att se till att de partier som presenteras för saluföring är av hög kvalitet har det fastställts att dessa ska ha följande egenskaper:

Minst 60 % oliver med rynkor och endast oliver med färgnyansen ”vadmalsbrun” till svart.

Högst 10 % oliver med fel som påverkar skalet eller fruktköttet (varav högst 2 % maskstungna, frostskadade eller koppärriga oliver).

Rubriken ”Märkning”

Beteckningens specifika märkningsuppgifter har anpassats för att överensstämma med bestämmelserna i förordning (EU) nr 1151/2012: användning av Europeiska unionens symbol för SUB. Beteckningen ”skyddad ursprungsbeteckning” hör dessutom även till de uppgifter som är obligatoriska i märkningen av produkter med skyddad ursprungsbeteckning.

Nationella krav

Med hänsyn till förändringarna i den nationella lagstiftningen anges uppgifterna under rubriken ”Nationella krav” i form av en tabell med de huvudsakliga punkter som ska kontrolleras, deras referensvärden och utvärderingsmetod.

Annat: Uppdatering av rubriken ”Hänvisningar till kontrollorganet”

Kontaktuppgifterna för de behöriga myndigheterna har uppdaterats, bland annat för att avspegla de förändringar som ägt rum i fråga om kontrollförfarandena.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3)

”OLIVES NOIRES DE NYONS”

EG-nr: FR-PDO-0317-01200–20.2.2014

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Olives noires de Nyons”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

”Olives noires de Nyons” är oliver som skördas mogna och som har en karakteristisk färgnyans som varierar från ”vadmalsbrun” (dvs. mer eller mindre mörkt brun) till svart. De har fina rynkor. Frukterna är medelstora till stora, med en bred bas och ett djupt stjälkfäste samt en rundad topp.

De har en stor till mycket stor kärna, som är äggformig med vidgad och tydligt borstuddig bas. Fruktköttet är rent, fylligt och väldoftande, samt lossnar lätt från kärnan. Oliverna har en fruktig arom av mogen oliv, choklad, vanilj, undervegetation och/eller röda bär (dessa aromer utvecklas olika beroende på framställningssättet).

Olivernas minsta tillåtna storlek är 14 millimeter.

De bereds enligt en av följande metoder:

Naturlig beredning: Oliverna konserveras utan andra tillsatser än eventuellt natriumklorid i ett hermetiskt tillslutet kärl.

Beredning i saltlake: Oliverna konserveras i saltlake i minst tre månader.

”Olives piquées” (stungna oliver) i fint salt: De nyskördade oliverna perforeras och beströs med havssalt.

De presenteras med eller utan stjälkar.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Endast mogna oliver av sorten Tanche används.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla steg, från produktionen av råvaran till och med olivernas bearbetning, måste äga rum i det fastställda geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

”Olives noires de Nyons” sorteras enligt sin diameter i följande storlekar: ”Andra” eller ”2:a” storleksklassen motsvarar oliver med en diameter på 14–16 mm, ”första” eller ”1:a” storleksklassen motsvarar oliver med en diameter på 16–18 mm, och storleksklassen ”extra” motsvarar oliver med en diameter på 18 mm eller mer.

Oliver med en storlek på 13–14 millimeter får förekomma i en andel på högst 5 % i partier med oliver i andra storleksklassen.

Partierna får presenteras för saluföring med en blandning av två angränsande storleksklasser.

3.7   Särskilda regler för märkning

Förutom de obligatoriska uppgifter som föreskrivs i bestämmelserna om märkning av oliver, ska ”Olives noires de Nyons” vara märkta med följande uppgifter:

Beteckningen ”Olives noires de Nyons” och uppgiften ”appellation d’origine protégée” (skyddad ursprungsbeteckning) eller ”A.O.P.” (SUB). Dessa uppgifter ska anges intill varandra på samma etikett.

Europeiska unionens symbol för SUB.

Uppgifterna ska presenteras med bokstäver som är tydliga, lättläsliga, outplånliga och tillräckligt stora för att synas väl inom den ram där de trycks och vara tydligt urskiljbara bland de andra beteckningarna och bilderna.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska området är beläget

norr om Mont Ventoux i en region som kallas ”de torra föralperna”,

söder om alpmassivets utlöpare, vilka med en höjd på mellan 1 000 m och 1 300 m bildar ett skydd mot mistralen, som är den dominerande vindtypen,

öster om Rhônedalen.

Området består av följande 53 kommuner i departementen Drôme och Vaucluse:

Departementet Drôme:

Hela kantonen Nyons utom kommunerna Chaudebonne, Sainte-Jalle och Valouse.

Kommunerna Beauvoisin, Bénivay-Ollon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Montréal-les-Sources, Le Pègue, La Penne-sur-l’Ouvèze, Pierrelongue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le-Buis, Rousset-les-Vignes, Sahune, Saint-May, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Tulette, Vercoiran och Villeperdrix.

Departementet Vaucluse:

Hela kantonen Vaison la Romaine.

Kommunerna Brantes, Entrechaux, Malaucène (sektor AI), Valréas och Visan.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Naturliga faktorer:

Odlingen i Nyons och Baronnies, som producerar ”Olives noires de Nyons”, är Frankrikes nordligaste odling, belägen vid 44:e norra breddgraden. Längre norrut är det på grund av höst- och vintertemperaturerna inte längre möjligt att uppnå en korrekt mognad av oliverna.

Detta geografiska läge utgör gränsen för en medelhavsodling och innebär att olivodlingarna exponeras för frostrisker. Det faktum att odlingarna befinner sig i en naturlig sänka skyddar emellertid träden mot de häftiga vindarna (mistralen) och mot kylan. Nyons kallas dessutom för ”lilla Nice” på grund av antalet soltimmar (2 500 timmar per år), kvaliteten på luften (torr och frisk) och de milda temperaturerna.

Berget Mont Ventoux (”Jätten i Provence”) mellan havet och produktionsområdet begränsar de kraftiga regnen som kommer från syd, vilket är skälet till att området kallas ”de torra föralperna”. Dessutom bildar bergskedjorna med sin höjd på mellan 1 000 meter och 1 300 meter ett skydd mot den dominerande vindtypen, mistralen, genom att dämpa dess intensitet.

Klimatet är av medelhavstyp med låg nederbörd; mellan 1961 och 1990 uppgick den till 773 mm per år i snitt. Regnen är dessutom i huvudsak koncentrerade till hösten, då de utgör en tredjedel av nederbörden i form av åskväder. Somrarna är torra och varma, medan vintrarna kännetecknas av relativt låga temperaturer och domineras av en nordlig vind. Den lägsta medeltemperaturen är 6,4 °C, med en kyla som vanligen drar in gradvis under vintern.

Mänskliga faktorer:

Olivproduktionen inom Nyons-området är mycket gammal. Fenicierna och därefter grekerna lärde befolkningen längs floden Eygues stränder att odla inte bara vin utan även oliver.

Under seklernas gång har det bedrivits en omfattande handel med oliver och olivolja i regionen, och olivproduktionen sätter sin prägel på landskapet och näringslivet.

De störningar som drabbade oljeproduktionen under 1900-talet (särskilt frosten 1956) fick producenterna att börja organisera sig och försvara sitt kulturarv, bland annat genom en sammanslutning kallad ”confrérie des chevaliers de l’olivier” som bildades 1964 och genom att anordna traditionella festivaler (Olivades, Alicoque och Fête de l’Olive piquée).

Deras ansträngningar och uthållighet gjorde det möjligt att den 24 april 1968 få en ursprungsbeteckning godkänd av domstolen i Valence, följt av godkännandet av en kontrollerad ursprungsbeteckning genom dekret av den 10 januari 1994.

De lokala producenterna har tillämpat kunskaper som är anpassade till de naturliga förhållandena. De har bland annat valt en lokal sort som är särskilt väl lämpad för detta område: sorten Tanche.

Tanche är en sort som används för två ändamål, både som bordsoliver och för extraktion av olivolja. Traditionellt reserverar producenterna de största oliverna för bordsoliver.

Oliverna skördas när de är helt mogna. De bearbetas sedan utan andra konserveringsmedel eller tillsatser än salt enligt en av följande traditionella bearbetningsmetoder: Naturliga oliver, oliver i saltlake och stungna oliver i fint salt.

Bearbetningen i saltlake består av en nedsänkning i saltlake med 10 % fint salt i mer än 3 månader för att saltet genom osmos ska tränga in i oliverna och bitterheten dras ut i det saltade vattnet.

Under plockningsperioden äger även beredningen av stungna oliver rum. De nyplockade olivernas fruktkött perforeras med små hål och beströs med fint salt. Saltet tränger in i oliverna genom dessa håligheter. Oliven ”gråter”, det vill säga den förlorar den vätska och bitterhet som finns i dess celler. Efter några dagar är oliverna fullt ätliga.

Vid den naturliga beredningen stängs frukten in i ett hermetiskt tillslutet kärl, utan andra tillsatser än eventuellt natriumklorid. En långsam och lätt naturlig avförbittring äger då rum.

I enlighet med de lokala traditionerna kan för de två förstnämnda metoderna lagerblad tillsättas vid olivernas beredning, men dessa tas bort innan produkten saluförs.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Olives noires de Nyons” framställs av en enda lokal och gammal olivsort som är anpassad till de lokala förhållandena, dvs. sorten Tanche.

Oliverna framställs utan konserveringsmedel, av oliver som skördas mogna. De kännetecknas av en brun färg (”vadmalsbrun”) som kan variera i nyanser upp till svart, och av sina rynkor (minst 60 % av frukterna).

Fruktköttet är rent, fylligt och väldoftande, samt lossnar lätt från kärnan. Beroende på beredningen har oliverna har en fruktig arom av mogen oliv, choklad, vanilj, undervegetation och/eller röda bär.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Producenterna i Nyons och Baronnies har sedan länge varit tvungna att anpassa sina olivodlingar till klimatförhållandena genom att införa en sort som är relativt motståndskraftig mot frost och inom ramen för denna cultivar välja ut de mest motståndskraftiga individerna för odling. De har valt sorten Tanche som betraktas som endemisk för sänkorna i Nyons och Baronnies.

Miljöförhållandena är utmärkt lämpade för behoven hos sorten Tanche, som förutom några pollinerande träd är den enda sorten som används i denna region. Denna sort behöver faktiskt vinterkylan för att begränsa växlingen (produktionens oregelbundenhet) men är känslig för vind.

Sortens långa historia och förmåga att anpassa sig till förutsättningarna kan ses genom att några av träden har överlevt mycket länge (vissa exemplar är cirka 1 000 år gamla). Behoven hos denna sort har för övrigt begränsat dess spridning utanför det geografiska området.

Tack vare de speciella klimatförhållandena i det geografiska området (torr luft, mycket sol, begränsad vind och gradvisa temperaturminskningar) kan denna olivsort skördas mogen.

I detta mognadsstadium har oliverna delvis torkat ut tack vare de första frostangreppen, som ger upphov till fina rynkor på skalet och en relativt hög oljehalt. Olivernas naturliga bitterhet har dessutom minskat avsevärt och kan alltså elimineras genom naturliga och mycket gamla metoder, utan användning av andra kemiska produkter eller konserveringsmedel än natriumklorid (koksalt). De här metoderna går i Nyons tillbaka på tre traditionella beredningssätt som ger ”Olives noires de Nyons” deras organoleptiska egenskaper.

Det är de speciella naturliga förhållandena som tillsammans med användningen av en lokal sort och producenternas kunnande som ger de svarta oliverna från Nyons deras specifika egenskaper och egenart.

Dessa bordsoliver var de första som fick en kontrollerad ursprungsbeteckning i Frankrike. De används i framstående gastronomiska sammanhang och nämns som en del av det nationella kulinariska arvet i förteckningen över Frankrikes kulinariska arv (l’inventaire du patrimoine culinaire de la France), publicerad 1995 av Conseil National des Arts Culinaires (nationella rådet för de kulinariska konsterna) för regionen Rhône-Alpes.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCOlivesNoiresDeNyons2014.pdf


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.