Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/22


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2015/C 145/10)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ANNAN ÄNDRING ÄN EN MINDRE ÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR SKYDDADE URSPRUNGSBETECKNINGAR ELLER SKYDDADE GEOGRAFISKA BETECKNINGAR

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING I ENLIGHET MED ARTIKEL 53.2 FÖRSTA STYCKET I FÖRORDNING (EU) nr 1151/2012

”ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC”

EU nr: SI-PGI-0105-01140-31.7.2013

SUB ( ) SGB ( X )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca

Rečica ob Savinji 55

SI-3332 Rečica ob Savinji

SLOVENIEN

Tfn +386 38390910

Förslaget till ändring har lagts fram av samma producentgrupp som lade fram ansökan om registrering av ”Zgornjesavinjski želodec”.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Slovenien

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen (ändringarna)

    Produktens namn

    Produktbeskrivning

    Geografiskt område

    Bevis på ursprung

    Framställningsmetod

    Samband

    Märkning

    Annat [specificera]

4.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokumentet (eller motsvarande), som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

1.   Produktbeskrivning

I den berörda punkten har proportionerna med avseende på kött/späck ändrats. De gällande proportionerna ”85:15 till 80:20” har ersatts med ”minst 75 % kött och högst 25 % späck”.

De nya proportionerna för kött och späck som föreslås har fastställts på grundval av en organoleptisk bedömning av ”Zgornjesavinjski želodec”, vilken görs av en särskild expertkommitté sedan mer än tjugo år tillbaka. Man har kommit fram till att de optimala proportioner kött och späck i enlighet med vilka lämpligt utseende, lämplig färg och lämplig arom hos skivad ”Zgornjesavinjski želodec” garanteras uppgår till minst 75 % kött och högst 25 % späck.

Slutproduktens minimivikt korrigeras och ändras från ”0,7 kg” till ”0,6 kg”, medan produktens tjocklek ändras från ”3–5 cm” till ”2,5–3,5 cm”.

Denna ändring beror på att konsumenterna efterfrågar tunnare och en aning mindre produkter.

2.   Framställningsmetod

Också i denna punkt måste ändringen av proportionerna med avseende på kött och späck samt av slutproduktens vikt beaktas.

Den nuvarande vikten för färska stoppade želodci, 1,3–2,5 kg ändras till 1,2–4 kg.

Genom sänkningen av slutproduktens minimivikt kan man minska den färska produktens vikt. Det har lagts fram förslag om att höja den färska produktens maximivikt för att tillgodose restauranginnehavares behov av större och längre produkter (i syfte att minska det avfall som uppstår genom produktens ändar i samband med skivning).

Torknings-/mognadslagringstemperaturen sänks från ”12–18 °C” till ”6–16 °C”. Termen ”torkrum” samt texten ”den relativa fuktigheten 60–80 %” har strukits.

Vad gäller de medeltemperaturer som faktiskt uppnås på de platser där ”Zgornjesavinjski želodec” torkas har, framför allt av hänsyn till varierande klimatförhållanden, torkningstemperaturen sänkts, vilket innebär att temperaturintervallet har breddats. Termen ”torkrum” används inte längre med hänvisning till torkningen av köttet. Uppgifterna om den relativa luftfuktigheten på torkningsplatserna har strukits eftersom torkningen och fuktigheten huvudsakligen kontrolleras i produkterna.

Torknings-/mognadslagringstiden har ändrats: från ”3–5 månader” till ”minst 3 månader”.

Denna ändring utgår från praktisk erfarenhet hos dem som framställer želodci på grund av de varierande klimatförhållandena.

Viktförlusten har ändrats: ”med minst 36 %” har ersatts med ”med minst 40 %”.

Detta motiveras av att konsumenterna efterfrågar produkter som är mer mognadslagrade och torkade.

3.   Samband

I denna punkt har namnet ”Georg VI” ersatts med ”Georg V” med hänvisning till historiska fakta.

På inbjudan av kung Alexander av Jugoslavien besökte kung Georg V Logardalen 1932 eller 1933. Den senare var regent i Storbritannien fram till sin död 1936, då han efterträddes av kung Georg VI. Mot bakgrund av att kung Aleksander Karađorđević mördades 1934 vid ett attentat i Marseille (Frankrike) är det uppenbart att det inte kan ha varit Georg VI som Aleksander Karađorđević tog emot i Logardalen.

4.   Märkning

I denna punkt har, mot bakgrund av förändrad unionslagstiftning, termen ”gemenskapssymbol” ersatts med ”unionssymbol” och uppgiften ”skyddad ursprungsbeteckning” kompletterats med ”eller motsvarande förkortning”. Dessutom har bilden av den unika logotypen för märkningen av ”Zgornjesavinjski želodec”, som hittills bara förekommit i produktspecifikationen, också införts.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC”

EU-nr: SI-PGI-0105-01140-31.7.2013

SUB ( ) SGB ( X )

1.   Namn [på SUB eller SGB]

”Zgornjesavinjski Želodec”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Slovenien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Zgornjesavinjski želodec” är en i luft torkad/mognadslagrad köttprodukt, som framställs av kvalitetsgriskött (lägg, bog) och fast ryggspäck. Fyllningen innehåller salt och kryddor och stoppas i naturskinn, som grismage, grisblåsa, nöttarm eller genomsläpplig konsttarm. Produkten har fått sitt namn av att fyllningen sedan gammalt stoppades i naturskinn, främst grismage.

”Zgornjesavinjski želodec” består av kött och späck i proportionerna minst 75 % kött och högst 25 % späck. Övriga tillsatser är vitlök, salt, peppar och socker. Nitrater, nitriter och andra tillsatser är inte tillåtna. Salthalten uppgår till högst 7 %.

Den torkade produkten är rund eller rektangulär. Den väger minst 0,6 kg och har på grund av pressningen en karakteristiskt platt form, med tjockleken 2,5–3,5 cm. Fjälstret är slätt och korven är hårt stoppad och har ett karakteristiskt tunt och gråbrunt mögelskikt av Penicillium.

Den platta formen gör att korvskivorna blir långsmala. Korven utmärks av fyllig arom, förstärkt av kryddtillsatserna, som dock inte döljer grundaromen av mognadslagrat kött och späck.

Texturen är något hård och korven är lätt att skiva. Skivorna har en karakteristisk och tydlig ”mosaik”, med rödrosa köttbitar och vita till blekvita späckbitar. I munnen känns skivorna släta och lättsmälta.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

”Zgornjesavinjski Želodec” framställs av högkvalitativt fläskkött (lägg och bog) och av fast ryggspäck från svin tillhörande köttraser och hybrider av dessa.

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Bearbetningen (malning av köttet, skärning av späcket, beredning av fyllningen, stoppning) och torkningen/mognadslagringen av produkten ska äga rum inom det geografiska området.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Den certifierade produkten ska märkas med benämningen ”Zgornjesavinjski želodec” och förses med uppgiften ”skyddad ursprungsbeteckning” eller motsvarande förkortning, lämplig unionssymbol, den nationella kvalitetssymbolen och logotypen för ”Zgornjesavinjski želodec”. Logotypen måste användas vid all slags saluföring av produkten.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Den skyddade geografiska beteckningen avser enbart produkter som framställts i den övre Savinjadalen. Den norra gränsen för området går längs Olševas bergsrygg och bergsmassivet Smrekovec. Den södra gränsen går längs Dobrovljes och Meninas toppar, som skiljer den övre Savinjadalen från den nedre Savinjadalen och Tuhinjdalen. I väster går gränsen längs Črnivec-passet, vidare mot Kranjska Reber, Velika Planina och längs Presedljaj-passet till Ojstrica. Härifrån följer den bergskedjan Grintavec till Skuta och går sedan norrut till Mrzla gora. Den ansluter där till gränsen mot Österrike och löper norrut mot Pavličevo sedlo. Därefter viker den av åt öster och återgår till Olševa.

5.   Samband med det geografiska området

Skyddet av ”Zgornjesavinjski želodec” motiveras av dess anseende. Korvens mest speciella egenskap är hur den tillverkas. I övriga Slovenien utgörs de torkade köttprodukterna främst av hemmagjorda korvar, men i detta av berg omgärdade område har receptet på äkta ”Zgornjesavinjski želodec” i århundraden förts vidare från generation till generation. Den började först produceras i höglänta bergiga områden i den övre Savinjadalen. De första skriftliga uppgifterna om framställningen av denna korv tycks vara från början av 1800-talet. Etnologen Jože Lekše skrev i sina manuskript om korvens ceremoniella betydelse, i och med att den serverades vid särskilda tillfällen (bröllop, gravöl, familjehögtider). Under 1900-talet började korven även framställas i de lägre och mer tätbefolkade delarna av dalen. Detta framgår bland annat av ett handskrivet recept från cirka 1930 för framställning av korven vid Logars gård i Logardalen.

Aleksander Videčnik var en författare som forskade i folkets seder och liv i den övre Savinjadalen. Han berättar bland annat att den brittiske kungen Georg V i samband med ett besök hos kung Aleksander under mellankrigstiden besökte Logardalen (som är en del av den övre Savinjadalen), där de tillsammans provsmakade ”Zgornjesavinjski želodec”. Den brittiske kungen tyckte så mycket om korven att han senare regelbundet såg till att få den levererad till det brittiska hovet.

Med tiden har produkten blivit känd som en särskild specialitet från detta område, eftersom den även i dag är en av de viktigaste matvarorna vid större tillställningar (högtider, bröllop) och under påsken låter folk välsigna den.

I det geografiska område som den övre Savinjadalen utgör möts alpint och subalpint klimat. Vilket klimat som dominerar beror framför allt på höjden över havet. De högre belägna delarna har ett alpint klimat, där genomsnittstemperaturen under den kallaste månaden ligger på under -3 °C, medan de lägre belägna delarna har ett tempererat subalpint klimat. Till Savinjas och Dretas dalgångar kommer frisk bergsluft från de omgivande bergen, vilket gör sommaren behaglig och inte alltför varm. Höstarna är kyliga liksom vårarna, medan vintrarna oftast är kalla och långa. Inom dessa allmänna klimatförhållanden finns även lokala särdrag (soliga och skuggiga lägen, slutna dalgångar).

En viktig omständighet i nämnda område är att de stora temperaturskillnaderna mellan de soliga och skuggiga respektive högre och lägre belägna delarna ger upphov till lokala luftströmmar, som gör att korven kan torkas med användning av denna naturliga luftcirkulation.

Kännetecknande för den övre Savinjadalen är dess mikroklimat, de stora granskogarna, de omgivande höga bergen och den osedvanliga rikedomen på vatten. Områdets mikroklimat, liksom mikroklimatet på de platser där korven torkas, är utmärkt och av stor betydelse för torkningen och mognadslagringen.

För torkningsanläggningarna används främst granvirke, sten och tegel som byggnadsmaterial.

Sammantaget har dessa speciella förhållanden en klar inverkan på korvens torkning och mognadslagring samt på dess smak och doft.

Utöver de gynnsamma naturförhållandena har också människorna i produktionsområdet bidragit till korvens kvalitet genom att utveckla en särskild teknik för dess beredning, utformning och torkning. ”Zgornjesavinjski želodec” tillverkas än i dag på sätt som respekterar traditionen, och när tekniska förbättringar införs påverkas inte korvens typiska form eller organoleptiska egenskaper. Oersättligt vid framställningen av ”Zgornjesavinjski želodec” är miljön och granskogarnas doft, i förening med klimatet och den mänskliga faktor som kombinerar erfarenhet, specifika metoder och praktiska kunskaper.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i denna förordning)

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/ZGSAV_-_SPECIFIKACIJA_julij_13.pdf


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.