Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/15


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2015/C 145/09)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR SKYDDADE URSPRUNGSBETECKNINGAR ELLER SKYDDADE GEOGRAFISKA BETECKNINGAR SOM INTE ÄR EN MINDRE ÄNDRING

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING I ENLIGHET MED ARTIKEL 53.2 FÖRSTA STYCKET I FÖRORDNING (EU) nr 1151/2012

”ROCAMADOUR”

EU-nr: FR-PDO-0305-01275 – 12.11.2014

SUB ( X ) SGB ( )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Syndicat des Producteurs de Fromages Rocamadour

Maison de l’Agriculture du Lot

430, avenue Jean Jaurès BP 199

46004 Cahors Cedex

FRANKRIKE

Tfn +33 565232221

Fax +33 565232219

E-post: contact@aoc-rocamadour.com

Gruppen, som består av aktörer med anknytning till ”Rocamadour” (producenter, bearbetningsföretag och mognadslagringsföretag), har ett berättigat intresse av att lämna in ansökan.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen(ändringarna)

    Produktens namn

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Produktionsmetod

    Samband

    Märkning

    Annat: redigering av samband, kontroll

4.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

Produktbeskrivning

För att förbättra karakteriseringen av produkten läggs en organoleptisk beskrivning av ”Rocamadour” till. För att säkerställa överensstämmelse mellan kapitlet ”Produktbeskrivning” i produktspecifikationen och det sammanfattande dokumentet läggs egenskapen ”strimmig” till avseende ostens ytskikt.

Bevis på ursprung

Vad gäller utvecklingen i fråga om nationella lagar och regler har rubriken ”Bevis för att produkten har sitt ursprung i det avgränsade geografiska området” konsoliderats och omfattar framför allt deklarationsskyldigheter och registerföring avseende produktens spårbarhet samt uppföljning av produktionsförhållandena.

Det handlar om att aktörerna ska ha en certifiering som visar att de kan uppfylla kraven i produktspecifikationen för det märke som de vill använda. Dessutom har det tillförts flera bestämmelser till denna rubrik om register och deklarationshandlingar som ska garantera produkternas spårbarhet och överensstämmelse med kraven i produktspecifikationen.

Slutligen förtydligas det att kontroll av produkterna görs genom stickprov vid slutet av mognadslagringen.

Framställningsmetod

Förtydliganden införs för att klargöra vissa bestämmelser när det gäller framställningsmetoden:

Det förtydligas att termen ”get” omfattar alla getter som har fått minst en kull. Detta klargörande underlättar genomförandet av kontroller.

För att möjliggöra tydligare ramar vad gäller villkoren för utfodring av getterna anges att

betesmarkerna innefattar hedar, skog och småskog,

den andel foder som ges till getterna i torkad form inte får överstiga 20 % av den totala torrsubstansen.

Dessutom förtecknas de foder och kraftfoder som är tillåtna. Slutligen stryks den utlöpta tidsfristen i fråga om förbudet mot att använda fermenterat foder.

Bestämmelsen om möjligheten att tillåta tillfälliga avvikelser i undantagsfall stryks eftersom den inte längre är ändamålsenlig.

Det är förbjudet att använda genmodifierade produkter i djurens foder och att plantera sådana inom anläggningen, detta för att bevara dels sambandet med området dels de traditionella metoderna för djurens utfodring.

Villkoren för gödselspridning på de jordlotter som är avsedda för produktion av getternas foder förtydligas eftersom tillskott av organisk gödsel kan ändra florans sammansättning i foderarealer och öppna betesmarker. Genom en reglering av dessa villkor kan man följaktligen bevara en varierad naturlig flora och sambandet med det geografiska området:

”Organiska gödselmedel får användas endast i form av kompost, stallgödsel, flytgödsel från jordbruket, avloppsvatten från ysterier samt organiska gödselmedel som inte kommer från jordbruket av typen avloppsslam eller biprodukter, grönt avfall, vilka dock omfattas av nedanstående villkor för gödsling. De ska komma från det geografiska området.

All spridning av organiska gödselmedel som inte kommer från jordbruket ska åtföljas av en uppföljningsanalys parti för parti (lastbil, cistern osv.) av de patogena bakterier, tungmetaller och organiska spårämnen som tas upp i lagstiftningen.

Det är tillåtet att sprida organiska gödselmedel som inte kommer från jordbruket på jordbruksföretagets ytor om omedelbar nedplöjning sker och om hänsyn tas till gällande bestämmelser om särskilda restriktioner, framför allt vad gäller datum, skyddade områden och mängder etc.”

Det förtydligas att mjölkningen ska äga rum två gånger om dagen i en mjölkningslokal där det finns ett mjölkbord som alla getter mjölkas vid och att mjölkningsanläggningens funktionsduglighet ska kontrolleras av en godkänd tekniker.

Villkoren för lagring av den avrunna ostmassan specificeras för att kvaliteten på densamma ska bevaras. Den kan lagras hos producenten för senare bearbetning eller inför frysning eller leverans till en ostmästare, vid en temperatur som understiger 6 °C och i högst 72 timmar. När ostmassan har levererats till en ostmästare bör den börja bearbetas inom 48 timmar.

Villkoren för frysning av ostmassan förtydligas för att reglera genomförandet av detta moment.

Med förbehåll för att ett tillstånd ska ha erhållits från behöriga myndigheter får frysning genomföras efter vassleavgivningen och innan saltningen inom en tidsgräns på högst 72 timmar efter avslutad vassleavgivning. Ostmassan fryses in i skivor som är högst 5 cm tjocka och som inte får sitta ihop under frysningen, eftersom luften ska kunna cirkulera. De ska uppnå en kärntemperatur på – 12 °C under mindre än 12 timmar.

Om frysningen och lagringen av ostmassan sker i hushållsfrysar ska dessa finnas i ysteriet eller en intilliggande lokal med direkt tillträde från ysteriet. I detta fall krävs minst en frys för frysning och en för lagring. Frysarna ska enbart användas för frysning och lagring av ostmassa, de får inte innehålla något annat livsmedel.

Den frysta ostmassan får som längst lagras i 10 månader.

Frysningen ska utföras hos producenten, ostmästaren eller i ett fryshus. Om frysningen utförs i ett fryshus ska ostmassan förpackas hos tillverkaren innan den levereras.

För att underlätta kontroll förtydligas att intervallet för natriumklorid på mellan 0,6 och 0,8 % av ostmassans vikt avser tillsatt natriumklorid (och inte den totala natriumkloridhalten).

Det förtydligas även att mognadslagringen ska äga rum i en lokal avsedd för detta ändamål för att man ska kunna bevara den naturliga och specifika flora som är nödvändig för att de organoleptiska egenskaperna hos ”Rocamadour” ska utvecklas.

Märkning

Hänvisningarna till den kontrollerade ursprungsbeteckningen stryks. Skyldigheten att inkludera uppgiften ”appellation d’origine protégée” (skyddad ursprungsbeteckning) och EU:s symbol ”AOP” läggs till.

Annat

Redogörelsen för rubriken ”Samband” förbättras för att på ett bättre vis förtydliga sambandet mellan ostens särdrag, det geografiska området och sakkunskapen.

När det gäller kontrollen av produktspecifikationen för produkter med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Rocamadour” förtydligas att denna kontroll görs enligt en kontrollplan som utarbetats av ett kontrollorgan. Kontrollorganets kontaktuppgifter har uppdaterats.

Vad gäller utvecklingen i fråga om nationella lagar och regler innehåller rubriken ”Nationella krav” i form av en tabell de viktigaste punkter som ska kontrolleras samt referensvärdena och bedömningsmetoden beträffande dessa.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”ROCAMADOUR”

EU-nr: FR-PDO-0305-01275 – 12.11.2014

SUB ( X ) SGB ( )

1.   Namn

”Rocamadour”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.3 Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Rocamadour” är en liten getost av obehandlad helmjölk med mjuk ostmassa, som framställs genom långsam koagulering. Den har ett sammanhängande strimmigt och ganska lent ytskikt och den vita färgen kan skifta i krämgult eller mörkt beige.

Osten är platt och cylinderformad och väger cirka 35 gram.

Fetthalten uppgår till 45 % efter fullständig torkning och torrsubstansens totala vikt får inte vara lägre än 14 gram per ost. Mognadslagringen ska omfatta minst sex dagar från och med den dag då ostarna togs ur formarna.

Ostmassan är mjuk och ska ge efter en aning för handens tryck. ”Rocamadour” ger en krämig känsla i munnen, vilket innebär att ostmassan lätt brer ut sig jämnt i munnen. Det är dessutom en ost som smälter. Ytskiktet och massan är homogena och har en motsvarande konsistens i munnen.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

Den totala dagliga foderransonen ska till minst 80 % bestå av produkter från det geografiska området. Jordbruksresurserna i området räcker inte till för att fullt ut täcka djurens behov.

Fodret består av gräs, hö från permanenta eller tillfälliga gräsmarker, halm och ettåriga foderväxter, med undantag för korsblommiga växter. Andelen foder som ges till getterna i torkad form ska inte överstiga 20 % av den totala torrsubstansen.

Användning av fermenterat foder som getfoder är förbjuden.

Andelen kraftfoder i getternas dagliga foderranson ska understiga 30 % av den totala torrsubstansen. Godkända kraftfoder fastställs i enlighet med en positivlista.

I djurens foder tillåts endast växter, biprodukter och komplementfoder från icke-genmodifierade produkter.

Genmodifierade grödor får inte planteras på någon areal tillhörande ett jordbruksföretag som framställer mjölk som ska bearbetas till ost med ursprungsbeteckningen ”Rocamadour”. Detta förbud omfattar alla växtarter som kan komma att användas som foder till jordbruksföretagets djur och alla sorters grödor som skulle kunna kontaminera dessa.

Osten framställs uteslutande av mjölk från getter av raserna Alpine eller Saanen eller korsningar av dessa båda raser.

Förutom mjölkråvaran är de enda ingredienser, processtekniska hjälpmedel eller livsmedelstillsatser som får användas i mjölken och under ystningen löpe, oskadliga bakterie-, jäst- och mögelkulturer samt salt.

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Mjölkproduktionen samt framställningen och mognadslagringen av osten ska ske inom det geografiska området.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Osten ”Rocamadour” ska vara märkt med en etikett som har en diameter på minst fyra centimeter och som innehåller namnet på ursprungsbeteckningen ”Rocamadour”, uppgiften ”appellation d’origine protégée” (skyddad ursprungsbeteckning) och EU:s symbol för skyddade ursprungsbeteckningar ”AOP”.

När flera ostar har förpackats tillsammans på produktionsanläggningen för försäljning till slutkunder från självbetjäningsdiskar i snabbköp räcker det dock med en enda etikett för hela förpackningen.

Om producenter eller personer som dessa har direkt ansvar för säljer ostar direkt på gården eller på marknader ska varje försäljningsenhet av osten ha minst en etikett. Vidare ska försäljningsståndet ha en skylt med uppgift om producentens och/eller lagringsföretagets namn, adressen till produktions- och/eller lagringsstället, namnet på beteckningen och uppgiften ”skyddad ursprungsbeteckning”.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska området omfattar ”Les Causses” med centrum i departementet Lot som delvis ingår i detsamma. Dessutom ingår delar av departementen Aveyron, Corrèze, Dordogne och Tarn-et-Garonne.

Departementet Aveyron: kommunerna Ambeyrac, Balaguier-d’Olt, La Capelle-Balaguier, Causse-et-Diège, Foissac, Martiel, Montsalès, Ols-et-Rinhodes, Sainte-Croix, Salvagnac-Cajarc, Saujac och Villeneuve.

Departementet Corrèze: kommunerna Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Estivals, Nespouls och Turenne.

Departementet Dordogne: kommunerna Archignac, Borrèze, La Cassagne, Cazoulès, Chavagnac, La Dornac, Jayac, Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Peyrillac-et-Millac, Saint-Amand-de-Coly och Salignac-Eyvigues.

Departementet Lot: kantonerna Cahors Nord-Ouest, Cahors Nord-Est, Cahors Sud, Cajarc, Catus, Gramat, Labastide-Murat, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Livernon, Luzech, Martel, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Souillac och kommunerna Albiac, Anglars (endast kommundelen väster om den linje som bildas av departementsväg 940 och Lascurades-bäcken), Anglars-Nozac, Arques, Aujols, Autoire, Aynac, Bach, Bagat-en-Quercy, Béduer, Belmontet, Belmont-Sainte-Foi, Le Boulvé, Le Bourg (endast kommundelen väster om den linje som bildas av riksväg 140 och departementsväg 940), Calès, Carennac, Cézac, Cieurac, Condat, Cremps, Dégagnac, Escamps, Fajoles, Fargues, Faycelles, Flaujac-Poujols, Floressas, Gindou, Gintrac, Gourdon, Grézels, Issendolus, Laburgade, Lacapelle-Cabanac, Lacapelle-Marival (endast kommundelen väster om den linje som bildas av departementsväg 940 och departementsväg 218), Lalbenque, Lamothe-Fénelon, Lascasbanes, Lavercantière, Lhospitalet, Loubressac, Loupiac, Mauroux, Mayrinhac-Lentour, Nadaillac-de-Rouge, Payrac, Les Quatre-Routes, Reilhaguet, Pern, Prudhomat, Rampoux, Le Roc, Rouffilhac, Rudelle, Rueyres, Saignes, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Clair, Saint-Jean-Lagineste, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Matré, Saint-Michel-Loubéjou, Saint-Médard-de-Presque, Saint-Pantaléon, Saint-Projet, Salviac, Saux, Sérignac, Strenquels, Thédirac, Thémines, Théminettes, Touzac, Vaylats och Le Vigan.

Departementet Tarn-et-Garonne: kommunerna Caylus, Lacapelle-Livron, Loze och Saint-Projet.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

a)   Naturliga faktorer

Ursprungsområdet, som omfattar jordbruksområdena i Causses och floderna Lot, Dordogne och Célés dalgångar, den östra delen av Bouriane, västra Limargue, de norra delarna av Quercy Blanc och Causses du Quercy kännetecknas av ett substrat som huvudsakligen består av kalk, där allt vatten försvinner ned i djupa hål och regnfåror.

Substratet ger området ett kargt och torrt utseende med mager jord.

Den naturliga vegetationen i området domineras tydligt av dunek, som är typisk för torra och kalkrika områden. Den bidrar till ett i det stora hela öppet landskap som skiftar mellan grupper av små och krokiga träd och magert och torrt gräs som i stor utsträckning har brett ut sig på kalkplatåerna. Den buskiga och örtartade vegetationen ger betesmarker som i allmänhet är magra och torra under sommaren.

b)   Mänskliga faktorer

”Rocamadour” är en av de allra äldsta produkterna av lokalt ursprung i departementet Lot och omgivande områden, vilket bevisas av texten i en tomträtt (ett arrendeavtal) som tecknades mellan regionens länsherre, biskopen av Evreux och hans vasaller, år 1451. Däri bestäms värdet av tionden i ost med namnet ”fromage de Rocamadour”.

Än i dag visar sig sakkunskapen hos dem som framställer ”Rocamadour” under hela tillverkningsprocessen.

Getternas foder kommer således till allra största delen från det geografiska området och tilldelningen av torkat foder och kraftfoder är begränsad, vilket innebär att det foder som produceras i det geografiska området uppgår till som minst 80 % av utfodringen.

Producenterna använder enbart obehandlad helmjölk från getter. Denna genomgår en snabb löpläggning efter att den fått mogna, följt av en långsam mjölkkoagulering som pågår i minst 20 timmar. Efter detta steg följer en långsam och naturlig vassleavgivning, tack vare vilken man kan erhålla en fuktig ostmassa (när osten formläggs ska torrsubstanshalten överstiga 31 %).

Därefter tillsätts salt till ostmassan genom blandning innan denna formläggs i små formar (diameter på 60 mm och höjd på 16 mm).

Nästa steg i tillverkningen är mognadslagringen som omfattar en torkningsfas på minst 24 timmar, som kännetecknas av en relativt hög temperatur. Sedan placeras osten i mognadslager med fastställda förhållanden vad gäller temperatur och fuktighet.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Rocamadour” är en liten platt och rund getost av obehandlad helmjölk som väger omkring 35 g. Torrsubstansen har en låg vikt (minst 14 gram per ost).

Osten har ett lent ytskikt.

”Rocamadour” är krämig i munnen, ostmassan och ytskiktet har en smältande och homogen konsistens.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Det geografiska området, som präglas av torka, lämpar sig väl för getuppfödning. Inom de uppfödningsmetoder som används för produktionen av den mjölk som är avsedd för tillverkningen av ”Rocamadour” prioriteras foder från det geografiska området. Tack vare denna foderrika utfodring kan man erhålla mjölk där den ursprungliga floran bevarats inför användningen av denna mjölk i obehandlad form vid ostens tillverkning.

Det är i synnerhet Geotrichum som ger ”Rocamadour” dess lena karaktär. Utvecklingen av Geotrichum främjas av en ostmassa som är relativt fuktig och som genomgått en långsam och naturlig vassleavgivning. Den främjas också av förhållandena i mognadslagret vad gäller temperatur och luftfuktighet.

Vassleavgivningen och mognadslagringen, som sker i två på varandra följande etapper, leder även till en låg torrsubstanshalt i den färdiga produkten.

Dessa villkor avseende vassleavgivning och mognadslagring bidrar dessutom till uppkomsten av ett ytskikt och till en krämig, smältande och homogen konsistens från ytskitet in till kärnan, som är typisk för ”Rocamadour” och som också har anknytning till användningen av helmjölk.

Den runda och platta formen och den låga vikten hos ”Rocamadour” är ett resultat av traditionen att använda formar med specifika drag i fråga om diameter och djup.

På så vis bidrar de beskrivande faktorerna avseende det geografiska området och de naturliga och mänskliga faktorerna tillsammans till att man kan erhålla ”Rocamadour”.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(Artikel 6.1 andra stycket i denna förordning (2))

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ab406329-e35e-4155-adb7-c276fbba1221/telechargement


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Se fotnot 1.